Profile badawcze

Obszar badawczy:

Konkurencyjność gospodarki w wymiarze rynkowym  i regionalnym

Koordynator grupy problemowej: dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. UWM

Temat

Kierownik tematu

Jednostka

Ekonomiczne i kulturowe aspekty rozwoju regionalnego

dr hab. Janusz Heller, prof. UWM

Katedra Makroekonomii
Czynniki konkurencyjności polskiego sektora żywnościowego

dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM

Katedra Mikroekonomii 
Regionalne uwarunkowania polityki gospodarczejprof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
Współczesne aspekty polityki społecznej i ubezpieczeń

dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska,  prof. UWM

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń
Metody matematyczne,  statystyczne i ekonometryczne  w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych

prof. dr hab. Wacław Szymanowski, prof. zw.

Katedra Metod Ilościowych

Rola rynków finansowych w rozwoju zrównoważonym

dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM

Katedra Finansów  i Bankowości                         

Obszar badawczy:

Organizacja i zarządzanie w warunkach niepewności

Koordynator grupy problemowej: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Niedzielski

Współczesne uwarunkowania zarządzania

prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski,  prof. zw.

 
Katedra Organizacji i Zarządzania 

Rozwój rynków i działań marketingowych

 

dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM

 
Katedra Analizy Rynku  i Marketingu 
Wycena zasobów  i organizacji w warunkach niepewności

dr hab. Konrad Turkowski, prof. UWM

 

Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

 
 

Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw

dr  hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 
Doskonalenie jakości informacji ekonomicznej w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM 

Katedra Rachunkowości

 
Determinanty zarządzania kapitałem ludzkim przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnegodr hab. inż. Ryszard Walkowiak, prof. UWMKatedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi