Projekty krajowe

Projekty naukowe finansowane przez organizacje i instytucje

Uzyskane granty krajowe, finansowane przez NCN, NCBiR, FNP, MNiSzW w latach 2006-2019

2019-2020: Atrybuty autentyczności informacji o tradycyjnych produktach żywnościowych, Nr DEC-2019/03/X/HS4/00198 [dr Dominika Jakubowska – kierownik grantu]

2019-2020: Rola Facebooka w zarządzaniu relacjami w organizacji pożytku publicznego, Nr 2019/03/X/HS4/00844 [dr Piotr Szamrowski – kierownik grantu]

2019-2020: Aspekt pokoleniowy w dodatkowym oszczędzaniu na starość, Nr DEC-2019/03/X/HS4/01072[dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka – kierownik grantu]

2017-2018: Księgowe współczynniki beta - grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, Nr DEC-2017/01/X/HS4/01079 [dr Anna Rutkowska-Ziarko – kierownik grantu]

2014-2017: Handel zagraniczny w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce – grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2013/11/D/HS4/04007 [dr Jarosław Nazarczuk – kierownik grantu]

2014-2016: Sprawność instytucjonalna vs. lokalny rozwój gospodarczy – czynniki kształtujące i interakcje – grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, nr UMO-2013/09/B/HS4/03039 [dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM – kierownik grantu, dr hab. Wiesława Lizińska, dr Karolina Babuchowska – główni wykonawcy, dr Magdalena Wojarska, dr Lesław Markowski – wykonawcy]

2012-2015: Rola wspólnej polityki rolnej w procesie unowocześniania polskiego rolnictwa na przykładzie produkcji mleka – grant ministerialny habilitacyjny nr 2011/03/D/HS4/04248 [dr Karolina Babuchowska – kierownik projektu]

2012-2015: Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji w poziomie życia – grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2011/03/N/HS4/03223 [mgr Marcin Janusz – kierownik grantu, dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM – opiekun naukowy]

2011-2013: Determinanty rozwoju klastrów w województwie warmińsko-mazurskim – grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, nr 3752/B/H03/2011/10 / 13.04.2011 [dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM – kierownik grantu, mgr Łukasz Menart – wykonawca]

2011-2013: Wpływ powrotów z migracji na rynek pracy Polski Wschodniej – grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, nr 3349/B/H03/2011/40 [dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM – kierownik grantu, prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, prof. zw. dr hab. Dorota Kotlorz, dr Anna Skórska, dr Leszek Kucharski, mgr Aleksandra Olejarz-Wahba, mgr Joanna Machnis-Walasek, mgr Marek Piotrowski – wykonawcy]

2011-2013: Diagnoza i prognoza popytu na pracę cudzoziemców średnich i dużych przedsiębiorstw branży budowlanej w województwach Polski wschodniej – grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, nr 3348/B/H03/2011/40 [dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM – kierownik grantu, prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, prof. zw. dr hab. Dorota Kotlorz, dr Anna Skórska, dr Leszek Kucharski, mgr Aleksandra Olejarz-Wahba, mgr Joanna Machnis-Walasek, mgr Marek Piotrowski – wykonawcy]

2011-2012: Ocena efektywności pomocy publicznej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce – grant ministerialny nr N N114 335340 [prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw. – kierownik grantu, dr Wiesława Lizińska, dr Lucyna Szczebiot-Knoblauch, dr Alina Źróbek-Różańska, mgr Jarosław Nazarczuk i mgr Joanna Zielińska-Szczepkowska – wykonawcy]

2010-2013: Kultura organizacyjna jako determinanta procesów innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych – grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, nr 1538/B/H03/2010/39 / 28.09.2010 [dr Anna Strychalska-Rudzewicz – kierownik grantu]

2010-2012: Ocena wpływu wybranych instrumentów wspólnej polityki rolnej na poziom i strukturę inwestycji w gospodarstwach rolnych w województwach Polski Wschodniej – grant ministerialny nr N N114 185838 [prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw. – kierownik grantu, dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM i dr Karolina Babuchowska – główni wykonawcy]

2010-2012: Ocena i mechanizmy kształtujące klimat inwestycyjny w Polsce na poziomie układów terytorialnych – grant ministerialny habilitacyjny nr N N114 151639 [dr Wiesława Lizińska – kierownik projektu]

2010-2014: Proces kształtowania kultury organizacyjnej w administracji samorządowej na przykładzie urzędów miast – grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, nr N N115 153239 [dr Marek Siemiński – kierownik projektu, dr Krzysztof Krukowski – wykonawca w projekcie, dr Piotr Szamrowski – wykonawca w projekcie]

2009-2012: Rachunek kosztów działań w szpitalu – koncepcja i zastosowanie – grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki, nr NN113241136 [dr hab. Henryk Lelusz – kierownik grantu, dr Małgorzata Cygańska – główny wykonawca]

2009-2011: Relacje ekonomiczne między rewitalizacją obszarów miejskich a rozwojem lokalnym (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego) – projekt badawczy promotorski przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr NN114056536 [dr hab. Dariusz Waldziński, prof. UWM – kierownik projektu, dr Eliza Farelnik – wykonawca]

2006-2007: Uwarunkowania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw – grant przyznany przez Komitet Badań Naukowych, nr projektu – 1H02D 029 30 nr umowy – 0338/H03/2006/30 [dr hab. Wojciech Popławski – kierownik projektu, mgr Piotr Szamrowski – wykonawca]