Zasady publikacji

Proces otwartej publikacji (dostępnej publicznie) nakłada na redakcję obowiązki formalne, stąd ważne jest spełnienie wymogów dot. prawa autorskiego i przepisów pokrewnych, dobrych praktyk związanych z powoływaniem się, cytowaniem itp. Szczegółowe warunki przygotowania artykułów, recenzji i publikacji zostały opisane w odpowiednim dziale.

W czasopiśmie ukazywać się będą przede wszystkim oryginalne artykuły nadesłane przez studentów. Przy czym zakłada się, że będą oni co najmniej współautorami. W tym wypadku oznacza to także konieczność wyrażenia aprobaty wszystkich współautorów. Wydawca (instytucjonalnie Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie) nie ponosi prawnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez autorów nadesłanych artykułów praw autorskich i/lub majątkowych. W trakcie procedury publikacji autorzy artykułu zostaną poproszeni o wypełnienie i przesłanie formularza deklaracji dostępnego na niniejszej stronie.

Autorzy, którzy zamieszczają w nadesłanych artykułach dane, tabele, wykresy lub fragmenty tekstów wcześniej opublikowanych przez innych autorów, muszą uzyskać i nadesłać do redakcji pisemne pozwolenie właściciela prawa autorskich. Taka zgoda powinna być udzielona zarówno w przypadku materiałów drukowanych jak i elektronicznych (online). Wszelkie materiały nadesłane przez autorów do publikacji bez dostarczenia wyżej opisanej zgody osób trzecich będą traktowane jako oryginalne i pochodzące od nadsyłających.

Do redakcji można nadsyłać artykuły obejmujące problemy z dziedziny nauk ekonomicznych, także w połączeniu z obszarami pokrewnymi, jak nauki społeczne, techniczne, technologiczne, matematyczne, prawne itp. Tematem mogą być rozważania teoretyczne, polemiczne, czy aplikacyjne. Redakcja zastrzega sobie prawo do decydowania o aktualności i adekwatności poruszanego w artykule problemu, zobowiązując się jednocześnie do udzielenia wsparcia merytorycznego i recenzyjnego przez wybranie i przydzielenie do procesu publikacyjnego właściwego specjalisty.

Nadesłane artykuły podlegają wstępnej ocenie redaktorów. W procesie publikacji recenzenci oceniają nadesłany artykuł za pomocą formularza recenzyjnego, zawierającego decyzję o dopuszczeniu artykułu do publikacji bez wnoszenia uwag przez autora lub konieczności wprowadzenia poprawek, lub wskazówki do szczegółowego wyjaśnienia opisanego problemu. W przypadku Listów Ekonomicznych proces recenzji ma częściej charakter twórczy, niż kategoryczny. Zrecenzowane materiały przekazywane są wraz z recenzją do autorów, którzy powinni pisemnie ustosunkować się do uwag recenzentów. Po uwzględnieniu uwag recenzentów autorzy ponownie przesyłają artykuł do redakcji.

Do publikacji zatwierdzane są wyłącznie artykuły, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów i redaktorów oraz uwzględniające uwagi recenzentów.

Zebrane artykuły, po uzyskaniu akceptacji recenzentów, redakcji technicznej i merytorycznej będą systematycznie umieszczane na niniejszej stronie w zwartej, elektronicznej formie, tzw. e-czasopisma. Autorzy, będącym studentami, nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją artykułów w Listach Ekonomicznych. Zespół redakcyjny przewiduje także możliwość wyróżniania najwartościowszych artykułów wraz z rekomendacją ich publikacji w punktowanych czasopismach naukowych.

Wysyłanie artykułów

Proces nadsyłania materiałów do czasopisma został uproszczony do minimum. Oznacza to, że przygotowany zgodnie z wytycznymi artykuł należy przesłać w formie elektronicznej na adres redakcji podany w dziale Zespół Redakcyjny. Podczas przesyłania nie jest wymagane podawanie szczegółowych danych poza podstawowymi, które zostaną umieszczone w treści opublikowanego artykułu. Autorzy podejmują decyzję o zakresie udzielonych redakcji informacji i tym co będzie udostępnione w postaci notki biograficznej.