Katedra Organizacji i Zarządzania

Wykaz publikacji (alfabetycznie i chronologicznie)Wybrane artykuły pracowników jednostki

Burchart R., Oliński M. 2012. Pomoc niefinansowa udzielona warmińsko-mazurskim spółdzielniom socjalnym w aspekcie ich oczekiwań, szans i barier rozwojowych. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika, nr 26, s. 39-56.

Krukowski K., Zastempowski M. 2012. Wykorzystanie metody Project Cycle Management w administracji samorządowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 243, s. 315-322.

Krukowski K., Zastempowski M. 2012. Instrumenty finansowe wspierające innowacyjność przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego w świetle badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 244, s. 211-217.

Mioduszewski J. 2012. Czynniki warunkujące motywowanie pracowników urzędu skarbowego. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika, nr 26, s. 219-234.

Mioduszewski J. 2012. Trwałość zagospodarowania nieruchomościami rolnych Skarbu Państwa. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 3, s. 270-277.

Niedzielski E. 2012. Rola dzierżawy w trwałym zagospodarowaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Roczniki Naukowe SERiA, t. 14, z. 8, s. 77-80.

Niedzielski E. 2012. Профессиональные компетенции работников старших возрастов. W: Современный менеджмент: Проблемы и перспективы, Университет ИНЖЗКОН, Sankt-Petersburg, s. 374-380.

Oliński M. 2012. Charakterystyka organizacji pozarządowych w kontekście nastawienie kadr do podnoszenia własnych kwalifikacji na przykładzie organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Zarządzanie i Edukacja, nr 83, s. 105-131.

Oliński M. 2012. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie powiatu lidzbarskiego. W: Brol R., Sztando A., Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 243, s.238-248.

Orłowska A. 2012. Zachowania nabywcze konsumentów producentów produktów mleczarskich. Roczniki Naukowe SERiA, t. 14, z. 1, s. 356-358.

Raczyńska M., Stachowska S. 2012. Wykorzystanie narzędzi komunikacji społecznej w budowaniu zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 3 (25), s. 59-72.

Szamrowski P., Pawlewicz A. 2012. Rola Lokalnych Grup Działania w rozwoju obszarów wiejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 42, s. 172-178.

Szamrowski P., Pawlewicz A. 2012. Rola grup producenckich w rolnictwie ekologicznym w opinii właścicieli gospodarstw ekologicznych. W: Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 5, s. 11-14.

Szamrowski P., Pawlewicz A. 2012. Perspektywy funkcjonowania osi LEADER w nowym okresie programowania 2014-2020. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 241, s. 89-95.

Krukowski K. 2011. Business Process Management jako czynnik sukcesu w doskonaleniu administracji publicznej. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/2, s. 205-212.

Krukowski K. 2011. Public Organizations in the Context of Corporate Social Responsibility. Equilibirum Quarterly Journal of Economics and Economic, t. 6, issue 4, p. 53-64.

Krukowski K. 2011. Strategie kształtowania relacji z obywatelami w koncepcji New Public Management. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 663 Ekonomiczne Problemy Usług, nr 75, s. 529-539.

Krukowski K. 2011. Zarządzanie procesowe w administracji publicznej (Process Management in Public Administration). Współczesne Zarządzanie, 1, s. 23-29.

Kwiatkowska L. 2011. Teoretyczne aspekty tworzenia organizacji wirtualnej przedsiębiorstw. ZN OTN, nr 25.

Mioduszewski J. 2011. Wpływ przekształceń własnościowych w rolnictwie na zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw w woj. warmińsko-mazurskim. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIII, z. 1, s. 238-243.

Niedzielski E. 2011. Maternity and Professional Work of Women. Olsztyn Economic Journal, no. 6, p. 201-208.

Niedzielski E. 2011. Innowacyjność w warunkach gospodarki kognitywnej (Innovativeness in terms of cognitive economy). Współczesne Zarządzanie, nr 4, s. 10-15.

Niedzielski E. 2011. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia. Olsztyn Economic Journal, nr 6, s. 43-51.

Niedzielski E. 2011. Cywilizacyjne podstawy zmian w zarządzaniu. Zeszyty Naukowe OTN, nr 25, s. 799-806.

Niedzielski E. 2011. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem rolniczym. Roczniki Naukowe SERiA, t. 13, z. 2, s. 341-346.

