Wymagania edycyjne

Artykuł powinien być przygotowany w dowolnym edytorze tekstu (np. MS Word, Writer z Apache Open Office) na stronach A4 z automatyczną numeracją stron pośrodku stopki, wszystkie marginesy po 2,5 cm. Pozostałe zasady są następujące:

1. Tytuł artykułu i rozdziałów:

 • tytuł artykułu wyśrodkowany, pogrubiony, zapisany czcionką 16-punktową wersalikami
 • tytuły rozdziałów pogrubione zapisane czcionką 12-punktową

2. Tekst:

 • objętość 5000-8000 słów (łącznie z abstraktem, opisami rysunków, tabel, bibliografią i przypisami)
 • proste formatowanie w jednej kolumnie, bez justowania tekstu, bez dzielenia wyrazów
 • możliwe stosowanie pogrubienia, kursywy, indeksów (rejestrów) górnych i dolnych itp.
 • normalny styl czcionki (12-punktowa Times Roman), pojedyncza interlinia
 • nie stosować sztucznych podziałów wiersza (Enter) oraz specjalnych spacji
 • akapity można oddzielać dodatkowymi wierszami, bez stosowania automatycznych odstępów przed lub po akapitach.
 • wcięcia pierwszej linii akapitu wykonywać za pomocą formatowania lub tabulatora
 • nie wstawiać pól i innych funkcji programowalnych
 • wstawiać edytowalne równania matematyczne (używać edytora równań współpracującego z danym edytorem tekstów lub program MathType), zmienne w równaniach należy zapisywać kursywą, równania powinny być numerowane (w nawiasach: (1), (2) itd.) i przywołane w tekście

3. Tabele:

 • powinny być wstawiane za pomocą opcji edytora
 • szerokość dopasowana do szerokości kolumny tekstu
 • umieszczone w tekście i numerowane kolejno liczbami arabskimi, np. Tabela 1, Tabela 2 itd. w zwięzłym tytule umieszczonym nad tabelą (czcionka 12-punktowa)
 • tekst w tabelach czcionką 12-punktową lub mniejszą w razie konieczności
 • można stosować automatyczne oddzielanie wierszy i kolumn za pomocą linii
 • kolumny z krótkim nagłówkiem
 • wyjaśnienia, objaśnienia, symbole statystyczne i źródła umieścić pod tabelą (czcionka 10-punktowa)

4. Ilustracje, diagramy, wykresy:

 • wszystkie nazywa się rysunkami
 • szerokość rysunku powinna być dopasowana do kolumny tekstu
 • można stosować kolory lub odcienie szarości
 • numerowane kolejno (Rys. 1., Rys. 2. itd.) w tytule pod rysunkiem (czcionka 12-punktowa)
 • informacje i objaśnienia elementów należy umieszczać w legendzie
 • opisy osi, objaśnienia elementów rysunków najlepiej wykonywać prostą czcionką typu Calibri lub Arial o wielkości 8-10 punktów
 • objaśnienia statystyczne i źródła (czcionka 10-punktowa) należy umieszczać pod rysunkami
 • wykonane w pakietach Microsoft Office lub Apache Open Office powinny być wstawiane do tekstu w niezmienionym formacie, wykonane w innych aplikacjach - umieszczone w tekście jako obiekt po ich zapisaniu za pomocą polecenia „Zapisz jako…” w formacie graficznym (EPS, TIFF lub JPEG)
 • skanowane w formatach bitmapowych z min. rozdzielczością 300 dpi, format TIFF lub JPEG powinny być umieszczone w tekście.

