Katedra Rachunkowości

Informacje ogólne

 

Kierownik Katedry dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM

Katedra Rachunkowości jako jedna z samodzielnych jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została utworzona na bazie Zakładu Rachunkowości, funkcjonującego od 1 września 1995 roku na Wydziale Zarządzania, a wcześniej (1 września 1994r) w ramach Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa na Wydziale Rolniczym byłej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Funkcję kierownika Katedry oraz kierownika naukowego studiów podyplomowych, realizowanych w Katedrze pełni dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM.

Obecnie Katedrę Rachunkowości tworzy zespół 7 pracowników naukowo-dydaktycznych i 1 pracownik techniczny.

 

Dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM Kierownik Katedry Rachunkowości od 1994 roku. Zainteresowania naukowe obejmują wykorzystanie informacji księgowych w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, doskonalenie systemu ewidencji księgowych, analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów gospodarczych, audyt i kontrolę zarządczą. Dorobek naukowy obejmuje ponad 200 pozycji (w tym 8 monografii). Kierował dwoma grantami autorskimi. Pełnił wiele funkcji organizacyjnych, w tym w latach 1997-1999 był prodziekanem Wydziału Zarządzania Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a w latach 1999-2002 dziekanem Wydziału Zarządzania i Administracji (obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kierownik czterech kierunków studiów podyplomowych z zakresu: Rachunkowości, Rachunkowości przedsiębiorstw, Rachunkowości budżetowej oraz Audytu i kontroli wewnętrznej. Członek licznych zespołów doradczych i eksperckich, w tym w latach 1992-1999 biegły sądowy z zakresu ekonomiki rolnictwa, wyceny oraz rachunkowości, członek Rady Nadzorczej Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego „Bałcyny” spółka z o.o. w latach 1999-2008, członek Rady Konsultacyjno-Programowej Krajowej Rady Spółdzielczej od 2008 roku. Dorobek naukowy w kształceniu kadr obejmuje: promotorstwo 4 prac doktorskich, recenzje 6 prac doktorskich oraz 4 grantów badawczych, promotorstwo ponad 360 prac magisterskich oraz 130 licencjackich.

Wybrane publikacje:

 1. Lelusz H., M. Kowalewski, R. Lasmanowicz. 2000. Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej. Wydawnictwo UWM Olsztyn.
 2. Kowalewski M., H. Lelusz. 2004. Analiza efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych (ujęcie teoretyczne). Biuletyn Naukowy Nr 24, s.19-28. Wydawnictwo UWM Olsztyn. Udział autora 50%.
 3. Lelusz H., 2004. Strategie inwestycyjne w gospodarstwach rolnych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t.VI z.1, s.124-126. Warszawa – Poznań – Puławy.
 4. Lelusz H., W. Zawieska. 2005. Analiza struktury finansowania przemysłu mleczarskiego w woj. warmińsko-mazurskim w latach 2000-2002. Zagadnienia Ekonomiczne Nr 3, s.57-63. Wydawnictwo UWM Olsztyn. Udział autora 50%.
 5. Cygańska M., H. Lelusz. 2008. Wykorzystanie faktoringu w małym i średnim przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 502, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia nr 11.
 6. Bartoszewicz A. Lelusz H. 2010. Audyt wewnętrzny w samorządzie gminnym w świetle nowych regulacji prawnych-wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 621, Szczecin, s.143-154.
 7. Cygańska M., H. Lelusz. 2012. Budżetowanie w procesie zarządzania szpitalami w Polsce na tle krajów europejskich. Olsztyn Economic Journal 7(1/2012). s.5-14.
 8. Dynowska J., H. Lelusz. 2013. Produkt costing and Pricing Methods Applied by Enterprises within the Warmińsko-Mazurskie Voivodship. Olsztyn Economic Journal 8 (3/2013) s.221-233.
 9. Burchart R., H. Lelusz. 2014. Problemy w identyfikowaniu rachunkowości kreatywnej i rachunkowości agresywnej w teorii i praktyce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Tom 77(133) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Warszawa s.51-64.
 10. Lelusz H. 2014. Metodyczne aspekty badań w rachunkowości. Wydawnictwo UWM. Olsztyn.

