Przedmiot Mikroekonomia konkurencyjności

W 2006 roku Centrum złożyło aplikacje o przyjęcie UWM do międzynarodowej sieci ośrodków akademickich Microeconomics of Competitiveness (MOC) zaakceptowaną przez jej instytucjonalnego animatora i lidera Harvard Business School (w ponad 50. krajach). W ramach tej współpracy Centrum wraz Katedrą Analizy Rynku i Marketingu oferuje studentom kierunków Ekonomia, Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przedmiot opracowany na podstawie metodyki światowej sławy ekonomisty, profesora Michaela E. Portera z Harvard Business School.

Kształcenie oparte jest na wykładach, projektach grupowych, studiach przypadków oraz dyskusji. Służyć one mają nie tylko zdobyciu podstawowej wiedzy w obszarze konkurencyjności, lecz przede wszystkim wykorzystaniu i rozwijaniu takich intelektualnych umiejętności jak: myślenie koncepcyjne i analityczne, podejmowanie decyzji, identyfikacja i rozwiązywanie problemów, indywidualna i grupowa odpowiedzialność oraz współpraca w grupie. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim w wymiarze 60 godzin (30 godzin w semestrze) i obejmują następujące bloki tematyczne:

  1. Firmy, przemysły i lokalizacja (wprowadzenie do konkurencyjności, konkurencja i strategia lokalizacji);
  2. Grupy projektowe (formowanie grup projektowych, podział obowiązków między członkami zespołu, ustalenie harmonogramu pracy grup, wybór tematów projektowych);
  3. Mikroekonomiczne środowisko rynkowe (konkurencja między regionami, model diamentu, model łańcucha wartości, koncepcja „klastera”, instytucje współpracujące i wspierające, internacjonalizacja firm);
  4. Strategie (gospodarki rozwijające się; konkurencyjność na poziomie Świata, UE, kraju, regionu, firmy);
  5. Konkurencyjność Europy i wpływ firm na konkurencyjność kraju;
  6. Projekt analityczny (identyfikacja klastera i jego rozwój, prezentacja projektów zespołowych).

W ramach afiliacji MOC nie zabrakło także przedsięwzięć badawczych o międzynarodowym charakterze, czego przykładem może być projekt Commitment-consistency: cultural orientation testing realizowany z naukowcami z Labovitz School of Business and Economics University of Minnesota w latach 2009-2010. Aktywna współpraca naukowo-dydaktyczna w ramach tej sieci prowadzona jest do dnia dzisiejszego.

MOC Workshop 2016
Uczestnicy warsztatów programowych w Harvard Business School

W roku akademickim 2015-17 odbyła się już 7. edycja zajęć z przedmiotu Mikroekonomia konkurencyjności. Studenci przedstawili do oceny prace charakteryzujące istniejące (lub mające szanse na powstanie) klastry biznesowe w Polsce. Podczas zakończenia zajęć miała miejsce uroczysta promocja uczestników w obecności władz dziekańskich. Fotorelację zamieszczono na stronach Wydziału.