Katedra Rachunkowości

Informacje ogólne

 

Kierownik Katedry dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM

Katedra Rachunkowości jako jedna z samodzielnych jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została utworzona na bazie Zakładu Rachunkowości, funkcjonującego od 1 września 1995 roku na Wydziale Zarządzania, a wcześniej (1 września 1994 r.) w ramach Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa na Wydziale Rolniczym byłej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Kierownikiem Katedry został dr hab. Henryk Lelusz, który pełnił tę funkcję do października 2018 r. Obecnie w Katedrze Rachunkowości zatrudnionych jest 7 pracowników. Na stanowisko Kierownika powołano dr Małgorzatę Cygańską.

Obecnie Katedrę Rachunkowości tworzy zespół 7 pracowników naukowo-dydaktycznych i 1 pracownik techniczny.

 

Dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, specjalność rachunkowość, uzyskała 25 stycznia 2007 r. uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł pracy doktorskiej: „Ocena i postulowane kierunki zmian w systemie budżetowania kosztów szpitali”. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskała w 2019 roku na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na podstawie osiągnięcia naukowego, w postaci monografii zatytułowanej „Integracja informacji finansowych i klinicznych na potrzeby zarządzania operacyjnego szpitalem”, wyd. UWM w Olsztynie, 2018 r. M. Cygańska z Katedrą związana jest od 2001 r. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce finansów i rachunkowości w sektorze opieki zdrowotnej. Dorobek naukowy obejmuje ponad 60 publikacji, w tym 4 monografie. M. Cygańska działalność naukową wiąże z doradztwem gospodarczym w przedsiębiorstwach, przede wszystkim w szpitalach. Działalność dydaktyczną realizuje w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów licencjackich i magisterskich. Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: rachunkowość, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość podmiotów leczniczych, zarządzanie kosztami w podmiotach leczniczych. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Laureatka nagród Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej oraz organizacyjnej. Kierownik oraz główny wykonawca grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. M. Cygańska jest członkiem władz międzynarodowych instytucji naukowych, takich jak International Engineering and Technology Institute, International Research Institute for Economics and Management, The European Network for Research in Organisational & Accounting Change. Jest również członkiem rady programowej czasopisma IETI Transactions on Business and Management Sciences oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Listy Ekonomiczne". Odbyte staże naukowo-dydaktyczne: Porto Polytechinc, Portugalia (2014, 2015), Uniwersytet Gdański (2015).

Wybrane publikacje:

 1. Cygańska M., Integracja informacji finansowych i klinicznych na potrzeby zarządzania operacyjnego szpitalem. Wydawnictwo UWM. Olsztyn, 2018, ISBN 978-83-8100-109-0, 1-248.
 2. Cygańska, M., Kludacz-Alessandri, M., & Syrrakos, D. Measuring Efficiency in Clinical Departments Using the DEA Approach-A Case of the Polish Hospital. European Financial Systems, 2018, 61.
 3. Cygańska, M., & Kludacz-Alessandri, M. (2018). Włączenie aspektów klinicznych w proces kalkulacji pośrednich kosztów procedur medycznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2018, (98 (154)), 87-105.
 4. Cyganska M., Analysis of high cost outliers in a Polish reference hospital. Economics and Management, 4, XX, 2017, doi: 10.15240/tul/001/2017-4-005, 59-69.
 5. Cyganska M., Thoene M., Silva A., Analysis of total, dierect and indirect outliers in a Polish specialist hospital. Olsztyn Economic Journal, 12 (4), 2017, 451-464.
 6. Silva A., Cyganska M., Comparison of Polish and Portuguese hospital cost accounting methods. Motricidade, 12/4, 2016, 73-82.
 7. Cyganska M., The impact factors on the hospital high length of stay outliers. Procedia Economics and Finance, 39, 2016, 251-255.
 8. Cygańska M., Wykorzystanie analizy finansowej do oceny rentowności szpitali - wybrane problemy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 388, 2015, 363-373.
 9. Cygańska M., Lelusz H., Wykorzystanie kalkulacji podziałowej ze współczynnikami do ustalenia kosztów jednostkowych usług motoryzacyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 389, 2015, 61-70.
 10. Cygańska M., Marcinkiewicz Z., Behavior of hospital mid-level managers in budgeting implementation – an empirical study. Olsztyn Economic Journal; 9 (3/2014), 2014, 237-250.