Niedzielski E., Gornowicz M. 2011. Rozwój nauk ekonomicznych na Warmii i Mazurach. Roczniki Nauk Rolniczych PAN, SGGW, Seria G, t. 98, z. 2, s. 64-73.

Oliński M. 2011. Social entrepreneurship in Poland’s central and regional policy in the aspect of financial effectiveness. In: Economic development and entrepreneurship in transition economies. A Review of Current Policy Approaches, Faculty of Economics, University of Banja Luka, p. 471-476.

Oliński M. 2011. Development Conditions of the Entities of Social Economy. Olsztyn Economic Journal, no. 6 (2), p. 209-218.

Oliński M. 2011. Corporate Social Responsibility Activities of Enterprises from the Warmia and Mazury Region. Equilibirum Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, vol. 6, issue 4, p. 65-78.

Siemiński M. 2011. Kultura organizacyjna jako czynnik warunkujący sukces implementacji zmian. W: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, 4/1, s. 385-395.


Wybrane rozdziały w monografiach

Oliński M., Wierzejski T. 2012. Narzędzia i metody harmonogramowania projektów. W: Zarządzanie projektami. Zagadnienia wybrane, (red. R. Walkowiak), Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego, s. 33-58.

Niedzielski E. 2011. Aktywność zawodowa i uwarunkowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W: Horodeński R. Cz., Sadowska-Snarska C. (red.) Integracja społeczna przez pracę. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. IPiSS, KNoP PAN, WSE w Białymstoku, s. 379-387.

Niedzielski E. 2011. Różne oblicza społecznej odpowiedzialności biznesu. W: Karaszewski R., Karwacka M., Paluszek A. (red.) Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywy i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń, s. 43-52.

Oliński M., Krukowski K. 2011. Nastawienie w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach do zmian. W: Zarządzanie zmianą. Wybrane aspekty. Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn, s. 45-67.

Gruszczyńska M., Raczyńska M. 2010. Budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy na przykładzie oddziału Banku Pocztowego w województwie warmińsko-mazurskim. W: Lendzion J.P., Szczepanik M. (red), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Media Press, Łódź, s. 183-196.

Krukowski K. 2010. Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej. W: Barometr edukacji. Monitorowanie potrzeb rynku pracy w branży hotelarsko-gastronomicznej (red, R. Walkowiak), Stowarzyszenie WMKB Olsztyn, s. 113-151.

Oliński M. 2010. Rynek pracy w turystyce i gastronomii. W: Walkowiak R. (red.), Barometr edukacji. Monitorowanie potrzeb rynku pracy w branży hotelarsko-gastronomicznej, Wyd. Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn, s. 15-39.

Decyk K., Krukowski K. 2009. Komponenty konkurencyjności salonów samochodowych - studium przypadku. W: Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej (red. M. Juchniewicz), UWM Olsztyn, s. 143-152.

Kosiedowski W., Krukowski K., Sowińska B. 2009. Wyniki badań w regionach polskich. W: Pogranicze w trakcie przemian. Rozwój i współpraca transgraniczna regionów Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej (red. W. Kosiedowski), UMK Toruń, s. 291-372.

Krukowski K. 2009. Metody planowania rozwoju lokalnego. W: Krukowski K. (red.), Planowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym, BFKK, Białystok, s. 118-160.

Krukowski K. 2009. Lokalne porozumienia na rzecz rynku pracy. W: Walkowiak R., Krukowski K (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Od odpowiedzialności do elastycznych form pracy. Fundacja Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn, s. 77-114.

Mioduszewski J., Zaremba W. 2009. Uwarunkowania motywowania pracowników salonów sprzedaży sieci telefonii komórkowej. W: Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach Wyd. DIFIN, Warszawa, s. 308-316.

Niedzielski E. 2009. Migracje zarobkowe wśród młodzieży. W: Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku, IPiSS Warszawa, WSE Białystok, s. 205-210.

Oliński M. 2009. Реформа местного самоуправлени. W: Ю. В. Баранова, Э. С. Демиденко, А. Г. Мартынюк, М. А. Никитин (red), Местное самоуправление в России и Польше, Rosyjski Państwowy Uniwersytet im. Immanuela Kanta, Kaliningr, s. 97-118.

