Informacje dla studentów

Aktualizacja: 9 kwietnia 2021 r.

 

Komunikat Rektora z dnia 9.04.2021 r.
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, przedłużam okres zawieszenia zajęć dydaktycznych zaplanowanych do realizacji w siedzibie uczelni do 25 kwietnia 2021 roku. Na wniosek koordynatorów przedmiotów dziekani wydziałów, dyrektorzy SZP i filii w porozumieniu z Prorektorem ds. kształcenia proszeni są o podjęcie decyzji o prowadzeniu tych zajęć online lub o przesunięciu ich realizacji na późniejszy okres.
Zawieszenie nie dotyczy zajęć realizowanych w Collegium Medicum (kierunek lekarski i kierunki pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne) oraz na Wydziale Sztuki.

Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

* * *

JM Rektor działając na podstawie § 2 ust. 5 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustanawia 6 kwietnia 2021 roku (wtorek) dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

* * *

Komunikat o awarii systemu USOSWeb

Info: Awaria została już usunięta (11/02/2021)

Szanowni Państwo,
wystąpiła awaria systemu USOSweb. Problem został zgłoszony do producenta i obecnie trwają intensywne prace nad przywróceniem funkcjonalności systemu. Bardzo proszę o poinformowanie studentów i pracowników o zaistniałej sytuacji.

Z szacunkiem,
Monika Górecka - BIOS


Lista kodów do zespołów ogólnych w aplikacji MS Teams

Kierunek, rokKod
Ekonomia, I stopień I rok studia stacjonarnesc9ir13
Ekonomia, I stopień II rok studia stacjonarnepyjkd8k
Ekonomia, I stopień III rok studia stacjonarnex4ewy4n
Ekonomia, II stopień I rok studia stacjonarneboeqfc2
Ekonomia, II stopień II rok studia stacjonarne0fkwafx
Ekonomia, I stopień I rok studia niestacjonarneq8xw82d
Ekonomia, I stopień II rok studia niestacjonarne8y49ib6
Ekonomia, I stopień III rok studia niestacjonarneb84784r
Ekonomia, II stopień I rok studia niestacjonarnelr14oxn
Ekonomia, II stopień II rok studia niestacjonarne5ieyeb7

 

Kierunek, rokKod
Zarządzanie, I stopień I rok studia stacjonarnea333pdk
Zarządzanie, I stopień II rok studia stacjonarne1k61ib9
Zarządzanie, I stopień III rok studia stacjonarneviigzyk
Zarządzanie, II stopień I rok studia stacjonarnefwhkwgz
Zarządzanie, II stopień I rok studia stacjonarne Logisticsv6xjip6
Zarządzanie, II stopień II rok studia stacjonarnebsm3ou0
Zarządzanie, II stopień II rok studia stacjonarne Logisticshhg1g4g
Zarządzanie, I stopień I rok studia niestacjonarnenmz0hos
Zarządzanie, I stopień II rok studia niestacjonarneh9mplu8
Zarządzanie, I stopień III rok studia niestacjonarne23f93r4
Zarządzanie, II stopień I rok studia niestacjonarneelxj2xt
Zarządzanie, II stopień II rok studia niestacjonarnegl55ukz

 

Kierunek, rokKod
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień I rok studia stacjonarnem2lpmu1
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień II rok studia stacjonarnedyrn1db
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień III rok studia stacjonarnenu2maoc
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień IV rok studia stacjonarne62x0p2o
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień I rok studia niestacjonarneg2fctxk
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień II rok studia niestacjonarneheishlq
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień III rok studia niestacjonarne38zxz6o
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, I stopień IV rok studia niestacjonarnevimp1c0

 

* * *

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z ramową organizacją roku akademickiego 2020/2021, wprowadzoną Decyzją Nr 57/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 (ze zm.), w dniach 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) i 22 grudnia 2020 r. (wtorek) odbywają się zajęcia ze środy. Szczegóły dotyczące realizacji zajęć (np. dotyczące podziału na tygodnie A i B) pozostają w gestii wydziału.


Pismo Prorektora ds. kształcenia dotyczące możliwości realizacji przez studentów zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w ramach czynności wykonywanych w walce z wirusem SARS-CoV-2

Rozporządzenie MEiN z 29 października 2020 r. w sprawie studiów

Wzór wniosku o możliwości odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w ramach walki z COVID-19


Odbiór legitymacji studenckiej, zaświadczeń, umowy (dotyczy studentów studiujących w formie niestacjonarnej) oraz opłata ubezpieczenia NNW - informacje szczegółowe


Problemy techniczne z logowaniem w domenie student.uwm.edu.pl oraz korzystaniem z Office 365

W trakcie studiów (zwłaszcza podczas zajęć zdalnych) studenci korzystają z systemów USOSweb, UL, aplikacji pakietu Office 365 i Moodle. Dostęp do tych (a także innych usług sieci UWM) jest realizowany za pomocą DWÓCH loginów. Pierwszy login to numer PESEL studenta, który służy do logowania w: USOSweb, UL, OFFICE365 poprzez System Centralnego Uwierzytelniania CAS. Drugi login wymaga wpisania adresu całej domeny: [numer indeksu]@student.uwm.edu.pl (logowanie w domenie student.uwm.edu.pl - np. w MS Teams). Jest to jednocześnie adres email w OFFICE365.
Szczegóły logowania np. do aplikacji Office 365 zostały opisane na stronie UWM.
W przypadku problemów technicznych przy dostępie do ww. aplikacji studenci mogą kontaktować się z Działem Uczelnianej Sieci Komputerowej (email: rci@uwm.edu.pl lub admin-rci@uwm.edu.pl, nr. telefonów dostępne są na niniejszej stronie).

* * *

Informacja dla studentów I i II roku Zarządzania i Inżynierii Produkcji (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studenci I roku. W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną i włączeniem Olsztyna do "czerwonej strefy", podjęto decyzję, że osoby które nie złożyły jeszcze ślubowania, mają to zrobić zdalnie z wykorzystaniem platformy USOS. Odbiór legitymacji oraz zawarcie umowy ubezpieczenia (dla chętnych) odbywać się będzie sukcesywnie, po wcześniejszym umówieniu spotkania w Dziekanacie (USOS/telefonicznie).

Studenci II roku. Podjęto decyzję o odwołaniu zajęć, które miały być realizowane w trybie stacjonarnym w najbliższy weekend (17-18.10.2020). Informacja o nowym terminie realizacji tych zajęć zostanie przekazana w terminie późniejszym.

dr Marek Siemiński
Prodziekan ds. Studenckich

* * *

 1. W ramach świadczenia usług kształcenia na odległość, których zakres został określony w obowiązujących ogólnych i szczegółowych przepisach prawa, zwłaszcza w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, studenci są zobowiązani do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych na odległość na zasadach określonych przez nauczyciela akademickiego.
 2. Uniwersytet wspiera przygotowywanie materiałów dydaktycznych potrzebnych do procesu kształcenia na odległość, zaś osoba prowadząca zajęcia przygotowuje i udostępnia materiały dydaktyczne w formie cyfrowej.
 3. W procesie kształcenia na odległość na Wydziale wykorzystywane są rekomendowane przez Uniwersytet platformy edukacyjne oraz różnorodne narzędzia pomocnicze, zarówno w kontaktach w czasie rzeczywistym (synchroniczne) jak i asynchroniczne.
 4. Podstawową metodą komunikacji jest poczta elektroniczna, przy czym studenci korzystają z adresów otrzymanych w procesie rekrutacji, w domenie student.uwm.edu.pl (obowiązek został określony w Zarządzeniu nr 71/2015 Rektora UWM w Olsztynie), zaś prowadzący zajęcia w domenie uwm.edu.pl. Oznacza to jednocześnie obowiązek systematycznego sprawdzania skrzynek pocztowych, aby proces dydaktyczny przebiegał bez zakłóceń.
 5. Adresy email studentów i prowadzących poszczególne zajęcia dostępne są na platformie USOSweb, do której dostęp i zakres został opisany na stronie Uniwersytetu.
 6. W przypadku problemów z logowaniem do systemu USOSweb, zapomnienia hasła, potwierdzeniem tożsamości itp. proszę kontaktować się z Dziekanatem Wydziału, mając na uwadze jego ograniczoną, zdalną pracę i obsługę studentów w warunkach epidemicznych.
 7. Wiodącą platformą edukacyjną wykorzystywaną na Wydziale jest MS Teams, a uzupełniającą Moodle, w której adresy email zostały połączone z ww. USOSweb i stają się aktywne (zarejestrowane) przy pierwszym zalogowaniu do platformy Moodle.
 8. Zaleca się, aby przy korzystaniu w procesie dydaktycznym z innych narzędzi (poza Moodle) studenci rejestrowali swój udział (konta) także wg schematu (imie.nazwisko@student.uwm.edu.pl) o ile jest to możliwe w oprogramowaniu.
 9. W realizacji zajęć na Wydziale wykorzystywane są programy komputerowe i aplikacje udostępnione studentom bezpłatnie w ramach licencji ogólnouczelnianej. Dotyczy to zwłaszcza pakietu biurowego MS Office 365, programów analitycznych i statystycznych, wybranych przez prowadzących zajęcia.
 10. Dostęp do skrzynek pocztowych najlepiej realizować przez odsyłacz na internetowej stronie głównej UWM (w prawym górnym rogu, zakładka Poczta i dalej Poczta dla studentów). Odsyłacz przekierowuje do usługi Outlook w pakiecie Office 365.
 11. Uczestnicząc w zdalnych formach zajęć dydaktycznych studenci przyjmują do wiadomości, stosowania i przestrzegania prawa autorskie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) oraz fakt przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania materiałów edukacyjnych, oceniania, wystawiania komentarzy i innych informacji związanych z procesem dydaktycznym.