Regulamin Dietetyka Drukuj

Regulamin nauczania przedmiotu Onkologia dla Studentów kierunku Dietetyka obowiązujący w Katedrze Onkologii Wydziału Nauk Medycznych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Przedmiot: Onkologia

Kierunek: Dietetyka

 1. Zajęcia odbywają się w Katedrze Onkologii, w Zakładzie i Oddziale Klinicznym Radioterapii i w Oddziale Klinicznym Chemioterapii SP ZOZ MSWi A z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie (Al. Wojska Polskiego 37).
 2. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia, które odbywają się według ramowego i szczegółowego programu oraz planu zajęć dostępnego w sekretariacie i na stronie Katedry.

2.1.   Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.

2.2.   Każda nieobecność na wykładzie/ćwiczeniach musi być pisemnie usprawiedliwiona, a następnie odpracowana i zaliczona według zasad określonych przez osobę prowadzącą dane zajęcia. Pisemne usprawiedliwienie powinno być przedłożone w sekretariacie Katedry. O dopuszczeniu do odrobienia zajęć decyduje Kierownik Katedry. Odrobienie i zaliczenie zajęć wymaga pisemnego potwierdzenia przez asystenta lub adiunkta prowadzącego zajęcia.

2.3.   W przypadku nieodrobienia usprawiedliwionej nieobecności Student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia końcowego, co oznacza, że Student otrzymuje oceną niedostateczną.

2.4.   Nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniu bądź seminarium uniemożliwia uzyskanie zaliczenia przedmiotu, Student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia końcowego.

2.5.   Nie dopuszcza się rejestrowania, nagrywania, kopiowania zajęć oraz materiałów na nich prezentowanych w żadnej formie bez uprzedniej zgody prowadzącego. Niezastosowanie się do tego zakazu spowoduje automatyczne uzyskanie oceny negatywnej z przedmiotu i skierowanie sprawy do właściwych organów uniwersyteckich.

 1. Student ma obowiązek przygotowania się na każde kolejne zajęcia, z zakresu materiału wg przedłożonego programu przedmiotu, ze źródeł wymienionych w zalecanej literaturze.

3.1.   Na każdym ćwiczeniu i seminarium obowiązuje znajomość materiału z zajęć bieżących oraz ze wszystkich poprzednio odbytych zajęć:

3.1.1.     znajomość materiału jest oceniana przez prowadzącego zajęcia w formie odpowiedzi ustnej, sprawdzianu pisemnego na początku zajęć (tzw. wejściówki), bądź sprawdzianu pisemnego na koniec zajęć (tzw. wyjściówki) według skali ocen od 2 do 5.

3.1.2.     nie przewiduje się poprawy oceny uzyskanej na zajęciach cząstkowych.

3.1.3.     stosowanie innych źródeł poza własną wiedzą i umiejętnościami w trakcie zaliczeń, sprawdzianów czy egzaminu końcowego skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej i w rażących przypadkach skierowaniem sprawy do właściwych organów wydziałowych.

 1. Zajęcia kliniczne (ćwiczenia) przy łóżku chorego wymagają odpowiedniego ubioru i wyposażenia.

4.1.   Podczas ćwiczeń klinicznych Studentów obowiązuje noszenie strojów ochronnych zgodnych z przepisami BHP Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, do których należą m.in.: biały, czysty i uprasowany fartuch; obuwie z zakrytymi palcami i białą podeszwą; identyfikator Studenta Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie.

4.2.   Na wybrane zajęcia kliniczne Studenci powinni posiadać również centymetr do zmierzenia obwodu talii i bioder.

4.3.   Aby wejść na oddział, salę ćwiczeń, salę chorych Student musi mieć identyfikator ze zdjęciem umieszczony u góry po lewej stronie fartucha oraz zmienione obuwie. Student wchodzi na Oddział wyłącznie z asystentem, do którego został w danym dniu przypisany, stosuje się i przestrzega harmonogramu zajęć. Badanie pacjentów przeprowadzane jest w miejscu wyznaczonym przez asystenta. Zabronione jest samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących pacjentów.

4.4.   Student zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i pacjentów zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia, a także bezwzględnego przestrzegania zasad tajemnicy lekarskiej.

 1. Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Materiał na zaliczenie obejmuje treści z wykładów i ćwiczeń oraz zaleconej literatury. Ocena będzie wystawiona na podstawie aktywności Studenta na zajęciach, weryfikacji wiedzy przez prowadzących zajęcia na bieżąco oraz na podstawie opracowania jednodniowej diety dla pacjenta w trakcie leczenia onkologicznego.
  1. Aby zaliczyć należy poprawnie odpowiedzieć na 14 pytań (70%).
  2.      Studenci posiadający indywidualną organizację studiów zobowiązani są dosię z osobą koordynującą przedmiot w celu ustalenia trybu realizacji przedmiotu.
 2. Po zakończeniu zajęć student dokonuje ankietowej oceny osób prowadzących przedmiot.
 3. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii Kierownika Katedry.
  1. W sprawach związanych z przebiegiem przedmiotu należy się kontaktować z sekretariatem Katedry Onkologii (telefon 89 539 83 10 w godzinach od 9:00 do 14:30).
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika Katedry.

Kierownik Katedry

dr n. med. Monika Rucińska