Oliński M. 2009. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości jako instrument aktywności gospodarczej studentów. W: Citkowski M. (red. naukowa), Przedsiębiorczość w gospodarce XXI wieku, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, s. 71-80.

Szamrowski P., Popławski W. 2009. Intensywność i źródła innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw woj. warmińsko-mazurskiego. W: M. Juchniewicz (red.) Konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie mezoekonomiczne, Wyd. UWM w Olsztynie, .

Krukowski K. 2008. Czynniki promujące i wzmacniające przedsiębiorczość na poziomie lokalnym. W: Konkurencyjność i adaptacyjność przedsiębiorstwa. E-laboratorium diagnostyczne (red. R. Walkowiak), OWSIiZ Olsztyn, s. 23-28.

Krukowski K. 2008. Potrzeby informacyjne w zakresie rynku pracy. W: Konkurencyjność i adaptacyjność przedsiębiorstwa. E-laboratorium diagnostyczne (red. R. Walkowiak), OWSIiZ Olsztyn, s. 28-31.

Kwiatkowska L. 2008. Dobra cyfrowe w kształtowaniu kompetencji informacyjnych. W: Komputerowe wspomaganie dydaktyki, pod redakcją E. Kącki, J. Stempczyńska, WSiNF Łódź, s. 77-81.

Mioduszewski J. 2008. Portal internetowy jako źródło informacji. W: Walkowiak R. (red.).Konkurencyjność i adaptacyjność przedsiębiorstwa. E-laboratorium diagnostyczne. Wyd. OWSIiZ Olsztyn, s. 48-51.

Mioduszewski J. 2008. Potrzeby informacyjne w zakresie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. W: Walkowiak R. (red.).Konkurencyjność i adaptacyjność przedsiębiorstwa. E-laboratorium diagnostyczne. Wyd. OWSIiZ, Olsztyn, s. 41-47.

Mioduszewski J., Zaremba W. 2008. Znaczenie narzędzi motywowania pracowników. W: Birski A. Innowacyjność, jakość, przedsiębiorczość - szansa konkurencyjności. UWM w Olsztynie, s. 47-56.

Niedzielski E. 2008. Konkurencyjność przedsiębiorstw w sektorze usług na przykładzie usług finansowych Poczty Polskiej. W: Marketing w gospodarce opartej na wiedzy, UWM w Olsztynie, s. 288-293.

Czaplicka-Kozłowska I. 2007. Bezrobocie - przyczyny, typologia. W: Zarządzanie organizacjami rynku pracy. Wybrane zagadnienia (red. Walkowiak, Stachowska, Krukowski, Kozłowski). Wyd. PTE, Olsztyn, 36-62.

Kozłowski A. J. 2007. Finanse publiczne. W: Zarządzanie organizacjami rynku pracy. Wybrane zagadnienia (red. Walkowiak, Stachowska, Krukowski, Kozłowski). Wyd. PTE, Olsztyn, 91 -- 112.

Krukowski K. 2007. Istota i pojęcie zarządzania projektem. W: Zarządzanie organizacjami rynku pracy. Wybrane zagadnienia (red. Walkowiak, Stachowska, Krukowski, Kozłowski). Wyd. PTE, Olsztyn, 246-255.

Kwiatkowska L. 2007. Elementy kultury e- integracji w kreowaniu wirtualnych organizacji. W: Materiały seminarium WOD - Technologie i kultura współdziałania w społeczeństwie informacyjnym, Sorus Poznań, .

Mioduszewski J. 2007. Komunikacja społeczna w organizacji. W: Zarządzanie organizacjami rynku pracy. Wybrane zagadnienia (red. Walkowiak, Stachowska, Krukowski, Kozłowski). Wyd. PTE, Olsztyn, 224 - 245.

Mioduszewski J. 2007. Zarządzanie czasem w projekcie. W: Zarządzanie organizacjami rynku pracy. Wybrane zagadnienia (red. Walkowiak, Stachowska, Krukowski, Kozłowski). Wyd. PTE, Olsztyn, 255 - 260.

Orłowska A. 2007. Proces podejmowania decyzji w organizacji. W: Zarządzanie organizacjami rynku pracy. Wybrane zagadnienia (red. Walkowiak, Stachowska, Krukowski, Kozłowski). Wyd. PTE, Olsztyn, 294-330.