 

Dr Anna Bartoszewicz Absolwentka Wydziału Zarządzania (obecnie Nauk Ekonomicznych) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości (UE we Wrocławiu). Ukończyła także studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2009 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Praca doktorska pt.:,, Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspierające racjonalizację gospodarki finansowej w samorządzie gminnym na przykładzie wybranych województw w Polsce”, promotor: dr hab. Bożena Kołosowska, prof. UMK. Z Katedrą Rachunkowości związana od 2008 roku. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncertują się w szczególności wokół problematyki audytu wewnętrznego i zewnętrznego, rewizji finansowej, a także tematyki kontroli zarządczej. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia z przedmiotów: rachunkowość finansowa, rachunkowość informatyczna, audyt wewnętrzny, Internal Auditing (dla studentów programu Erasmus) oraz seminaria licencjackie i magisterskie. Dorobek publikacyjny obejmuje kilkadziesiąt publikacji wydanych w formie monografii, artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach, głównie w zakresie: audytu, zarządzania ryzykiem oraz rozliczania środków unijnych. Laureatka nagród Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2012), za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej (2012) oraz w dziedzinie organizacyjnej (2014). Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, rachunkowości budżetowej oraz audytu i kontroli zarządczej. Doświadczenie zawodowe obejmuje: prowadzenie pełnej księgowości w JSFP (2003-2008), kierowanie firmą szkoleniową (2008-2013), prowadzenie szkoleń z zakresu rachunkowości, podatków oraz audytu (od 2009), kierownik czterech projektów unijnych (2008-2013). Staż dydaktyczny w Baruch College, The City University of New York, USA (2013), członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz The Institute of Internal Auditors.

Wybrane publikacje:

 1. Bartoszewicz A. (2011), Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa. (Monografia)
 2. Bartoszewicz A.(2009), Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w polskich samorządach gminnych-wyniki badań, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” tom 52 (108), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s.5-19.
 3. Bartoszewicz A., Lelusz H. (2009), Wybrane problemy kwalifikowalności i rozliczania środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” tom 50 (106), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s.85-96.
 4. Bartoszewicz A.(2011), Praktyczne aspekty ewidencji operacji gospodarczych projektów unijnych - wybrane problemy (w:)Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości (Tom I), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s.169-181.
 5. Bartoszewicz A., Lelusz H. (2011), Rola rachunkowości zarządczej w zarządzaniu gminą (w:) Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s.55-66.
 6. Bartoszewicz A., Munnich M. (2012) Ustawa o finansach publicznych. Komentarz., (red. Paweł Smoleń), Dział I. Rozdział 6. Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, Wydawnictwo C.H.Beck s. 452-468.
 7. Bartoszewicz A.(2013), Audyt wewnętrzny jako instrument wspierający system rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych (w:) Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy (red. Anna Karmańska), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s.1025-1037.
 8. Bartoszewicz A., Kołosowska B. (2014), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz 2 wydanie, (red. Paweł Smoleń), Dział VI. Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa, s.1245-1287.
 9. Bartoszewicz A., Dynowska J. (2014), Controlling as an Information Source in Risk Management Process, Olsztyn Economic Journal 9(2/2014), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s.165-176.
 10. Bartoszewicz A. (2015), Praktyczna realizacja Programu zapewnienia i poprawy jakości w komórkach audytu wewnętrznego na wybranych przykładach, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 81(137), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, s.9-27.

 

Dr Renata Burchart Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, kierunku Ekonomia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła także: Studium Pedagogiczne na KUL, Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki szkoły wyższej oraz Studia Podyplomowe w zakresie rachunkowości. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie, uzyskała na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie w 2003 r. Praca doktorska pt. „Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne bezrobocia na Warmii i Mazurach”, promotor dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM. Z Katedrą związana od 1997 roku. Zainteresowania naukowe: rachunkowość podatkowa, planowanie podatków, optymalizacja podatków oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym w firmie. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Rachunkowość finansowa, Rachunkowość podatkowa, Rachunkowość małych firm. Dorobek publikacyjny obejmuje: artykuły naukowe i rozdziały w monografiach dotyczący instrumentów wykorzystywanych przez firmy przy zarządzaniu podatkami oraz etyki w rachunkowości. Doświadczenie zawodowe: Wykładowca na studiach podyplomowych z rachunkowości: rachunkowość finansowa, rachunkowość podatkowa, procedury postępowania podatkowego, Ekspert w realizacji Projektów Unijnych: „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”, „Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej”, „Praca zamiast zasiłku”. Odbyte staże krajowe i zagraniczne: Politechnika Białostocka, UMCS w Lublinie, Firma Obram w Olsztynie, Biuro Rachunkowe w Olsztynie, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Uniwersytet Abat Oliba w Barcelonie, Uniwersytet Ekonomicznym w Odessie. Laureatka konkursu na najlepszą propozycję innowacyjnego rozwiązania pt. ”Obszary usprawnień organizacyjnych dla Działu Księgowości Firmy Obram”, cztery Nagrody Zespołowe Rektora UWM w Olsztynie I i II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, dydaktycznej i naukowej, Brązowy Medal Prezydenta RP za Długoletnią Służbę. Od 2008 roku założyciel i opiekun Koła Naukowego Rachunkowości. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Wybrane publikacje:

