Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

Informacje ogólne

 

Kierownik Katedry - dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń, jako jednostka organizacyjna Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, została powołana z dniem 1 października 2011 roku. W skład Katedry weszły dwie dotychczas odrębne jednostki: Katedra Polityki Społecznej oraz Katedra Ubezpieczeń.

Pracownicy Katedry (fot. J. Pająk)

Katedra Polityki Społecznej powstała jako Zakład Polityki Społecznej w październiku 2007 roku, który w maju 2009 roku został przekształcony w Katedrę. Stanowisko Kierownika Katedry Polityki Społecznej objęła dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM.

Katedra Ubezpieczeń została utworzona 1 czerwca 2002 roku. Kierownikiem Katedry została prof. zw. dr hab. Elżbieta Kucka, która funkcję tę pełniła do września 2011 roku.

Obecnie w Katedrze Polityki Społecznej i Ubezpieczeń zatrudnionych jest 12 pracowników. Na stanowisko Kierownika powołano dr hab. Annę Organiściak-Krzykowską, prof. UWM.

Dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM jest profesorem nadzwyczajnym zatrudnionym na stanowisku kierownika Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń.
Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł pracy doktorskiej: "Polityka społeczna państwa wobec rodziny w Polsce". Również stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii A. Organiściak-Krzykowska uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł pracy habilitacyjnej: "Regionalne uwarunkowania bezrobocia".
Zainteresowania naukowe A. Organiściak-Krzykowskiej koncentrują się na problematyce światowego, europejskiego i polskiego rynku pracy, w tym. m.in. na kwestii zatrudnienia, bezrobocia, efektywności programów rynku pracy oraz migracji. Prowadzi wykłady z takich przedmiotów jak: polityka społeczna, międzynarodowy rynek pracy, europejski rynek pracy, demografia społeczna (na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych). W latach 2011-2013 A. Organiściak-Krzykowska kierowała grantami przyznanymi przez Narodowe Centrum Nauki: Wpływ powrotów z migracji na rynek pracy Polski Wschodniej (nr N N114 334940) oraz Diagnoza i prognoza popytu na pracę cudzoziemców średnich i dużych przedsiębiorstw branży budowlanej w województwach Polski Wschodniej (nr N N114 334840). Z ramienia Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN jest członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. W latach 2008-2012 była jej wiceprzewodniczącą. Od 2008 r. pełni funkcję Redaktor Naczelnej czasopisma „Olsztyn Economic Journal”, wydawanego na WNE (wg oceny MNiSzW z 2013 r. - 7 pkt). W 2012 r. została powołana na członka Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN. W kadencji 2012-2016 pełni funkcję Prodziekana ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej WNE.

Anna Organiściak-Krzykowska jest autorką około 100 oryginalnych prac naukowych, w tym m.in.:

 1. Organiściak-Krzykowska A., Machnis-Walasek J. 2014. Return Migration of Higher Educated People in Times of Economic Crisis. The Macrotheme Review, Vol. 3, Issue 2, Spring 2014, s. 71-84.
 2. Organiściak-Krzykowska A., Machnis-Walasek J., Kwiatkowski E., Krajewska A., Pieńkowska-Kamieniecka S., Piłat K. 2013. Powroty z migracji wobec sytuacji na rynku pracy w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 3. Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M., Nyklewicz K., Skórska A., Kucharski L. 2013. Popyt na pracę cudzoziemców. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 4. Organiściak-Krzykowska A. 2012. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu sytuacji na regionalnym rynku pracy [w:] Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji. Acta Universitatis Lodzienis Folia Oeconomica 268, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź , s. 171-185.
 5. Organiściak-Krzykowska A. 2011. Problem of the Polish labour market against the backgrounds of the EU countries after 2004. Arxius. Arxius de ciencies socials, nr 24, Universitat de Valencia, s. 21-34.
 6. Organiściak-Krzykowska A. 2011. Migration of Polish People in the European Union [w:] Human Rights, Spiritual Values and Global Economy, B. Sitek, J. J. Szczerbowski, A. W. Bauknecht, G. Dammacco (red.), Eco House Publishing, USA, s. 70-80.
 7. Organiściak-Krzykowska A. 2011. Efektywność programów rynku pracy w wymiarze regionalnym, Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie. Acta Universitatis Lodzienis Folia Oeconomica 248, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 307-329.
 8. Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M. 2011. Potrzeby zwiększania aktywności zawodowej osób w wieku 45+. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 78, Łódź, s. 101-112.
 9. Organiściak-Krzykowska A. 2005. Regionalne uwarunkowania bezrobocia. Wyd. UWM, Olsztyn, ss. 348.

 

dr inż. Joanna Bak - adiunkt. Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania uzyskała na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest pracownikiem katedry od 2005 roku.
Zainteresowania naukowe: ubezpieczenia gospodarcze, w szczególności ubezpieczenia majątkowe, turystyczne oraz prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

Wybrane publikacje:

 1. Organiściak-Krzykowska A., Witkowska J., Pieńkowska-Kamieniecka S., Stempel R., Wieteska S., Szczepański M., Bak J., Cicha-Nazarczuk M., Strupczewski G., Kraiński K, 2015. Ubezpieczenia - aspekty teoretyczne i praktyczne, UWM Olsztyn.
 2. Bak J. 2014. Abonament medyczny jako uzupełnienie zabezpieczenia zdrowotnego, w: Współczesne problemy rynku ubezpieczeniowego, red. Anna Organiściak-Krzykowska, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Olsztyn, 49-60.
 3. Bak J. 2013. Problematyka klasyfikacji prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych na tle rysu historycznego i aktualnych trendów rynkowych [w:] A. Organiściak-Krzykowska, J. Bak (red.) Problematyka współczesnych ubezpieczeń. UWM Olsztyn, IPiSS Warszawa, s. 61-70.
 4. Bak J. 2012. Personal liability insurance. Olsztyn Economic Journal, 7 (1/2012), s. 87-94.
 5. Bak J. 2010. Ubezpieczenia podróży dodawane do kart kredytowych jako nowa tendencja na rynku polis turystycznych [w:] M. Dębniewska (red.), Banki na rynku finansowym – dziś i w przyszłości. Rozwój banków we współpracy z klientami i instytucjami. UWM Olsztyn, s. 82-87.
 6. Bak J. 2008. Ubezpieczenia turystyczne jako klasyczny przykład ubezpieczeń pakietowych [w:] E. Kucka (red.) Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. UWM Olsztyn, s. 321-330.
 7. Bak J. 2007. Różnice i podobieństwa w ubezpieczeniach od ognia i innych zdarzeń losowych przed II Wojną Światową a obecnie [w:] T. Michalski (red.) Ubezpieczenia gospodarcze wobec wyzwań globalizacji rynków finansowych – historia i perspektywy rozwoju. SGH Warszawa, s. 163-168.
 8. Bak J. 2007. Możliwości dobrowolnego ubezpieczenia mienia rolników indywidualnych. Wieś i Rolnictwo, nr 4. IRWiR PAN Warszawa, s. 162-169.

 

mgr Marlena Cicha-Nazarczuk - asystent. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Z Katedrą związana od 2008 r. Naukowo zajmuje się tematyką rynku pracy a w szczególności kwestią aktywizacji osób bezrobotnych. Przygotowuje dysertację doktorską koncentrującą się wokół realizacji aktywnej polityki rynku pracy w województwach Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych grup ryzyka.
Prowadzi zajęcia z zakresu: polityki społecznej, międzynarodowego i europejskiego rynku pracy, ekonomii rynku pracy oraz nauki o pracy. Dorobek publikacyjny obejmuje artykuły w czasopismach i monografiach tematycznie związane przede wszystkim z realizacją i finansowaniem polityki rynku pracy Polsce, efektywnością aktywnych programów rynku pracy, dekompozycją stopy bezrobocia czy badaniem zróżnicowania sytuacji na regionalnych rynkach pracy. W 2012 r. otrzymała Nagrodę Rektora za działalność organizacyjną.

Wybrane publikacje:

 1. Cicha-Nazarczuk M., Nazarczuk J. M. 2013. Sytuacja na wojewódzkich rynkach pracy w 2011 r. [w:] A. Organiściak-Krzykowska (red.), Współczesne aspekty rynku pracy. Wyd. UWM i IPiSS, Warszawa-Olsztyn, s. 79-92.
 2. Cicha M. 2012. Realizacja programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2002-2009. Polityka Społeczna, styczeń 2012, s. 20-25.
 3. Cicha M. 2011. Aktywna polityka rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2002-2009 – rozmiary uczestnictwa oraz analiza wydatków [w:] A. Organiściak-Krzykowska (red.), Regionalne aspekty rynku pracy. Wyd. UWM i IPiSS, Warszawa-Olsztyn, s. 128-145.
 4. Cicha M. 2011. Aktywna polityka rynku pracy w Polsce – analiza wydatków oraz ocena efektywności aktywnych programów rynku pracy [w:] D. Kotlorz (red.), Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy. Wyd. UE w Katowicach, s. 187-196.
 5. Cicha M. 2010. Analysis of Expenditures on Labour Market Policy in Poland during the Years 1990-2008. Olsztyn Economic Journal, nr 5 (1/2010), s. 124-134.
 6. Cicha M. 2008. Wpływ polityki spójności na rynek pracy i wzrost gospodarczy [w:] A.P. Balcerzak, D. Górecka (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski. Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 89-97.

 

dr Andrzej Grzebieniak – adiunkt. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji. Z Katedrą związany od 2007 r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu uzyskał w 1999 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zarządzania zakładem ubezpieczeń, reasekuracją, kształtowania relacji z klientami i programów lojalnościowych w zakładach ubezpieczeń.
Prowadzi zajęcia: Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, Ubezpieczenia gospodarcze, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, Ubezpieczenia finansowe, Rynek ubezpieczeniowy, seminaria licencjackie i magisterskie. Dorobek publikacyjny obejmuje: książkę (monografię): REASEKURACJA. Podstawy. Funkcje. Formy. Programy reasekuracyjne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2010, cztery rozdziały w książce: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, pod redakcją Prof. E. Kuckiej, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2009, ponad 45 artykułów naukowych w czasopismach polskich (w tym angielskojęzycznych) na temat m.in. kształtowania relacji z klientami w zakładach ubezpieczeń, zarządzania reasekuracją w zakładach ubezpieczeń, rozwoju rynku ubezpieczeń na życie w Polsce, narzędzi marketingowych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń w Polsce. Członek Rady Redakcyjnej Rocznika Naukowego Wydziału Zarządzania w Ciechanowie.

Wybrane publikacje:

 1. Grzebieniak A. 2013. Ocena szkoleń w firmach ubezpieczeniowych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 1 (756) Styczeń 2013, s. 63-71.
 2. Grzebieniak A. 2013. Ocena wpływu wybranego elementu zachowania pracowników zakładów ubezpieczeń na określone aspekty zarządzania relacjami z klientami. Olsztyn Economic Journal, nr 8(2/2013), s. 177-187.
 3. Grzebieniak A. 2013. Innowacyjność pracownika jako kluczowy czynnik systemu motywacyjnego w zakładach ubezpieczeń. Przegląd Organizacji, nr 8/2013, s. 16-19.
 4. Grzebieniak A. 2012. Shaping the competences and behaviour of the insurance companies’ employees in the process of creating the relations with the customers. Folia Oeconomica Stetinensia, nr 11 (19) 2012/1, s. 140-151.
 5. Grzebieniak A. 2012. Znaczenie marketingu relacji i marketingu społecznego w procesie zarządzania zakładem ubezpieczeń. Przegląd Organizacji, nr 4/2012, s. 40-44.
 6. Grzebieniak A. 2012. Kształtowanie relacji z klientami w procesie zarządzania zakładem ubezpieczeń. Organizacja i Kierowanie, nr 2 (151), s. 79-89.
 7. Grzebieniak A. 2012. Budowanie programu lojalnościowego w procesie zarządzania zakładem ubezpieczeń. Przegląd Organizacji, nr 11/2012, s. 40-43.
 8. Grzebieniak A. 2012. Ocena wybranych elementów marketingu relacji w procesie zarządzania klientami w zakładach ubezpieczeń. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 5/2012, s. 3-12.
 9. Grzebieniak A. 2011. Zarządzanie reasekuracją w przypadku grupy 1 i 2 działu II ubezpieczeń w zakładach Ubezpieczeń działających na rynku Polskim w latach 2004-2008 [w:] J. Lisowski (red.), Studia Ubezpieczeniowe. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyty Naukowe nr 181, s. 43-51.
 10. Grzebieniak A. 2011. Reasekuracja w ubezpieczeniach na życie na rynku Polskim w latach 1991-2009. Ekonomista, nr 1/2011, s. 73-84.
 11. Grzebieniak A. 2011. Zarządzanie relacjami z klientami w procesie kształtowania wartości zakładów ubezpieczeń. Przegląd Organizacji, nr 10/2011, s. 32-35.
 12. Grzebieniak A. 2010. Reasekuracja w wyznaczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności w przypadku ryzyk katastroficznych. Organizacja i Kierowanie, nr 4 (142), s. 39-48.
 13. Grzebieniak A. 2010. REASEKURACJA. Podstawy. Funkcje. Formy. Programy reasekuracyjne. WWSM, Warszawa 2010, ss. 268.

