Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Informacje ogólne

 

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi – funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Ekonomicznych od 01 czerwca 2011 roku. Główna działalność naukowo-dydaktyczna Katedry obejmuje procesy i metody zarządzania potencjałem społecznym przedsiębiorstw oraz wybrane aspekty zarządzania w sektorze publicznym. Przy Katedrze funkcjonują studia podyplomowe i specjalność kształcenia studentów magisterskich studiów uzupełniających pod nazwą: zarządzanie zasobami ludzkimi. Z inicjatywy pracowników Katedry w dniu 07 stycznia 2015 roku został skierowany do Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wniosek w przedmiocie utworzenia od 01 października 2016 roku specjalności kształcenia: zarządzanie w sektorze publicznym.

 

Dr hab. nauk ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu Marian Mroziewski, prof. UWM . Jego obszary badań, seminariów i zajęć dydaktycznych dotyczą głównie: działań kierowniczych i ich modelowania; moralności i praw człowieka w zarządzaniu; przedsiębiorczości indywidualnej i organizacyjnej; kultury organizacyjnej; zachowań organizacyjnych; intelektualnych i instytucjonalnych aspektów konkurencyjności, zarządzania marketingowego. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań naukowych, w tym pięciu monografii. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

 

Dr hab. inż. Ryszard Walkowiak, prof. UWM jest zatrudniony w Katedrze na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pełnił obowiązki kierownika Katedry w okresie od 01 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2014 roku. Jego prace badawcze mają charakter poznawczy i utylitarny. Koncentrują się one głównie na zagadnieniach zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencjach menedżerskich, pracy kierowniczej, kulturze organizacji, zachowaniach organizacyjnych oraz społecznej odpowiedzialności organizacji. Jest autorem wielu opracowań i ekspertyz dla praktyki. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwami i zespołami ludzkimi. Prowadzi wykłady i seminaria z wyżej podanych obszarów zainteresowań na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Olsztyn Economic Journal, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz prezesem Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu.

 

Andrzej Józef Kozłowski, doktor habilitowany Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, profesor w Wyższej Szkole Biznesu w Pile. Specjalista w dziedzinie zarządzania publicznymi zasobami finansowymi, szczególnie transparentności zarządzania w samorządach terytorialnych. Aktualnie realizowana problematyka badawcza koncentruje się wokół kwestii zarządzania w sektorze publicznym, zarządzania finansami w samorządzie terytorialnym i w tym zarządzania długiem oraz wykorzystania budżetu w układzie zadaniowym, jako instrumentu komunikowania się władz samorządowych z obywatelami. Jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie finansów publicznych, prawa samorządowego i podatkowego – doświadczenie zdobył kierując instytucjami sektora prywatnego i publicznego. Jest autorem kilkunastu monografii, kilkudziesięciu ekspertyz i artykułów naukowych z obszaru zarządzania finansami w samorządzie terytorialnym oraz wielu uznanych publikacji naukowych oraz kilkuset kursów i programów dydaktycznych. Był organizatorem kilkunastu konferencji naukowych, międzynarodowych przedsięwzięć związanych z kształceniem kadry dla potrzeb sektora publicznego oraz wieloletnim prezesem regionalnego towarzystwa naukowego. Ukończył kilkanaście studiów podyplomowych, kursów i staży z obszaru zarządzania organizacjami sektora publicznego – także w ramach realizowanych projektów międzynarodowych. Wypromował ponad 300 magistrów i ponad 500 licencjatów.

 

Dr Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Problematyka badawcza koncentruje się wokół kwestii zarządzania zasobami ludzkimi. Interesuje ją problematyka funkcjonowania systemów motywowania, a także kwestie opisu stanowisk i wartościowania pracy w urzędach administracji publicznej i jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zarządzania zasobami ludzkimi, nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, gospodarowania kapitałem ludzkim na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych oraz seminaria. Jest autorką i wpółautorką, opracowań zwartych, głównie monografii, oraz artykułów naukowych.