 1. Burchart R. Majorek-Tyma M. Lelusz H., 2015. Przydatność instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w jednostkach budżetowych na przykładzie Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. „Roczniki Naukowe Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, Nr 36/2015, Warszawa, s. 413-426.
 2. Burchart R. 2014. The law with regard to forgery financial and accounting documents and the Code of Professional Ethics in Accounting. (w) “Corporate social responsibility”, Politechnika Białostocka, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, s. 96-108.
 3. Burchart R., Lelusz H. 2014. Problemy w identyfikowaniu rachunkowości kreatywnej i rachunkowości agresywnej w teorii i praktyce. „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”. Tom 77 (133) SKwP. Warszawa. s. 51-64.
 4. Burchart R., Dynowska J. 2013. Narzędzia zarządzania należnościami w sektorze MŚP. „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”. Lublin.
 5. Burchart R. 2013. Procedury ustalania zysku bilansowego i podatkowego. „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”. Nr XXVII. Ostrołęka. s. 195-209.
 6. Burchart R., Soldevila de Monteys R. 2013. Comparative analysis of selected elements of Polish and Spanish accounting system. „Olsztyn Economic Journal” Nr 8(2)/2013. Olsztyn. s. 133-147.
 7. Burchart R., Lelusz H., 2013. Influence of taxation on investment decisions by entrepreneurs. „Olsztyn Economic Journal” Nr 8(1)/2013. Olsztyn. s. 35-44.
 8. Burchart R., 2012. Metody wyceny kontraktów długoterminowych jako instrument kształtujący wynik finansowy firmy budowlanej. Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej pod red. Sławomira Sojaka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń. s. 119-130.
 9. Burchart R., 2011. Wybrane problemy ustalania odroczonego podatku dochodowego. „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” Nr XXV. Ostrołęka. s. 231-244.
 10. Burchart R., 2011. Analysis of selected instruments for managing the tax risk in the company. „Olsztyn Economic Journal” Nr 6(2)/2011. Olsztyn. s. 289-302.

 

Dr Joanna Dynowska Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania uzyskał/a na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2007 r. Praca doktorska pt. „Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, promotor prof. dr hab. Anna Łapińska. Z Katedrą związana od 1999 roku. Zainteresowania naukowe: instrumenty controllingu i rachunkowości zarządczej, systemy rachunku kosztów i zarządzania kosztami, międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, controlling, rachunek kosztów, Management Accounting (Erasmus), Financial Accounting (Erasmus). Dorobek publikacyjny obejmuje artykuły naukowe i rozdziały w monografiach dotyczące wykorzystania instrumentów controllingu i rachunkowości zarządczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, systemów rachunku kosztów i zarządzania kosztami. Laureatka nagród Rektora UWM w Olsztynie za: osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2011 i 2013), opracowanie parametryzacji Wydziału (2014). Członek The American Accounting Association. Doświadczenie zawodowe: Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Olsztynie z zakresu rachunkowości (2004), Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, Wykładowca na szkoleniach z zakresu rachunkowości, budżetu zadaniowego, Konsultant ds. wdrażania Budżetu Zadaniowego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP (2007), Wykładowca na University of West Indies School Of Business And Applied Studies, Trynidad i Tobago (2008). Odbyte staże krajowe: Staż w przedsiębiorstwie dla pracowników naukowych w Michelin Polska w Olsztynie (2009), Staż dydaktyczny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2014 Odbyte staże międzynarodowe: University of New Brunswick, Kanada (2005), James Madison University, USA (2013).

