Doktorskie

Uchwała Nr 406/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie art.48a ust. 4 oraz art.52 ust. 1 ustawy z dnia 27 licpca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz.572, z późn. zm.) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po zapoznaniu się z raportem  Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wydaje ocenę pozytywną. Uchwała Nr 406/2015

Uchwała Nr 2/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie oceny programowej na kierunku ekonomia prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Uchwała Nr 2/2014

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, działając na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.Nr.65 po. 595 ze zm.Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz.1365), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego postanowiła przyznać z dniem 25 września 2006 roku Wydziałowi Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.