Autorstwo opracowań monograficznych

Mioduszewski J., Niedzielski E. 2012. Rola dzierżawy w zagospodarowaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Olsztynie, ss. 124.

Oliński M. 2012. Przedsiębiorczość społeczna na Warmii i Mazurach Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, ss. 243.

Oliński M., Krukowski K. 2011. Teoria i praktyka zarządzania zmianami we współczesnej gospodarce. Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn, ss. 81.

Oliński M., Krukowski K. 2010. Flexicurity w teorii i praktyce. Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn, ss. 138.

Pilarski S., Kleniewski A., Krukowski K., Podlewska A. 2010. Zarządzanie jakością w hotelarstwie i gastronomii. Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn, ss. 314.

Szamrowski P. 2010. Uwarunkowania działalności innowacyjnej sektora małych i średnich przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego. Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn, ss. 258.

Walkowiak R., Oliński M., Wysocka M., Adamowicz M. 2010. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Praktyki na Warmii i Mazurach. Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn, ss. 132.

Oliński M. 2009. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Warmii i Mazur. Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn, ss. 201.

Walkowiak R., Oliński M. 2009. Vademecum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu. Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn, ss. 103.

Siemiński M. 2008. Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych. TNOiK, Toruń, ss. 266.

Krukowski K 2007. Strategie rozwoju gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Ośrodek Badań Naukowych w Olsztynie, pp. 137.

Stachowska S. 2007. Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. TNOiK, Toruń, pp. 439.

Walkowiak R. 2007. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje. Nowe trendy. Efektywność. TNOiK, Toruń, pp. 133.

Walkowiak R., Mietlewski Z. 2007. Oblicza restrukturyzacji mikro i małych przedsiębiorstw w świetle badań. Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn, pp. 108.

Wasilewski A. (red.), Krukowski K., Oliński M. 2006. Globalne, regionalne i lokalne uwarunkowania konwersji użytków rolnych. IERiGŻ-PIB Warszawa, pp. 56.

Mroziewski M. 2005. Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje. Difin, Warszawa, pp. 187.

Stachowska S., Oliński M., Nieżurawski L. 2005. Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Wyd. UWM w Olsztynie, pp. 352.

Walkowiak R. 2004. Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych. Wyd. UWM, Olsztyn, pp. 175.

Kozłowski A. J. 2002. Prawny, ekonomiczny, społeczny model samorządowej gminy. Agencja Marketingowa APIS Olsztyn, .

Krukowski K., Kulas-Klimaszewska I. 2002. Planowanie strategiczne - wybrane metody. Wyd. APIS, Olsztyn, pp. 164.

Nieżurawski L. (red.). 2002. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Agencja Marketingowa APIS, Olsztyn, pp. 481.

Niedzielski E. 2001. Środowiska popegeerowskie - diagnoza stanu. Wyd. UWM, Olsztyn, pp. 152.


Redakcja opracowań monograficznych

Oliński M. (red.). 2011. Zarządzanie zmianą. Wybrane aspekty. Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn, ss. 201.

Krukowski K. (red.). 2009. Planowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym. BFKK, Białystok, ss. 188.

Walkowiak R., Krukowski K (red.). 2009. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Od odpowiedzialności do elastycznych form pracy. Fundacja Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn, ss. 149.

Krukowski K. (red.). 2007. Zarządzanie organizacjami rynku pracy. Wybrane zagadnienia. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, O/Olsztyn, pp. 345.

Krukowski K. 2006. Zarządzanie organizacjami publicznymi (praca zbiorowa). UWM w Olsztynie, pp. 201.

Niedzielski E. 2006. Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania (praca zbiorowa). UWM w Olsztynie, pp. 259.

Oliński M. 2006. Uwarunkowania funkcjonowania sektora publicznego (praca zbiorowa). UWM w Olsztynie, pp. 212.

Kwiatkowska L., Nieżurawski L. (red.). 2005. Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Wyd. UWM, Olsztyn, pp. 298.

Nieżurawski L. 2005. Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem (Stachowska S., Oliński M., Nieżurawski L.). Wyd. UWM w Olsztynie, pp. 352.

Niedzielski E. (red.). 2003. Przedsiębiorstwo w przeddzień integracji europejskiej. Wyd. UWM, Olsztyn, pp. 287.

Niedzielski E. (red.). 2002. Podstawy zarządzania - zagadnienia wybrane. Wyd. UWM, Olsztyn, pp. 222.