Studia Podyplomowe realizowane na Wydziale

USŁUGI FINANSOWE I BANKOWE W GOSPODARCE RYNKOWEJ (partnerzy: Bank Handlowy w Warszawie, Citibank International plc. i Citibank Europe plc.)
Charakterystyka i tok studiówStudia Podyplomowe Usługi Finansowe i Bankowe w Gospodarce Rynkowej są realizowane wspólnie przez Katedrę Finansów i Bankowości WNE UWM w Olsztynie oraz Bank Handlowy w Warszawie, Citibank International plc. i Citibank Europe plc.

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie zawodowe absolwentów stosownie do oczekiwań stawianych kandydatom do pracy w instytucjach finansowych i korporacjach międzynarodowych.

Program studiów został ustalony wspólnie z ekspertami grupy Citi Handlowy. Część zajęć będzie realizowana w formie warsztatów tematycznych opracowanych przez specjalistów z dziedziny praktyki bankowej (grupa kapitałowa Citi) i nawiązywać będzie do rzeczywistych sytuacji z jakimi można spotkać się w pracy zawodowej. Słuchacze studium poznają terminologię bankową – anglojęzyczną i zapoznają się z podstawami języka angielskiego wykorzystywanego w bankowości międzynarodowej. Wykładowcami są uznani praktycy z długoletnim stażem w sektorze usług finansowych, kadra naukowców z UWM Olsztyn, SGH Warszawa i Citi Handlowy.

Po zakończeniu studiów podyplomowych istnieje możliwość przystąpienia do rekrutacji do pracy w strukturach grupy kapitałowej Citi na oferowane wolne wakaty w Olsztynie i nie tylko.
Czas trwania200 godzin, 2 semestry (XI zjazdów sobotnio-niedzielnych). Program studiów.
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. Pracownicy banków uniwersalnych i specjalistycznych oraz instytucji finansowych i niefinansowych, chcących zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i współczesnej bankowości.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Przewidywany czas rozpoczęciaPo skompletowaniu grupy.
Odpłatność3200 zł
Możliwość opłaty w ratach.
Kierownik studiówdr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Dane kontaktowe
Katedra Finansów i Bankowości
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 106,
tel. (089) 523-39-63, faks (089) 523-47-84,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacje
ZARZĄDZANIE FINANSAMI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Charakterystyka i tok studiówStudia realizowane są wspólnie przez Katedrę Finansów i Bankowości WNE UWM oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

Celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Studia adresowane są do pracowników działów planowania budżetowego i finansowo-księgowych jednostek samorządowych, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką gospodarki finansowej w sektorze samorządowym.

Podczas studiów omawiane są zagadnienia z zakresu tworzenia budżetu i planowania finansowego w oparciu o nowe regulacje prawne, projektowania i programowania inwestycji samorządowych, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania długiem, rachunkowości i sprawozdawczości w jednostkach sektora publicznego oraz innych obszarów gospodarki finansowej jednostek samorządowych.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych UWM i innych uczelni, ekspertów z zakresu zarządzania finansami jednostek sektora publicznego z Urzędu Miasta Olsztyn, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz instytucji finansowych.
Czas trwania200 godzin (2 semestry) Program studiów
Uczestnicy studiów i kryteria naboruPracownicy działów planowania budżetowego i finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego oraz inne osoby zainteresowane zarządzaniem finansami na szczeblu samorządowym, posiadający wyższe wykształcenie dowolnego stopnia.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń.
Przewidywany czas rozpoczęciaPo skompletowaniu grupy
Odpłatność3200 zł
Możliwość opłaty w ratach.
Kierownik studiówdr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Dane kontaktowe
Katedra Finansów i Bankowości
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 106,
tel. (089) 523-39-63, faks (089) 523-47-84,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacje
ZARZĄDZANIE FINANSAMI W SPORCIE
Charakterystyka i tok studiówCelem studiów podyplomowych jest poznanie metod, narzędzi, technik zarządzania finansami w sporcie. Klub sportowy powinien funkcjonować jako typowe przedsiębiorstwo gospodarki rynkowej.

Dlatego uczestnicy zapoznają się rozwiązaniami przyjętymi w sporcie w ugruntowanej gospodarce rynkowej. Poznają wzorcowe rozwiązania czołowych klubów europejskich i krajowych. Klub sportowy sprzedaje usługę sportową i jego pracownicy muszą posiadać umiejętności odpowiedniego zarządzania tego typu podmiotem. Usługa sportowa powinna generować odpowiednie przychody i menedżerowie sportu optymalizują koszty takiej działalności. Ponadto uczestnicy poznają zasady funkcjonowania rynku finansowego, możliwości pozyskiwania środków z rynku kapitałowego.

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz praktycy zajmujący się sportem. Studia kończą się egzaminem ustnym przed komisją.
Czas trwania180 godzin (2 semestry) Program studiów
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń.
Przewidywany czas rozpoczęciaPo skompletowaniu grupy.
Odpłatność3400 zł
Możliwość opłaty w ratach.
Kierownik studiówdr Artur Wyszyński
Dane kontaktowe
Katedra Finansów i Bankowości
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 106,
tel. (089) 523-39-63, faks (089) 523-47-84,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacje