Wykaz studiów

Wymagania rekrutacyjne

Kandydaci zobowiązani są do rejestracji w komputerowym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), podczas której należy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na ww. stronie.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają we właściwym sekretariacie jednostki prowadzącej studia następujące dokumenty wydrukowane z systemu IRK:

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania spoza systemu IRK),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym (podpisane na odwrocie),
  • inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji poszczególnych studiów (np. można posłużyć się wzorami podania i kwestionariusza osobowego znajdującymi się w tabelach poszczególnych studiów).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

  • spełnienie ustalonych kryteriów kwalifikacyjnych określonych studiów,
  • uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla danych studiów.

Szczegółowych informacji udzielają właściwe sekretariaty studiów podyplomowych.

Wszystkie formularze dostępne na stronie zostały przygotowane w formacie PDF.