Wykaz studiów

UWAGA!
Od dnia 06.09.2022 r. rozpoczyna się internetowa rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe
w zakresie:

 1. ZARZĄDZANIE I MARKETING W OŚWIACIE

* * *

UWAGA!
Od dnia 18.07.2022 r. trwa internetowa rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe
w roku akad. 2022/2023 w zakresie:

 1. AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA
 2. EKONOMIA: RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
 3. RACHUNKOWOŚĆ
 4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 5. COACHING MEDŻERSKI

WEJDŹ NA STRONĘ I ZAREJESTRUJ SIĘ:
irk.uwm.edu.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń. ZAPRASZAMY!

COACHING MENEDŻERSKI
Charakterystyka i tok studiówCelem studiów jest przygotowanie szeroko rozumianej kadry kierowniczej, do skutecznego zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania coachingu. Program studiów integruje dorobek nauk o zarządzaniu, pedagogiki oraz psychologii w celu kształcenia kompetencji menedżerskich, przydatnych w funkcjonowaniu instytucji oraz przedsiębiorstw. Wiedza z różnych obszarów nauki dotycząca zachowania człowieka w organizacji jest podstawą do rozwoju kompetencji coachingowych, ćwiczonych z licencjonowanymi coachami na zajęciach praktycznych.

Koncepcja zajęć opiera się głównie na warsztatach pozwalających na poznanie własnych zasobów, rozwój umiejętności interpersonalnych, postawienie celów i wdrożenie planów działania na drodze do ich osiągnięcia głównie w organizacjach.

Studia podyplomowe kierowane są do menedżerów wszystkich szczebli; przedsiębiorców i właścicieli firm; pracowników działów personalnych; osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników w organizacji; osób mających kontakt z klientem; doradców zawodowych, trenerów i konsultantów; specjalistów i ekspertów różnych branż; pedagogów i psychologów; osób nastawionych na samorozwój, zdobywanie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie osiągania celów osobistych i zawodowych; osób chcących wykonywać zawód coacha.

Zajęcia prowadzone są w formie głównie warsztatów, jak również cześć materiału jest prowadzona w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, oraz case study.

Program studiów obejmuje kształtowanie relacji coachingowej - kontrakt, interakcja, kierownik-pracownik, teoria coachingu, trening interpersonalny, doskonalenie komunikacji interpersonalnej w organizacji, doskonalenie procesu motywowania pracowników, metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w coachingu, efektywne przywództwo w organizacji, nurty i nowe podejścia w coachingu, coaching grupowy i zespołowy, uwarunkowania finansowe oraz strategiczne przedsiębiorstwa, etyka w pracy coacha - kierownika, mentoring w coachingu.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów, przeprowadzenie 30 sesji coachingowych oraz napisanie pracy końcowej.

Czas trwania200 godzin + 60 godz. praktyki warsztatowej
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych (licencjat, magisterium, doktorat).
Terminy rekrutacjiDo 30 września br. Decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciapaździernik
Odpłatność3900 zł (istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty).
Kierownik studiówdr Waldemar Kozłowski
Dane kontaktoweDziekanat Wydziału, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9,
e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl
Obsługa administracyjna studiów
mgr Magdalena Janczyło,
tel. +89 524 55 56,
Inne informacjeKierownik studiów: dr Waldemar Kozłowski tel. 89 523-43-79; kom. 604-469-001; e-mail: wkozlowski@xl.wp.pl
W ZAKRESIE AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Charakterystyka i tok studiówStudia podyplomowe w zakresie Audytu i kontroli wewnętrznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają charakter doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Program studiów uwzględnia aktualne wymogi egzaminów certyfikacyjnych dla audytorów wewnętrznych w Polsce.
Studia objęte są patronatem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

(zobacz nasz plakat)

Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:
 • zainteresowanych tematyką audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej;
 • pragnących rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym;
 • przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego;
 • kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych;
 • pracowników komórek audytu wewnętrznego;
Uwaga! Ukończenie studiów oraz zdobycie dwuletniej praktyki zawodowej uprawnia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z treścią art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021, poz. 305).
Od 2010 roku, osoby, które posiadają dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych (Wydział Nauk Ekonomicznych UWM posiada to prawo), zdobywają uprawnienia w zakresie wykonywania zawodu audytora wewnętrznego: Podstawa prawna: art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
Program zajęć obejmuje 220 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-16:15. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków z jednostek sektora finansów publicznych, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, case study oraz warsztatów indywidualnych i grupowych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.
Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki przeprowadzania audytu wewnętrznego, zarządzanie ryzykiem, tematykę kontroli (zarządczej, finansowej, wewnętrznej), audyt systemów informatycznych, a także obszary priorytetowe z punktu widzenia zadań audytowych: zamówienia publiczne, rachunkowość (z ukierunkowaniem na audyt finansowy), finanse publiczne oraz system funduszy unijnych.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów.