Wybrane publikacje:

 1. Dynowska J. 2006. Ocena wykorzystania rachunków kosztów stosowanych w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1139, Wrocław.
 2. Dynowska J. 2007, Analiza kosztów i przychodów jako źródło informacji i oceny w małych przedsiębiorstwach, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju małych i mikro przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Szczecin.
 3. Dynowska J., 2007. Instrumenty controllingu operacyjnego stosowane w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1174, Wrocław, s. 138-145.
 4. Dynowska J. 2008, Rola i miejsce controllera w przedsiębiorstwie, [w:] Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 15, Wrocław, s. 78-86.
 5. Dynowska J., 2009. Budżetowanie operacyjne w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 542, Szczecin, s. 113-122.
 6. Dynowska J. 2010, Wymagania zawodowe i osobowościowe wobec controllerów w świetle badań ankietowych, [w:] Budżetowanie jednostek gospodarczych w teorii i praktyce, red. W. Krawczyk, J. Mielcarek, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 28, s. 137-147.
 7. Dynowska J. 2011, Zadania controllera w przedsiębiorstwie w świetle badań ankietowych, [w:] Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Wrocław, nr 181, s. 146-155.
 8. Dynowska J., 2012. Metody racjonalizacji kosztów w ośrodkach odpowiedzialności w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Wrocław nr 252, s. 104-114.
 9. Dynowska J., 2013. Analiza odchyleń w ośrodkach odpowiedzialności w świetle badań ankietowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy 129, Warszawa, s. 115-130.
 10. Dynowska J. 2013, Plany wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwach w świetle badań ankietowych, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Wrocław, nr 289, s. 140-150.

 

Dr inż. Marek Garbowski Absolwent Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie (obecnie UWM). Ukończył także studia podyplomowe organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Gdańską Akademię Bankową z zakresu Bankowości oraz studia podyplomowe organizowane Instytut Pedagogiki ART z zakresu Pedagogiki Szkoły Wyższej. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruniu w 2004 r. Praca doktorska pt.: ,,Wpływ restrukturyzacji banków spółdzielczych na wyniki ekonomiczne ich działalności”, promotor Prof. dr hab. Maria Dębniewska. Pracownik Katedr: Zarządzania i Finansów ART (1996 -1998) oraz Finansów i Bankowości UWM (1999 – 2012). W latach 2008 – 2012 członek Senatu UWM i Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych. Od 2008 roku zasiada w Wydziałowej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich. Od 2015 roku koordynator międzynarodowego programu „Erasmus +” oraz opiekun Studenckiego Koła Naukowego Business Centre Club. Z Katedrą Rachunkowości związany od 2012 roku. Zainteresowania naukowe obejmują: Przemiany w polskim systemie bankowym ze szczególnym uwzględnieniem bankowości spółdzielczej. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Podstawy bankowości, System bankowy w Polsce, Rynek finansowy, Finanse publiczne, Rachunkowość w bankowości, oraz seminaria dyplomowe. Dorobek publikacyjny obejmuje artykuły naukowe i rozdziały w monografiach dotyczące problematyki finansów publicznych i przemian we współczesnej bankowości. Wielokrotny laureat nagrody Rektora UWM. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, European Economic Association, Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Doświadczenie zawodowe: inspektor w Departamencie Kadr i Organizacji Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego S.A. w Olsztynie; pracownik w przedsiębiorstwach norweskich: RMD A.S. oraz a-Media A.S.; przewodniczący Rady Nadzorczej Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Olsztynie, członek zarządu w jednostce pomocniczej samorządu terytorialnego – Rada Osiedla Likusy w Olsztynie, wykładowca na studiach podyplomowych, ekspert w realizacji wielu projektów realizowanych ramach budżetu UE. Odbyte staże krajowe: Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny S.A. (Olsztyn, grudzień 1997 – kwiecień 1998) oraz zagraniczne: RMD A.S. (Norwegia, lipiec – wrzesień 2010), Uniwersytet Humboldta w Berlinie, (Berlin, Niemcy, maj 2014).

Wybrane publikacje:

