Katedra Rachunkowości

Wykaz publikacji (alfabetycznie i chronologicznie)Wybrane artykuły pracowników jednostki

Bartoszewicz A. 2015. Praktyczna realizacja Programu zapewnienia i poprawy jakości w komórkach audytu wewnętrznego na wybranych przykładach. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 81(137), s. 9-27.

Burchart R., Majorek-Tyma M., Lelusz H. 2015. Przydatność instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w jednostkach budżetowych na przykładzie Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. Roczniki Naukowe Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Nr 36/2015, Warszawa, s. 413-426.

Bartoszewicz A. 2014. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku - studium przypadku. Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 72, Szczecin, s. 33-44.

Burchart R., Lelusz H. 2014. Problemy w identyfikowaniu rachunkowości kreatywnej i rachunkowości agresywnej w teorii i praktyce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 77 (133), SKwP, Warszawa, s. 51-64.

Dynowska J., Bartoszewicz A. 2014. Controlling as an Information Source in Risk Management Process. Olsztyn Economic Journal, nr 9(2/2014), p. 165-176.

Kowalewski M. 2014. Prywatyzacja a wyniki finansowe przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej X. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5(772), s. 56-64.

Burchart R. 2013. Procedury ustalania zysku bilansowego i podatkowego. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, nr XXVII, Ostrołęka, s. 195-209.

Burchart R., Dynowska J. 2013. Narzędzia zarządzania należnościami w sektorze MŚP. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, Lublin.

Burchart R., Lelusz H. 2013. Influence of taxation on investment decisions by entrepreneurs. Olsztyn Economic Journal, nr 8(1)/2013, p. 35-44.

Burchart R., Soldevila de Monteys R. 2013. Comparative analysis of selected elements of Polish and Spanish accounting system. Olsztyn Economic Journal, nr 8(2)/2013, p. 133-147.

Dynowska J. 2013. Analiza odchyleń w ośrodkach odpowiedzialności w świetle badań ankietowych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy 129, Warszawa, s. 115-130.

Dynowska J., Lelusz H. 2013. Product costing and Pricing Methods Applied by Enterprises within the Warmińsko-Mazurskie Voivodship. Olsztyn Economic Journal, 8 (3/2013), p. 221-233.

Bartoszewicz A. Żuk D. 2012. Wykorzystanie zintegrowanego systemu informatycznego do analizy zleceń produkcyjnych. Controlling i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Infor, nr 12.

Bartoszewicz A., Lelusz H. 2012. Budowa systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 718. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, s. 49-62.

Burchart R. 2012. Instrumenty wsparcia warmińsko-mazurskich spółdzielni socjalnych. Praca Socjalna, nr 3, s. 94-107.

Burchart R. 2012. Metody wyceny kontraktów długoterminowych jako instrument kształtujący wynik finansowy firmy budowlanej. Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości. Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej pod red. Sojaka S. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 119.

Burchart R., Łojko M. 2012. Faces of the Polish socio-economic transformation and the problem of unemployment. Nowoczesny Naukowy Zwiastun, Ukraina, nr 4 (116), s. 47-55.

Burchart R., Łojko M. 2012. Polski rynek pracy po 20 latach transformacji ustrojowej. Praca Socjalna, Warszawa, nr 1, s. 3-21.

Dynowska J., Burchart R. 2012. Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych z rachunkowości. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Seria Oeconomica, 294 (67), s. 51-58.

Dynowska J., Cygańska M. 2012. Uwarunkowania wdrożenia i wykorzystania benchmarkingu w przedsiębiorstwach Polski północno-wschodniej. Olsztyn Economic Journal, 7 (1), s. 133-142.

Garbowski M., Skorwider J. 2012. Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich. Acta Scientarum Polonorum. Administratio Locorum, 11 (2), s. 65-72.

Kowalewski M., Murawska M. 2012. Compliance and noncompliance costs in selected manufacturing enterprises. Olsztyn Economic Journal, 7 (1), s. 121-132.