 

dr Marcin Janusz – asystent. Absolwent stacjonarnych studiów Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Prawa i Administracji (kierunek prawo) UWM w Olsztynie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2018 roku. Kierownik grantu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach PRELUDIUM 2 pt. "Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji w poziomie życia". Zainteresowania naukowe skupiają się wokół polityki społecznej w zakresie mieszkalnictwa oraz ekonomii dobrobytu (poziom życia, jakość życia, dobrostan obywateli). W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia głównie z polityki społecznej oraz europejskich standardów zabezpieczenia społecznego. Dorobek publikacyjny obejmuje artykuły naukowe i rozdziały w monografiach dotyczące sytuacji mieszkaniowej oraz poziomu życia w Polsce (z naciskiem na wschodnie województwa kraju). Zrealizował staże naukowe w Olsztyńskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego ramach projektu Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych w UWM, oraz w Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie (Hiszpania). W 2016 roku uczestnik wizyt studyjnych finansowanych w ramach Funduszy Norweskich w Department of Global Development and Planinng w University of Agder (Norwegia) oraz na Faculty of Social Sciences w University of Akureyri (Islandia). Laureat Nagrody Rektora za osiągnięcia organizacyjne w 2013 i 2016 roku.

Wybrane publikacje:

 1. Janusz M. 2015. The standard of living and its spatial differentiation in border districts of eastern Poland, Economic and Environmental Studies, Vol. 15, No. 3 (35/2015), 283-302.
 2. Janusz M. 2014. Przestrzenne zróżnicowanie kulturalnych wyznaczników poziomu życia w Polsce. Marketing i rynek, nr 2, s. 66-74.
 3. Janusz M. 2013. Zarządzanie gospodarką mieszkaniową województw Polski w kontekście sytuacji demograficznej i zasad CSR. Zarządzanie i Edukacja, 87, s. 31-53.
 4. Janusz M. 2012. Demograficzne wyznaczniki potrzeb mieszkaniowych województw Polski Wschodniej [w:] A. Organiściak Krzykowska (red.), Regionalne aspekty rynku pracy. Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i UWM w Olsztynie, s. 231-245.
 5. Janusz M. 2010. Zmiany w sytuacji mieszkaniowej miast na prawach powiatu województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2005-2008. Polityka Społeczna, nr 11-12, s. 18-23.
 6. Janusz M. 2009. Housing situation in the voivodships of Eastern Poland as the border regions European Union. Olsztyn Economic Journal, nr 4, s. 252- 265.

 

mgr Joanna Machnis-Walasek – zatrudniona na stanowisku administracyjnym w Katedrze Polityki Społecznej i Ubezpieczeń. Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych (ekonomia) oraz Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki (politologia) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2008 r. pełni funkcję sekretarza „Olsztyn Economic Journal”. Zainteresowania naukowe J. Machnis-Walasek dotyczą problematyki migracji zarobkowych Polaków. W latach 2011-2013 brała udział w realizacji grantów przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki: Wpływ powrotów z migracji na rynek pracy Polski Wschodniej (nr N N114 334940) oraz Diagnoza i prognoza popytu na pracę cudzoziemców średnich i dużych przedsiębiorstw branży budowlanej w województwach Polski Wschodniej (nr N N114 334840).


Wybrane publikacje:

 1. Organiściak-Krzykowska A., Machnis-Walasek J. 2014. Return Migration of Higher Educated Poles in Times of Economic Crisis, “The Macrotheme Review” 3(2), s. 71-84.
 2. Organiściak-Krzykowska A., Machnis-Walasek J. 2014. Edukacyjne uwarunkowania powrotów Polaków z emigracji zarobkowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 3(303).
 3. Organiściak-Krzykowska A., Machnis-Walasek J., Kwiatkowski E, Krajewska A., Pieńkowska-Kamieniecka S., Piłat K. 2013. Powroty z migracji wobec sytuacji na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn (ISBN 978-83-7299-854-5), ss. 157.
 4. Machnis J. 2012. Migracje zarobkowe młodzieży akademickiej województwa warmińsko-mazurskiego, (w:) „Studia Ekonomiczne” nr 98, Demograficzne Uwarunkowania Rozwoju Społecznego, (red.) A. Rączaszek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 259-270.
 5. Machnis J. 2010. Migracje zagraniczne ludności w województwie warmińsko-mazurskim wobec sytuacji demograficznej regionu, (w:) Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, (red.) R. Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Białystok – Warszawa, s. 189-209.
 6. Machnis J. 2010. Procesy migracyjne wobec sytuacji demograficzno-społecznej Polski Wschodniej, „Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych” nr 22/2010, s. 7-23.

 

dr Krzysztof Nyklewicz – adiunkt. Jest zatrudniony w Katedrze od 1.10.2008 r. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2006 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Toruniu na podstawie rozprawy "Segmentacja rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec".

Problematyka badawcza obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia rynku pracy, w tym specyfikę niemieckiego rynku pracy. Prowadzi wykłady z międzynarodowego i europejskiego rynku pracy, z nauki o pracy, międzynarodowej polityki społecznej, polityki społecznej UE, podstaw demografii. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Wybrane publikacje:

 1. Nyklewicz K. 2016. Spółki transferowe jako instrument polityki rynku pracy w Niemczech. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach , nr 257, s. 90-101.
 2. Nyklewicz K., Piotrowski M. 2015. Wpływ imigracji na kondycję niemieckiego rynku pracy [w:] A. Organiściak-Krzykowska, M. Cicha-Nazarczuk (red.), Warszawa-Olsztyn, s. 78-92.
 3. Nyklewicz K. 2014. Praca tymczasowa jako instrument polityki zatrudnienia przedsiębiorstw w Niemczech. Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCII. Łódź, s. 319-337.
 4. Nyklewicz K. 2013. Wpływ kryzysu gospodarczego na stosunki zatrudnienia w sektorze usług w Niemczech. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 160, s. 112-121.
 5. Nyklewicz K. 2012. Regionalne dysproporcje w rozwoju atypowych form zatrudnienia w Niemczech. Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (46), s. 78-95.
 6. Nyklewicz K. 2011. Wpływ pracy skróconej na stabilizację zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 248, s. 201-218.
 7. Nyklewicz K. 2011. Dysparytety pomiędzy regionalnymi rynkami pracy w Niemczech [w]: A. Organiściak-Krzykowska (red.), Regionalne aspekty rynku pracy. Warszawa, s. 170-193.
 8. Nyklewicz K. 2010. Nowa strategia aktywizacji bezrobotnych w Niemczech. Polityka Społeczna, nr 2, s. 23-28.
 9. Nyklewicz K. 2010. Regional differentiation of the law wages sector in the Federal Republic of Germany. Olsztyn Economic Journal, nr 5, s. 242-257.
 10. Nyklewicz K. 2010. Kombilohn as an instrument for supporting low wage employment in Germany [w:] A.P. Balcerzak (red.), Policies for Improving Growth Potential of Economy: International Perspective, s. 169-181.

dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka – adiunkt. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania UWM w Olsztynie oraz na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Absolwentka Podyplomowych Studiów w Zakresie Kształcenia Pedagogicznego oraz podyplomowych studiów z zakresu problematyki ubezpieczeń na UWM w Olsztynie. Opiekun Koła Naukowego Ubezpieczeń „Benefit” na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „Ekonomia” uzyskała w 2006 r. w Instytucie Finansów Akademii Finansów w Warszawie.

Przewodnicząca Oddziału Północno-Wschodniego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, członek European Network Research for Supplementary Pensions oraz Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka w ramach działalności naukowej współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami, m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół: dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, systemów emerytalnych, świadomości ubezpieczeniowej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczeń społecznych i na życie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Podstawy ubezpieczeń, Ubezpieczenia i reasekuracja, Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenia osobowe, Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego, Seminarium licencjackie, Seminarium magisterskie, Social insurances. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych staży dydaktycznych i konferencji naukowych, m.in. w Hiszpanii, Turcji, Chorwacji, Serbii, Niemczech, na Litwie. Laureatka Nagrody Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia naukowe (w 2007 r., 2011 r. i w 2014 r.), dydaktyczne (w 2011 r. i 2013 r.), a także w dziedzinie organizacyjnej (w 2014 r. i 2015 r.). Ponadto laureatka nagrody Rektora SGH w Warszawie w dziedzinie działalności naukowej (w 2016 r.).

Wybrane publikacje:

 1. Pawłowska-Tyszko J., M. Soliwoda, S. Pieńkowska-Kamieniecka, D. Walczak 2015. Current status and prospects of development of the tax and insurance systems in the polish agriculture, IERGiŻ-PIB, Warszawa.
 2. Pawłowska-Tyszko J., M. Soliwoda, S. Pieńkowska-Kamieniecka, D. Walczak 2015. Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu podatkowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa, IERGiŻ-PIB, Warszawa.
 3. Pieńkowska-Kamieniecka S., 2015. Automatyczne plany emerytalne w systemie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego – przesłanki tworzenia i funkcjonowania, (w:) Doubezpieczenie społeczne. idea i kontynuacja, M. Kawiński (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 105-118.
 4. Bielawska K, Pieńkowska-Kamieniecka S., 2015. Aktualna sytuacja na rynku pracy wśród osób starszych a wiek emerytalny w unii europejskiej, (w:) Współczesne problemy systemów emerytalnych. Wybrane zagadnienia, F. Chybalski, E. Marcinkiewicz (red.), Politechnika Łódzka, Łódź, s. 86-98.
 5. Walczak D, Pieńkowska-Kamieniecka S., 2015. Solidarity on the example of farmers’ pension insurance in Poland, (w:) Agrarian perspectives XXIV. Global agribusiness and the rural economy, Proceedings of the 24th International Scientific Conference, September 16-18, Prague, Czech Republic, s. 534-542.
 6. Bielawska K., R. Petru, S. Pieńkowska-Kamieniecka, J. Rutecka, M. Szczepański, M. Żukowski 2014., Raport pt. Dodatkowy system emerytalny w Polsce – diagnoza i rekomendacje zmian, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Warszawa.
 7. Pieńkowska-Kamieniecka S., J. Rutecka 2014. System emerytalny w Niemczech – analiza aktualnych tendencji na tle dotychczasowego procesu reformowania, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, nr 6/2014, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, s. 19-33.
 8. Pieńkowska-Kamieniecka S. 2013. Problematyka dodatkowego oszczędzania emerytalnego w Europie Środkowo-Wschodniej [w:] W. Sułkowska (red.), Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy. Difin, Warszawa, s. 334-343.
 9. Pieńkowska-Kamieniecka S., A. Ostrowska-Dankiewicz 2013. Dopłaty do dobrowolnych oszczędności emerytalnych – ocena skuteczności rozwiązań (na przykładzie Niemiec i Nowej Zelandii). Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 3/2013, PIU, s. 119-133.
 10. Organiściak-Krzykowska, J. Machnis-Walasek, E. Kwiatkowski, A. Krajewska, S. Pieńkowska-Kamieniecka, K. Piłat 2013. Powroty z migracji wobec sytuacji na rynku pracy w Polsce. UWM, Olsztyn.
 11. Pieńkowska-Kamieniecka S. 2012. Comparison of occupational pension programs and individual pension-related forms of saving in Poland with the market of private pension programs in selected countries [w:] GIS for Geoscientists, Scientific Monograph, Hrvatski Informatički Zbor – GIS Forum, Zagreb, Croatia, s. 199-204.
 12. Pieńkowska-Kamieniecka S. 2012. System emerytalny w Hiszpanii. Polityka Społeczna, nr 5-6, IPISS, s. 29-33.
 13. Pieńkowska-Kamieniecka S. 2011. Ocena pracowniczych programów emerytalnych realizowanych w formie oszczędnościowo-ubezpieczeniowej [w:] J. Lisowski (red.), Studia Ubezpieczeniowe. Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyty Naukowe nr 181, s. 341-353.
 14. Pieńkowska-Kamieniecka S. 2010. System emerytalny w Kanadzie. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 4/2010, PIU, s. 147-162.

 

mgr Marek Piotrowski – asystent. Absolwent kierunku Ekonomia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie oraz kierunku Politologia na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Doświadczenie dydaktyczne: Ekonomia Rynku Pracy, Europejski Rynek Pracy, Międzynarodowy Rynek Pracy, Polityka Społeczna UE, Europejskie Standardy Zabezpieczenia Społecznego, Międzynarodowa Integracja Gospodarcza, Zewnętrzne Stosunki Ekonomiczne UE.
Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów rynku pracy, procesów demograficznych oraz polityki społecznej. Wykonawca dwóch grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki:
1. "Diagnoza i prognoza popytu na pracę cudzoziemców średnich i dużych przedsiębiorstw branży budowlanej w województwach Polski wschodniej" (nr umowy 3348/B/H03/2011/40);
2. "Wpływ powrotów z migracji na rynek pracy Polski Wschodniej" (nr umowy 3349/B/H03/2011/40).