 1. Garbowski M. (2014), Wpływ Regulacji Capital Requirements Directive (Crd IV) na adekwatność kapitałową polskich banków spółdzielczych. Red. Lelusz H.,Metodyczne aspekty badań w rachunkowości. Wyd. UWM. s. 115-125.
 2. Garbowski M. (2014), The market of difficult liabilities in Poland (in) Coцiaлno-ekonomiъni acпekty poзbitmy ekonomiki,. Economy and Finance. Dniepropetrovsk, s. 168 – 172.
 3. Garbowski M. (2014), The role and significance cooperative banks in Polish economic system. (in) Scientific journal "Economy and Finance". Wyd. Elibrary.ru Dnepropetrovsk, s. 121 - 125.
 4. Garbowski M., Skorwider J. (2013), Modern marketing trends in Polish cooperative banks. [in] The timeless management. Problems and perspectives. University of Sankt-Petersburg, p. 40 – 45.
 5. Garbowski M., Skorwider J. (2012), Zmiany w potencjale inwestycyjnym gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, tom XXIX/2012, s. 231-246.
 6. Garbowski M., Skorwider J.(2012), Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich. Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum 11(2)/2012, s. 65-72.
 7. Garbowski M. (2012), Tradition and history as key factors for the status of the co-operative banks in the Polish marketplace of bank services. [in]: Современный менежмент: проблемы и перспективы. Часть 1. Ред. Ю. В. Мячин. Университет ƃ Санкт-Ретербургe, стр. 18 – 23.
 8. Garbowski M. (2010), Perspektywy rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej w warunkach integracji europejskiej. Banki na rynku finansowym – dziś i w przyszłości, red. M. Dębniewska. Wyd. UWM. Olsztyn,. s. 76 – 89.
 9. Garbowski M. (2008), Polska w strefie euro – szanse i zagrożenia w opinii przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego.[w] Polska strefie euro – szanse i zagrożenia. Wyd. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, s. 317 – 326.
 10. Masłowska A., Garbowski M. (2008), Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości absorbcji funduszy unijnych ( na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego). Acta Universitas Lodziensis Folia Oeconomica, Łódź, s. 311 – 323.

 

Dr Mirosław Kowalewski Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ukończył także w 1995 r. studia podyplomowe z zakresu prawa i polityki rolnej Wspólnot Europejskich w Polskiej Akademii Nauk. Z Katedrą związany od 1994 r. W latach 1995-1997 odbył staże naukowo-dydaktyczne w University of Minnesota (USA). Uczestniczył w realizacji różnych programów międzynarodowych w ART i UWM w Olsztynie, pełniąc funkcję kierownika administracyjnego Polsko-Amerykańskiego Ośrodka Marketingu i Zarządzania w Rolnictwie (lata 1994-2003), a następnie koordynatora programów międzynarodowych w Międzynarodowym Centrum Biznesu i Administracji Publicznej UWM w Olsztynie (lata 2003-2006). Pełnił funkcję wydziałowego koordynatora programu Socrates-Erasmus, był członkiem Rady Wydziału, aktualnie jest członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Od 2009 r. jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Olsztynie. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie w 2004 r. Zainteresowania naukowe obejmują w szczególności tendencje rozwojowe rachunku kosztów w wybranych branżach gospodarki komunalnej oraz zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów, rachunek kosztów dla inżynierów, rachunkowość finansowa, rachunkowość. Wielokrotny laureat nagród Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za osiągnięcia organizacyjne, naukowe i dydaktyczne. Dorobek publikacyjny obejmuje monografię, artykuły naukowe i rozdziały w monografiach.

Wybrane publikacje:

 1. Kowalewski M. 2005. Koszty i korzyści inwestycji drogowych. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 156 s.
 2. Kowalewski M. 2004. Oszczędności kosztów czasu podróży w analizach kosztów i korzyści ex ante i ex post inwestycji drogowych. W: Transport jako czynnik integracji regionów. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSLOG 2004, Szczecin, s. 155-162.
 3. Kowalewski M. 2004. Realizacja przedmiotu „Rachunkowość zarządcza” na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 23(79): s. 69-76.
 4. Kowalewski M. 2005. Oszczędności kosztów wypadków drogowych w analizach kosztów i korzyści ex ante i ex post inwestycji drogowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego – Ekonomika Transportu Lądowego, 31: 89-103.
 5. Kowalewski M., KRZYWIEC T., ZAWIESKA W. 2010. System kontroli kosztów w przedsiębiorstwach. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2(721)/2010: s. 74-82.
 6. Kowalewski M., KRZYWIEC T., ZAWIESKA W. 2010. Ocena funkcjonowania systemu kontroli kosztów w badanych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 58(114): s. 159-171.
 7. Kowalewski M., MURAWSKA M. 2011. Koszty jakości w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12 (743)/2011, s. 57-65.
 8. Kowalewski M., SIEMIANOWSKA D. 2012. Zarządzanie kosztami za pomocą zarządzania przez cele na przykładzie zakładu przetwórstwa mięsnego X. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 271 (2012), s. 343-352.
 9. Kowalewski M. 2014. Prywatyzacja a wyniki finansowe przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej X. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5(772): 56-64.
 10. Kowalewski M., ZIĘTY E. 2014. Wpływ prywatyzacji na funkcjonowanie rachunku kosztów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej X. [w]: Lelusz H. (red) Metodyczne aspekty rachunkowości. Wydawnictwo UWM w Olsztynie.

