Komunikat o błędzie

 • Warning: include_once() [function.include-once]: Unable to allocate memory for pool. in drupal_settings_initialize() (line 747 of /www/htdocs/wne/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_configuration() (line 2637 of /www/htdocs/wne/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2649 of /www/htdocs/wne/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_database() (line 2739 of /www/htdocs/wne/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_variables() (line 2759 of /www/htdocs/wne/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in Database::openConnection() (line 1744 of /www/htdocs/wne/includes/database/database.inc).

Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica, prof. zw.

pracę naukową na uczelni rozpoczął w 1979 r. Tytuł profesora nauk ekonomicznych uzyskał w 2011 r. na Wydziale Towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Kierownikiem Katedry został w roku 2010. 

Doświadczenie naukowe:

Od roku 1997 do roku 2006 był kierownikiem następujących projektów i grantów badawczych:

 

 • Grantu uczelnianego pt. „Energo­oszczę­dna metoda poprawy jakości technologicznej i mikrobiologicznej mięsa woło­wego i jego wyrobów”, (1997-98),
 • Projektu Badawczego Komitetu Badań Naukowych (5 PO6G 007 14) pt. „Możliwości, warunki i efekty zastosowania elektrostymulacji wysokonapięciowej do poprawy jakości mięsa wołowego uzyskiwanego z krajowego bydła rzeźnego” zarejestrowanego pod numerem (1998-2000),
 • Grantu uczelnianego, promotorskiego pt. „Wpływ elektrostymulacji, przechowywania i zamrażania na wybrane parametry fizykochemiczne mięsa wołowego", (2003-2005),
 • Grantu KBN, promotorskiego pt. „Badania nad określeniem zależności między wybranymi wyróżnikami jakości mleka i śmietanki a ich właściwościami elektrycznymi”, (2003-2005),
 • Wykonawca projektu badawczego własnego nr N N312 253439 (2011-2013) pt. „Analiza przemian białek odpowiedzialnych za kruchość wołowiny kulinarnej pozyskiwanej z bydła holsztyno-fryzyjskiego i poddawanej zabiegom przyspieszającym proces kruszenia”, kierownik projektu – prof. dr hab. Edward Pospiech, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauki o Żywności i Żywieniu,
 • Promotor 4 zakończonych przewodów doktorskich,
 • Recenzent 2 prac doktorskich,
 • Recenzent dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz pracy habilitacyjnej w  6 przewodach habilitacyjnych,
 • Super Recenzent dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora
 • Członek Komisji w 3 postępowaniach habilitacyjnych,
 • Współorganizator Międzynarodowej Konferencji nt. Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie -  od 2009 roku.

 2. Współpraca z przemysłem i instytucjami państwowymi

 • Kierownik Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią, na Wydziale Nauki o Żywności, UWM w Olsztynie (od 2010 r.)
 • Kierownik Katedry Towaroznawstwa, na Wydziale Nauk Ekonomicznych, UWM w Olsztynie (od 2017 r.)
 • Koordynator porozumienia o współpracy z firmą GMN TECHMET w Sierpcu (od 2010),
 • Koordynator porozumienia o współpracy z Krajową Radą Drobiarstwa-Izbą Gospodarczą w Warszawie (od 2012),
 • Doradca Krajowej Rady Drobiarstwa- Izby Gospodarczej w Warszawie (od 2012),
 • Członek Rady Ekspertów Mleczarstwa od 1. 10. 2014 r.,
 • Członek Komisji Nauk Towaroznawczych PAN w Poznaniu, od roku 2011,
 • Prezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego „Energia i Środowisko w Mleczarstwie” w Olsztynie – od września 2014 r.,
 • Recenzent krajowego systemu gwarantowanej jakości żywności (QAFP).

