Regulamin lek5 Drukuj

Regulamin nauczania przedmiotu  Onkologia dla Studentów kierunku Lekarskiego obowiązujący w Katedrze Onkologii Wydziału Nauk Medycznych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kierunek: Lekarski

Przedmiot: Onkologia

 1. Zajęcia odbywają się w Katedrze Onkologii, w Zakładzie i Oddziale Klinicznym Radioterapii i w Oddziale Klinicznym Chemioterapii SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (Al. Wojska Polskiego 37).
 2. Zajęcia obejmują wykłady, seminaria i ćwiczenia, które odbywają się według ramowego i szczegółowego programu oraz planu zajęć dostępnego w sekretariacie i na stronie Katedry.
 3. Obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.

3.1. Każda nieobecność na wykładzie/seminarium/ćwiczeniach musi być pisemnie usprawiedliwiona, a następnie odpracowana i zaliczona według zasad określonych przez osobę prowadzącą dane zajęcia. Pisemne usprawiedliwienie powinno być przedłożone w sekretariacie Katedry. O dopuszczeniu do odrobienia zajęć decyduje Kierownik Katedry. Odrobienie i zaliczenie zajęć wymaga pisemnego potwierdzenia przez asystenta lub adiunkta prowadzącego zajęcia.

3.2.W przypadku nieodrobienia usprawiedliwionej nieobecności Student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia końcowego, co oznacza, że Student otrzymuje oceną niedostateczną.

3.3.Nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniu bądź seminarium uniemożliwia uzyskanie zaliczenia przedmiotu, Student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia końcowego.

 1. Zajęcia kliniczne (ćwiczenia) przy łóżku chorego wymagają odpowiedniego ubioru i wyposażenia.

4.1. Podczas ćwiczeń klinicznych Studentów obowiązuje noszenie strojów ochronnych zgodnych z przepisami BHP Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, do których należą m.in.: biały, czysty i uprasowany fartuch; zmienione obuwie; identyfikator.

4.2. Studenci powinni posiadać stetoskop.

4.3. Badanie pacjentów przeprowadzane jest w miejscu wyznaczonym przez asystenta.

4.4. Student zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i pacjentów zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia.

4.5. Student zobowiązany jest do przestrzegania zasad Etyki Lekarskiej.

 1. Student ma obowiązek przygotowania się na każde kolejne zajęcia z zakresu materiału wg przedłożonego programu przedmiotu.

5.1. Na seminaria należy przygotować się z zalecanych podręczników zgodnie z podanymi zagadnieniami do każdego seminarium.

5.2. Na ćwiczeniach obowiązuje wiedza zawarta w zalecanych podręcznikach, wykładach i seminariach oraz wskazana przez prowadzącego asystenta (do przygotowania na następny dzień).

5.3. Egzamin obejmuje cały materiał (wykłady, seminaria, ćwiczenia i zalecane podręczniki).

 1. Sprawdzanie wiedzy studenta będzie odbywało się na bieżąco

6.1. Na każdym seminarium, na poczatku (oprócz pierwszego) odbędzie się pisemna „wejściówka” z obowiązującego materiału składająca się z 3 pytań wybranych spośród podanych przed zajęciami. Aby zaliczyć należy poprawnie odpowiedzieć na wszystkie 3 pytania (skala ocen: pozytywna/negatywna). Informacja o wynikach zostanie podana na następnym seminarium. Na pierwszym seminarium wiedza będzie zweryfikowana pisemną „zejściówką” na zakończenie seminarium (zasady j.w.).

6.2. Poprawa wszystkich niezaliczonych wejściówek odbędzie się w ustalonym terminie po zakończeniu wszystkich seminariów.

6.3. Blok ćwiczeń będzie zaliczany (na ocenę) na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach, omówienia artykułu naukowego, przygotowanej historii choroby i znajomości głównych jednostek onkologicznych omawianych na seminariach (odpowiedź ustna na ostatnich zajęciach, historia choroby w formie pisemnej).