 

Dr Cezary Kozłowski Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia uzyskał na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie w 1998 r. Praca doktorska pt. ,,Przyrodnicze, techniczne i organizacyjne uwarunkowania produkcji rolniczej w indywidualnych gospodarstwach rolnych”, promotor dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM. Z Katedrą związany od 1994 roku. Zainteresowania naukowe: podatki, rachunkowość budżetowa, sprawozdawczość finansowa. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Doradztwo podatkowe, Rachunkowość finansowa, Sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa, Seminarium dyplomowe. Laureat Nagrody Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, Nagrody Rektora UWM w Olsztynie I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Olsztynie z zakresu rachunkowości, wyceny przedsiębiorstw i analiz ekonomicznych. Współwłaściciel firmy zajmującej się konsultingiem gospodarczym.

Wybrane publikacje:

 1. Łaguna M., Kozłowski C. 1993. Wyposażenie w techniczne środki pracy a organizacja i poziom produkcji w wybranych gospodarstwach indywidualnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, zeszyt nr 408, Kraków, s. 157-164.
 2. Kozłowski C. Lelusz H. 1999. Potencjał mechanizacji a nakłady siły roboczej w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Biuletyn naukowy nr 5. Wydawnictwo ART Olsztyn.
 3. Kozłowski C. 2002. Finanse i rachunkowość podatkowa. Agroturystyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Młynarczyka. Olsztyn, s. 126-141.
 4. Kozłowski C. Lelusz H. Kowalewski M. 2003. Personal income taxes paid by the persons conducting business activities. Economic Sciences, nr 6. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Olsztyn, s. 81-88.
 5. Kozłowski C. 2004. Rachunkowość. Zarządzanie i marketing w służbie zdrowia. Podręcznik menadżera. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Pilarskiego. Olsztyn, s. 43-68.
 6. Kozłowski C. 2008. Analiza rentowności kapitału własnego jako element zarządzania finansami firmy. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika nr 22. Ostrołęka, s. 289-298.
 7. Kozłowski C., J. Michalak. 2009. Rachunkowość budżetowa. [w:] Zarządzanie w Placówce Oświatowej, po redakcją Marioli Grzybowskie-Brzezińskiej, Ireneusza Żuchnowskiego, Jacka Michalaka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, s. 143-160.
 8. Kozłowski C., 2010. Ocena gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika w Ostrołęce.

 

Mgr inż. Urszula Dumalska jest zatrudniona na stanowisku specjalisty w Katedrze Rachunkowości. Absolwentka Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Prowadzi sekretariat Katedry oraz jest sekretarzem studiów podyplomowych realizowanych w jednostce.

 

 

 

Działalność naukowa

 

Obszary badawcze

Badania naukowe, prowadzone przez pracowników Katedry Rachunkowości obejmują następujące obszary tematyczne:

 • optymalizacja podatków w podmiotach gospodarczych,
 • audyt zewnętrzny i rewizja finansowa,
 • funkcjonowanie audytu wewnętrznego na świecie,
 • proces kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • rola banków spółdzielczych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich,
 • instrumenty controllingu i rachunkowości zarządczej,
 • systemy rachunku kosztów i zarządzania kosztami,
 • zarządzanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej.

 

Granty i projekty unijne

2011-2015 – „Doskonalenie jakości informacji ekonomicznej w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi" – temat statutowy Katedry.

2009-2012 – „Rachunek kosztów działań w szpitalu – koncepcja i zastosowanie” – grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN 113241136 (dr hab. Henryk Lelusz – kierownik grantu),

1994-1997 – „Opracowanie optymalnego systemu i metody pozyskiwania danych oraz analizy finansowo-ekonomicznej prywatnych gospodarstw rolnych” – grant Komitetu Badań Naukowych nr 5S30900207 - (dr hab. Henryk Lelusz – kierownik grantu),

 

Koła naukowe

Koło Naukowe Rachunkowości

Przy Katedrze Rachunkowości działa studenckie Koło Naukowe Rachunkowości (KNR), skupiające studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych wszystkich kierunków: zarządzania, ekonomii oraz zarządzania i inżynierii produkcji, którzy zainteresowani są szeroko rozumianą rachunkowością.