Wybrane publikacje:

 1. Piotrowski M., Organiściak-Krzykowska A., 2016. Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy - aspekty popytowe i strukturalne, Studia Prawno-Ekonomiczne, nr 100, Łódź.
 2. Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M., 2015. Conditions and Scale of Foreigners’ Employment in Poland, Olsztyn Economic Journal, 10 (3/2015), Olsztyn.
 3. Piotrowski M., 2015. Ukraińcy na rynku pracy w Polsce - komplementarni czy substytucyjni?, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 1 (35), Warszawa.
 4. Piotrowski M., Organiściak-Krzykowska A., 2014. Bariery i stymulatory zatrudniania cudzoziemców w województwach Polski wschodniej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 3 (303), Łódź.
 5. Piotrowski M. 2014. Labour force shortages and the demand for foreign labour. Macrotheme Review, nr 3(2), s. 1-15.
 6. Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M., Nyklewicz K., Skórska A., Kucharski L. 2013. Popyt na pracę cudzoziemców. Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn, ss. 154.
 7. Piotrowski M. 2013. Wpływ procesu starzenia demograficznego na kształtowanie się zasobów pracy w Polsce [w:] A. Organiściak-Krzykowska, M. Janusz (red.), Dylematy rynku pracy. IPiSS-UWM, Warszawa-Olsztyn, s. 142-164.
 8. Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M. 2011. Potrzeby zwiększania aktywności zawodowej osób w wieku 45+, Studia ekonomiczne, nr 78, Katowice, s. 101-112.
 9. Piotrowski M. 2011. Demograficzne starzenie się społeczeństwa Polski - stan obecny i perspektywy [w:] A. Organiściak-Krzykowska (red.), Regionalne aspekty rynku pracy. IPiSS-UWM, Warszawa-Olsztyn, s. 268-282.

 

dr inż. Ryszard Stempel – starszy wykładowca. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Od 1995 r. Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Produkcji ART nast. UWM w Olsztynie. Ukończone studia podyplomowe:
- Trening Konsultantów - szkolenie z zakresu doradztwa MSP (2 semestry) organizowane przez Polską Fundację Promocji Kadr - Warszawa 1997 r.
- Z zakresu problematyki ubezpieczeń - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, 2002-2003 r.
W roku 2002 wraz z prof. dr hab. Elżbietą Kucką współorganizator Katedry Ubezpieczeń na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Pierwszy adiunkt tej Katedry. Współautor programów nauczania z zakresu problematyki ubezpieczeń. Autor programów dla przedmiotów: Ubezpieczenia gospodarcze. Asekuracja gospodarcza. Autor programu do nowo realizowanego przedmiotu: Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne na kierunku "Zarządzanie i inżynieria produkcji" WNE i WNT. Prowadzi wykłady i ćwiczenia na kilku wydziałach UWM z przedmiotów: ubezpieczenia i reasekuracja, asekuracja gospodarcza, ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne, ekonomika i podstawy marketingu. Tematyka ta jest też obszarem jego badań naukowych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z tego zakresu. Dorobek publikacyjny obejmuje autorstwo lub współautorstwo 4 podręczników dydaktycznych oraz ponad 50 publikacji naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych.
Jest wielokrotnym laureatem nagród Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe. Jest też autorem kilkudziesięciu opracowań na rzecz praktyki (ekspertyz sądowych, studiów wykonalności, planów biznesu, wycen majątku) w tym m.in.:
1. Obliczyć ile wynosiłby uzyskiwany czynsz dzierżawny w latach 1985-1997 za działkę w gminie Stawiguda. Ekspertyza ekonomiczno-finansowa na zlecenie Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie do akt sprawy IC474/95, 1998.
2. Analiza ekonomiczna planu inwestycyjnego dla przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowo-handlowego „Dobrol” s.c. w Dobrym Mieście. Do BISE w Warszawie, 2000.
3. Wniosek oraz biznes plan dla S.J. "Kaczkan", pt. Zakup linii do profilowania i lakierowania parkietu litego, dwuwarstwowe-go, deski parkietowej, dyli i lamparkietu ubiegającej się o wsparcie w ramach sektorowego programu operacyjnego wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, priorytet 2: bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, działanie 3: wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, 2005.
4. Analiza Organizacyjno-Ekonomiczna Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Rolniczych w Lidzbarku Warmińskim - opracowana na zlecenie Dyrekcji Zespołu Szkół Rolniczych w Lidzbarku Warmińskim, 1996.

Wybrane publikacje:

 1. Stempel R. 2015. Funkcjonowanie ubezpieczeń sprzętu elektronicznego w Polsce.,[w:]Ubezpieczenia - aspekty teoretyczne i praktyczne, UWM Olsztyn.
 2. Stempel R. 2013. Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne. Wyd. Expol, UWM Olsztyn, ss. 147.
 3. Stempel R. 2010. Agricultural Insurances in the Macroregion of Northern Poland. Olsztyn Economic Jurnal, nr 1, s. 50-65.
 4. Stempel R. 2010. Ryzyko w produkcji rolniczej na terenie Polski północnej. Wiadomości Ubezpieczeniowe, Kwartalnik Naukowy Polskiej Izby Ubezpieczeń, nr 02/2010, s. 33-49.
 5. Stempel R. 2009. [w:] E. Kucka (red.) Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Wydawnictwo UWM, Olsztyn (autorstwo 5 rozdziałów).

 

dr Justyna Witkowska – adiunkt. Absolwentka Wydziału Zarządzania UWM w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z zakresu tematyki ubezpieczeniowej, a także licznych kursów, m.in.: Insurance Producer License with the Casualty and Fire Authority, Course Completion Certificate – Lead Generation & Prospecting Workshop, Course Completion Certificate – Property & Casualty Binding. Z Katedrą związana od 2002 r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu uzyskała w 2007 r., na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki rynku ubezpieczeniowego, marketingu, satysfakcji klienta, jakości usług ubezpieczeniowych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Podstawy ubezpieczeń, Ubezpieczenia i reasekuracja, Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia komunikacyjne, Ubezpieczenia finansowe, Seminarium licencjackie, Seminarium magisterskie, Principles of Insurance.
W dorobku naukowym znajdują się pięć monografii oraz liczne artykuły w czasopismach polskich i zagranicznych.
Jest ekspertem w Warmińsko-Mazurskiej Nagrodzie Jakości, współpracuje z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Odbyła wiele krajowych i zagranicznych staży dydaktycznych m.in. na Cyprze (University of Cyprus, Nicosia), Litwie (Kaunas University of Technology), Stanach Zjednoczonych (Allstate Insurance Comapny, Arlington Heights, Prudential Insurance Company, Rosemont) oraz w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. w Olsztynie. Laureatka Nagrody Rektora za osiągnięcia dydaktyczne w 2008 i 2011 roku oraz naukowe 2011 roku.

Wybrane publikacje:

 1. Lakštutienė A., Witkowska J., 2016. The Influence of Financial Crisis on Development of the Commercial Insurance Market in EU: Case of Poland and Lithuania. SMSSI Press Lecture Notes in Management Science, Vancouver, Canada, Vol. 50, s. 47-52.
 2. Witkowska J., 2016. Kanały dystrybucji ubezpieczeń [w:] Ostrowska D., Jamróż P., (red.) Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce, CeDeWu, Warszawa, s. 121-135.
 3. Witkowska J., Barkauskaite A., Lakštutienė A., 2016. The Importance of Risk Assessment in Common European Union Deposit Insurance System. Finance and Management, Vol. 1 (1), s. 7-21.
 4. Malarewicz-Jakubów A., Płonka M., Hadaś-Dyduch M., Marska-Dzioba N., Przybytniowski J.W., Witkowska J., 2015. Rynek ubezpieczeń. Uczestnicy, produkty, trendy. Texter Sp. z o.o. Warszawa, ss. 253.
 5. Śmiatacz K., Pawłowska B., Witkowska J. 2015. Satysfakcja interesariuszy w procesie rozwoju organizacji. Marketing i Rynek, nr 10/2015, s. 374-381.
 6. Witkowska J., Lakštutienė A., 2015. Analysis of the Development Commercial Insurance Market in the EU Countries: Case of Lithuania and Poland. Advances in Education Research, Economics and Social Science, Paris, France, Vol. 86, s. 88-93.
 7. Witkowska J., Lakštutienė A., 2015. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i na Litwie – analiza porównawcza. Ekonomista, nr 3, s. 369-391.
 8. Witkowska J., 2015. Porównanie jakości obsługi klienta w muliagencjach funkcjonujących w Olsztynie i Kownie. Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 18 (1/2015), s. 90-103.
 9. Witkowska J., Lakštutienė A. 2014. Social insurance service quality surveys as a customer orientation strategy. Inzinerne Ekonomika-Engineering Economics, Kowno, Litwa, nr 25(1), s. 103-111.
 10. Witkowska J., Lakštutienė A. 2014. Directions in the Development of Commercial Insurance in Poland and Lithuania. Comparative Economic Research. Volume 17, Issue 1, s. 145-165.
 11. Witkowska J., 2012. Poziom obsługi klienta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 12 (755), s. 29-37.
 12. Witkowska J., 2011. Factors affecting customers of financial services satisfaction, Management and Production Engineering Review, Vol. 2, Nr 1, s. 55-60.
 13. Witkowska J., 2010. Ocena jakości usługi ubezpieczeniowej w opinii klientów, Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 9 (2/2010), s. 107-119.
 14. Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L., 2010. Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 196.
 15. Nieżurawski L., Pawłowska B., Witkowska J., 2010. Satysfakcja klienta. Strategia-Pomiar-Zarządzanie. Koncepcja wewnętrznego urynkowienia współczesnej organizacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, ss. 406.
 16. Witkowska J., 2008. Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych. Dom Organizatora TNOiK, Toruń, ss. 165.

 

dr Magdalena Wysocka – asystent. Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (kierunek zarzadzanie i marketing). Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskała na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie obrony rozprawy pt. Rola elastycznych form zatrudnienia w kształtowaniu regionalnego rynku pracy. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie technologii informatycznych oraz pedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe nabyte w podmiotach Telekomunikacji Polskiej, TP – France Telekom. oraz Orange Customer Service. Zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach nauki o pracy, rynku pracy, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz kapitału ludzkiego. Współuczestniczyła w realizacji wielu projektów (PARP, EFS) w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest członkiem Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu. Opublikowała (jako autorka i współautorka) wiele opracowań zawartych w monografiach oraz zeszytach naukowych, w tym. m. in.:

 1. Wysocka M. 2015. Efektywność wybranych programów rynku pracy, [w:] A. Organiściak – Krzykowska, M. Cicha–Nazarczuk (red.), Przemiany rynku pracy w Polsce. Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Warszawa–Olsztyn.
 2. Wysocka M. 2014. Innowacyjne formy pracy, [w:] Organiściak–Krzykowska A., Walkowiak R., Nyklewicz K. (red.), Innowacyjne formy pracy. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 3. Wysocka M. 2014. Elastyczność pracy a stopa bezrobocia, [w:] Organiściak – Krzykowska A., Walkowiak R., Nyklewicz K. (red.), Innowacyjne formy pracy. Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 4. Wysocka M. 2014. Determinanty funkcjonowania spółdzielni socjalnych, [w:] T. Wierzejski (red.), Zeszyt Naukowy Ekonomia i Zarządzanie nr 1/2014, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego, Olsztyn.
 5. Wysocka M. 2012. Ewaluacja projektu. Raport ewaluacyjny projektu „Wysoka jakość administracji samorządowej w powiecie olsztyńskim. Stowarzyszenie Warmińsko–Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn.
 6. Wysocka M. 2010. Społeczna odpowiedzialność w praktyce na Warmii i Mazurach, [w:] R. Walkowiak, M. Oliński, M. Wysocka, M. Adamowski (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Praktyki na Warmii i Mazurach. Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn.

 

Działalność naukowa

 

Obszary badawcze

Współczesne aspekty polityki społecznej i ubezpieczeń
Celem głównym badań jest przedstawienie wybranych aspektów rozwoju współczesnych zjawisk dotyczących polityki zatrudnienia i rynku pracy, szeroko rozumianych migracji, polityki mieszkaniowej i mieszkalnictwa oraz ukazanie aktualnych tendencji w rozwoju rynku ubezpieczeniowego, szczególnie zwracając uwagę na ubezpieczenia gospodarcze, społeczne i zdrowotne.