 1. Egzamin w formie testu (60 pytań z 5 odpowiedziami, jedna odpowiedź prawidłowa). Aby zaliczyć należy poprawnie odpowiedzieć na 45 pytań (75%).

7.1. Do pierwszego terminu egzaminacyjnego dopuszczani są Studenci, którzy:

- byli obecni na wszystkich wykładach, seminariach i ćwiczeniach lub odrobili usprawiedliwione nieobecności,

- uzyskali zaliczenie wszystkich wejściówek na seminariach

- uzyskali pozytywną ocenę z ćwiczeń.

7.2. Do drugiego terminu egzaminacyjnego dopuszczani są Studenci, którzy:

- otrzymali ocenę niedostateczną w pierwszym terminie,

- mają odrobione/zaliczone ewentualne nieobecności i zaliczone wszystkie wejściówki i ćwiczenia

7.3. Do trzeciego terminu zaliczenia dopuszczani są Studenci, którzy:

- otrzymali ocenę niedostateczną w drugim terminie,

- mają odrobione/zaliczone ewentualne nieobecności i zaliczone wszystkie wejściówki i ćwiczenia.

 1. Student będzie mógł skorzystać z materiałów przygotowanych przez pracowników Katedry

8.1. Wykłady zostaną udostępnione w formie prezentacji w ciągu 3-5 dni po wykładzie na stronie Katedry Onkologii.

8.2. Seminaria i pytania na wejściówkę będą udostępnione 1 tydzień przed planowanym seminarium na stronie Katedry Onkologii.

 1. Informacje dodatkowe dotyczące zakresu obowiązującej wiedzy

9.1. W ramach ćwiczeń studenci będą proszeni o przeczytanie i zreferowanie przekazanego przez asystenta artykułu z prasy naukowej.

9.2. Nie jest wymagana dokładna znajomość klasyfikacji TNM każdego nowotworu, jedynie jej ogólne zasady.

9.3. Nie jest wymagana dokładna znajomość schematów chemioterapii i jej dawkowania dla poszczególnych stadiów zaawansowania choroby nowotworowej. Obowiązuje znajomość podstawowych leków cytostatycznych, ich mechanizmów działania i powikłań.

9.4.Nie jest wymagana dokładna znajomość dawek radioterapii. Obowiązuje znajomość rodzajów leczenia i sposobów frakcjonowania.

 1. Zasady korzystania z materiałów udostępnionych przez pracowników Katedry

10.1. Wszystkie materiały udostępnione online na stronie Katedry Onkologii lub przekazywane na nośnikach chronione są prawami autorskimi i są własnością Katedry Onkologii UWM w Olsztynie.

10.2. Nie dopuszcza się rejestrowania, nagrywania, kopiowania zajęć oraz materiałów na nich prezentowanych w żadnej formie bez uprzedniej zgody prowadzącego. Niezastosowanie się do tego zakazu spowoduje automatyczne uzyskanie oceny negatywnej z przedmiotu i skierowanie sprawy do właściwych organów uniwersyteckich.

 1. Na wszystkich zaliczeniach/egzaminie niedopuszczalne jest ściąganie, podpowiadanie, korzystanie z pomocy w formie drukowanej czy innych nośników informacji. W przypadku niezastosowania się do w/w zasad student otrzymuje ocenę niedostateczną z danego zaliczenia/egzaminu.
 2. Po zakończeniu zajęć student dokonuje ankietowej oceny osób prowadzących przedmiot.
 3. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii Kierownika Katedry
 4. W sprawach związanych z przebiegiem przedmiotu należy się kontaktować z sekretariatem Katedry Onkologii (telefon 89 539 83 10 w godzinach od 8:00 do 15:00).
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika Katedry.

Kierownik Katedry

Dr n. med. Monika Rucińska

Obowiązujące podręczniki:

Radzisław Kordek (Red.) Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Via Medica 2007

Maciej Krzakowski (Red.) Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 Tom I. Via Media 2013; dostęp online: www.onkologia.zalecenia.med.pl