Studia Podyplomowe realizowane na Wydziale

MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej
Charakterystyka i tok studiów

Głównym celem studiów jest edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych na temat zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii współczesnej waluty europejskiej.
Do chwili obecnej zrealizowano sześć edycji studiów, które łącznie ukończyło 341 osób.
Program studiów obejmuje 200 godz. i jest zgodny z wymogami programowymi określonymi przez NBP. Program studiów
Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGH.

Pliki do pobrania:
Propozycje promotorów i tematów prac końcowych
Wymagania redakcyjne prac końcowych
Warunki uzyskania zaliczenia w przypadku nieobecności

Zasady i termin składania prac końcowych
Oświadczenie o udostępnianiu pracy końcowej

Arkusz oceny pracy końcowej - promotor
Arkusz oceny pracy końcowej - recenzent

Zasady oceniania prac końcowych i ustalania oceny ze studiów

Ocena zajęć i wykładowców VII edycji MFSE
Czas trwania2 semestry, 14 zjazdów weekendowych (sobotnio-niedzielnych).
Na 13 zjazdach realizowane są zajęcia dydaktyczne, na ostatnim zjeździe odbywa się egzamin końcowy zorganizowany w formie otwartej dwudniowej konferencji, na której słuchacze studiów podyplomowych prezentują wyniki swoich prac końcowych pisanych pod opieką promotora.

Harmonogram zajęć w 1 sem.
Harmonogram zajęć w 2 sem.
Uczestnicy studiów i kryteria naboruW trakcie rekrutacji preferowani będą kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów ekonomicznych, minimum pierwszego stopnia. W miarę możliwości przyjmowani będą też: nauczyciele, kadra kierownicza administracji samorządowej, dziennikarze, przedsiębiorcy, pracownicy organizacji samorządowych zaangażowani w rozwój edukacji ekonomicznej oraz osoby, które przedstawią wartościowe inicjatywy dalszego przekazywania zdobytej wiedzy.

Dokumenty wymagane w trakcie postępowania rekrutacyjnego:
  • podanie o przyjęcie na studia,
  • kwestionariusz osobowy,
  • list motywacyjny zawierający pomysły kandydata na upowszechnianie wiedzy zdobytej podczas studiów,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów (min. I stopnia),
  • jedną fotografię o wym.: 35 x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisaną na odwrocie),
  • kserokopia dowodu osobistego - strony: 1, 2.
Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać na adres Katedry Makroekonomii.

Kandydaci na studia zobowiązani są również do rejestracji w komputerowym systemie Internetowej Rejestracji Kandytatów (IRK).

Terminy rekrutacjiw roku akad. 2016/17 studia nie będą realizowane
Przewidywany czas rozpoczęcia-
Odpłatność
Kierownik studiówdr Wioletta Wierzbicka
tel. (+89) 523-33-92, kom. 668 849 707
e-mail: wioletta.wierzbicka@uwm.edu.pl
Dane kontaktoweZapisy i informacje:
dr Eliza Farelnik - sekretarz studiów
Katedra Makroekonomii
10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 19, pok. 211,
tel. (+89) 524-51-14, kom. 604 271 920, e-mail: eliza.farelnik@uwm.edu.pl,
lub
Sekretariat Katedry pok. 205, tel. (+89) 523-37-82, tel./faks (+89) 523-38-81
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy, List motywacyjny
Inne informacjePrace końcowe VII edycji studiów ocenione na ocenę co najmniej dobrą (alfabetycznie)
Bezpieczeństwo depozytów bankowych w polskim systemie bankowym, a rozwiązania stosowane w Unii Europejskiej
Cele i narzędzia Polityki Spójności UE w perspektywie finansowej 2014-2020
Droga Polski do strefy euro
Efekty napływu środków unijnych na przykładzie gminy Zbójna (woj. podlaskie)
Euroobligacje jako sposób na rozwiązanie kryzysu zadłużeniowego
Fundusze UE w latach 2007-2013 jako narzędzie rozwoju lokalnego na przykładzie UWM w Olsztynie
Konkurencyjność gospodarek państw należących do strefy euro na tle poziomu konkurencyjności gospodarek USA i Chin
Konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Bankowej
Korzyści wynikające z Jednolitego Obszaru Płatności w Euro dla obywateli i przedsiębiorców
Kryzys finansowy i jego wpływ na pozycję konkurencyjną strefy euro
Nadzór nad rynkami finansowymi w Unii Europejskiej
Niezależność Europejskego Banku Centralnego
Perspektywy dalszej integracji w Europie
Perspektywy dla rynku kredytów hipotecznych w Polsce po przyjęciu wspólnej waluty
Polska na tle krajów, które przystąpiły z dniem 1 maja 2014 roku do Unii Europejskiej
Pomoc dla krajów Unii Europejskiej zagrożonych bankructwem
Pomoc publiczna dla banków w strefie euro
Pomoc Unii Europejskiej dla krajów zagrożonych bankructwem na przykładzie Portugalii
Porównanie perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020 w UE na przykładzie Polski
Proba oceny skutkow wyjscia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
Problem kryteriów fiskalnych członkostwa w strefie euro
Proces wprowadzenia euro w Polsce
Przystąpienia do strefy euro na przykładzie doświadczeń Słowacji
Próba oceny skuteczności pomocy udzielonej Grecji przez Unię Europejską i Międzynarodowy Fundusz Walutowy w latach 2008-2014
Rezerwy walutowe w Europejskim Systemie Banków Centralnych
Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w polityce zatrudnienia w Polsce w latach 2007-2013
Rola narzędzi Europejskiego Funduszu Społecznego w polityce zatrudnienia w Polsce
Strategia Lizbońska - przyczyny niepowodzeń i wnioski na przyszłość
Wpływ Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 na sektor rybacki w województwie warmińsko-mazurskim
Wsparcie Unii Europejskiej dla sektora MŚP w Polsce
Wspólna waluta europejska w opinii nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w Bartoszycach
Wspólna waluta jako narzędzie kształtowania tożsamości europejskiej
Wydatki z budżetu Unii Europejskiej a konkurencyjność międzynarodowa nowych państw UE w latach 2007-2015
Wzrost gospodarczy w wybranych krajach po wejściu do Unii Europejskiej


Prace końcowe VI edycji studiów ocenione na ocenę co najmniej dobrą (alfabetycznie)
Bezrobocie w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej
Bezrobocie w Polsce w kontekście wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013
Dywergencja salda sektora finansów publicznych w krajach strefy euro
Dywergencje inflacyjne w krajach strefy euro
Euro w roli waluty międzynarodowej
Europejski Bank Centralny
Ewolucja Paktu na rzecz stabilności i wzrostu
Konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Bankowej
Nadzór finansowy w Unii Europejskiej
Perspektywa finansowa 2014-2020 jako narzędzie polityki spójności
Polski sektor rolno-spożywczy w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej
Rola środków z budżetu Unii Europejskiej w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski w latach 2007-2013
Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju klastrów na przykładzie klastra Mazurskie Okna
Rozwój regionalny i wzrost gospodarczy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2004-2013
Semestr Europejski jako narzędzie koordynacji i konsultacji polityki gospodarczej (na przykładzie polskiego rynku pracy)
Unia Bankowa
Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce
Wspólna waluta jako narzędzie kształtowania konkurencyjności strefy Euro
Wspólny pieniądz europejski a perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro
Wydatki z budżetu Unii Europejskiej na płatności bezpośrednie do gruntów rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2004-2013
Wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2007-2013
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014-2020
Zmiany w polityce spójności Unii Europejskiej na przykładzie Polski - przyczyny, kierunki, perspektywy