 Wybrane publikacje:

 1. Żywica R., Banach J.K. 2019. Correlations between selected quality and electrical parameters of musts from stone and pome fruits. Journal of Food Measurement and Characterization. ISSN 2193-4126, s11694-019-00066-y
 2. Żywica R., Modzelewska-Kapituła M., Banach J.K., Tkacz K. 2018. Linear correlation between pH value of stimulated beef and electrical current intensity. International Journal of Food Properties, 21:1, 1386–1394
 3. Żywica R., Smoczyński S., Banach J.K., Modzelewska-Kapituła M. 2017. Techniques and technologies ensuring food safety. Polish Journal of Commodity Science, 4 (53): 33-41
 4. Żywica R., Banach J.K. 2015. Simple linear correlation between concentration and electrical properties of apple juice. Journal of Food Engineering ,158: 8-12.
 5. Żywica R, Banach J.K., Modzelewska-Kapituła M. 2015. Possibilities of the quality assessment of apple juice concentrate using its equivalent electrical model. Polish Journal of Commodity Science 4(45), 80-86.
 6. Więk A, Tkacz K., Żywica R. 2013. Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w mięsnych produktach grillowanych w zależności od zawartości tłuszczu w surowcu, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2(87): 39-50.
 7. Żywica R.,Banach J.K., Kiełczewska K. 2012. An attempt of applying the electrical properties for the evaluation of milk fat content of raw milk. Journal of Food Engineering, 111: 420-424.
 8. Żywica R., Charzyńska D.G., Banach J.K., Staniewski B. 2012. Wpływ dodatku oleju słonecznikowego na właściwości przewodnościowe miksów tłuszczowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2(81): 161-172.
 9. Żywica R. 2010. Zjawiska elektryczne w produkcji i towaroznawczej ocenie jakości mięsa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 9 – 248.

 Patenty:

 • Żywica R. 1996. Układ do wysokonapięciowej elektrostymulacji półtusz wołowych. Patent PL  170066 B1.
 • Żywica R., Cierach M., Pogorzelski M. 1997. Układ do przeprowadzania procesu peklowania mięsa. Patent PL Nr 171196 B1.
 • Żywica R., Budny J., Pogorzelski M. 1998. Układ do wysokonapięciowej elektro-stymulacji tusz wołowych. Patent PL Nr 173079 B1.
 • Żywica R., Kornacki K., Budny J.,  Kłębukowska L. 2002. Sposób inaktywacji drobno-ustrojów w roztworach, zwłaszcza w mleku. Patent nr P 182 987.
 • Żywica R. 2004. Sposób prognozowania pH mięsa. Patent RP 331 814.
 • Żywica R., Banach J.K. 2012. Układ do oszałamiania indyków. Patent RP nr 211078.
 • Żywica R., Banach J.K. 2013. Sposób oszałamiania drobiu. Patent RP nr P.390449.
 • Żywica R., Banach J.K., Zadroga I., Staniewski J. 2015. Sposób prognozowania zawartości olejów roślinnych, zwłaszcza oleju rzepakowego w maśle i miksach tłuszczowych. Patent RP.413246.
 • Żywica R., Banach J.K. 2016. Sposób prognozowania zawartości ekstraktu w sokach owocowych, zwłaszcza w soku jabłkowym. Patent RP 395911.
 • Żywica R., Banach J.K. Zadroga I., Staniewski B. 2017. Sposób prognozowania zawartości olejów roślinnych, zwłaszcza oleju rzepakowego w maśle i miksach tłuszczowych. Patent RP P.413246

 


dr hab. inż. Joanna Banach, prof. UWM

pracę naukową na uczelni rozpoczęła w 2006 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa uzyskała w 2005 r. uchwałą Rady Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa uzyskała w 2014 r. uchwałą Rady Wydziału Towaroznawstwa, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kierunkiem zainteresowań badawczych jest problematyka jakości surowców spożywczych kształtowana podczas wybranych pro­cesów produkcji jak i również  instrumentalne metody oceny ich jakości. Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na trzech zagadnieniach związanych z towaroznawstwem żywności:

 • wykorzystanie zjawisk elektrycznych zachodzących w mięsie wołowym do przyspieszenia procesów jego dojrzewania oraz do poprawy cech jakościowych zarówno mięsa jak
  i produkowanych z niego wyrobów, a także wykorzystanie pomiarów parametrów prądu elektrycznego przepływającego przez tusze wołowe w czasie elektro­stymu­lacji do oceny
  i prognozowania jakości mięsa,
 • określenie efektów jakościowych i ekonomicznych wynikających z zastosowanego własnego (opatentowanego) innowacyjnego urządzenia stosowanego w procesie uboju drobiu oraz określenie przydatność tego urządzenia do produkcji mięsa wysokiej jakości (QAFP),
 • opracowanie alternatywnych i szybkich metod elektrycznych do oceny jakości oraz wykrywanie zafałszowań handlowych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego na podstawie zależności mię­dzy pod­stawowymi wyróżnikami jakości produktów żywnościowych a ich parametrami elektrycznymi.

