Wykaz studiów

UWAGA!
Rusza internetowa rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe
COACHING MENEDŻERSKI
w semestrze letnim 2020/2021
Rejestracja w systemie IRK: od 12.04.2021 r. do 31.05.2021 r.
Data rozpoczęcia studiów: 15.06. 2021 r.
Planowany termin ukończenia studiów: 31.12.2021 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń
ZAPRASZAMY!

COACHING MENEDŻERSKI
Charakterystyka i tok studiówCelem studiów jest przygotowanie szeroko rozumianej kadry kierowniczej, do skutecznego zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania coachingu. Program studiów integruje dorobek nauk o zarządzaniu, pedagogiki oraz psychologii w celu kształcenia kompetencji menedżerskich, przydatnych w funkcjonowaniu instytucji oraz przedsiębiorstw. Wiedza z różnych obszarów nauki dotycząca zachowania człowieka w organizacji jest podstawą do rozwoju kompetencji coachingowych, ćwiczonych z licencjonowanymi coachami na zajęciach praktycznych.

Koncepcja zajęć opiera się głównie na warsztatach pozwalających na poznanie własnych zasobów, rozwój umiejętności interpersonalnych, postawienie celów i wdrożenie planów działania na drodze do ich osiągnięcia głównie w organizacjach.

Studia podyplomowe kierowane są do menedżerów wszystkich szczebli; przedsiębiorców i właścicieli firm; pracowników działów personalnych; osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników w organizacji; osób mających kontakt z klientem; doradców zawodowych, trenerów i konsultantów; specjalistów i ekspertów różnych branż; pedagogów i psychologów; osób nastawionych na samorozwój, zdobywanie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie osiągania celów osobistych i zawodowych; osób chcących wykonywać zawód coacha.

Zajęcia prowadzone są w formie głównie warsztatów, jak również cześć materiału jest prowadzona w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, oraz case study.

Program studiów obejmuje kształtowanie relacji coachingowej - kontrakt, interakcja, kierownik-pracownik, teoria coachingu, trening interpersonalny, doskonalenie komunikacji interpersonalnej w organizacji, doskonalenie procesu motywowania pracowników, metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w coachingu, efektywne przywództwo w organizacji, nurty i nowe podejścia w coachingu, coaching grupowy i zespołowy, uwarunkowania finansowe oraz strategiczne przedsiębiorstwa, etyka w pracy coacha - kierownika, mentoring w coachingu.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów, przeprowadzenie 30 sesji coachingowych oraz napisanie pracy końcowej.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce i na świecie uprzejmie informujemy, że część zajęć o charakterze teoretycznym może odbywać się w trybie online. Polega on na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników. Każdy Słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się.
Czas trwania200 godzin + 60 godz. praktyki warsztatowej (2 semestry od marca 2021 do września 2021 r.)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych (licencjat, magisterium, doktorat).
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciamarzec 2021 r.
Odpłatność3900 zł (istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty).
Kierownik studiówdr Waldemar Kozłowski
Dane kontaktoweDziekanat Wydziału, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9,
e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl
Obsługa administracyjna studiów
mgr Magdalena Janczyło,
tel. +89 524 55 56,
Inne informacjeKierownik studiów: dr Waldemar Kozłowski tel. 89 523-43-79; kom. 604-469-001; e-mail: wkozlowski@xl.wp.pl
W ZAKRESIE AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Charakterystyka i tok studiówStudia podyplomowe w zakresie Audytu i kontroli wewnętrznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz zasad wdrażania systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Program studiów uwzględnia aktualne wymogi egzaminów certyfikacyjnych dla audytorów wewnętrznych w Polsce.
Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:
 • zainteresowanych tematyką audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej;
 • pragnących rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym;
 • przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego;
 • kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych;
 • pracowników komórek audytu wewnętrznego;
Uwaga! Ukończenie studiów oraz zdobycie dwuletniej praktyki zawodowej uprawnia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych bez konieczności zdawania egzaminu w The Institute of Internal Auditors (IIA).
Od 2010 roku, osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie audytu, na uczelni posiadającej prawo do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych (Wydział Nauk Ekonomicznych UWM posiada to prawo), zdobywają takie uprawnienia: Podstawa prawna: art. 286 ust. 1 pkt 5 lit. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
Program zajęć obejmuje 220 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-16:15. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków z jednostek sektora finansów publicznych, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, case study oraz warsztatów indywidualnych i grupowych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.
Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki przeprowadzania audytu wewnętrznego, zarządzanie ryzykiem, tematykę kontroli (zarządczej, finansowej, wewnętrznej), audyt systemów informatycznych, a także obszary priorytetowe z punktu widzenia zadań audytowych: zamówienia publiczne, rachunkowość (z ukierunkowaniem na audyt finansowy), finanse publiczne oraz system funduszy unijnych.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce i na świecie uprzejmie informujemy, że zajęcia mogą odbywać się w trybie online. Polega on na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników. Każdy Słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się.

Program studiów
Czas trwania220 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciapaździernik
Odpłatność3600 zł (istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty)
Kierownik studiówdr Anna Bartoszewicz
Dane kontaktoweDziekanat Wydziału, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9,
e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl
Obsługa administracyjna studiów
mgr Magdalena Janczyło,
tel. +89 524 55 56,
Inne informacje
W ZAKRESIE EKONOMII - RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
Charakterystyka i tok studiówStudia podyplomowe w zakresie Ekonomii - rachunkowość budżetowa na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy, dotyczącej zasad prowadzenia rachunkowości budżetowej, stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, dyscypliny i kontroli finansowych sektora finansów publicznych. Program studiów uwzględnia wymogi dotyczące aktualnej wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z pełnieniem funkcji głównego księgowego w sektorze publicznym.
Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:
 • zainteresowanych tematyką rachunkowości w ogóle a rachunkowością budżetową w szczególności,
 • pragnących rozpocząć pracę w sektorze finansów publicznych,
 • przygotowujących się do objęcia funkcji głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych.
Uwaga! Ukończenie studiów oraz zdobycie trzyletniej praktyki w księgowości uprawnia do wykonywania zawodu głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 102, poz. 1116 z dnia 27 lipca 2001 r.).
Program zajęć obejmuje 200 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-16:30. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków z jednostek sektora finansów publicznych, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.
Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty rachunkowości budżetowej i finansów publicznych, audyt wewnętrzny, zamówienia publiczne, dyscyplinę finansów publicznych, procedury postępowania podatkowego, rynek finansowy, analizę finansową.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu końcowego w formie krótkiego testu pisemnego oraz zaliczenia ustnego.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce i na świecie uprzejmie informujemy, że zajęcia mogą odbywać się w trybie online. Polega on na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników. Każdy Słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się.

Program studiów
Czas trwania200 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciapaździernik
Odpłatność3600 zł (płatne w II ratach po 1800 zł)
Kierownik studiówdr Renata Burchart
Dane kontaktoweDziekanat Wydziału, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9,
e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl
Obsługa administracyjna studiów
mgr Magdalena Janczyło,
tel. +89 524 55 56,
Inne informacje
W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI
Charakterystyka i tok studiówStudia podyplomowe w zakresie Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają charakter kwalifikacyjny i doskonalący. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności o zasadach prowadzenia rachunkowości w polskich podmiotach gospodarczych. Nabyte umiejętności pozwolą na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych za pośrednictwem biura rachunkowego oraz efektywne konkurowanie na rynku pracy w ramach własnej działalności gospodarczej.
Oferta skierowana jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich:
 • zainteresowanych problematyką rachunkowości podmiotów gospodarczych,
 • pragnących rozpocząć pracę w biurze rachunkowym,
 • przygotowujących się do samodzielnego prowadzenia usługowego biura rachunkowego,
 • menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami w oparciu o rachunek ekonomiczny.
Ukończenie studiów uprawnia do usługowego prowadzenia biura rachunkowego.
Program zajęć obejmuje 230 godzin realizowanych w ciągu 2 semestrów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu, w cyklu sobotnio-niedzielnym w godzinach 8:00-16:30. Wykłady są prowadzone przez pracowników naukowych UWM oraz praktyków, których udział w realizacji studiów zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zawodowego kadry.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Słuchacze, dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć, mają możliwość poznania praktycznej strony omawianych zagadnień.
Program studiów obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty rachunkowości finansowej, rachunkowość zarządczą i podatkową, zamówienia publiczne, rynek finansowy, analizę finansową, zastosowanie komputera w rachunkowości, ubezpieczenia społeczne, prawo gospodarcze, controlling, wycenę nieruchomości, podstawy marketingu.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu z Rachunkowości finansowej.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce i na świecie uprzejmie informujemy, że zajęcia mogą odbywać się w trybie online. Polega on na uczestnictwie w zajęciach według planu zajęć na Platformie Teams, która pozwala na prowadzenie zajęć zdalnie przy aktywności wszystkich uczestników. Każdy Słuchacz otrzymuje instrukcję logowania się.

Program studiów
Czas trwania230 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruUczestnikami mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciapaździernik
Odpłatność4000 zł (płatne w II ratach po 2000 zł
Kierownik studiówdr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
Dane kontaktoweDziekanat Wydziału, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9,
e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl
Obsługa administracyjna studiów
mgr Magdalena Janczyło,
tel. +89 524 55 56, tel. kom. 882 788 008,
Inne informacje
ZARZĄDZANIE I MARKETING W OŚWIACIE
Charakterystyka i tok studiówStudia adresowane są do pracowników oświaty zajmujących kierownicze stanowiska lub ubiegających się o tego typu funkcje. Szczególny nacisk w procesie kształcenia będzie położony na prawidłową organizację i ewolucję procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz umiejętność wypracowania dodatkowych środków w oparciu o trafne rozpoznanie możliwości ich pozyskania z rynku lokalnego.
Czas trwania210 godzin (2 semestry)
Uczestnicy studiów i kryteria naboruStudia skierowane są przede wszystkim do pracowników jednostek oświatowych.
Terminy rekrutacjido końca września, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciapaździernik
OdpłatnośćI sem. - 1300 zł, II sem. - 1300 zł
Kierownik studiówdr Jacek Michalak
Dane kontaktowe10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 211, tel. (089) 523-34-83, kom. 602-369-788, michalak@uwm.edu.pl
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
10-720 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 317-318,
tel. +89 523 4463, +89 523 3498,
Inne informacje
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Charakterystyka i tok studiówPodstawowymi celami studiów są usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy w zarządzaniu zasobami pracy (aspekt poznawczy) oraz kształtowanie i rozwijanie umiejętności menedżerskich nakierowanych na sprawne (efektywne, ekonomiczne i etyczne) kierowaniu ludźmi (aspekt praktyczny).

Absolwent studiów posiada kompetencje pozwalające na identyfikowanie, rozumienie oraz rozwiązywanie problemów podmiotów gospodarczych w aspektach organizacyjnym, finansowym, prawnym i społecznym. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi, przewidywania przyszłych stanów i procesów oraz stymulowania ich wpływu na efektywność i ekonomiczną wartość organizacji.

Absolwent potrafi opracowywać strategie zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii ogólnej. Umie planować potrzeby kadrowe, przeprowadzać rekrutację i selekcję pracowników oraz kandydatów do pracy, identyfikować i organizować procesy doskonalenia zawodowego oraz dokonywać ewaluacji szkoleń. Potrafi także konstruować systemy oceniania, motywowania i wynagradzania pracowników, jak również dokonywać wartościowania i oceny pracy. Jest specjalistą w zakresie pomiaru kompetencji i projektowania profili kompetencyjnych dla różnych stanowisk, funkcji i ról pełnionych w organizacji. Absolwent potrafi diagnozować, a następnie kierować procesami zmian oraz kształtować kulturę organizacji. Umie zidentyfikować, zaplanować i przeprowadzić procesy wydzieleń (outsourcingu) oraz zwolnień monitorowanych (outplacementu). Ma rozbudzoną wrażliwość na spełnianie potrzeb i oczekiwań wszystkich interesariuszy procesów pracy oraz działa społecznie odpowiedzialnie nie tylko w obszarach zadaniowych zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwent studiów jest dobrze przygotowany do pracy na stanowisku specjalisty ds. zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach oraz organizacjach publicznych, w tym samorządowych oraz w organizacjach pośrednictwa pracy lub firmach szkoleniowych. Może także pełnić w tych podmiotach funkcję doradcy zawodowego lub organizatora szkoleń. Jest przygotowany do pełnienia funkcji lidera zmiany oraz promotora zachowań społecznie odpowiedzialnych.
Czas trwania200 godzin (2 semestry) Program studiów
Uczestnicy studiów i kryteria naboruOsoby posiadające wykształcenie wyższe dowolnego stopnia i specjalności, a zwłaszcza:
 • kadra kierownicza przedsiębiorstw i organizacji publicznych,
 • pracownicy komórek personalnych przedsiębiorstw i organizacji publicznych,
 • pracownicy firm szkoleniowych, doradztwa zawodowego oraz agencji pracy,
 • osoby chcące doskonalić się w sprawach kierowaniu ludźmi.
Terminy rekrutacjiNabór ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń
Przewidywany czas rozpoczęciaPo skompletowaniu grupy
Odpłatność3200 zł (możliwość opłaty w ratach)
Kierownik studiówdr hab. Iwona Czaplicka-Kozłowska
Dane kontaktoweDziekanat Wydziału, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9,
e-mail: wne.podyplomowe@uwm.edu.pl
Obsługa administracyjna studiów
mgr Magdalena Janczyło,
tel. +89 524 55 56,
Inne informacjeRekrutacja wymaga rejestracji przez komputerowy system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z kwestionariuszem osobowym; zgoda na przetwarzanie danych oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych (ww. dokumenty wydrukowane z systemu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
Dokumenty należy złożyć osobiście lub tradycyjnie pocztą w sekretariacie Studiów Podyplomowych do końca terminu rejestracji. Adres: Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9.

Wymagania rekrutacyjne

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są do rejestracji w komputerowym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), podczas której należy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na ww. stronie.

Niżej wymienione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Sekretariat Studiów Podyplomowych
ul. M. Oczapowskiego 4, pok. 9
10-719 Olsztyn:

 • podanie z kwestionariuszem osobowym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wydrukowane z IRK),
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wydrukowana z IRK),
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • złożenie odpowiednich dokumentów,
 • spełnienie ustalonych kryteriów kwalifikacyjnych określonych studiów,
 • uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla danych studiów.