Koło zostało wpisane do Uczelnianego Wykazu Kół Naukowych UWM 2 grudnia 2008 roku pod Numerem 160. Opiekunem Naukowym Koła jest Pani dr Renata Burchart, adiunkt w Katedrze Rachunkowości. Według Statutu Koła Naukowego Rachunkowości do zadań Koła należy w szczególności:

 1. Zdobywanie i poszerzanie ogólnej wiedzy członków Koła w zakresie rachunkowości finansowej, przepisów podatkowych oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
 2. Interpretacja i zastosowanie przepisów z zakresu rachunkowości w firmach.
 3. Rozwijanie umiejętności naukowo-badawczych członków Koła w zakresie problemów związanych z rachunkowością.
 4. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.
 5. Rozwijanie zdolności i zainteresowań członków Koła.
 6. Promowanie Katedry Rachunkowości UWM.

Zadania te realizowane są poprzez uczestnictwo członków Koła w:

 • cyklicznych spotkaniach Koła, na które zapraszani są naukowcy i praktycy (główni księgowi, doradcy podatkowi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych),
 • odczytach i wykładach odbywających się na UWM oraz w zewnętrznych instytucjach i uczelniach,
 • konkursach z rachunkowości finansowej, podatkowej i zarządczej,
 • krajowych i międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych,
 • warsztatach i szkoleniach,
 • Dniach Otwartych Uniwersytetu.

W roku akademickim 2016/2017 Koło liczy 19. członków, a funkcję Prezesa pełni Pani Sylwia Kostrupska, strona internetowa Koła.

Wykaz wybranych publikacji naukowych członków Koła Naukowego Rachunkowości:

 • Rzeplińska Anna, Szyperska Izabella, 2013, Ocena budżetu na przykładzie gminy Opinogóra Górna oraz Regimin, Materiały seminaryjne w ramach II Ogólnopolskiego Kongresu Nauk Ekonomicznych i Społecznych STER „Strategia –Taktyka - Rozwój”, Prace Naukowe Nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy, red. Małgorzata Borkowska, Karpacz.
 • Joanna Maksymiuk-Szczygielska, 2012, Skuteczne narzędzia zarządzania należnościami, XLI MSKN w Olsztynie.
 • Monika Szmyt, 2011, Etyka w rachunkowości, XL MSKN w Olsztynie.
 • Jarosław Mikołajczyk, 2010, Sposób ustalania, ewidencja oraz prezentacja aktywów oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym, XXXIX MSKN w Olsztynie.
 • Magdalena Pruszkowska, Agnieszka Renans, 2010, Fast foody - wysoka perspektywa rozwoju w dzisiejszych czasach, I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Sopockiej Szkoły Wyższej w Chojnicach.
 • Sandra Brzozowska, Róża Derbach, 2009, Akademicka i pozaakademicka działalność studentów, Studencka Konferencja Naukowa, Uniwersytet Łódzki.

 

Koło Naukowe "Audytor"

 

Od 30 listopada 2015r. przy Katedrze Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie działa Koło Naukowe "Audytor” którego opiekunem naukowym jest dr Anna Bartoszewicz. Celem naukowym Koła jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko pojętego audytu. Główne obszary tematyczne naszych spotkań to:

 • audyt wewnętrzny;
 • audyt zewnętrzny;
 • audit.

Koło zrzesza studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którzy są zainteresowani nabyciem lub poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie audytu. Przynależność do Koła Naukowego "Audytor" daje możliwość spotkania kadry audytorskiej i poznania tajników ich pracy, między innymi: audytora wewnętrznego, biegłego rewidenta czy auditora. Jest również szansą czynnego uczestnictwa w seminariach, konferencjach naukowych i wykładach otwartych. Nasi członkowie przygotowują odczyty i referaty naukowe, a także będą brać czynny udział w przedsięwzięciach związanych tematycznie z naszym Kołem. Akces do Koła to także możliwość spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach, którzy poprzez członkostwo w Kole i uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach pragną być bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Obecnie koło liczy 11 członków, głównie studentów kierunków: zarządzanie oraz ekonomia.

W obecnej kadencji 2015/2016 Prezesem Koła jest Alexander van den Akker.