 

Dr Anna Bartoszewicz. Absolwentka Wydziału Zarządzania (obecnie Nauk Ekonomicznych) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości (UE we Wrocławiu). Ukończyła także studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2009 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Praca doktorska pt.:,, Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspierające racjonalizację gospodarki finansowej w samorządzie gminnym na przykładzie wybranych województw w Polsce”, promotor: dr hab. Bożena Kołosowska, prof. UMK. Z Katedrą Rachunkowości związana od 2008 roku. Zainteresowania naukowo-badawcze koncertują się w szczególności wokół problematyki audytu wewnętrznego i zewnętrznego, oraz rewizji finansowej. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia, m. in. z przedmiotów: rachunkowość finansowa, rachunkowość informatyczna, audyt wewnętrzny, audyt finansowy, Internal Audit (dla studentów programu Erasmus) oraz seminaria magisterskie. Dorobek publikacyjny obejmuje kilkadziesiąt publikacji wydanych w formie monografii, artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach. Laureatka nagród Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2012,2015,2016), za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej (2012) oraz w dziedzinie organizacyjnej (2014). Kierownik studiów podyplomowych z zakresu Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Założycielka i opiekun naukowy studenckiego Koła Naukowego ,,Audytor”. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, rachunkowości budżetowej oraz audytu i kontroli. Doświadczenie zawodowe obejmuje: prowadzenie pełnej księgowości w JSFP (2003-2008), kierowanie firmą szkoleniową (2008-2013), prowadzenie szkoleń z zakresu rachunkowości, podatków oraz audytu (od 2009), kierownik czterech projektów unijnych (2008-2013). Staże dydaktyczne: Baruch College, The City University of New York, USA (2013) oraz Instituto Politecnico de Setubal–Portugalia (2017). Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz The Institute of Internal Auditors.

Wybrane publikacje:

 1. Bartoszewicz A. (2011), Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa (Monografia).
 2. Bartoszewicz A. (2015), Praktyczna realizacja Programu zapewnienia i poprawy jakości w komórkach audytu wewnętrznego na wybranych przykładach, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 81(137), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, s. 9-27.
 3. Bartoszewicz A. (2015), Zbilansowana karta wyników jako narzędzie pomiaru pracy komórki audytu wewnętrznego (w:) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 398, Zarządzanie kosztami i dokonaniami (red.) Edward Nowak, Marcin Kowalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 13-23.
 4. Bartoszewicz A. (2015), Istota audytu desygnacyjnego i rola instytucji audytowej w tym procesie (w:) Zeszyty Naukowe Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76 (864), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 11-22.
 5. Bartoszewicz A. (2015), Performance audit as a tool oriented at the accountability of public finance spending in Poland against the background of UK practices, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” tom 84(140), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 23-47.
 6. Bartoszewicz A. (2016), Constraction and the process of implementing the management control system in a local self-government unit-a practical approach, Olsztyn Economic Journal 2016, 11(1), Olsztyn, s. 73-83.
 7. Bartoszewicz A. (2016), Outsourcing audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych- ujęcie praktyczne, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 6/2016 (80) część 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 173-184.
 8. Bartoszewicz A., Bartoszewicz S. (2016), Implementacja systemu zwalczania nadużyć finansowych przez Instytucję Zarządzającą na potrzeby audytu desygnacyjnego, Zeszyty Naukowe ,,Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy 152, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 53-72.
 9. Bartoszewicz A. (2017), Wybrane aspekty implementacji metodologii Lean w kontekście podniesienia efektywności procesu audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 3cz.1/2017 (87) część 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 67-75.
 10. Bartoszewicz A. (2017), Rola i wykorzystanie audytu środowiskowego we wspieraniu zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 478, Wrocław, s. 37-46.
 11. Bartoszewicz A. (2017), Proces zarządzania bezpieczeństwem informacji jako element ochrony elektronicznych ksiąg rachunkowych-ujęcie modelowe, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Nr 157, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 47-68.