Kowalewski M., Siemianowska D. 2012. Zarządzanie kosztami za pomocą zarządzania przez cele na przykładzie zakładu przetwórstwa mięsnego X. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, (w druku).

Lelusz H., Cygańska M. 2012. Budżetowanie w procesie zarządzania szpitalami w Polsce na tle krajów europejskich. Olsztyn Economic Journal, 7 (1), s. 5-14.

Burchart R. 2011. Assets and provisions for the deferred income tax - nature and presentation in the financial statement. Olsztyn Economic Journal, nr 6 (1), p. 121-132.

Burchart R. 2011. Analysis of selected instruments for managing the tax risk in the company. Olsztyn Economic Journal, nr 6 (2).

Burchart R. 2011. Banki Żywności w Europie i w Polsce. Praca Socjalna, nr 4, s. 88-99.

Burchart R. 2011. Wybrane problemy ustalania odroczonego podatku dochodowego. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, nr XXV.

Burchart R., Łojko M. 2011. Development of social cooperatives in Poland. Nowoczesny Naukowy Zwiastun, Ukraina, nr 2 (98), s. 86-95.

Dynowska J., Cygańska M. 2011. Zmiany w rachunkach kosztów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa województwa warmińsko-mazurskiego. W: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, t. II, nr 1/2, s. 45-53.


Wybrane rozdziały w monografiach

Bartoszewicz A., Kołosowska B. 2014. Dział VI. Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. W: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz 2 wydanie, (red. Paweł Smoleń), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, s. 1245-1287.

Burchart R. 2014. The law with regard to forgery financial and accounting documents and the Code of Professional Ethics in Accounting. In: Corporate social responsibility, Politechnika Białostocka, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, s. 96-108.

Garbowski M. 2014. Wpływ Regulacji Capital Requirements Directive (Crd IV) na adekwatność kapitałową polskich banków spółdzielczych. W: Metodyczne aspekty badań w rachunkowości (red. H. Lelusz), Wyd. UWM w Olsztynie, s. 115-125.

Garbowski M. 2014. The market of difficult liabilities in Poland. In: Coцiaлno-ekonomiъni acпekty poзbitmy ekonomiki, Economy and Finance, Dniepropetrovsk, p. 168-172.

Garbowski M. 2014. The role and significance cooperative banks in Polish economic system. In: Scientific Journal "Economy and Finance", ed. Elibrary.ru, Dnepropetrovsk, p. 121-125.

Kowalewski M., Zięty E. 2014. Wpływ prywatyzacji na funkcjonowanie rachunku kosztów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej X. W: Metodyczne aspekty rachunkowości (red. H. Lelusz), Wydawnictwo UWM w Olsztynie, .

Dynowska J. 2013. Plany wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwach w świetle badań ankietowych. W: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami (red. E. Nowak, M. Nieplowicz), Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 289, s. 140-150.

Garbowski M., Skorwider J. 2013. Modern marketing trends in Polish cooperative banks. In: The timeless management. Problems and perspectives, University of Sankt-Petersburg, p. 40-45.

Bartoszewicz A., Kołosowska B. 2012. Dział VI. Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. W: Administracja publiczna. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (red. P. Smoleń), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 1132-1171.

Bartoszewicz A., Munnich 2012. Dział I. Rozdział 6. Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W: Administracja publiczna. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (red. P. Smoleń), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 452-468.

Burchart R. 2012. Metody wyceny kontraktów długoterminowych jako instrument kształtujący wynik finansowy firmy budowlanej. W: Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, (red. S. Sojak), Wyd. Naukowe UMK w Toruniu, s. 119-130.

Dynowska J. 2012. Metody racjonalizacji kosztów w ośrodkach odpowiedzialności w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego. W: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami (red. E. Nowak, M. Nieplowicz), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 252, s. 104-114.

Garbowski M. 2012. Tradition and history as key factors for the status of the co-operative banks in the Polish marketplace of bank services. In: Современный менежмент: проблемы и перспективы. Часть 1. Ред. Ю.В. Мячин. Университет ИНЖЭКОН, Санкт-Ретербург, р. 18-23.

Garbowski M., Skorwider J. 2012. Znaczenie tax expenditures dla gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W: Instrumenty i metody racjonalizacji finansów publicznych, (red. R. Przygodzka), Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 211-224.

Kozłowski C., Michalak J. 2012. Rachunkowość budżetowa. W: Zarządzanie w placówce oświatowej - podręcznik dyrektora szkoły, (red. M. Grzybowska-Brzezińska, I. Żuchowski, J. Michalak), Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, s. 143-159.

Michalak J., Kozłowski C. 2012. Wybrane zagadnienia rachunkowości w placówce oświatowej. W: Zarządzanie w placówce oświatowej - podręcznik dyrektora szkoły, (red. M. Grzybowska-Brzezińska, I. Żuchowski, J. Michalak), Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, s. 112-142.

Bartoszewicz A. 2011. Praktyczne aspekty ewidencji operacji gospodarczych projektów unijnych - wybrane problemy. W: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości (Tom I), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 169-181.

Bartoszewicz A., Lelusz H. 2011. Rola rachunkowości zarządczej w zarządzaniu gminą. W: Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 55-66.

Dynowska J. 2011. Zadania controllera w przedsiębiorstwie w świetle badań ankietowych. W: Rachunkowość a controlling (red. E. Nowak, M. Nieplowicz), Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 181, s. 146-155.

Dynowska J. 2010. Wymagania zawodowe i osobowościowe wobec controllerów w świetle badań ankietowych. W: Budżetowanie jednostek gospodarczych w teorii i praktyce (red. W. Krawczyk, J. Mielcarek), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 28, s. 137-147.

Garbowski M. 2010. Perspektywy rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej w warunkach integracji europejskiej. W: Banki na rynku finansowym – dziś i w przyszłości (red. M. Dębniewska), Wyd. UWM w Olsztynie, s. 76-89.

Kozłowski C., Michalak J. 2009. Rachunkowość budżetowa. W: Zarządzanie w Placówce Oświatowej (red. M. Grzybowska-Brzezińska, I. Żuchnowski, J. Michalak), Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, s. 143-160.

Dynowska J. 2008. Rola i miejsce controllera w przedsiębiorstwie. W: Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 15, s. 78-86.

Garbowski M. 2008. Polska w strefie euro - szanse i zagrożenia w opinii przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego. W: Polska strefie euro – szanse i zagrożenia. Wyd. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, s. 317-326.

Dynowska J. 2007. Instrumenty controllingu operacyjnego stosowane w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego. W: Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1174, s. 138-145.

Dynowska J. 2007. Analiza kosztów i przychodów jako źródło informacji i oceny w małych przedsiębiorstwach. W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju małych i mikro przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, .

Kozłowski C., Michalak J. 2007. Działania "decydentów" na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W: Bariery zatrudnienia, możliwości i kierunki kreowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w województwie warmińsko-mazurskim (red. D. Śledź). Wyd. Olsztyńska Szkoła Biznesu, Olsztyn, 93-110.

Dynowska J. 2006. Ocena wykorzystania rachunków kosztów stosowanych w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego. W: Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1139, .


Autorstwo opracowań monograficznych

Lelusz H. 2014. Metodyczne aspekty badań w rachunkowości. Wydawnictwo UWM. Olsztyn, .

Bartoszewicz A. 2011. Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, .

Kowalewski M. 2005. Koszty i korzyści inwestycji drogowych. Wyd. UWM w Olsztynie, ss. 154.

Lelusz H., Kowalewski M., Lasmanowicz R. 2000. Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej. Wydawnictwo UWM w Olsztynie, .


Redakcja opracowań monograficznych