 

Informujemy, iż trwa rekrutacja ciągła. Jeśli zatem:

 • chcesz nabyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie teorii oraz praktyki audytu;
 • spotkać ekspertów z dziedziny audytu;
 • czynnie uczestniczyć w konferencjach i seminariach naukowych;
 • rozwinąć umiejętności organizacyjne i interpersonalne;
 • poznać ciekawych ludzi o podobnych zainteresowaniach;

Wypełnij deklarację i dołącz do nas!!!!

Zapisy przyjmowane są mailowo pod adresem: knaudytor.uwm@gmail.com

Strona internetowa Koła w przygotowaniu. Znajdziesz nas również na Facebooku: https://www.facebook.com/kolonaukoweaudytor/

Działalność dydaktyczna

 

Katedra Rachunkowości prowadzi działalność dydaktyczną w formie wykładów, seminariów magisterskich i ćwiczeń na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

 

Realizowane przedmioty

Wykaz przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w roku akademickim 2015/2016

Nazwa przedmiotuProwadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych
Rachunkowość finansowa dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
dr Renata Burchart
dr Anna Bartoszewicz
dr Joanna Dynowska
dr Mirosław Kowalewski
dr Cezary Kozłowski
Rachunkowość informatyczna dr Anna Bartoszewicz
Rachunek kosztów dla inżynierów dr Mirosław Kowalewski
Rachunkowość zarządcza dr Jonna Dynowska
dr inż. Mirosław Kowalewski
Doradztwo podatkowe dr inż. Cezary Kozłowski
Sprawozdawczość finansowa dr inż. Cezary Kozłowski
Controlling dr Joanna Dynowska
Rachunkowość budżetowa (PDW) dr inż. Cezary Kozłowski
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych (PDW) dr inż. Cezary Kozłowski
Audyt wewnętrzny (PDW) dr Anna Bartoszewicz
Kontrola zarządcza i audyt środków unijnych (PDW) dr Anna Bartoszewicz
Rachunkowość małych firm(PDW) dr Renata Burchart
Procedury postepowania podatkowego(PDW) dr Renata Burchart
Rachunkowość w bankowości(PDW) dr Marek Garbowski
Rachunkowość zarządcza w bankach(PDW) dr Marek Garbowski
Podstawy rachunkowości finansowej(PDW) dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
Zasady ewidencji ksiegowej(PDW) dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
Rachunek kosztów (PDW) dr Mirosław Kowalewski
Rachunkowość zarządcza (PDW) dr Mirosław Kowalewski
Seminaria magisterskie dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
dr Anna Bartoszewicz
dr Renata Burchart
dr Joanna Dynowska
dr Marek Garbowski
dr inż. Cezary Kozłowski
dr Mirosław Kowalewski
Wydział Nauki o Żywności
Podstawy rachunkowości dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
Rachunkowość dr Renata Burchart
Przedmioty realizowane w ramach programu Erasmus
Financial Accounting Pkt. ECTS 3,5 dr Renata Burchart
Internal Auditing Pkt. ECTS 3,0 dr Anna Bartoszewicz
Cost accounting for engineers Pkt. ECTS 3,0 dr Mirosław Kowalewski
Accounting Pkt. ECTS 3,0 dr Małgorzata Cygańska
Managerial accounting Pkt. ECTS 3.0 dr Joanna Dynowska

 

Konsultacje

Godziny konsultacji pracowników katedry w roku akademickim 2017/18 - semestr letni

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
Prof. Henryk Lelusz czwartek
piątek
14.00-15.00
14.00-15.00
304 523-47-36
Dr Anna Bartoszewicz poniedziałek
czwartek
10.00-11.00
10.00-11.00
314 524-51-93
Dr Renata Burchart wtorek
czwartek
09.30-10.30
13.00-14.00
312 523-45-08
Dr Joanna Dynowska wtorek
środa
13.00-14.00
10.30-11.30
326 524-51-30
Dr Marek Garbowski poniedziałek
wtorek
15.40-16.40
16.40-17.40
111 523-42-68
Dr Mirosław Kowalewski wtorek
piątek
13.00-14.00
13.30-14.30
309 523-47-21
Dr Cezary Kozłowski wtorek
środa
09.30-10.30
08.30-09.30
310 523-47-21

 

Studia podyplomowe

 

Katedra Rachunkowości organizuje roczne studia podyplomowe:

 

Szczegółowe informacje na temat programu studiów podyplomowych i warunków uczestnictwa znajdują się w zakładce "Studia podyplomowe”, w odnośnikach do poszczególnych kierunków.

Uwaga! Obowiązuje internetowa rejestracja kandydatów w systemie IRK na stronie www.uwm.edu.pl