 

Dr Renata Burchart. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, kierunku Ekonomia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła także: Studium Pedagogiczne na KUL, Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki szkoły wyższej oraz Studia Podyplomowe w zakresie rachunkowości. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie, uzyskała na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie w 2003 r. Praca doktorska pt. „Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne bezrobocia na Warmii i Mazurach”, promotor dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM. Z Katedrą związana od 1997 roku. Zainteresowania naukowe: rachunkowość podatkowa, planowanie podatków, optymalizacja podatków oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym w firmie. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Rachunkowość finansowa, Rachunkowość podatkowa, Rachunkowość małych firm. Dorobek publikacyjny obejmuje: artykuły naukowe i rozdziały w monografiach dotyczący instrumentów wykorzystywanych przez firmy przy zarządzaniu podatkami oraz etyki w rachunkowości. Doświadczenie zawodowe: Wykładowca na studiach podyplomowych z rachunkowości: rachunkowość finansowa, rachunkowość podatkowa, procedury postępowania podatkowego, Ekspert w realizacji Projektów Unijnych: „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”, „Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej”, „Praca zamiast zasiłku”. Odbyte staże krajowe i zagraniczne: Politechnika Białostocka, UMCS w Lublinie, Firma Obram w Olsztynie, Biuro Rachunkowe w Olsztynie, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Uniwersytet Abat Oliba w Barcelonie, Uniwersytet Ekonomicznym w Odessie. Laureatka konkursu na najlepszą propozycję innowacyjnego rozwiązania pt. ”Obszary usprawnień organizacyjnych dla Działu Księgowości Firmy Obram”, cztery Nagrody Zespołowe Rektora UWM w Olsztynie I i II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, dydaktycznej i naukowej, Brązowy Medal Prezydenta RP za Długoletnią Służbę. Od 2008 roku założyciel i opiekun Koła Naukowego Rachunkowości. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Wybrane publikacje:

 1. Burchart R. Majorek-Tyma M. Lelusz H., 2015. Przydatność instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w jednostkach budżetowych na przykładzie Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. „Roczniki Naukowe Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, Nr 36/2015, Warszawa, s. 413-426.
 2. Burchart R. 2014. The law with regard to forgery financial and accounting documents and the Code of Professional Ethics in Accounting. (w) “Corporate social responsibility”, Politechnika Białostocka, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok, s. 96-108.
 3. Burchart R., Lelusz H. 2014. Problemy w identyfikowaniu rachunkowości kreatywnej i rachunkowości agresywnej w teorii i praktyce. „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”. Tom 77 (133) SKwP. Warszawa. s. 51-64.
 4. Burchart R., Dynowska J. 2013. Narzędzia zarządzania należnościami w sektorze MŚP. „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”. Lublin.
 5. Burchart R. 2013. Procedury ustalania zysku bilansowego i podatkowego. „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”. Nr XXVII. Ostrołęka. s. 195-209.
 6. Burchart R., Soldevila de Monteys R. 2013. Comparative analysis of selected elements of Polish and Spanish accounting system. „Olsztyn Economic Journal” Nr 8(2)/2013. Olsztyn. s. 133-147.
 7. Burchart R., Lelusz H., 2013. Influence of taxation on investment decisions by entrepreneurs. „Olsztyn Economic Journal” Nr 8(1)/2013. Olsztyn. s. 35-44.
 8. Burchart R., 2012. Metody wyceny kontraktów długoterminowych jako instrument kształtujący wynik finansowy firmy budowlanej. Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej pod red. Sławomira Sojaka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń. s. 119-130.
 9. Burchart R., 2011. Wybrane problemy ustalania odroczonego podatku dochodowego. „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” Nr XXV. Ostrołęka. s. 231-244.
 10. Burchart R., 2011. Analysis of selected instruments for managing the tax risk in the company. „Olsztyn Economic Journal” Nr 6(2)/2011. Olsztyn. s. 289-302.