Efekty zadań to przede wszystkim rezultaty wynikające z działań o charakterze poznawczym. Ich celem jest próba znalezienia odpowiedzi na wyzwania, które stawia przed nauką współczesna rzeczywistość społeczno-gospodarcza. Zaliczyć do nich należy następujące zagadnienia:

 1. Na czym polega specyfika i zasadność programów aktywnej polityki rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem wybranych grup ryzyka?
 2. Czy i w jakim zakresie słuszne jest finansowanie programów aktywizacji bezrobotnych w kontekście rezultatów badań nad ich efektywnością?
 3. Jaki jest wpływ procesów migracyjnych na sytuację na rynku pracy w województwach Polski Wschodniej?
 4. Jak kształtuje się popyt na pracę cudzoziemców w regionach peryferyjnych Polski?
 5. W jakim zakresie sytuacja mieszkaniowa (zasoby mieszkaniowe i sposób ich użytkowania) wpływa na poziom życia ludności w układzie terytorialnym?
 6. Czy istniejąca organizacja systemów zabezpieczenia społecznego odpowiada współczesnym standardom europejskim i czy w obecnym kształcie gwarantuje realizację stawianych przed nią zadań?
 7. Określenie struktur oferowanych produktów ubezpieczeniowych na polskim i europejskim rynku ubezpieczeniowym.
 8. Identyfikacja zachowań konsumentów polskiego rynku ubezpieczeniowego.
 9. Określenie poziomu świadomości ubezpieczeniowej polskiego społeczeństwa.
 10. Analiza barier i stymulatorów rozwoju pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Badania na stopień naukowy:

 • Ubezpieczenia majątkowe w gospodarce rynkowej – dr inż. Joanna Bak.
 • Aktywna polityka wobec rynku pracy w województwach Polski wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem wybranych grup ryzyka - mgr Marlena Cicha-Nazarczuk.
 • Kreowanie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości zakładu ubezpieczeń - dr Andrzej Grzebieniak.
 • Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji w poziomie życia - mgr Marcin Janusz.
 • Rozwój sektora niskich płac w Republice Federalnej Niemiec i jego konsekwencje ekonomiczne i społeczne - dr Krzysztof Nyklewicz.
 • Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne uzupełniające publiczne systemy emerytalne - dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka.
 • Uwarunkowania popytu na pracę cudzoziemców w Polsce - mgr Marek Piotrowski.
 • Przyrodniczo–ekonomiczne uwarunkowania ubezpieczeń gospodarczych w rolnictwie polskim - dr Ryszard Stempel.
 • Jakość usług ubezpieczeniowych - dr Justyna Witkowska.

Granty naukowe

2016 - Wizyta studyjna w Uniwersytecie Adger w Kristiansand (Norwegia) - FSS/2016/SV/W/0112, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy, (dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM – kierownik wizyty).

2016 - Wizyta studyjna w Uniwersytecie w Akureyri (Islandia) - FSS/2016/SV/W/0111, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy, (dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM – kierownik wizyty).

2012-2014 - Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jako wyznacznik dysproporcji w poziomie życia – grant finansowany z Narodowego Centrum Nauki, PRELUDIUM 2 nr 2011/03/N/HS4/03223 (mgr Marcin Janusz – kierownik grantu, dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM – opiekun naukowy).

2011-2013 - Diagnoza i prognoza popytu na pracę cudzoziemców średnich i dużych przedsiębiorstw branży budowlanej w województwach Polski Wschodniej – grant ministerialny nr N N114 334840 (dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska – kierownik grantu).

2011-2013 - Wpływ powrotów z migracji na rynek pracy Polski Wschodniej - grant ministerialny nr N N114 334940 (dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska – kierownik grantu).

2010 – Wpływ powrotów z migracji na rynek pracy województwa warmińsko-mazurskiego – projekt realizowany wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

2009-2010 – Skłonność do migracji studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – prace badawcze Katedry Polityki Społecznej.

Współpraca naukowa

 • W ramach współpracy z Uniwersytetem w Bari nawiązane zostały kontakty, pozwalające na wymianę pracowników i studentów między UWM w Olsztynie a Dipartimento Studio Societa Meediterranee Uniwersytetu w Bari. Koordynatorem tego programu we Włoszech jest prof. Francesco Losurdo (Piazza Cesare Battisti 1, 70121 Bari, Italia). Zgodnie z umową, w latach 2005-2006, studenci i pracownicy Instytutu Nauk Politycznych odbywali swoje staże w Bari, zaś w Olsztynie mogli uczyć się i pracować przedstawiciele Uniwersytetu w Bari.
 • Współpraca z prof. Fernando Ortega Fita z Uniwersytetu w Walencji zaowocowała podpisaniem umowy międzynarodowej w ramach Programu Erasmus. Umożliwia ona wymianę studentów i pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Walencji.
 • Wieloletnia współpraca z prof. Adamem Kurzynowskim z Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2000 r. cyklicznie odbywają się Międzynarodowe Seminaria Naukowe: „Polityka społeczna wobec problemów rynku pracy”, organizowane dla studentów z USA, Niemiec, Holandii, Francji itp. studiujących w SGH oraz studentów Politologii i Ekonomii UWM. Seminaria prowadzone są w języku angielskim i odbywają się dwa razy do roku.
 • Współpraca z wieloma ośrodkami akademickimi w kraju zajmującymi się tematyką polityki społecznej i ubezpieczeń oraz z towarzystwami ubezpieczeń.

 

Współpraca międzynarodowa

Wizyta studyjna w Uniwersytecie Agder w Kristiansand (Norwegia)

W dniach 25-29.10.2016 roku pracownicy Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń (prof. Anna Organiściak-Krzykowska, Joanna Machnis-Walasek, Marcin Janusz) odbyli wizytę studyjną w University of Agder w Norwegii. W ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pracownicy Katedry poszukiwali obszarów współpracy organizacyjnej, dydaktycznej ale przede wszystkim naukowej.

Podczas spotkania z pracownikami Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging i Fakultet for samfunnsvitenskap (Department of Global Development and Planning, Faculty of Social Sciences) konfrontowano wyniki badań naukowych obu stron, a podczas spotkania roboczego dyskutowano o potencjalnych obszarach wspólnych przedsięwzięć badawczych. Wypracowane podczas tej wizyty pomysły i dalsze działania mogą zaowocować ciekawym materiałem badawczym w przyszłości.

Kolejnym etapem wizyty było spotkanie w Internasjonalt kontor for utdanning (International Office), gdzie dyskutowano o wymianie studentów i pracowników pomiędzy jednostkami. Podczas spotkania poruszono kwestie programów umożliwiających wymianę studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. Końcowym akordem była dyskusja o poszukiwaniach źródeł finansowania, mających sfinansować ze środków zewnętrznych wspólne inicjatywy badawcze.