Dodatkowo, w kręgu zainteresowań znalazły się aspekty ekonomiczno-energetyczne kształtowania jakości mięsa wołowego oraz problematyka gospodarki energią i środowiskiem.

Doświadczenie naukowe:

 1. Wykonawca projektu badawczego własnego MNiSzW (2011-2013), którego kierownikiem był prof. dr hab. Edward Pospiech (UP w Poznaniu),
 2. Kierownik grantu uczelnianego – promotorskiego (2003-2005) i wewnętrznego habilitacyjnego (2011).
 3. Promotor obronionej pracy doktorskiej w Akademia Morska w Gdyni (2017
 4. Recenzent 2 prac doktorskichi członek komisji habilitacyjnej
 5. Recenzent publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych (IF) oraz krajowych
 6. Koordynator porozumienia o współpracy z:
 •  Litewskim Uniwersytetem Nauk Medycznych – Mleczarskie Centrum Szkoleniowe im. Josifas Tacas (2018r.)
 • „Zakładem Projektowo - Wdrożeniowym. ..” w Olsztynie (2012 r.),
 1. Aktywnie współpracuje z przemysłem mięsnym - komercjalizuje wyniki badań w praktyce.
 2. Uczestniczka stażu przemysłowego (Zakład Drobiarski Indykpol S.A. w Olsztynie 2006 r.) i dydaktycznego (UE w Poznaniu, 2014).

Działalność organizacyjna:

 1. Członek Stowarzyszenia World’s Poultry Science Association, (od lutego 2019 r.)
 2. Członek Komisji Nauk Towaroznawczych PAN w Poznaniu (od 2011r.),
 3. Członek Towarzystwa Towaroznawców w Gdyni (od 2017 r.),
 4. Członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego „Energia i środowisko w mleczarstwie”
  w Olsztynie (od 2013 r.),
 5. Organizator Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Problemy gospodarki energią i środowiskiem”, 3-6.09.2018 r. w Janowie Podlaskim.
 6. Członek Komisji oceniającej wystąpienia uczestników na Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, 2016 r.
 7. Członek Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (WNoŻ), 2005-2008; 2008-2012; oraz 2012-2016,
 8. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej (WNoŻ), 01.10-30.11. 2016.
 9. Opiekun Roku Kierunku Towaroznawstwo (WNoŻ), studia Iº 2007-2010.

 Wybrane publikacje:

 1. Żywica R.,Banach J.K. 2019.Correlations between selected quality and electrical parameters of musts from stone and pome fruits. Journal of Food Measurement and Characterization, (DOI: 10.1007/s11694-019-00066-y).
 2. Banach J.K., Modzelewska-Kapituła M., Wichman K., Tkacz K., Żywica R. 2018. Effects of electrical stimulation applied in combination with shock chilling method on selected quality attributes of beef from young bulls, heifers and cows carcasses.Journal of Food Processing and Preservation (42): 1 of 7 (DOI: 10.1111/jfpp.13571)
 3. Żywica R., Modzelewska-Kapituła M., Banach J.K., Tkacz K. 2018. Linear correlation between pH value of stimulated beef and electrical current intensity. International Journal of Food Properties, 21:1, 1386–1394.
 4. Banach J.K., Majewska K., Ejsmont A., Żywica R, Grabowska E. 2017. Effect of species, chemical composition and measurement frequency on conductance properties of cereal grains. Polish Journal of Commodity Science, 3(52): 49 – 58.
 5. Żywica R.,Banach J.K. 2015. Simple linear correlation between concentration and electrical properties of apple juice. Journal of Food Engineering ,158: 8-12.
 6. Banach J.K., Żywica R., Zadroga I., Staniewska K. 2014. Predicting sunflower oil content in mixed fat spreads based on electrical properties.Polish Journal of Commodity Science, 1(38): 73-83.
 7. Banach J.K. 2013. Metoda kompleksowej poprawy jakości kulinarnego mięsa indyka
  w aspekcie krajowego systemu gwarantowanej jakości żywności. Rozprawy i Monografie, nr 186, Wyd. UWM w Olsztynie, 9-141. ISBN 978-83-7299-820-0.
 8. Banach J.K.,Żywica R.,Szpendowski J., Kiełczewska K. 2012. Possibilities of using electrical parameters of milk for assessing its adulteration with water. International Journal of Food Properties, 15: 274-280.
 9. Banach J.K., Żywica R., Nieradko I., Staniewski B. 2012. Studies on determination of mathematical relationships between rapeseed oil content and electrical properties of butter and fat mixes. Journal of Food Engineering, 112: 346-351.
 10. Banach J.K.,Żywica R.2010. The effect of electrical stimulation and freezing on electrical conductivity of beef trimmed at various times after slaughter. Journal of Food Engineering, 100: 119-124.
 11. Żywica R., Banach J.K., Gornowicz M. 2008. Selected energetic and economic aspects of modelling the quality of beef in the electrical stimulation and chilling process. Polish Journal of Commodity Science, 3(16): 69-78.
 12. Majewska K.M., Banach J.K., Żywica R., Białobrzewski I.2008. Influence of variety, moisture content, kernel size and applied current frequency on the electric properties of wheat grain. International Journal of Food Properties, 11: 392-406.

Patenty:

 1. Żywica R., Banach J.K. Zadroga I., Staniewski B. 2017. Sposób prognozowania zawartości olejów roślinnych, zwłaszcza oleju rzepakowego w maśle i miksach tłuszczowych. Patent RP P.413246.
 2. Żywica R., Banach J.K. 2016. Sposób prognozowania zawartości ekstraktu w sokach owocowych, zwłaszcza w soku jabłkowym. Patent RP 395911.
 3. Żywica R., Banach J.K., Zadroga I., Staniewski J. 2015. Sposób prognozowania zawartości olejów roślinnych, zwłaszcza oleju rzepakowego w maśle i miksach tłuszczowych. Patent RP.413246.
 4. Żywica R., Banach J.K. 2013. Sposób oszałamiania drobiu. Patent RP nr P.390449
 5. Żywica R., Banach J.K. 2012. Układ do oszałamiania indyków. Patent RP nr 211078.

 


Dr inż. Iwona Michalina Batyk

stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa uzyskała w 2008 r. na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (ukończone studia w zakresie „Zarządzania projektami badawczymi współfinansowanymi z funduszy europejskich”).

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na problematyce rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem rynku produktów regionalnych i tradycyjnych oraz rozwoju turystyki. Problematyka badawcza dotyczy także zachowania konsumentów na rynkach przygranicznych. W działalności naukowo-dydaktycznej wykorzystuje wiedzę oraz doświadczenia zdobyte podczas wieloletniej pracy zawodowej w przemyśle spożywczym oraz jednostkach rządowych (Urzędzie Rady Ministrów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Aktywnie rozwija współpracę naukową przez uczestnictwo w stażach i wizytach studyjnych, m.in. w Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie, Akademii Morskiej w Gdyni, Uniwersytecie Humbolta w Berlinie oraz Bałtyckim Federalnym Uniwersytecie im. Im. Kanta w Kaliningradzie. Współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz z samorządami lokalnymi.

Uczestniczka wielu staży w przedsiębiorstwach, a także w jednostkach pozarządowych (Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej). Zaangażowana we współpracę z sektorem prywatnym z branży gastronomicznej i turystycznej, czego efektem są opracowane propozycje innowacyjnych rozwiązań dla firm z regionu Warmii i Mazur. Aktywna społecznie jako jurorka licznych konkursów kulinarnych o zasięgu krajowym i regionalnym oraz konkursów agroturystycznych. Za działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną wyróżniona wielokrotnie nagrodami Rektora UWM w Olsztynie.

Wybrane publikacje:

 1. Batyk I.M. 2017. Postrzeganie przez turystów zagranicznych atrakcyjności turystycznej Polski. Case study Warmia and Mazury. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1: 169-180.
 2. Batyk I.M. 2016. Determinants and barriers to the tourism development in Kaliningrad Oblast of the Russian Federation and Warmia and Mazury region. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4: 165-172.
 3. Batyk I.M. 2016. Small border traffic between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation as one of the elements creation of cross-border cooperation. Scientific Journal of University of Szczecin “Service Management”, 19 (3): 5-10.
 4. Batyk I.M. 2015. Wpływ sankcji gospodarczych na strukturę polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Rosji. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 41 (1): 235-246.
 5. Batyk I.M., Semenova L.W. 2015. The importance of local border traffic between Poland and Russia in the era of sanctions on Polish food products. Baltic Rim Economies, 1: 42.
 6. Batyk I.M. 2014. Perspektywy rozwoju eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Rosji. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 14 (3): 7-14.
 7. Batyk I.M., Semenova L.W. 2014, Tourism development between border regions: Kaliningrad (Russia) and Warmia – Mazury (Poland). Baltic Rim Economies, 6: 56.
 8. Batyk I.M. 2013. Impact of local border traffic with the Kaliningrad District of the Russian Federation in scope and level marketing of goods and services. Acta Scientarum Polonorum. Seria: Oeconomia, 12 (4): 5-15.
 9. Batyk I.M. 2013. Współpraca regionalna województwa warmińsko-mazurskiego z Obwodem Kaliningradzkim w zakresie rozwoju turystyki. Europa Regionum, 16: 217-228.
 10. Batyk I.M. 2013. Potrzeba modyfikacji usług turystycznych w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku rosyjskiego. Journal of Health Sciences, 3 (8): 145-152.
 11. Batyk I.M., Smoczyński S.S. 2010. Tourism – Common cause. Polish tourist products, Tourism Management, 31 (4): 553-555.
 12. Batyk I.M., Smoczyński S.S. 2010. Do regional products have an opportunity for the development of rural areas? Towaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, 1 (22): 53-61.

 


Dr inż. Bożena Garbowska

pracuje na stanowsku adiunkta od 1 października 2007. Jest absolwentką Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa uzyskała 22 lutego 2007 r. na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.

Jej zainteresowania są skoncentowane na ocenie i kształtowaniu jakości produktów spożywczych, jak również wykorzystaniu nowych niekonwencjonalnych metod obróbki technologicznej oraz utrwalania surowców i produktów z branży spożywczej w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wyrobów. Zajmuje się również oceną wyróżników sensorycznych produktów z branży spożywczej.

W 2012 roku ukończyła dwu-semestralne studia podyplomowe w zakresie „Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych” z wynikiem bardzo dobrym. W 2011 roku w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego odbyła dwutygodniową wizytę studyjną w Norwegii w ramach której przeprowadziłam badania „Tradycyjne metody produkcji regionalnych i tradycyjnych potraw norweskich”.

W latach 2008 – 2011 była współwykonawcą grantu KBN nt.: „Kompleksowa ocena jakości surowców oraz produktów lokalnych i regionalnych dostępnych na rynku warmińsko-mazurskim w oparciu o jakość zdrowotną oraz opinię konsumentów”.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego (PTMag) oraz Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (PTTŻ)

Jako dydaktyk prowadzi zajecia na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Wydziale Nauki o Żywności realizując między innymi ptrzedmioty takie jak: Metrologia, Prowadzenie działalnosci gospodarczej,  Polityka wyżywienia ludności. Systematyczne podnosi swoje kwalifikacje zarówno dydaktyczne jak i naukowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach a zdobytą wiedzę wykorzystuje w prowadzonych badaniach naukowych oraz w przygotowaniu do zajęć dydaktycznych.