5. Powołania bibliografii:

 • Autorzy artykułów powinni umieszczać odniesienia do oryginalnych źródeł literaturowych tam gdzie jest to możliwe
 • nie należy powoływać się na prace własne, członków zespołu redakcyjnego, czy potencjalnych recenzentów wyłącznie w celach własnej promocji
 • odniesienia do niepublikowanych prac powinny być oznaczone jako „w druku”, powołania na artykuły niepublikowane powinny być oznaczone jako „niepublikowane” i mogą być cytowane po uzyskaniu pisemnej zgody autora źródła
 • przy powołaniach bibliograficznych należy posługiwać się formatem cytowania wg międzynarodowej normy APA (American Psychological Association) w modyfikacji polską normą PN-ISO 690: 2002.
 • cytowanie źródeł w tekście w formie nazwiska autora i roku umieszczanych w nawiasach, np.:

Często wykorzystuje się modele ekonometryczne zaproponowane np. przez Misiaka i Tokarskiego (2012).
Wzrost konsumpcji wywołany jest poprzez wzrost realnych dochodów konsumentów (Hamilton 2009; Kilian i Alvarez 2014; Bernanke i in. 1997).
„Mechanizm transmisji monetarnej opisuje reakcje takich parametrów gospodarki jak inflacja czy popyt zagregowany na politykę pieniężną banku centralnego.” (Demchuk 2012, s. 121).

 • końcowy wykaz literatury powinien zawierać wyłącznie prace, które zostały użyte w tekście
 • odniesienia do więcej niż jednego źródła tego samego autora (-ów) w tym samym roku należy oznaczyć przyrostkiem literowym np. (Begg 1998a).
 • wykaz powinien zawierać źródła uporządkowane alfabetycznie, wg nazwiska pierwszego autora oraz w razie potrzeby chronologicznie
 • tytuły artykułów z czasopism i tytuły książek powinny być wyróżnione kursywą
 • nazwy czasopism powinny być podane w całości.
 • przykłady opisów bibliograficznych:

Artykuły z czasopism
Talar S. (2012). Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa Polski w warunkach integracji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 123, 14-24.

Artykuły posiadające DOI
Levesque J. F., Harris M. F., Russell  G. (2013). Economic Evaluation in Health Care: Merging Theory with Practice, doi: 10.1186/1475-9276-12-18

Książki
Borkowski B., Dudek H., Szczesny W. (2003). Ekonometria wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rozdziały z książek
Bednarz  J., Gędek S. (2008). Zachowanie kursu złotego wobec podstawowych walut światowych. W: T. Sporek (red.), Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych, Tom 1, 379-387, AE, Katowice.

Encyklopedie
Encyclopedia Britannica – edycja polska. Kurpisz A. (2005), t. 15, 11.

Normy i standardy
International Organization for Standardization (2008). ISO 9001:2008: Quality management systems - Requirements. Geneva, ISO.

Artykuły dostępne online
Piterbarg V. (2003). A practitioner's guide to pricing and hedging callable Libor exotics in forward Libor models, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=427084. dostęp 25 listopada 2016.

Blogi i strony internetowe
Shah V. (2011). “Capitalism - what comes next?” Thought Economics [online] 1 September. http://thoughteconomics.blogspot.com/2011/09/capitalism-what-comes-next..... dostęp 14 grudnia 2016.

6. Jednostki miar, skróty i symbole

 • w artykułach należy używać systemu SI lub jego odpowiedniki
 • stosować skróty standardowe, zrozumiałe dla czytelników, a w przypadku zastosowania skrótu lub symbolu niestandardowego należy umieścić go w nawiasie przy pierwszym wystąpieniu w tekście oraz podać jego rozwinięcie
 • unikać skrótów w tytule artykułu

7. Przypisy:

 • wykorzystywać w celu umieszczania dodatkowych informacji w odniesieniu do źródła literatury lub wyjaśnienia tekstu
 • nie powinny zawierać danych liczbowych, tabel itp.
 • kolejno ponumerowane powinny być umieszczone w stopce strony (przypis dolny) zamiast w przypisach końcowych

8. Afiliacje i podziękowania

 • informacje o afiliacji na pierwszej stronie zapisane czcionką 10-punktową
 • treści zawierające podziękowania, informacje o dotacjach, funduszach, grantach itp. umieszczane w przypisie na pierwszej stronie
 • nazwy instytucji finansujących napisane w całości