dietetyka@uwm.edu.pl

Więcej informacji:

Kierunek dietetyka - Studia pierwszego stopnia (6 semestrów) - licencjackie

Podczas studiów studenci opanowują podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.

  Absolwenci dietetyki Są przygotowani do:
 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności;
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą
 • klasyfikacją; oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia;
 • rozpoznania czynników ryzyka chorób dieto-zależnych;
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym;
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia;
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP);
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób;
 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów;
 • prowadzenia edukacji żywieniowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach żywienia zbiorowego; zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering);placówkach poradnictwa żywieniowego; organizacjach konsumenckich; domach pomocy społecznej; szkolnictwie– po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).