 

Dr Joanna Dynowska. Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania uzyskał/a na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2007 r. Praca doktorska pt. „Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, promotor prof. dr hab. Anna Łapińska. Z Katedrą związana od 1999 roku. Zainteresowania naukowe: instrumenty controllingu i rachunkowości zarządczej, systemy rachunku kosztów i zarządzania kosztami, międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, controlling, rachunek kosztów, Management Accounting (Erasmus), Financial Accounting (Erasmus). Dorobek publikacyjny obejmuje artykuły naukowe i rozdziały w monografiach dotyczące wykorzystania instrumentów controllingu i rachunkowości zarządczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, systemów rachunku kosztów i zarządzania kosztami. Laureatka nagród Rektora UWM w Olsztynie za: osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2011 i 2013), opracowanie parametryzacji Wydziału (2014). Członek The American Accounting Association. Doświadczenie zawodowe: Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Olsztynie z zakresu rachunkowości (2004), Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, Wykładowca na szkoleniach z zakresu rachunkowości, budżetu zadaniowego, Konsultant ds. wdrażania Budżetu Zadaniowego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP (2007), Wykładowca na University of West Indies School Of Business And Applied Studies, Trynidad i Tobago (2008). Odbyte staże krajowe: Staż w przedsiębiorstwie dla pracowników naukowych w Michelin Polska w Olsztynie (2009), Staż dydaktyczny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2014 Odbyte staże międzynarodowe: University of New Brunswick, Kanada (2005), James Madison University, USA (2013).

Wybrane publikacje:

 1. Dynowska J. 2006. Ocena wykorzystania rachunków kosztów stosowanych w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1139, Wrocław.
 2. Dynowska J. 2007, Analiza kosztów i przychodów jako źródło informacji i oceny w małych przedsiębiorstwach, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju małych i mikro przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Szczecin.
 3. Dynowska J., 2007. Instrumenty controllingu operacyjnego stosowane w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1174, Wrocław, s. 138-145.
 4. Dynowska J. 2008, Rola i miejsce controllera w przedsiębiorstwie, [w:] Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 15, Wrocław, s. 78-86.
 5. Dynowska J., 2009. Budżetowanie operacyjne w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 542, Szczecin, s. 113-122.
 6. Dynowska J. 2010, Wymagania zawodowe i osobowościowe wobec controllerów w świetle badań ankietowych, [w:] Budżetowanie jednostek gospodarczych w teorii i praktyce, red. W. Krawczyk, J. Mielcarek, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 28, s. 137-147.
 7. Dynowska J. 2011, Zadania controllera w przedsiębiorstwie w świetle badań ankietowych, [w:] Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Wrocław, nr 181, s. 146-155.
 8. Dynowska J., 2012. Metody racjonalizacji kosztów w ośrodkach odpowiedzialności w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Wrocław nr 252, s. 104-114.
 9. Dynowska J., 2013. Analiza odchyleń w ośrodkach odpowiedzialności w świetle badań ankietowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy 129, Warszawa, s. 115-130.
 10. Dynowska J. 2013, Plany wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwach w świetle badań ankietowych, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Wrocław, nr 289, s. 140-150.

 

Dr Mirosław Kowalewski. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ukończył także w 1995 r. studia podyplomowe z zakresu prawa i polityki rolnej Wspólnot Europejskich w Polskiej Akademii Nauk. Z Katedrą związany od 1994 r. W latach 1995-1997 odbył staże naukowo-dydaktyczne w University of Minnesota (USA). Uczestniczył w realizacji różnych programów międzynarodowych w ART i UWM w Olsztynie, pełniąc funkcję kierownika administracyjnego Polsko-Amerykańskiego Ośrodka Marketingu i Zarządzania w Rolnictwie (lata 1994-2003), a następnie koordynatora programów międzynarodowych w Międzynarodowym Centrum Biznesu i Administracji Publicznej UWM w Olsztynie (lata 2003-2006). Pełnił funkcję wydziałowego koordynatora programu Socrates-Erasmus, był członkiem Rady Wydziału, aktualnie jest członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Od 2009 r. jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Olsztynie. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie w 2004 r. Zainteresowania naukowe obejmują w szczególności tendencje rozwojowe rachunku kosztów w wybranych branżach gospodarki komunalnej oraz zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów, rachunek kosztów dla inżynierów, rachunkowość finansowa, rachunkowość. Wielokrotny laureat nagród Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za osiągnięcia organizacyjne, naukowe i dydaktyczne. Dorobek publikacyjny obejmuje monografię, artykuły naukowe i rozdziały w monografiach.