 

Wizyta studyjna w Uniwersytecie w Akureyri (Islandia)

W dniach 14-18.11.2016 pracownicy Katedry Polityki Społecznej i Ubezpieczeń (prof. Anna Organiściak-Krzykowska, Joanna Machnis-Walasek, Marcin Janusz) odbyli wizytę studyjną w University of Akureyri w Islandii. Wyjazd był możliwy dzięki zaproszeniu zagranicznego partnera, który był zainteresowany podjęciem wspólnych przedsięwzięć naukowych, a sfinansowany został dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki pozostające w dyspozycji Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Fundusze Norweskie) w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Wizyta miała naukowy charakter i opierała się przede wszystkim na spotkaniach roboczych z pracownikami miejscowego ośrodka, podczas których zaprezentowano efekty badań strony polskiej i islandzkiej oraz poszukiwano wspólnych płaszczyzn potencjalnych działań. W dalszej kolejności debatowano nad źródłem finansowania projektów badawczych oraz programach o zasięgu międzynarodowym, do których można je włączyć. Wartością dodaną wyjazdu było nawiązanie współpracy z przedstawicielami władz samorządowych, które także wyrażały zainteresowanie potencjalnymi rezultatami badań.

Wizyta studyjna umożliwiła nawiązanie współpracy i konfrontację oczekiwań obu stron. Zaakceptowane przez uczelnie pomysły badawcze mogą przynieść wymierny, naukowy efekt stanowiący cenne źródło informacji dla podmiotów zaangażowanych w zagadnienia związane z analizowaną tematyką.

 

Działalność dydaktyczna

 

Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie prowadzi działalność dydaktyczną w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów magisterskich i licencjackich na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych na następujących wydziałach:

 • Nauk Ekonomicznych (Ekonomia, Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji),
 • Prawa i Administracji (Administracja),
 • Humanistycznym (Stosunki Międzynarodowe),
 • Nauk Społecznych (Pedagogika, Politologia),
 • Teologii (Nauki o Rodzinie),
 • Nauki o Żywności (Towaroznawstwo),
 • Bioinżynierii Zwierząt (Zootechnika),
 • Nauk Technicznych (Mechatronika).

W Katedrze Polityki Społecznej i Ubezpieczeń realizowane są zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz na innych Wydziałach Uniwersytetu.

 

Realizowane przedmiotyWykaz przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w roku akademickim 2017/2018

Nazwa przedmiotuProwadzący wykładyProwadzący ćwiczenia
Wydział Nauk Ekonomicznych
Polityka społeczna [ program ] dr Krzysztof Nyklewiczmgr Marlena Cicha-Nazarczuk
Polityka społeczna UE dr Krzysztof Nyklewiczmgr Marek Piotrowski
Europejski rynek pracy dr Krzysztof Nyklewiczmgr Marlena Cicha-Nazarczuk
Międzynarodowy rynek pracy dr Krzysztof Nyklewiczmgr Marek Piotrowski
Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego dr Sylwia Pieńkowska-Kamienieckamgr Marcin Janusz
Zewnętrzne stosunki ekonomiczne  mgr Marek Piotrowski
Przedmiot do wyboru F2 dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
dr Justyna Witkowska
dr Andrzej Grzebieniak
dr Marcin Janusz
 
Przedmiot do wyboru F3 dr Marcin Janusz 
Asekuracja gospodarcza [ program ] dr inż. Ryszard Stempeldr inż. Ryszard Stempel
Podstawy ubezpieczeń [ program ] dr Justyna Witkowskadr Justyna Witkowska
Rynek ubezpieczeniowy [ program ] dr Andrzej Grzebieniakdr Andrzej Grzebieniak
Ubezpieczenia i reasekuracja dr Sylwia Pieńkowska-Kamienieckadr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
Ubezpieczenia finansowe dr Andrzej Grzebieniakdr Andrzej Grzebieniak
Ubezpieczenia społeczne [ program ] dr Sylwia Pieńkowska-Kamienieckadr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
Ubezpieczenia w Unii Europejskiej dr Andrzej Grzebieniakdr Andrzej Grzebieniak
Ubezpieczenia majątkowe [ program ] dr Joanna Bakdr Joanna Bak
Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem dr Andrzej Grzebieniakdr Andrzej Grzebieniak
Seminarium licencjackie  dr Krzysztof Nyklewicz
dr inż. Ryszard Stempel
Seminarium magisterskie  dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
dr Justyna Witkowska
dr Joanna Bak
dr Andrzej Grzebieniak
dr inż. Ryszard Stempel
Wydział Prawa i Administracji
Statystyka i demografia dr Krzysztof Nyklewiczmgr Marcin Janusz
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Ekonomika i podstawy marketingu dr Joanna Bakdr Joanna Bak
Ubezpieczenia i asekruacja gospodarcza dr inż. Ryszard Stempel 
Wydział Humanistyczny
Podstawy demografii dr Krzysztof Nyklewicz 
Międzynarodowa polityka społeczna [ program ] dr Krzysztof Nyklewicz 
Wydział Nauk Technicznych
Ubezpieczenia gospodarcze dr inż. Ryszard Stempel 
Wydział Teologii
Podstawy demografii dr Krzysztof Nyklewicz 

 

Konsultacje

Godziny konsultacji pracowników katedry w roku akademickim 2019/20 - semestr zimowy

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
prof. Anna Organiściak-Krzykowska wtorek
środa
11.30-13.00
10.00-11.30
s. 200b
ul. Oczapowskiego 4
(89) 523 4348
Zespół Polityki Społecznej
dr Nyklewicz Krzysztof wtorek
czwartek
10.00-11.00
11.30-12.30
s. 211c
ul. Oczapowskiego 4
(89) 523 4291
dr Magdalena Wysocka wtorek
czwartek
(co 2 tydz.)
15:00-16:30
11:30-13:00
s. 205a
ul. Oczapowskiego 4
(89) 523 4219
mgr Marlena Cicha-Nazarczuk urlop
dr Marcin Janusz wtorek
środa
10.00-11.30
09.45-11.15
s. 205b
ul. Oczapowskiego 4
(89) 523 4453
dr Marek Piotrowski poniedziałek
niedziela
(10.11.2019; 8.12.2019; 12.01.2020; 26.01.2020)
10:00-11:00
14:45-15:45
s. 205a
ul. Oczapowskiego 4
(89) 523 4219
Zespół Ubezpieczeń
dr inż. Joanna Bak czwartek 09.00-11.00 s. 210b
ul. Oczapowskiego 4
(89) 524 6596
dr Andrzej Grzebieniak czwartek
piątek
15.00-16.00
08.30-09.30
s. 211b
ul. Oczapowskiego 4
(89) 524 6568
dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka staż naukowy, urlop s. 210a
ul. Oczapowskiego 4
(89) 524 6589
dr inż. Ryszard Stempel czwartek 11.00-13.00 s. 211a
ul. Oczapowskiego 4
(89) 524 6579
dr Justyna Witkowska środa 13.00-15.00 s. 210c
ul. Oczapowskiego 4
(89) 524 6594