Zintegrowane Nauczanie Problemowe 6 rok Drukuj


 dr n med. Monika Rucińska

SYLLABUS - Pobierz

ĆWICZENIA (20h):

Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II
al. Wojska Polskiego 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
 
 
 
REGULAMIN
 

Regulamin nauczania przedmiotu Medycyna Paliatywna dla Studentów kierunku Lekarskiego obowiązujący w Katedrze Onkologii Wydziału Nauk Medycznych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kierunek: Lekarski

Przedmiot: Medycyna Paliatywna

Zajęcia odbywają się w Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II (Al. Wojska Polskiego 30).

$11.      Zajęcia obejmują ćwiczenia, które odbywają się według ramowego i szczegółowego programu oraz planu zajęć dostępnego w sekretariacie i na stronie Katedry Onkologii.

$12.      Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

$12.1. Każda nieobecność na ćwiczeniach musi być pisemnie usprawiedliwiona, a następnie odpracowana i zaliczona według zasad określonych przez osobę prowadzącą dane zajęcia. Pisemne usprawiedliwienie powinno być przedłożone w sekretariacie Katedry Onkologii. O dopuszczeniu do odrobienia zajęć decyduje Kierownik Katedry Onkologii. Odrobienie i zaliczenie zajęć wymaga pisemnego potwierdzenia przez prowadzącego zajęcia.

$12.2. W przypadku nieodrobienia usprawiedliwionej nieobecności Student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia końcowego, co oznacza, że Student otrzymuje oceną niedostateczną.

$12.3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniu uniemożliwia uzyskanie zaliczenia przedmiotu, Student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia końcowego.

$13.      Zajęcia kliniczne (ćwiczenia) przy łóżku chorego wymagają odpowiedniego ubioru i wyposażenia.

$13.1. Podczas ćwiczeń klinicznych Studentów obowiązuje noszenie strojów ochronnych zgodnych z przepisami BHP Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II, do których należą m.in.: biały, czysty i uprasowany fartuch; zmienione obuwie; identyfikator.

$13.2. Studenci powinni posiadać stetoskop.

$13.3. Badanie pacjentów przeprowadzane jest w miejscu wyznaczonym przez asystenta.

$13.4. Student zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i pacjentów zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia.

$13.5. Student zobowiązany jest do przestrzegania zasad Etyki Lekarskiej.

$14.      Student ma obowiązek przygotowania się na każde kolejne zajęcia z zakresu materiału wg przedłożonego programu przedmiotu.

$14.1. Sprawdzanie wiedzy studenta będzie odbywało się na bieżąco.

$14.2. Zaliczenie końcowe obejmuje cały materiał (ćwiczenia i zalecane podręczniki).

 Zaliczenie w formie pytań otwartych – 6 pytań.

$15.      Student będzie mógł skorzystać z materiałów przygotowanych przez prowadzących zajęcia.

$15.1. Wszystkie materiały udostępnione online na stronie Katedry Onkologii lub przekazywane na nośnikach chronione są prawami autorskimi i są własnością Katedry Onkologii UWM w Olsztynie.

$15.2. Nie dopuszcza się rejestrowania, nagrywania, kopiowania zajęć oraz materiałów na nich prezentowanych w żadnej formie bez uprzedniej zgody prowadzącego. Niezastosowanie się do tego zakazu spowoduje automatyczne uzyskanie oceny negatywnej z przedmiotu i skierowanie sprawy do właściwych organów uniwersyteckich.

$15.3. Na wszystkich zaliczeniach niedopuszczalne jest ściąganie, podpowiadanie, korzystanie z pomocy w formie drukowanej czy innych nośników informacji. W przypadku niezastosowania się do w/w zasad student otrzymuje ocenę niedostateczną z danego zaliczenia/egzaminu.

$16.      Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii Kierownika Katedry Onkologii.

$17.      W sprawach związanych z przebiegiem przedmiotu należy się kontaktować z sekretariatem Katedry Onkologii (telefon 89 539 83 10 w godzinach od 8:00 do 15:00).

$18.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika Katedry. Onkologii

Kierownik Katedry Onkologii

Dr n. med. Monika Rucińska