Wybrane publikacje:

 1. Kowalewski M. 2005. Koszty i korzyści inwestycji drogowych. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 156 s.
 2. Kowalewski M. 2004. Oszczędności kosztów czasu podróży w analizach kosztów i korzyści ex ante i ex post inwestycji drogowych. W: Transport jako czynnik integracji regionów. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSLOG 2004, Szczecin, s. 155-162.
 3. Kowalewski M. 2004. Realizacja przedmiotu „Rachunkowość zarządcza” na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 23(79): s. 69-76.
 4. Kowalewski M. 2005. Oszczędności kosztów wypadków drogowych w analizach kosztów i korzyści ex ante i ex post inwestycji drogowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego – Ekonomika Transportu Lądowego, 31: 89-103.
 5. Kowalewski M., KRZYWIEC T., ZAWIESKA W. 2010. System kontroli kosztów w przedsiębiorstwach. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2(721)/2010: s. 74-82.
 6. Kowalewski M., KRZYWIEC T., ZAWIESKA W. 2010. Ocena funkcjonowania systemu kontroli kosztów w badanych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 58(114): s. 159-171.
 7. Kowalewski M., MURAWSKA M. 2011. Koszty jakości w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12 (743)/2011, s. 57-65.
 8. Kowalewski M., SIEMIANOWSKA D. 2012. Zarządzanie kosztami za pomocą zarządzania przez cele na przykładzie zakładu przetwórstwa mięsnego X. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 271 (2012), s. 343-352.
 9. Kowalewski M. 2014. Prywatyzacja a wyniki finansowe przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej X. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5(772): 56-64.
 10. Kowalewski M., ZIĘTY E. 2014. Wpływ prywatyzacji na funkcjonowanie rachunku kosztów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej X. [w]: Lelusz H. (red) Metodyczne aspekty rachunkowości. Wydawnictwo UWM w Olsztynie.

 

Dr Cezary Kozłowski. Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia uzyskał na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie w 1998 r. Praca doktorska pt. ,,Przyrodnicze, techniczne i organizacyjne uwarunkowania produkcji rolniczej w indywidualnych gospodarstwach rolnych”, promotor dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM. Z Katedrą związany od 1994 roku. Zainteresowania naukowe: podatki, rachunkowość budżetowa, sprawozdawczość finansowa. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Doradztwo podatkowe, Rachunkowość finansowa, Sprawozdawczość finansowa, Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa, Seminarium dyplomowe. Laureat Nagrody Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, Nagrody Rektora UWM w Olsztynie I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej, odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Olsztynie z zakresu rachunkowości, wyceny przedsiębiorstw i analiz ekonomicznych. Współwłaściciel firmy zajmującej się konsultingiem gospodarczym.

Wybrane publikacje:

 1. Łaguna M., Kozłowski C. 1993. Wyposażenie w techniczne środki pracy a organizacja i poziom produkcji w wybranych gospodarstwach indywidualnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, zeszyt nr 408, Kraków, s. 157-164.
 2. Kozłowski C. Lelusz H. 1999. Potencjał mechanizacji a nakłady siły roboczej w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Biuletyn naukowy nr 5. Wydawnictwo ART Olsztyn.
 3. Kozłowski C. 2002. Finanse i rachunkowość podatkowa. Agroturystyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Młynarczyka. Olsztyn, s. 126-141.
 4. Kozłowski C. Lelusz H. Kowalewski M. 2003. Personal income taxes paid by the persons conducting business activities. Economic Sciences, nr 6. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Olsztyn, s. 81-88.
 5. Kozłowski C. 2004. Rachunkowość. Zarządzanie i marketing w służbie zdrowia. Podręcznik menadżera. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Pilarskiego. Olsztyn, s. 43-68.
 6. Kozłowski C. 2008. Analiza rentowności kapitału własnego jako element zarządzania finansami firmy. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika nr 22. Ostrołęka, s. 289-298.
 7. Kozłowski C., J. Michalak. 2009. Rachunkowość budżetowa. [w:] Zarządzanie w Placówce Oświatowej, po redakcją Marioli Grzybowskie-Brzezińskiej, Ireneusza Żuchnowskiego, Jacka Michalaka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, s. 143-160.
 8. Kozłowski C., 2010. Ocena gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika w Ostrołęce.