 

Dr Sylwia Stachowska - jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jej praca doktorska pt.: ”Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem” została nagrodzona w VIII edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym podręczników z dziedziny zarządzania, monografii, wielu artykułów w czasopismach specjalistycznych. Jej zainteresowania naukowo–badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętej problematyki zarządzania kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki motywowania i wynagradzania pracowników, a także nowych trendów w zakresie realizacji funkcji personalnej w organizacjach. Jest konsultantem i szkoleniowcem w dziedzinie kierowania zespołami pracowniczymi w organizacjach oraz występuje w roli eksperta w projektach szkoleniowo-badawczych. Prowadzi wykłady i seminaria na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Pełni funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative.

 

Mgr Małgorzata Stankiewicz - specjalista. Pracownik administracyjny. Obsługa sekretariatu Katedry.

 

Działalność naukowa

 

Profil naukowy Katedry obejmuje następujące zagadnienia:

  • kierowanie ludźmi w przedsiębiorstwach i organizacjach publicznych,
  • modelowanie (projektowanie) kompetencji wg stanowisk pracy, funkcji i ról menedżerskich,
  • projektowanie systemów ocen oraz systemów wynagrodzeń pracowników,
  • zarządzanie wiedzą w organizacjach,
  • zarządzanie kapitałem intelektualnym,
  • zarządzanie zmianami w organizacjach,
  • zachowania ludzi i kultura organizacji,

Obszary badawcze

Temat statutowy: Determinanty zarządzania kapitałem ludzkim przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego - kierownik tematu: dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM

 

Działalność dydaktyczna

 

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi Organizacji i Zarządzania prowadzi działalność dydaktyczną w formie wykładów, seminariów dyplomowych i ćwiczeń na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych dla studentów macierzystego wydziału i innych wydziałów uniwersytetu.

 

Realizowane przedmioty

Wykaz przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w roku akademickim 2014/2015

Nazwa przedmiotuProwadzący zajęcia
Wydział Nauk Ekonomicznych, kierunek: Zarządzanie
Etyka w zarządzaniu dr hab. Marian Mroziewski, prof. UWM
dr Sylwia Stachowska
Kultura organizacji dr hab. Marian Mroziewski, prof. UWM
Nowoczesne metody ZZL dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
Oceny pracownicze dr Sylwia Stachowska
Przedmiot do wyboru dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM
dr hab. Marian Mroziewski, prof. UWM
dr hab. Andrzej J. Kozłowski
Zachowania organizacyjne dr hab. Andrzej J. Kozłowski
Zarządzanie kapitałem intelektualnym dr hab. Marian Mroziewski, prof. UWM
Zarządzanie kompetencjami dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM
Zarządzanie zasobami ludzkimi dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM
dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
Seminarium licencjackie dr hab. Marian Mroziewski, prof. UWM
dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
Seminarium magisterskie dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM
dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
Wydział Nauk Ekonomicznych, kierunek: Ekonomia
Gospodarowanie kapitałem ludzkim dr Sylwia Stachowska
Wydział Nauk Ekonomicznych, kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Etyka w zarządzaniu dr hab. Marian Mroziewski, prof. UWM
dr Sylwia Stachowska
Zarządzanie potecjałem społecznym dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM
dr Iwona Czaplicka-Kozłowska

 

KonsultacjeGodziny konsultacji pracowników katedry w roku akademickim 2014/15 w sesji egzaminacyjnej - zimowej

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
dr hab. inż. Ryszard Walkowiak, prof. UWM wtorki: 08.00-10.00 4 89 524-5165
dr hab. Andrzej J. Kozłowski środy: 10.00-12.00 5 89 524-5175
dr hab. Marian Mroziewski, prof. UWM poniedziałki:
środy:
07.30-09.00
13.00-14.30
203 89 524-5169
dr Sylwia Stachowska urlop zdrowotny: 1 89 524-5192
dr Iwona Czaplicka-Kozłowska środy: 10.00-12.00 5 89 524-5175

 

Studia podyplomowe

 

W katedrze realizowane są studia podyplomowe: