Koło naukowe endokrynologii, diabetologii i zaburzeń metabolizmu PDF Drukuj Email

Koło Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu istnieje od 15.11.2010 roku, nie posiada osobowości prawnej i jako grupa studencka funkcjonuje przy Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej WNM.

Cele i założenia:

 1. Poszerzenie wiedzy studentów z zakresu endokrynologii, diabetologii i zaburzeń metabolizmu.
 2. Nauczanie praktycznych umiejętności rozpoznawania chorób z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnostycznych – w postaci badań hormonalnych, testów dynamicznych oraz badań obrazowych (USG, TK, RM, angio-TK i angio-RM).
 3. Nabywanie umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wykorzystania informacji wyuczonych do analizy klinicznej na wybranych przypadkach.
 4. Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami prowadzenia prac naukowych
  oraz współudział w ich publikacji.
 5. Współpraca z innymi kołami naukowymi oraz organizacjami społecznymi.
 6. Uczestnictwo i organizacja zjazdów studenckich kół naukowych.
 7. Aktywna współpraca przy organizacji naukowych zjazdów organizowanych przez Klinikę Endokrynologii, Diabetologii Chorób Wewnętrznych.
 8. Organizacja i uczestnictwo w studenckich obozach naukowych.

REGULAMIN

KOŁA NAUKOWEGO ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII I ZABURZEŃ METABOLIZMU

WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

1. Koło Naukowe Studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie „Koło Naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu”, zwane dalej Kołem, działa w oparciu o ustawę o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku, / Dz. U. Nr 65 poz. 385/, Statut Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

2.  Koło Naukowe Pediatrii jest grupą studentów Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie.

3.  Działalność Koła Naukowego Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu regulowana jest przez Regulamin oraz dokument zawierający cele i założenia.

4.  Koło Naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu nie posiada osobowości prawnej i jako grupą studencka funkcjonuje przy Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej WNM.

5.  Siedzibą Koła Naukowego Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,

Wydział Nauk Medycznych, Katedra Chorób Wewnętrznych.

6.  Koło może używać znaku graficznego.

7.  Celem działalności koła jest pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu endokrynologii, diabetologii i zaburzeń metabolizmu.

Koło realizuje swój cel, w szczególności poprzez:

 • Studiowanie specjalistycznej literatury,
 • Badania laboratoryjne oraz praca na terenie szpitala,
 • Spotkania dyskusyjne,
 • Seminaria, referaty i prace naukowe,
 • Wystąpienia na konferencjach naukowych,
 • Promowanie Katedry, Wydziału i Uczelni w kraju i za granicą

8.  Główne założenia działalności koła naukowego

 • Propagowanie wiedzy z zakresu endokrynologii, diabetologii i zaburzeń metabolizmu,
 • Organizacja warsztatów oraz wyjazdów terenowych,
 • Zapraszanie specjalistów z różnych dziedzin związanych z endokrynologią, diabetologią i zaburzeniami metabolizmu
 • Organizacja seminariów naukowych,
 • Prowadzenie prac naukowo-badawczych,
 • Ułatwianie studentom dostępu do literatury,
 • Współpraca z innymi Kołami Naukowymi oraz innymi uczelniami,

9. Prawa i obowiązki członków koła

 • Członkami Koła mogą zostać studenci Wydziału Nauk Medycznych oraz w wyjątkowo studenci innych wydziałów posiadający zgodę kierownika Katedry Chorób Wewnętrznych.
 • Członkiem Koła staje się z chwilą wpisania na „Listę członków Koła”. Wpisu dokonuje Prezes Koła za zgodą Zarządu Koła.
 • Członkowie Koła mają czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Koła.

10. Członkowie Koła mają prawo:

 • uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła i wnioskowanie w sprawach statutowej działalności Koła,
 • uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Koło,
 • korzystania z funduszy Koła,
 • uzyskiwania informacji na temat działalności Zarządu.
 • uczestniczenie w spotkaniach Koła,
 • uczestniczenie w pracach i projektach Koła,
 • uczestniczenie w konferencjach, wyjazdach.

11. Obowiązkiem członka Koła jest:

 • aktywne uczestnictwo w pracach Koła,
 • przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz uchwał władz Koła.

12. Prawa Członków Koła mogą ulec wygaśnięciu lub utracie.

13. Członkostwo wygasa na skutek dobrowolnego wystąpienia. Utrata członkostwa następuje w wyniku skreślenia z listy członków przez Prezesa w razie:

 • popełnienia czynu uwłaczającego godności studenckiej,
 • działania na szkodę Koła,
 • na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła,
 • nieuczestniczenie w działalności Koła,
 • ukończenie studiów.

14. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków Koła, zwane dalej

W. Z. C., w którego skład wchodzą wszyscy członkowie Koła.

W. Z. C. wybiera prezesa na okres 1 roku.

W. Z. C. wybiera i odwołuje Prezesa bezwzględną większością głosów.

Na wniosek Prezesa W. Z. C. Wybiera pozostałych członków Zarządu.

15.  W przypadku nie przyjęcia sprawozdania z prac Zarządu W. Z. C. nie udziela absolutorium i wybiera nowego Prezesa.

16.   Wszystkie uchwały W. Z. C. zapadają bezwzględną większością głosów.

17.   W. Z. C. zwołuje Prezes, z inicjatywy własnej lub na wniosek dwóch członków Zarządu lub 10% członków Koła.

18.   Zarząd składa się z Prezesa i do czterech członków Zarządu.

Prezes i dwóch członków Zarządu łącznie mają prawo podejmowania decyzji w sprawach finansowych Koła.

Koło jest reprezentowane przez Prezesa lub osobę przez niego upoważnioną.

Prezes koordynuje prace Zarządu.

Na koniec roku akademickiego Prezes składa na posiedzeniu W. Z. C. sprawozdanie z działalności Zarządu.

19. Kadencja Zarządu trwa 1 rok. Nie później niż na dwa tygodnie przed upływem kadencji Zarządu Prezes zwołuje posiedzenie W. Z. C. w celu wyboru nowego Zarządu.

W przypadku nie zwołania posiedzenia W. Z. C. w trybie przewidzianym w punkcie poprzednim, prawo do zwołania posiedzenia W. Z. C. przysługuje 20% członków Koła.

20. Obowiązki członków Koła Naukowego.

Prezes ma obowiązek kierowani pracą Koła, koordynowanie prac Zarządu, reprezentowanie Koła na zewnątrz, i inne wynikające z regulaminu.

Wiceprezes ma obowiązek zastępowania Prezesa podczas jego nieobecności, prowadzenia gabloty reprezentacyjnej.

Skarbnik ma obowiązek umieszczania informacji o spotkaniach Koła, przyjmowania składek członkowskich, prowadzenia ewidencji członków Koła z danymi kontaktowymi.

Rzecznik prasowy ma obowiązek prowadzenia strony internetowej Koła.

Sekretarz ma obowiązek prowadzenia kroniki Koła.

21. Opiekunem Koła może być pracownik naukowy Katedry Chorób Wewnętrznych

Opiekun Koła działa jako Organ Doradczy i Wspomagający, reprezentuje On Koło wobec Kadry Naukowej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego.

Opiekun uwiarygodnia decyzje Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.

Opiekun Koła ma prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Członków bez prawa głosu.

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru kół naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

23. Dorobek naukowy oraz intelektualny powstały w wyniku współpracy z Kołem Naukowym jest własnością Koła Naukowego Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu oraz podlega prawnej ochronie własności intelektualnej.