 

Mgr Apolonia Barbara Jaskólska - asystent. Absolwentka kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko--Mazurskiego w Olsztynie (2016 r.). Zainteresowania naukowe mgr Apolonii Jaskólskiej koncentrują się wokół finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, w szczególności aspektów podatkowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej oraz rachunkowości zarządczej.

 

Mgr inż. Urszula Dumalska jest zatrudniona na stanowisku specjalisty w Katedrze Rachunkowości. Absolwentka Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Prowadzi sekretariat Katedry oraz jest sekretarzem studiów podyplomowych realizowanych w jednostce.

 

 

 

Działalność naukowa

 

Obszary badawcze

Badania naukowe, prowadzone przez pracowników Katedry Rachunkowości obejmują następujące obszary tematyczne:

 • systemy informacyjne rachunkowości,
 • optymalizacja podatków w podmiotach gospodarczych,
 • audyt zewnętrzny i rewizja finansowa,
 • funkcjonowanie audytu wewnętrznego na świecie,
 • proces kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • instrumenty controllingu i rachunkowości zarządczej,
 • systemy rachunku kosztów i zarządzania kosztami,
 • zarządzanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej.

 

Granty i projekty unijne

2018-2019 - „Identyfikacja czynników kosztotwórczych procesu leczenia pacjentów z niewydolnością serca w szpitalu”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 2, nr rej. 2018/02/X/HS4/00013 (dr M. Cygańska – kierownik grantu)

2011-2018 – „Doskonalenie jakości informacji ekonomicznej w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi" – temat statutowy Katedry

2014 - „Opracowanie rachunku kosztów działań dla przedsiębiorstwa „Studio Mebli na Wymiar Oskeli Artur Wiśniewski”. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy CIiTT.SiS2/PN/48/2014 (dr M. Cygańska – kierownik projektu)

2009-2012 – „Rachunek kosztów działań w szpitalu – koncepcja i zastosowanie” – grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN 113241136 (dr hab. Henryk Lelusz – kierownik grantu)

2006-2007 - „Ocena i postulowane kierunki zmian systemu budżetowania kosztów szpitala (na przykładzie jednostek województwa warmińsko-mazurskiego)” GRANT N115 066 31/3155 (dr M. Cygańska – główny wykonawca)

1994-1997 – „Opracowanie optymalnego systemu i metody pozyskiwania danych oraz analizy finansowo-ekonomicznej prywatnych gospodarstw rolnych” – grant Komitetu Badań Naukowych nr 5S30900207 - (dr hab. Henryk Lelusz – kierownik grantu)

 

Koła naukowe

Koło Naukowe "Audytor"

 

Od 30 listopada 2015r. przy Katedrze Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie działa Koło Naukowe "Audytor" którego opiekunem naukowym jest dr Anna Bartoszewicz. Celem naukowym Koła jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko pojętego audytu. Główne obszary tematyczne spotkań to:

 • audyt wewnętrzny,
 • audyt zewnętrzny,
 • audit,
 • rewizja finansowa.

