Tematyka zajęć Drukuj

 SEMESTR LETNI 2016/2017

Ratunkowe Umiejętności Kliniczne cz.1

I
1.    Zapoznanie się  z topografią szpitalnego oddziału ratunkowego,
2.    Transport pacjenta do centrum urazowego –wskazania,
3.    Zapoznanie się ze sprzętem medycznym używanym w oddziale ratunkowym - omówienie jego działania i przeznaczenia.

II
1.    Zebranie wywiadu od pacjenta,
2.    Badanie fizykalne pacjenta,
3.    Przygotowanie  pacjenta do transportu,
4.    Ułożenie pacjenta w pozycji odpowiedniej do jego stanu zdrowia,
5.    Monitorowanie czynności układu oddechowego, monitorowanie układu krążenia metodą inwazyjną i nieinwazyjną pacjenta,

III
1.    Triage pacjenta przyjętego do oddziału,
2.    Zasady pobierania materiału do badań,
3.    Zasady przygotowywania leków,
4.    Sposób podawania leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczną, wziewną oraz doszpikową przy użyciu gotowego zestawu
5.    Leki stosowane w oddziale ratunkowym,

IV
1.    Zasady unieruchomienia złamań, skręceń zwichnięć, unieruchomienie kręgosłupa
2.    Asystowanie przy drobnych zabiegach,
3.    Opatrywanie ran, krwotoków
4.    Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  

V
1.     Bezprzyrządowe i przyrządowe sposoby udrożnienia dróg oddechowych
2.    Defibrylacja i kardiowersja
3.    Cewnikowanie pęcherza moczowego
4.    Odbarczenie odmy
5.    Zakładanie sondy do żołądka i płukanie żołądka

 SEMESTR ZIMOWY 2016/2017

Przedmiot: Medycyna Ratunkowa:

Seminarium:

 1. Badanie pacjenta urazowego w/g ITLS. Ocena pierwotna i wtórna.
 2. Ocena miejsca zdarzenia. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Mechanizm urazu. Kwalifikowany transport.
 3. Postępowanie przedszpitalne w najczęstszych obrażeniach
 4. Stany zagrożenia życia. Interwencje na miejscu zdarzenia. Urazy brzucha i klatki piersiowej.
 5. Stany zagrożenia życia. Interwencje na miejscu zdarzenia. Urazy

Ćwiczenia:

 1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta internistycznego. Diagnostyka różnicowa bóli w klatce piersiowej. Ostre zespoły wieńcowe.
 2. Urazy głowy- postępowanie w opiece przedszpitalnej i obserwacja w SOR. Badanie pacjenta urazowego. Tlenoterapia bierna
 3. Urazy klatki piersiowej. Odma, tamponada serca, wiotka klatka piersiowa, stłuczenie płuc i serca. Płynoterapia i leczenie p-bólowe
 4. Urazy kończyn, kręgosłupa i miednicy. Zabezpieczenie do transportu. Postępowanie w opiece przedszpitalnej.
 5. Postępowanie w przypadku oparzeń w opiece przedszpitalnej.
 6. Leki stosowane przez ratownika w karetce. Wskazania i przeciwwskazania , dawkowanie, drogi podawania leków.
 7. Zaawansowane zabiegi reanimacyjne u osób dorosłych wg algorytmu ALS- wstęp

 

Przedmiot: Kwalifikowana Pierwsza Pomoc:

Wykłady:

 1. Tlenoterapia , wentylacja bierna . Oksygenacja i wentylacja
 2. Wstępna ocena poszkodowanego na miejscy zdarzenia. Wywiad SAMPLE
 3. Badanie przedmiotowe pacjenta internistycznego
 4. Badanie urazowe. Ocena pacjenta urazowego na miejscu zdarzenia.
 5. Wstęp do zaawansowanych zabiegów ratujących życie.

Seminarium:

 1. Zadania i organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
 2. Wstrząs Kardiogenny, Anafilaktyczny i Neurogenny
 3. Hipowolemia i wstrząs hipowolemiczny. Hipoksja. Hipokalemia. Hiperkalemia. Hipokalcemia
 4. Hipotermia. Kwasica i odma prężna
 5. Tamponada Serca. Zatorowość płucna i zatrucia (lekami)

Ćwiczenia:

 1. Zadania i organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego. Wstęp do BLS.
 2. Tlenoterapia. Wentylacja bierna. Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych. BLS + AED
 3. Badanie przedmiotowe i podmiotowe pacjenta. Ból i jego charakterystyka. Tiage w SOR. Karta udzielenia medycznych czynności ratunkowych.
 4. Badanie pacjenta urazowego. Najczęstsze urazy w pomocy przedszpitalnej. Ewakuacja pacjenta z miejsca zdarzenia.
 5. Wstrząs ( działania ratownicze). Odma prężna. BLS, wstęp do ALS.
 6. Stany zagrożenia życia.

 

Przedmiot: Medycyna Katastrof:

Wykłady:

 1. Organizacja stref katastrofy. Organizacja działań ratowniczych w odpowiednich strefach na miejscu katastrofy
 2. Zasady dekontaminacji poszkodowanych na miejscu katastrofy
 3. TRIAGE pierwotny
 4. Organizacja punktu medycznego. TRIAGE wtórny
 5. BTLS na miejscu katastrofy. Zasady transportu poszkodowanych z miejsca katastrofy

Seminarium:

 1. Psychologiczne i psychopatologiczne reakcje ofiar nagłych zdarzeń , katastrof, klęsk żywiołowych.
 2. Reakcja tłumu, zjawisko paniki. Problemy psychologiczne akcji ratunkowej.
 3. Działania ratunkowe w zdarzeniach masowych. Skażenia chemiczne, rodzaje i postępowanie ratunkowe.
 4. Zdarzenia masowe, rodzaje, przyczyny, charakterystyka
 5. Zarządzanie kryzysowe, kryzys i źródła kryzysu, bioterroryzm
 6. System Start i JumpStart – powtórzenie
 7. Kwalifikacja pacjentów do centrum urazowego. Uraz wielonarządowy
 8. Stan wyjątkowy. Klęska żywiołowa
 9. Zabezpieczenie medyczne dużych zgromadzeń

Ćwiczenia:

 1. Medycyna Katastrof w świetle litery Polskiego prawa, klasyfikacja i rodzaje katastrof
 2. Medyczne zabezpieczenie imprez o charakterze masowym
 3. Medyczne zabezpieczenie imprez o charakterze masowym
 4. Organizacja akcji ratowniczej w zdarzeniach z dużą liczbą poszkodowanych
 5. Organizacja akcji ratowniczej w zdarzeniach z dużą liczbą poszkodowanych
 6. Segregacja medyczna
 7. Segregacja medyczna
 8. Współpraca służb ratowniczych w zdarzeniach o charakterze masowym Zaliczenie ćwiczeń