Program studiów
Czas trwania220 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciapaździernik
Odpłatność3600 zł (istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty)
Kierownik studiówdr Anna Bartoszewicz
Dane kontaktoweDziekanat Wydziału, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9,
e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl
Obsługa administracyjna studiów
mgr Magdalena Janczyło,
tel. +89 524 55 56, tel. kom. 882 788 008,
Inne informacje
W ZAKRESIE EKONOMII - RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
Charakterystyka i tok studiówStudia podyplomowe w zakresie Ekonomii - rachunkowość budżetowa na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej zasad prowadzenia rachunkowości budżetowej, stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, dyscypliny i kontroli finansowych sektora finansów publicznych. Program studiów uwzględnia wymogi dotyczące aktualnej wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z pełnieniem funkcji głównego księgowego w sektorze publicznym.
Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:
 • zainteresowanych tematyką rachunkowości w ogóle a rachunkowością budżetową w szczególności,
 • pragnących rozpocząć pracę w sektorze finansów publicznych,
 • przygotowujących się do objęcia funkcji głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych.
Uwaga! Ukończenie studiów oraz zdobycie trzyletniej praktyki w księgowości uprawnia do wykonywania zawodu głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 102, poz. 1116 z dnia 27 lipca 2001 r.).
Program zajęć obejmuje 200 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-16:30. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków z jednostek sektora finansów publicznych, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.
Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, audyt wewnętrzny, zamówienia publiczne, dyscyplinę finansów publicznych, procedury postępowania podatkowego, rynek finansowy, analizę finansową.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu końcowego w formie krótkiego testu pisemnego oraz zaliczenia ustnego.

Program studiów
Czas trwania200 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciapaździernik
Odpłatność3600 zł (płatne w II ratach po 1800 zł)
Kierownik studiówdr Renata Burchart
Dane kontaktoweDziekanat Wydziału, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9,
e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl
Obsługa administracyjna studiów
mgr Magdalena Janczyło,
tel. +89 524 55 56, tel. kom. 882 788 008,
Inne informacje
W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI
Charakterystyka i tok studiówStudia podyplomowe w zakresie Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności o zasadach prowadzenia rachunkowości w polskich podmiotach gospodarczych. Nabyte umiejętności pozwolą na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych za pośrednictwem biura rachunkowego oraz efektywne konkurowanie na rynku pracy w ramach własnej działalności gospodarczej.
Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:
 • zainteresowanych problematyką rachunkowości podmiotów gospodarczych,
 • pragnących rozpocząć pracę w biurze rachunkowym,
 • przygotowujących się do samodzielnego prowadzenia usługowego biura rachunkowego,
 • menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami w oparciu o rachunek ekonomiczny.
Ukończenie studiów uprawnia do usługowego prowadzenia biura rachunkowego.
Program zajęć obejmuje 230 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-16:30. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.
Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty rachunkowości finansowej, rachunkowość zarządczą i podatkową, zamówienia publiczne, rynek finansowy, analizę finansową, zastosowanie komputera w rachunkowości, ubezpieczenia społeczne, prawo gospodarcze, controlling, wycenę nieruchomości, podstawy marketingu.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu z Rachunkowości finansowej.

Program studiów
Czas trwania230 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciapaździernik
Odpłatność4000 zł (płatne w II ratach po 2000 zł
Kierownik studiówdr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
Dane kontaktoweDziekanat Wydziału, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9,
e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl
Obsługa administracyjna studiów
mgr Magdalena Janczyło,
tel. +89 524 55 56, tel. kom. 882 788 008,
Inne informacje
ZARZĄDZANIE I MARKETING W OŚWIACIE
Charakterystyka i tok studiów

Studia podyplomowe przygotowują wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną, nowoczesną szkołą lub placówką oświatową. Słuchacze zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencji niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji, potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, spełnieniu oczekiwań rodziców i środowiska lokalnego.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje oraz świadectwo ukończenia studiów uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek - Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

Program zajęć obejmuje 210 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się co trzy tygodnie, w cyklu sobotnio-niedzielnym (soboty w godz. 9:00-18:15, niedziele w godz. 8:30-17:30). Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków z jednostek oświatowych, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Czas trwania210 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruStudia skierowane są do kandydatów na stanowiska kierownicze w oświacie, nauczycieli, pracowników organów prowadzących, osób zatrudnionych w administracji państwowej wszystkich szczebli, animatorów działań i organizacji oświatowych, osób z wykształceniem wyższym zainteresowanych doskonaleniem zawodowym w zakresie zarządzania i marketingu szkół i placówek publicznych i niepublicznych.
Terminy rekrutacjido 13 października 2022 r. (system IRK)
Przewidywany czas rozpoczęciapaździernik
OdpłatnośćI sem. - 1500 zł, II sem. - 1500 zł
Kierownik studiówdr Jacek Michalak
Dane kontaktoweDziekanat Wydziału, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9,
e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl
Obsługa administracyjna studiów
mgr Magdalena Janczyło,
tel. +89 524 55 56,
Inne informacjeKierownik studiów: dr Jacek Michalak, tel. (89) 523 34 83; tel. kom. 0602 36 97 88; e-mail: michalak@uwm.edu.pl
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Charakterystyka i tok studiówPodstawowymi celami studiów są usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy w zarządzaniu zasobami pracy (aspekt poznawczy) oraz kształtowanie i rozwijanie umiejętności menedżerskich nakierowanych na sprawne (efektywne, ekonomiczne i etyczne) kierowaniu ludźmi (aspekt praktyczny).

Absolwent studiów posiada kompetencje pozwalające na identyfikowanie, rozumienie oraz rozwiązywanie problemów podmiotów gospodarczych w aspektach organizacyjnym, finansowym, prawnym i społecznym. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz stymulowania ich wpływu na efektywność i ekonomiczną wartość organizacji.

Absolwent potrafi opracowywać strategie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii ogólnej. Umie planować potrzeby kadrowe, przeprowadzać rekrutację i selekcję pracowników oraz kandydatów do pracy, identyfikować i organizować procesy doskonalenia zawodowego oraz dokonywać ewaluacji szkoleń. Potrafi także konstruować systemy oceniania, motywowania i wynagradzania pracowników, jak również dokonywać wartościowania i oceny pracy. Jest specjalistą w zakresie pomiaru kompetencji i projektowania profili kompetencyjnych dla różnych stanowisk, funkcji i ról pełnionych w organizacji. Absolwent potrafi diagnozować, a następnie kierować procesami zmian oraz kształtować kulturę organizacji. Umie zidentyfikować, zaplanować i przeprowadzić procesy wydzieleń (outsourcingu) oraz zwolnień monitorowanych (outplacementu). Ma rozbudzoną wrażliwość na spełnianie potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy procesów pracy oraz działa społecznie odpowiedzialnie nie tylko w obszarach zadaniowych zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwent studiów jest dobrze przygotowany do pracy na stanowisku specjalisty ds. zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach oraz organizacjach publicznych, w tym samorządowych oraz w organizacjach pośrednictwa pracy lub firmach szkoleniowych. Może także pełnić w tych podmiotach funkcję doradcy zawodowego lub organizatora szkoleń. Jest przygotowany do pełnienia funkcji lidera zmiany oraz promotora zachowań społecznie odpowiedzialnych.
Czas trwania200 godzin (2 semestry) Program studiów
Uczestnicy studiów i kryteria naboruOsoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia i specjalności, a zwłaszcza:
 • kadra kierownicza przedsiębiorstw i organizacji publicznych,
 • pracownicy komórek personalnych przedsiębiorstw i organizacji publicznych,
 • pracownicy firm szkoleniowych, doradztwa zawodowego oraz agencji pracy,
 • osoby chcące doskonalić się w sprawach kierowaniu ludźmi.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciaPo skompletowaniu grupy
Odpłatność3200 zł (możliwość opłaty w ratach)
Kierownik studiówdr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska
Dane kontaktoweDziekanat Wydziału, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9,
e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl
Obsługa administracyjna studiów
mgr Magdalena Janczyło,
tel. +89 524 55 56,
Inne informacjeRekrutacja wymaga rejestracji przez komputerowy system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z kwestionariuszem osobowym; zgoda na przetwarzanie danych oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych (ww. dokumenty wydrukowane z systemu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
Dokumenty należy złożyć osobiście lub tradycyjnie pocztą w sekretariacie Studiów Podyplomowych do końca terminu rejestracji. Adres: Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9.

Wymagania rekrutacyjne

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są do rejestracji w komputerowym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), podczas której należy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na ww. stronie.

Niżej wymienione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Sekretariat Studiów Podyplomowych
ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9
10-719 Olsztyn:

 • podanie z kwestionariuszem osobowym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wydrukowane z IRK),
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wydrukowana z IRK),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • złożenie odpowiednich dokumentów,
 • spełnienie ustalonych kryteriów kwalifikacyjnych określonych studiów,
 • uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla danych studiów.