Projekty unijne

Ważnym elementem działalności Centrum stała się realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych. W 2009 roku w jednym z konkursów w ramach programu Innowacyjna Gospodarka Centrum zdobyło grant o wartości przekraczającej 12 mln złotych na realizację projektu badawczo-wdrożeniowego: E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej (EAP). Projekt wzbudził duże zainteresowanie przedstawicieli sektora administracji publicznej, czego wyrazem był ich bardzo liczny udział w konferencji otwierającej projekt. Patronat nad konferencją objęło ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Związek Miast Polskich.

Konferencja otwarcia projektu EAP
Konferencja otwarcia projektu EAP z udziałem m.in. wiceministra MSWiA Piotra Kołodziejczyka

W projekcie uczestniczyli pracownicy Centrum oraz grono naukowców z kilku krajowych uniwersytetów w roli ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie modeli referencyjnych procesów.

Na podstawie wyników mapowania procesów przeprowadzonego w 8 urzędach wojewódzkich, 8 urzędach marszałkowskich oraz 14 urzędach dużych i średnich miast w Polsce grono naukowców opracowało modele referencyjne procesów dla tego typu urzędów. Modele te mają charakter wystandaryzowanych rozwiązań znajdujących zastosowanie w racjonalizacji funkcjonowania tego typu jednostek administracji publicznej. Wraz z mapami procesów sporządzonych dla badanych urzędów zostały one umieszczone w Elektronicznej Bazie Modeli Referencyjnych Administracji Publicznej dostępnej na serwerach Regionalnego Centrum Informatycznego UWM w Olsztynie.

Wyniki badań uzyskane w ramach realizacji projektu prezentowano na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Między innymi była to międzynarodowa konferencja „EUPAN”, European Quality Conference, pod hasłem “Doing the Right Things Right”, Towards More Result-Oriented Public Sector in Europe, odbywająca się w Warszawie w dniach 29-30 września 2011 roku, będąca jednym z wydarzeń organizowanych w ramach polskiej prezydencji w UE. Efekty uzyskane w wyniku realizacji projektu EAP zostały kompleksowo przedstawione na konferencji podsumowującej z udziałem ponad 100 przedstawicieli sektora administracji publicznej, która odbyła się w Warszawie w dniu 17 maja 2012 roku. Syntetyczne ujęcie tych wyników zostało również opublikowane w monografii pt. Nowy paradygmat funkcjonowania administracji publicznej.

Logo projektu EAP Strona internetowa projektu: http://eap.uwm.edu.pl


Od 2011 roku Centrum brało udział w realizacji projektu systemowego Dobre prawo-sprawne rządzenie we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Wydziałami Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem projektu i organizowanych w jego ramach szkoleń była poprawa jakości aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych wydawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również doskonalenie jakości rozstrzygnięć organów nadzorujących i kontrolujących działalność jednostek samorządu terytorialnego (JST). Oferowane było także wsparcie eksperckie dla strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu pod kątem opiniowania kształtu prawa unijnego. W całym projekcie wsparciem zostało objętych ponad 7 tysięcy urzędników, w tym ponad 1700 przez UWM, z jednostek samorządu terytorialnego, organów nadzoru nad samorządem oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Budżet projektu w części przypadającej UWM wynosił ponad 6 mln złotych. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło w drugiej połowie 2015 roku.

Logo projektu Dobre Prawo Sprawne RządzenieStrona internetowa projektu: https://administracja.mac.gov.pl/


Kolejnym projektem, również systemowym, realizowanym przez Centrum od 2013 do 2015 we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki było Systemowe wsparcie procesów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Oprócz UWM partnerami w tym projekcie były Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Łódzki. Celem projektu było wsparcie JST w realizacji zadań publicznych poprzez opracowanie i wdrożenie systemu doradczo-eksperckiego służącego modernizacji procesów zarządzania zgodnie z założeniami projektu strategii Sprawne Państwo 2011-2020. W ramach projektu opracowano opartą na koncepcji zarządzania procesowego metodykę specjalistycznych szkoleń oraz nadzorowano merytorycznie ich realizację. Szkolenia dotyczyły dwóch zakresów: wdrożenia systemu usprawnień procesów zarządzania w JST oraz wdrożenia systemu podniesienia efektywności procesów zarządzania w JST z wykorzystaniem modeli referencyjnych procesów. W ramach projektu oferowane było również wsparcie eksperckie dla uczestników szkoleń zainteresowanych dodatkowym rozwijaniem wdrożeń na bazie modeli referencyjnych procesów zarządzania w administracji publicznej. Szkoleniami i doradztwem objęto blisko 3000 pracowników z ponad 150 jednostek JST. Projekt zawierał też komponent badawczy, którego istota sprowadzała się do oceny potrzeb szkoleniowych pracowników JST na tle poziomu kapitału intelektualnego. Budżet projektu przeznaczony na realizację zadań przypisanych UWM wynosił blisko 7 mln złotych.

Logo projektu JSTStrona internetowa projektu: http://www.uwm.edu.pl/jst