Umiejętności dydaktyczno-naukowe doskonali poprzez uczestniczenie w wielu szkoleniach i warsztatach tj:

 1. „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM
  w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej”, 
 2. „Zastosowanie statystyki i STATISTICA w opracowywaniu wyników badań przyrodniczych – metody podstawowe i zaawansowane”,
 3. „Szkolenie z zakresu koordynowania działań związanych z procesem powstawania prac dyplomowych”, „szkolenie z zakresu obsługi chromatografu gazowego sprzężonego z przystawką HeadSpace model Agilent 7890A/G1888 oraz oprogramowania ChemStation”,
 4.  „Zarządzanie badaniami sektora produkcji żywności”, „Sniffer dog – animator innowacji”, warsztaty  dotyczące komunikacji w kontekście współpracy naukowców z przedsiębiorcami, dotyczące zdobywania funduszy unijnych na rozwój nauki i biznesu oraz nauki technik pisania projektów współpracy jednostki naukowej z przedsiębiorstwami,
 5. „Komunikacja i praca zespołowa”,
 6. Jesienna Szkoła Ochrony i Komercjalizacji Własności Intelektualnej wraz z wizytami studyjnymi realizowanymi w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, Excento sp. z o.o., warsztaty podczas Venture Day w Gdańsku, Toruńskim Parku Naukowo-Technologicznym oraz Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
 7. „Nowoczesne metody kształcenia – platforma e-learningowa”,
 8. Szkolenie z zakresu „Mikroskopia wirtualna w nauczaniu histologii i histopatologii”,
 9. Warsztaty „Computer image analysis in bioscience”,
 10. Warsztaty „Wsparcie Głuchego i słabosłyszącego studenta w procesie kształcenia na UWM” - szkolenie „Jak skutecznie promować własne wyniki badań, podczas wystąpień publicznych i poprzez media społecznościowe?”. 

Wybrane publikacje:

 1. Radzymińska M., Garbowska B., Jakubowska D. 2013. Health quality and nutritional value of rye bread produced on a small and large scale in Poland. Italian Journal of Food Science vol: 25 nr 2: 126-132.
 2. Garbowska B., Radzymińska M., Jakubowska D., 2013. Influence of the origin on the selected quality determinants of the pork meat products. International conference on new knowledge on chemical reactions during food processing and storage. Czech Journal of Food Science vol 31, nr 6: 547 – 552.
 3. Radzymińska M., Garbowska B., Jakubowska D.,  Quality of traditional and conventional polish ham. Current Trends In Commodity Science. Analisys and consumer acceptance of food products. Poznań 2013, str. 36-44
 4. Garbowska B., Radzymińska M., Jakubowska D., Factors affecting selected whey proteins content In UHT milk. Food Products Quality. Commodity science in research and practice. Kraków, 2014 str. 13-24
 5. Radzymińska M., Garbowska B., Jakubowska D. Siemianowska E., Mineral kontent In traditional and conventional pork meat products. Food Products Quality. Commodity science in research and practice. Kraków, 2014 str. 137-148
 6. Garbowska B., Wieczorek J., Cichocka R., Wieczorek Z. 2014, A comparative analysis of popular white and red wines. Polish Journal of Commodity Science, 4 (41)
 7. Garbowska B., Garbowski M., Hordejuk B. 2015 Consumer attitudes towards genetically modified food. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce Tom/nr:4 Rok: Strony:49-54
 8. Garbowska B., Radzymińska M., Jakubowska D. 2016, Proteolytic changes in ripened cow, sheep and goat cheeses made by local producers, Polish Journal of Natural Sciences Tom/nr:-31/4 Rok:2016 Strony:653-663
 9. Garbowska B., Garbowski Marek, Orkiszewska Iwona, 2016, Preferencje młodych konsumentów dotyczące spożycia kawy i zielonej herbaty - studia pilotażowe Zeszyty Naukowe  Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Tom/nr:30 Strony:204-214
 10. Garbowska B. 2016 Zmiany w sektorze produkcji mleka na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Europa Regionum Tom/nr:26 Strony:49-61
 11. Garbowska B., Radzymińska M., Mozolewski W. 2016 Zachowania młodzieży na rynku chipsów ziemniaczanych Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce Tom/nr:21 Strony:108 – 119.
 12. Garbowska B., Wieczorek J.K., Polak-Śliwińska M., Wieczorek Z.J.2018. The content of minerals, bioactive compounds and anti-nutritional factors in tea infusions.J. Elem., 23(1): .DOI: 10.5601/jelem.2017.22.2.1306

 


Dr inż. Monika Radzymińska

 pracę naukową na uczelni rozpoczęła w 2005 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa uzyskała w 2004 r. na Wydziale Administracyjnym Akademii Morskiej w Gdyni.

Jej zainteresowania naukowowo-badawcze skupiają się wokół nurtów związanych z: analizą i oceną jakości produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, badaniami postaw i zachowań konsumentów oraz wykorzystaniem metrologii konsumenckiej w projektowaniu innowacyjnych wyrobów.

Autorka i współautorka 75 oryginalnych prac twórczych, 50 komunikatów i doniesień naukowych oraz dokumentacji 4 prac badawczych. Uczestniczka projektów stażowych i szkoleniowych dofinansowanych z EFS realizowanych przez CIiTT UWM w Olsztynie. Wyniki działalności naukowo-badawczej upowszechnia w praktyce. Laureatka konkursu na najlepszą propozycję innowacyjnego rozwiązania wypracowanego w ramach projektu SIS WIM. Przygotowała ekspertyzy z przeprowadzonych audytów technologicznych w przedsiębiorstwach z branży spożywczej (projekt BISNEP). Autorka i współautorka pięciu badań naukowych realizowanych w kraju i zagranicą w ramach projektów naukowo-badawczych (źródło finansowania: MNiSW, MRiRW, FSS).

W celu doskonalenia umiejętności dydaktycznych odbyła zagraniczny staż dydaktyczny oraz uczestniczyła w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych. Brała udział w zespołach eksperckich i konkursowych, m.in. była członkiem jury oceniającego najlepszą potrawę regionalną w ramach finału regionalnego konkursu „Smak Warmii, Mazur i Powiśla” organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie oraz członkiem jury oceniającego najlepszą potrawę regionalną w ramach konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej otrzymała nagrodę zespołową Rektora UWM w Olsztynie oraz dyplomy za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.

Recenzent manuskryptów złożonych m.in. do czasopism znajdujących się w bazie JCR.

W latach 2011-2014 była członkiem Komisji Nauk Towaroznawczych O/PAN w Poznaniu, z kolei w latach 2014-2017 była członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Oddział w Olsztynie. Obecnie jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Olsztynie oraz członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma Journal of Agricultural Science and Food Technology.

Wybrane publikacje:

 1. Radzymińska M., Garbowska B., Jakubowska D. 2013. Health quality and nutritional value of rye bread produced on a small and large scale in Poland. Italian Journal of Food Science, 25(2), 126-132.
 2. Garbowska B., Radzymińska M., Jakubowska D. 2013. Influence of the origin on selected determinants of the quality of pork meat products. Czech Journal of Food Sciences, 31(6), 547-552.
 3. Radzymińska M., Jakubowska D. 2013. Postawy konsumentów na rynku ryb – badania wstępne. Handel Wewnętrzny, 1/2, 323-330.
 4. Radzymińska M., Garbowska B., Jakubowska D. Siemianowska E. 2014. Mineral content in traditional and conventional pork meat and products, [in:] Commodity Science in Research and Practice – Food products´ quality. Eds. M. Miśniakiewicz, S. Popek, Polish Society of Commodity Science, Cracow, 137-147.
 5. Radzymińska M., Jakubowska D., Mozolewski W. 2015. Postawy i zachowania proekologiczne względem zagadnień środowiskowych. Handel Wewnętrzny, 2(355), 346-356.  
 6. Radzymińska M. 2015. Wykorzystanie badań konsumenckich w modelowaniu innowacji produktowych na przykładzie zrealizowanych projektów stażowych w przedsiębiorstwach z branży spożywczej. Logistyka, 2(CD), 1039-1045.
 7. Radzymińska M. Konsument na rynku żywności lokalnej – studium empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2016, ss. 190.
 8. Radzymińska M., Jakubowska D., Staniewska K. 2016. Consumer attitude and behaviour towards food waste. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(39), 175-181.
 9. Radzymińska M., Gątarska A., Siemianowska E. 2016. Ocena jakości sensorycznej i preferencji konsumenckich innowacyjnych produktów cukierniczych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2(21), 133-142.
 10.  Radzymińska M., Gątarska A., Siemianowska E., Platta A. 2017. Fruit pomace as a potential active food ingredient to the production ecological innovative confectioneryproducts. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce, 2(25), 383-398.