Studia Podyplomowe realizowane na Wydziale

Wykaz alfabetyczny
Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
COACHING MENEDŻERSKI II EDYCJA
Charakterystyka i tok studiówKoncepcja proponowanych studiów podyplomowych opiera się na nowoczesnych narzędziach pozwalających na poznanie własnych zasobów, rozwój umiejętności interpersonalnych, postawienie celów i wdrożenie planów działania na drodze do ich osiągnięcia głównie w organizacjach. W ramach studiów ujęto zagadnienia z zakresu coachingowego stylu zarządzania, zwrócono szczególną uwagę na znaczenie i role menedżera w funkcjonowaniu firm, mając na względzie przede wszystkim relacje interpersonalne.

Cel studiów
 • rozwinięcie przez Słuchaczy kompetencji coacha zgodne ze światowymi standardami ICF (International Coach Federation),
 • zdobycie przez Słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie:
 • - kluczowych umiejętności coacha określonych przez ICF,
  - posługiwania się profesjonalnymi narzędziami, metodami, technikami stosowanymi w coachingu,
  - prowadzenia profesjonalnego coachingu,
  - wykorzystania coachingu w różnych obszarach – biznesie, pracy zespołowej, w życiu prywatnym,
  - intensywny, własny rozwój Słuchaczy.
Kadra dydaktyczna
Kadrę stanowią eksperci, praktycy, profesorowie UWM, trenerzy biznesu i certyfikowani coachowie, m.in.:
Dariusz Niedziecki - coach ICF, konsultant neuroprzywództwa, trener biznesu
Katarzyna Bryczkowska - coach ICF, trener biznesu, przedsiębiorca
prof. Ryszard Walkowiak - specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
Urszula Sadomska - coach ICF
dr Waldemar Kozłowski - trener biznesu, wykładowca UWM
prof. Konrad Turkowski - wykładowca, przedsiębiorca, ekspert

Adresaci studiów
Studia podyplomowe kierowane są do:
- menedżerów wszystkich szczebli,
- przedsiębiorców i właścicieli firm,
- pracowników działów personalnych,
- osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników w organizacji,
- osób mających kontakt z klientem,
- doradców zawodowych, trenerów i konsultantów,
- specjalistów i ekspertów różnych branż,
- aktualnych i przyszłych coachów,
- pedagogów i psychologów,
- osób nastawionych na samorozwój, zdobywanie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie osiągania celów osobistych i zawodowych.

Organizacja studiów
Zajęcia odbywać się będą od października do lipca. Zajęcia organizowane są w formie zjazdów weekendowych (soboty-niedziele) najczęściej 2 razy w miesiącu.
Warunkiem zaliczenia studiów są:
- obecność i aktywność na zajęciach, warsztatach,
- zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów,
- napisanie i obrona pracy dyplomowej.
Czas trwania200 godzin studiów oraz 50 godzin praktyk.
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia.
Uwaga! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system IRK UWM.
Terminy rekrutacjiZapisy na studia w sposób ciągły przez system IRK UWM do 30.10.2017.
Przewidywany czas rozpoczęciaPoczątek listopada 2017 r.
OdpłatnośćCałkowita odpłatność za studia wynosi 4300 zł - płatne do 30.10.2017 (możliwość rozłożenia na 2 raty - 2150 zł/semestr - płatne do 30.10.2017 oraz do 28.02.2018). Czesne obejmuje materiały dydaktyczne i pomoce naukowe.
Kierownik studiówdr Waldemar Kozłowski
Dane kontaktowee-mail: wkozlowski@xl.wp.pl, tel. 604469001
Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 318, 323,
tel. +89 523-44-63, +89 523-43-79; faks +89 523-44-63,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacje
Katedra Makroekonomii
MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej
Charakterystyka i tok studiów

Głównym celem studiów jest edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych na temat zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii współczesnej waluty europejskiej.
Do chwili obecnej zrealizowano sześć edycji studiów, które łącznie ukończyło 341 osób.
Program studiów obejmuje 200 godz. i jest zgodny z wymogami programowymi określonymi przez NBP. Program studiów
Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGH.

Pliki do pobrania:
Propozycje promotorów i tematów prac końcowych
Wymagania redakcyjne prac końcowych
Warunki uzyskania zaliczenia w przypadku nieobecności

Zasady i termin składania prac końcowych
Oświadczenie o udostępnianiu pracy końcowej

Arkusz oceny pracy końcowej - promotor
Arkusz oceny pracy końcowej - recenzent

Zasady oceniania prac końcowych i ustalania oceny ze studiów

Ocena zajęć i wykładowców VII edycji MFSE
Czas trwania2 semestry, 14 zjazdów weekendowych (sobotnio-niedzielnych).
Na 13 zjazdach realizowane są zajęcia dydaktyczne, na ostatnim zjeździe odbywa się egzamin końcowy zorganizowany w formie otwartej dwudniowej konferencji, na której słuchacze studiów podyplomowych prezentują wyniki swoich prac końcowych pisanych pod opieką promotora.

Harmonogram zajęć w 1 sem.
Harmonogram zajęć w 2 sem.
Uczestnicy studiów i kryteria naboruW trakcie rekrutacji preferowani będą kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów ekonomicznych, minimum pierwszego stopnia. W miarę możliwości przyjmowani będą też: nauczyciele, kadra kierownicza administracji samorządowej, dziennikarze, przedsiębiorcy, pracownicy organizacji samorządowych zaangażowani w rozwój edukacji ekonomicznej oraz osoby, które przedstawią wartościowe inicjatywy dalszego przekazywania zdobytej wiedzy.

Dokumenty wymagane w trakcie postępowania rekrutacyjnego:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • list motywacyjny zawierający pomysły kandydata na upowszechnianie wiedzy zdobytej podczas studiów,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów (min. I stopnia),
 • jedną fotografię o wym.: 35 x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle (podpisaną na odwrocie),
 • kserokopia dowodu osobistego - strony: 1, 2.
Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać na adres Katedry Makroekonomii.

Kandydaci na studia zobowiązani są również do rejestracji w komputerowym systemie Internetowej Rejestracji Kandytatów (IRK).

Terminy rekrutacjiw roku akad. 2016/17 studia nie będą realizowane
Przewidywany czas rozpoczęcia-
Odpłatność
Kierownik studiówdr Wioletta Wierzbicka
tel. (+89) 523-33-92, kom. 668 849 707
e-mail: wioletta.wierzbicka@uwm.edu.pl
Dane kontaktoweZapisy i informacje:
dr Eliza Farelnik - sekretarz studiów
Katedra Makroekonomii
10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 19, pok. 211,
tel. (+89) 524-51-14, kom. 604 271 920, e-mail: eliza.farelnik@uwm.edu.pl,
lub
Sekretariat Katedry pok. 205, tel. (+89) 523-37-82, tel./faks (+89) 523-38-81
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy, List motywacyjny
Inne informacjePrace końcowe VII edycji studiów ocenione na ocenę co najmniej dobrą (alfabetycznie)
Bezpieczeństwo depozytów bankowych w polskim systemie bankowym, a rozwiązania stosowane w Unii Europejskiej
Cele i narzędzia Polityki Spójności UE w perspektywie finansowej 2014-2020
Droga Polski do strefy euro
Efekty napływu środków unijnych na przykładzie gminy Zbójna (woj. podlaskie)
Euroobligacje jako sposób na rozwiązanie kryzysu zadłużeniowego
Fundusze UE w latach 2007-2013 jako narzędzie rozwoju lokalnego na przykładzie UWM w Olsztynie
Konkurencyjność gospodarek państw należących do strefy euro na tle poziomu konkurencyjności gospodarek USA i Chin
Konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Bankowej
Korzyści wynikające z Jednolitego Obszaru Płatności w Euro dla obywateli i przedsiębiorców
Kryzys finansowy i jego wpływ na pozycję konkurencyjną strefy euro
Nadzór nad rynkami finansowymi w Unii Europejskiej
Niezależność Europejskego Banku Centralnego
Perspektywy dalszej integracji w Europie
Perspektywy dla rynku kredytów hipotecznych w Polsce po przyjęciu wspólnej waluty
Polska na tle krajów, które przystąpiły z dniem 1 maja 2014 roku do Unii Europejskiej
Pomoc dla krajów Unii Europejskiej zagrożonych bankructwem
Pomoc publiczna dla banków w strefie euro
Pomoc Unii Europejskiej dla krajów zagrożonych bankructwem na przykładzie Portugalii
Porównanie perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020 w UE na przykładzie Polski
Proba oceny skutkow wyjscia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
Problem kryteriów fiskalnych członkostwa w strefie euro
Proces wprowadzenia euro w Polsce
Przystąpienia do strefy euro na przykładzie doświadczeń Słowacji
Próba oceny skuteczności pomocy udzielonej Grecji przez Unię Europejską i Międzynarodowy Fundusz Walutowy w latach 2008-2014
Rezerwy walutowe w Europejskim Systemie Banków Centralnych
Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w polityce zatrudnienia w Polsce w latach 2007-2013
Rola narzędzi Europejskiego Funduszu Społecznego w polityce zatrudnienia w Polsce
Strategia Lizbońska - przyczyny niepowodzeń i wnioski na przyszłość
Wpływ Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 na sektor rybacki w województwie warmińsko-mazurskim
Wsparcie Unii Europejskiej dla sektora MŚP w Polsce
Wspólna waluta europejska w opinii nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w Bartoszycach
Wspólna waluta jako narzędzie kształtowania tożsamości europejskiej
Wydatki z budżetu Unii Europejskiej a konkurencyjność międzynarodowa nowych państw UE w latach 2007-2015
Wzrost gospodarczy w wybranych krajach po wejściu do Unii Europejskiej


Prace końcowe VI edycji studiów ocenione na ocenę co najmniej dobrą (alfabetycznie)
Bezrobocie w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej
Bezrobocie w Polsce w kontekście wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej w latach 2007-2013
Dywergencja salda sektora finansów publicznych w krajach strefy euro
Dywergencje inflacyjne w krajach strefy euro
Euro w roli waluty międzynarodowej
Europejski Bank Centralny
Ewolucja Paktu na rzecz stabilności i wzrostu
Konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Bankowej
Nadzór finansowy w Unii Europejskiej
Perspektywa finansowa 2014-2020 jako narzędzie polityki spójności
Polski sektor rolno-spożywczy w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej
Rola środków z budżetu Unii Europejskiej w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski w latach 2007-2013
Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju klastrów na przykładzie klastra Mazurskie Okna
Rozwój regionalny i wzrost gospodarczy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2004-2013
Semestr Europejski jako narzędzie koordynacji i konsultacji polityki gospodarczej (na przykładzie polskiego rynku pracy)
Unia Bankowa
Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce
Wspólna waluta jako narzędzie kształtowania konkurencyjności strefy Euro
Wspólny pieniądz europejski a perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro
Wydatki z budżetu Unii Europejskiej na płatności bezpośrednie do gruntów rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2004-2013
Wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2007-2013
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014-2020
Zmiany w polityce spójności Unii Europejskiej na przykładzie Polski - przyczyny, kierunki, perspektywy
Katedra Analizy Rynku i Marketingu
MENEDŻER JAKOŚCI
Charakterystyka i tok studiówCelem studiów jest: przekazanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, przygotowanie słuchaczy do roli menedżera jakości; zapoznanie słuchaczy z systemami zarządzania jakością w stopniu niezbędnym do samodzielnego projektowania, wdrażania i oceny systemów zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2008, 14001, 18001, 22000:2006; rozwijanie umiejętności menedżerskich - odpowiedzialnego podejmowania decyzji, szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów.
Uzyskane kwalifikacje - menedżer jakości z Certyfikatami: Audytora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością - 9001:2008; 14001; 18001; Pełnomocnika Dyrektora ds Jakości, Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym żywności - ISO 22000:2006. Certyfikaty wydane przez firmę certyfikującą SGS Polska.
Czas trwania240 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruStudia adresowane są zwłaszcza do obecnych i przyszłych kadr menedżerskich przedsiębiorstw handlowych, wytwórczych i usługowych. Ponadto do osób zainteresowanych problematyką zarządzania jakością w organizacjach, odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością; zarządzających i mających w tym kierunku wysokie aspiracje.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciapaździernik, luty
Odpłatność3700 zł
Kierownik studiówdr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska
Dane kontaktowe10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 19, pok. 4, tel. (089) 523 4479, kom. 600 374 017, e-mail: margrzyb@uwm.edu.pl
lub
Katedra Analizy Rynku i Marketingu
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 300,
tel./faks (089) 523-49-28,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacje
Katedra Finansów i Bankowości
USŁUGI FINANSOWE I BANKOWE W GOSPODARCE RYNKOWEJ (partnerzy: Bank Handlowy w Warszawie, Citibank International plc. i Citibank Europe plc.)
Charakterystyka i tok studiówStudia Podyplomowe Usługi Finansowe i Bankowe w Gospodarce Rynkowej są realizowane wspólnie przez Katedrę Finansów i Bankowości WNE UWM w Olsztynie oraz Bank Handlowy w Warszawie, Citibank International plc. i Citibank Europe plc.

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie zawodowe absolwentów stosownie do oczekiwań stawianych kandydatom do pracy w instytucjach finansowych i korporacjach międzynarodowych.

Program studiów został ustalony wspólnie z ekspertami grupy Citi Handlowy. Część zajęć będzie realizowana w formie warsztatów tematycznych opracowanych przez specjalistów z dziedziny praktyki bankowej (grupa kapitałowa Citi) i nawiązywać będzie do rzeczywistych sytuacji z jakimi można spotkać się w pracy zawodowej. Słuchacze studium poznają terminologię bankową – anglojęzyczną i zapoznają się z podstawami języka angielskiego wykorzystywanego w bankowości międzynarodowej. Wykładowcami są uznani praktycy z długoletnim stażem w sektorze usług finansowych, kadra naukowców z UWM Olsztyn, SGH Warszawa i Citi Handlowy.

Po zakończeniu studiów podyplomowych istnieje możliwość przystąpienia do rekrutacji do pracy w strukturach grupy kapitałowej Citi na oferowane wolne wakaty w Olsztynie i nie tylko.
Czas trwania200 godzin, 2 semestry (XI zjazdów sobotnio-niedzielnych). Program studiów.
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. Pracownicy banków uniwersalnych i specjalistycznych oraz instytucji finansowych i niefinansowych, chcących zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i współczesnej bankowości.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Przewidywany czas rozpoczęciaPo skompletowaniu grupy.
Odpłatność3200 zł
Możliwość opłaty w ratach.
Kierownik studiówdr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Dane kontaktowe
Katedra Finansów i Bankowości
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 106,
tel. (089) 523-39-63, faks (089) 523-47-84,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacje
Katedra Rachunkowości
W ZAKRESIE AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Charakterystyka i tok studiówStudia podyplomowe w zakresie Audytu i kontroli wewnętrznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Program studiów uwzględnia aktualne wymogi egzaminów certyfikacyjnych dla audytorów wewnętrznych w Polsce.
Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:
 • zainteresowanych tematyką audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej;
 • pragnących rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym;
 • przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego;
 • kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych;
 • pracowników komórek audytu wewnętrznego;
Uwaga! Ukończenie studiów oraz zdobycie dwuletniej praktyki zawodowej uprawnia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych bez konieczności zdawania egzaminu w The Institute of Internal Auditors (IIA).
Od 2010 roku, osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie audytu, na uczelni posiadającej prawo do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych (Wydział Nauk Ekonomicznych UWM posiada to prawo), zdobywają takie uprawnienia: Podstawa prawna: art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
Program zajęć obejmuje 220 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-15:15. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków z jednostek sektora finansów publicznych, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, case study oraz warsztatów indywidualnych i grupowych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.
Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki przeprowadzania audytu wewnętrznego, zarządzanie ryzykiem, tematykę kontroli (zarządczej, finansowej, wewnętrznej), audyt systemów informatycznych, a także obszary priorytetowe z punktu widzenia zadań audytowych: zamówienia publiczne, rachunkowość (z ukierunkowaniem na audyt finansowy), finanse publiczne oraz system funduszy unijnych.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu końcowego w formie krótkiego testu pisemnego oraz zaliczenia ustnego.

Program studiów
Czas trwania220 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciapaździernik
Odpłatność3600 zł (płatne w II ratach po 1800 zł)
Kierownik studiówdr Anna Bartoszewicz
Dane kontaktowe
Katedra Rachunkowości
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 305,
tel. (089) 523-47-36, faks (089) 523-45-30,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacje
Katedra Rachunkowości
W ZAKRESIE EKONOMII - RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
Charakterystyka i tok studiówStudia podyplomowe w zakresie Ekonomii - rachunkowość budżetowa na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej zasad prowadzenia rachunkowości budżetowej, stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, dyscypliny i kontroli finansowych sektora finansów publicznych. Program studiów uwzględnia wymogi dotyczące aktualnej wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z pełnieniem funkcji głównego księgowego w sektorze publicznym.
Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:
 • zainteresowanych tematyką rachunkowości w ogóle a rachunkowością budżetową w szczególności,
 • pragnących rozpocząć pracę w sektorze finansów publicznych,
 • przygotowujących się do objęcia funkcji głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych.
Uwaga! Ukończenie studiów oraz zdobycie trzyletniej praktyki w księgowości uprawnia do wykonywania zawodu głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 102, poz. 1116 z dnia 27 lipca 2001 r.).
Program zajęć obejmuje 200 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-15:15. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków z jednostek sektora finansów publicznych, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.
Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, audyt wewnętrzny, zamówienia publiczne, dyscyplinę finansów publicznych, procedury postępowania podatkowego, rynek finansowy, analizę finansową.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu końcowego w formie krótkiego testu pisemnego oraz zaliczenia ustnego.

Program studiów
Czas trwania200 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciapaździernik
Odpłatność3600 zł (płatne w II ratach po 1800 zł)
Kierownik studiówdr Renata Burchart
Dane kontaktowe
Katedra Rachunkowości
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 305,
tel. (089) 523-47-36, faks (089) 523-45-30,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacje
Katedra Rachunkowości
W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI
Charakterystyka i tok studiówStudia podyplomowe w zakresie Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności o zasadach prowadzenia rachunkowości w polskich podmiotach gospodarczych. Nabyte umiejętności pozwolą na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych za pośrednictwem biura rachunkowego oraz efektywne konkurowanie na rynku pracy w ramach własnej działalności gospodarczej.
Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:
 • zainteresowanych problematyką rachunkowości podmiotów gospodarczych,
 • pragnących rozpocząć pracę w biurze rachunkowym,
 • przygotowujących się do samodzielnego prowadzenia usługowego biura rachunkowego,
 • menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami w oparciu o rachunek ekonomiczny.
Ukończenie studiów uprawnia do usługowego prowadzenia biura rachunkowego.
Program zajęć obejmuje 230 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-15:15. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.
Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty rachunkowości finansowej, rachunkowość zarządczą i podatkową, zamówienia publiczne, rynek finansowy, analizę finansową, zastosowanie komputera w rachunkowości, ubezpieczenia społeczne, prawo gospodarcze, controlling, wycenę nieruchomości, podstawy marketingu.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu końcowego w formie krótkiego testu pisemnego oraz zaliczenia ustnego.

Program studiów
Czas trwania230 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciapaździernik
Odpłatność4000 zł (płatne w II ratach po 2000 zł
Kierownik studiówdr hab. Małgorzata Cygańska
Dane kontaktowe
Katedra Rachunkowości
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 4, pok. 305,
tel. (089) 523-47-36, faks (089) 523-45-30,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacje
Katedra Finansów i Bankowości
ZARZĄDZANIE FINANSAMI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Charakterystyka i tok studiówStudia realizowane są wspólnie przez Katedrę Finansów i Bankowości WNE UWM oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

Celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Studia adresowane są do pracowników działów planowania budżetowego i finansowo-księgowych jednostek samorządowych, a także do wszystkich osób zainteresowanych problematyką gospodarki finansowej w sektorze samorządowym.

Podczas studiów omawiane są zagadnienia z zakresu tworzenia budżetu i planowania finansowego w oparciu o nowe regulacje prawne, projektowania i programowania inwestycji samorządowych, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania długiem, rachunkowości i sprawozdawczości w jednostkach sektora publicznego oraz innych obszarów gospodarki finansowej jednostek samorządowych.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych UWM i innych uczelni, ekspertów z zakresu zarządzania finansami jednostek sektora publicznego z Urzędu Miasta Olsztyn, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz instytucji finansowych.
Czas trwania200 godzin (2 semestry) Program studiów
Uczestnicy studiów i kryteria naboruPracownicy działów planowania budżetowego i finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego oraz inne osoby zainteresowane zarządzaniem finansami na szczeblu samorządowym, posiadający wyższe wykształcenie dowolnego stopnia.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń.
Przewidywany czas rozpoczęciaPo skompletowaniu grupy
Odpłatność3200 zł
Możliwość opłaty w ratach.
Kierownik studiówdr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Dane kontaktowe
Katedra Finansów i Bankowości
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 106,
tel. (089) 523-39-63, faks (089) 523-47-84,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacje
Katedra Finansów i Bankowości
ZARZĄDZANIE FINANSAMI W SPORCIE
Charakterystyka i tok studiówCelem studiów podyplomowych jest poznanie metod, narzędzi, technik zarządzania finansami w sporcie. Klub sportowy powinien funkcjonować jako typowe przedsiębiorstwo gospodarki rynkowej.

Dlatego uczestnicy zapoznają się rozwiązaniami przyjętymi w sporcie w ugruntowanej gospodarce rynkowej. Poznają wzorcowe rozwiązania czołowych klubów europejskich i krajowych. Klub sportowy sprzedaje usługę sportową i jego pracownicy muszą posiadać umiejętności odpowiedniego zarządzania tego typu podmiotem. Usługa sportowa powinna generować odpowiednie przychody i menedżerowie sportu optymalizują koszty takiej działalności. Ponadto uczestnicy poznają zasady funkcjonowania rynku finansowego, możliwości pozyskiwania środków z rynku kapitałowego.

Wykładowcami są pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz praktycy zajmujący się sportem. Studia kończą się egzaminem ustnym przed komisją.
Czas trwania180 godzin (2 semestry) Program studiów
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń.
Przewidywany czas rozpoczęciaPo skompletowaniu grupy.
Odpłatność3400 zł
Możliwość opłaty w ratach.
Kierownik studiówdr Artur Wyszyński
Dane kontaktowe
Katedra Finansów i Bankowości
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 106,
tel. (089) 523-39-63, faks (089) 523-47-84,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacje
Katedra Analizy Rynku i Marketingu
ZARZĄDZANIE I MARKETING W OŚWIACIE
Charakterystyka i tok studiówStudia adresowane są do pracowników oświaty zajmujących kierownicze stanowiska lub ubiegających się o tego typu funkcje. Szczególny nacisk w procesie kształcenia będzie położony na prawidłową organizację i ewolucję procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz umiejętność wypracowania dodatkowych środków w oparciu o trafne rozpoznanie możliwości ich pozyskania z rynku lokalnego.
Czas trwania210 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruStudia skierowane są przede wszystkim do pracowników jednostek oświatowych.
Terminy rekrutacjido końca września, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciapaździernik
OdpłatnośćI sem. - 1300 zł, II sem. - 1300 zł
Kierownik studiówdr Jacek Michalak
Dane kontaktowe10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 211, tel. (089) 523-34-83, kom. 602-369-788, michalak@uwm.edu.pl
Katedra Analizy Rynku i Marketingu
10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 300,
tel./faks (089) 523-49-28,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacje
Katedra Organizacji i Zarządzania
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Charakterystyka i tok studiówPodstawowymi celami studiów są usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy w zarządzaniu zasobami pracy (aspekt poznawczy) oraz kształtowanie i rozwijanie umiejętności menedżerskich nakierowanych na sprawne (efektywne, ekonomiczne i etyczne) kierowaniu ludźmi (aspekt praktyczny).

Absolwent studiów posiada kompetencje pozwalające na identyfikowanie, rozumienie oraz rozwiązywanie problemów podmiotów gospodarczych w aspektach organizacyjnym, finansowym, prawnym i społecznym. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz stymulowania ich wpływu na efektywność i ekonomiczną wartość organizacji.

Absolwent potrafi opracowywać strategie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii ogólnej. Umie planować potrzeby kadrowe, przeprowadzać rekrutację i selekcję pracowników oraz kandydatów do pracy, identyfikować i organizować procesy doskonalenia zawodowego oraz dokonywać ewaluacji szkoleń. Potrafi także konstruować systemy oceniania, motywowania i wynagradzania pracowników, jak również dokonywać wartościowania i oceny pracy. Jest specjalistą w zakresie pomiaru kompetencji i projektowania profili kompetencyjnych dla różnych stanowisk, funkcji i ról pełnionych w organizacji. Absolwent potrafi diagnozować, a następnie kierować procesami zmian oraz kształtować kulturę organizacji. Umie zidentyfikować, zaplanować i przeprowadzić procesy wydzieleń (outsourcingu) oraz zwolnień monitorowanych (outplacementu). Ma rozbudzoną wrażliwość na spełnianie potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy procesów pracy oraz działa społecznie odpowiedzialnie nie tylko w obszarach zadaniowych zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwent studiów jest dobrze przygotowany do pracy na stanowisku specjalisty ds. zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach oraz organizacjach publicznych, w tym samorządowych oraz w organizacjach pośrednictwa pracy lub firmach szkoleniowych. Może także pełnić w tych podmiotach funkcję doradcy zawodowego lub organizatora szkoleń. Jest przygotowany do pełnienia funkcji lidera zmiany oraz promotora zachowań społecznie odpowiedzialnych.
Czas trwania200 godzin (2 semestry) Program studiów
Uczestnicy studiów i kryteria naboruOsoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnej specjalności, a zwłaszcza kadry kierownicze różnych szczebli, pracownicy pionów zasobów ludzkich.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciaPo skompletowaniu grupy
Odpłatność3200 zł (możliwość opłaty w ratach)
Kierownik studiówdr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM
Dane kontaktowe
Katedra Organizacji i Zarządzania
10-720 Olsztyn, ul. R. Prawocheńskiego 3, pok. 103,
tel./faks (089) 523-34-98,
FormularzePodanie na studia, Kwestionariusz osobowy,
Inne informacje