Wykaz studiów

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Charakterystyka i tok studiówPodstawowymi celami studiów są usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy w zarządzaniu zasobami pracy (aspekt poznawczy) oraz kształtowanie i rozwijanie umiejętności menedżerskich nakierowanych na sprawne (efektywne, ekonomiczne i etyczne) kierowaniu ludźmi (aspekt praktyczny).

Absolwent studiów posiada kompetencje pozwalające na identyfikowanie, rozumienie oraz rozwiązywanie problemów podmiotów gospodarczych w aspektach organizacyjnym, finansowym, prawnym i społecznym. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz stymulowania ich wpływu na efektywność i ekonomiczną wartość organizacji.

Absolwent potrafi opracowywać strategie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii ogólnej. Umie planować potrzeby kadrowe, przeprowadzać rekrutację i selekcję pracowników oraz kandydatów do pracy, identyfikować i organizować procesy doskonalenia zawodowego oraz dokonywać ewaluacji szkoleń. Potrafi także konstruować systemy oceniania, motywowania i wynagradzania pracowników, jak również dokonywać wartościowania i oceny pracy. Jest specjalistą w zakresie pomiaru kompetencji i projektowania profili kompetencyjnych dla różnych stanowisk, funkcji i ról pełnionych w organizacji. Absolwent potrafi diagnozować, a następnie kierować procesami zmian oraz kształtować kulturę organizacji. Umie zidentyfikować, zaplanować i przeprowadzić procesy wydzieleń (outsourcingu) oraz zwolnień monitorowanych (outplacementu). Ma rozbudzoną wrażliwość na spełnianie potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy procesów pracy oraz działa społecznie odpowiedzialnie nie tylko w obszarach zadaniowych zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwent studiów jest dobrze przygotowany do pracy na stanowisku specjalisty ds. zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach oraz organizacjach publicznych, w tym samorządowych oraz w organizacjach pośrednictwa pracy lub firmach szkoleniowych. Może także pełnić w tych podmiotach funkcję doradcy zawodowego lub organizatora szkoleń. Jest przygotowany do pełnienia funkcji lidera zmiany oraz promotora zachowań społecznie odpowiedzialnych.
Czas trwania200 godzin (2 semestry) Program studiów
Uczestnicy studiów i kryteria naboruOsoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia i specjalności, a zwłaszcza:
 • kadra kierownicza przedsiębiorstw i organizacji publicznych,
 • pracownicy komórek personalnych przedsiębiorstw i organizacji publicznych,
 • pracownicy firm szkoleniowych, doradztwa zawodowego oraz agencji pracy,
 • osoby chcące doskonalić się w sprawach kierowaniu ludźmi.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciaPo skompletowaniu grupy
Odpłatność3200 zł (możliwość opłaty w ratach)
Kierownik studiówdr Iwona Czaplicka-Kozłowska
Dane kontaktowe
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
10-720 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 317-318,
tel. +89 523 4463, +89 523 3498,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacjeRekrutacja wymaga rejestracji przez komputerowy system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z kwestionariuszem osobowym; zgoda na przetwarzanie danych oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych (ww. dokumenty wydrukowane z systemu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości do końca terminu rejestracji lub też przesłać je tradycyjną pocztą.
ZARZĄDZANIE I MARKETING W OŚWIACIE
Charakterystyka i tok studiówStudia adresowane są do pracowników oświaty zajmujących kierownicze stanowiska lub ubiegających się o tego typu funkcje. Szczególny nacisk w procesie kształcenia będzie położony na prawidłową organizację i ewolucję procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz umiejętność wypracowania dodatkowych środków w oparciu o trafne rozpoznanie możliwości ich pozyskania z rynku lokalnego.
Czas trwania210 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruStudia skierowane są przede wszystkim do pracowników jednostek oświatowych.
Terminy rekrutacjido końca września, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciapaździernik
OdpłatnośćI sem. - 1300 zł, II sem. - 1300 zł
Kierownik studiówdr Jacek Michalak
Dane kontaktowe10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 211, tel. (089) 523-34-83, kom. 602-369-788, michalak@uwm.edu.pl
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
10-720 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 317-318,
tel. +89 523 4463, +89 523 3498,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacje

Wymagania rekrutacyjne

Kandydaci zobowiązani są do rejestracji w komputerowym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), podczas której należy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na ww. stronie.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają we właściwym sekretariacie jednostki prowadzącej studia następujące dokumenty wydrukowane z systemu IRK:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania spoza systemu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 1 zdjęcie w formacie legitymacyjnym (podpisane na odwrocie),
 • inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji poszczególnych studiów (np. można posłużyć się wzorami podania i kwestionariusza osobowego znajdującymi się w tabelach poszczególnych studiów).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • spełnienie ustalonych kryteriów kwalifikacyjnych określonych studiów,
 • uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla danych studiów.

Szczegółowych informacji udzielają właściwe sekretariaty studiów podyplomowych.

Wszystkie formularze dostępne na stronie zostały przygotowane w formacie PDF.