Koło zrzesza studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którzy są zainteresowani nabyciem lub poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie audytu. Przynależność do Koła Naukowego "Audytor" daje możliwość spotkania kadry audytorskiej i poznania tajników ich pracy. Jest również szansą czynnego uczestnictwa w seminariach, konferencjach naukowych i wykładach otwartych. Członkowie Koła przygotowują odczyty i referaty naukowe, a także biorą czynny udział w różnych przedsięwzięciach. Akces do Koła to także możliwość spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach, którzy poprzez członkostwo w Kole pragną być bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

Trwa rekrutacja ciągła! Jeśli zatem:

 • chcesz nabyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie teorii oraz praktyki audytu,
 • spotkać ekspertów z dziedziny audytu,
 • czynnie uczestniczyć w konferencjach i seminariach naukowych,
 • rozwinąć umiejętności organizacyjne i interpersonalne,
 • poznać ciekawych ludzi o podobnych zainteresowaniach...

Wypełnij deklarację i dołącz do nas! Deklarację można pobrać w pliku

Zapisy przyjmowane są mailowo pod adresem: anna.bartoszewicz@uwm.edu.pl

Znajdziesz nas również na Facebooku: https://www.facebook.com/kolonaukoweaudytor

 

Koło Naukowe Rachunkowości

Przy Katedrze Rachunkowości działa studenckie Koło Naukowe Rachunkowości (KNR), skupiające studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych wszystkich kierunków: zarządzania, ekonomii oraz zarządzania i inżynierii produkcji, którzy zainteresowani są szeroko rozumianą rachunkowością.

Koło zostało wpisane do Uczelnianego Wykazu Kół Naukowych UWM 2 grudnia 2008 roku pod Numerem 160. Opiekunem Naukowym Koła jest Pani dr Renata Burchart, adiunkt w Katedrze Rachunkowości. Według Statutu Koła Naukowego Rachunkowości do zadań Koła należy w szczególności:

 1. Zdobywanie i poszerzanie ogólnej wiedzy członków Koła w zakresie rachunkowości finansowej, przepisów podatkowych oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
 2. Interpretacja i zastosowanie przepisów z zakresu rachunkowości w firmach.
 3. Rozwijanie umiejętności naukowo-badawczych członków Koła w zakresie problemów związanych z rachunkowością.
 4. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.
 5. Rozwijanie zdolności i zainteresowań członków Koła.
 6. Promowanie Katedry Rachunkowości UWM.

Zadania te realizowane są poprzez uczestnictwo członków Koła w:

 • cyklicznych spotkaniach Koła, na które zapraszani są naukowcy i praktycy (główni księgowi, doradcy podatkowi, właściciele i pracownicy biur rachunkowych),
 • odczytach i wykładach odbywających się na UWM oraz w zewnętrznych instytucjach i uczelniach,
 • konkursach z rachunkowości finansowej, podatkowej i zarządczej,
 • krajowych i międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych,
 • warsztatach i szkoleniach,
 • Dniach Otwartych Uniwersytetu.

W roku akademickim 2016/2017 Koło liczy 19. członków, a funkcję Prezesa pełni Pani Sylwia Kostrupska, strona internetowa Koła.

Wykaz wybranych publikacji naukowych członków Koła Naukowego Rachunkowości:

 • Rzeplińska Anna, Szyperska Izabella, 2013, Ocena budżetu na przykładzie gminy Opinogóra Górna oraz Regimin, Materiały seminaryjne w ramach II Ogólnopolskiego Kongresu Nauk Ekonomicznych i Społecznych STER „Strategia –Taktyka - Rozwój”, Prace Naukowe Nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy, red. Małgorzata Borkowska, Karpacz.
 • Joanna Maksymiuk-Szczygielska, 2012, Skuteczne narzędzia zarządzania należnościami, XLI MSKN w Olsztynie.
 • Monika Szmyt, 2011, Etyka w rachunkowości, XL MSKN w Olsztynie.
 • Jarosław Mikołajczyk, 2010, Sposób ustalania, ewidencja oraz prezentacja aktywów oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym, XXXIX MSKN w Olsztynie.
 • Magdalena Pruszkowska, Agnieszka Renans, 2010, Fast foody - wysoka perspektywa rozwoju w dzisiejszych czasach, I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Sopockiej Szkoły Wyższej w Chojnicach.
 • Sandra Brzozowska, Róża Derbach, 2009, Akademicka i pozaakademicka działalność studentów, Studencka Konferencja Naukowa, Uniwersytet Łódzki.

 

Działalność dydaktyczna

 

Katedra Rachunkowości prowadzi działalność dydaktyczną w formie wykładów, seminariów magisterskich i ćwiczeń na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

 

Realizowane przedmioty

Wykaz przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w roku akademickim 2018/2019

Nazwa przedmiotu Prowadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych
Rachunkowość finansowa dr Renata Burchart
dr Anna Bartoszewicz
dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
dr Joanna Dynowska
dr Cezary Kozłowski
Rachunkowość informatyczna dr Anna Bartoszewicz
Rachunek kosztów dla inżynierów dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
Rachunkowość zarządcza dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
dr Joanna Dynowska
Doradztwo podatkowe dr inż. Cezary Kozłowski
Sprawozdawczość finansowa dr inż. Cezary Kozłowski
Controlling dr Joanna Dynowska
Audyt finansowy w przedsiębiorstwie dr Anna Bartoszewicz
Rachunkowość budżetowa (PDW) dr inż. Cezary Kozłowski
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych (PDW) dr inż. Cezary Kozłowski
Międzynarodowe standardy rachunkowości (PDW) dr Joanna Dynowska
Międzynarodowa sprawozdawczość finansowa (PDW) dr Joanna Dynowska
Audyt wewnętrzny (PDW) dr Anna Bartoszewicz
Kontrola zarządcza i audyt środków unijnych (PDW) dr Anna Bartoszewicz
Audyty specjalistyczne (PDW) dr Anna Bartoszewicz
Audyt biznesowy i kontrola zarządcza w organizacjach (PDW) dr Anna Bartoszewicz
Rachunkowość małych firm(PDW) dr Renata Burchart
Procedury postepowania podatkowego(PDW) dr Renata Burchart
Rachunek kosztów PDW) dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
Rachunkowość zarządcza (PDW) dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
Podstawy rachunkowości finansowej(PDW) dr Renata Burchart
Zasady ewidencji księgowej(PDW) dr Renata Burchart
Seminaria magisterskie dr Anna Bartoszewicz
dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
dr Joanna Dynowska
Wydział Humanistyczny
Wprowadzenie do rachunkowości dr Renata Burchart
Wydział Prawa i Administracji
Podstawy rachunkowości dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
dr Renata Burchart
Rachunkowość budżetowa dr Cezary Kozłowski
Międzynarodowe standardy rachunkowości dr Joanna Dynowska
Metodologia rachunkowości dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw dr Renata Burchart
Wydział Nauki o żywności
Rachunkowość dr Renata Burchart
Przedmioty realizowane w ramach programu Erasmus
Financial Accounting Pkt. ECTS 3,5 dr Renata Burchart
Internal Auditing Pkt. ECTS 3,0 dr Anna Bartoszewicz
Accounting Pkt. ECTS 3,0 dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
Managerial accounting Pkt. ECTS 3,0 dr Joanna Dynowska
Przedsiębiorczość prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski

 

Konsultacje

Godziny konsultacji pracowników katedry w roku akademickim 2018/19 - semestr letni

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
dr hab. Małgorzata Cygańska wtorek
czwartek
10.00-11.00
10.00-11.00
304 89 523-4736
dr Anna Bartoszewicz wtorek
piątek
08.30-09.30
10.00-11.00
314 89 524-5193
dr Renata Burchart wtorek
środa
14.00-15.00
13.00-14.00
312 89 523-4508
dr Joanna Dynowska środa
czwartek
08.45-09.45
11.30-12.30
326 89 524-5130
mgr Apolonia Jaskólska wtorek 09.45-11.45 309 89 523-4736
dr Cezary Kozłowski środa
czwartek
10.00-11.00
13.00-14.00
310 89 523-4721

 

Studia podyplomowe

 

Katedra Rachunkowości organizuje roczne studia podyplomowe:

 

Szczegółowe informacje na temat programu studiów podyplomowych i warunków uczestnictwa znajdują się w zakładce "Studia podyplomowe”, w odnośnikach do poszczególnych kierunków.

Uwaga! Obowiązuje internetowa rejestracja kandydatów w systemie IRK na stronie www.uwm.edu.pl