Katedra Organizacji i Zarządzania

Wybrane monografie pracowników Katedry (chronologicznie od najnowszych)

Marian Mroziewski. Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

O zdolnościach przedsiębiorstw do konkurowania w długim okresie decydują głównie kompetencje społeczne (moralne i emocjonalne) ich właścicieli, menedżerów i pracowników tych organizacji oraz ludzi działających w konkurencyjnych przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. W monografii podjęto zagadnienia, które dotyczą moralnych aspektów zarządzania i funkcjonowania aktorów życia społeczno-gospodarczego. Treści monografii koncentrują się wokół takich modułów badawczych jak: sfery zainteresowania etyki jako nauki, w tym etyki w zarządzaniu; osobista moralność interesariuszy przedsiębiorstwa i jej determinanty; artefakty moralnego zarządzania i atrofii moralności w przedsiębiorstwie. Treści monografii pozostają w ścisłej korespondencji z wybranymi zagadnieniami programu nauczania przedmiotu - etyka w zarządzaniu.
(Marian Mroziewski, Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2014, ss. 212.).

 


Marian Mroziewski. Zarządzanie w warunkach wspólnoty europejskiej.

W monografii podjęto próbę przedstawienia istoty zarządzania w nowoczesnych przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej, która posiada swoją specyfikę kulturowo-instytucjonalną i socjalną determinowaną przez założenia społecznej gospodarki rynkowej, zachodnioeuropejski styl zarządzania oraz religię chrześcijańską. Kluczowe problemy zarządzania podjęte w opracowaniu przedstawiono w podejściu aksjonormatywnym, które postuluje przestrzeganie w przedsiębiorstwach reguł dobrej roboty, uczciwych praktyk, norm moralnych oraz przepisów prawa, w tym praw człowieka. Aksjonormatywność zarządzania i związaną z tym efektywność społeczną uznano za główny czynnik wzmacniania długookresowej konkurencyjności przedsiębiorstw oraz państw członkowskich Unii Europejskiej. W opracowaniu dążono do uzasadnia tezy, że potencjał konkurencyjności wspólnotowych podmiotów gospodarczych jest i będzie w przyszłości wynikiem stopnia respektowania składników systemu aksjonormatywnego Unii Europejskiej w procesach zarządzania i rządzenia.
(Marian Mroziewski, Zarządzanie w warunkach Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia w podejściu aksjonormatywnym, Difin, Warszawa 2014, ss. 296.).

 


Andrzej J. Kozłowski, Iwona Z. Czaplicka-Kozłowska. Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym. Wybrane zagadnienia.

Od kilku lat trwają w Polsce dyskusje o zasadności i konieczności modernizacji zarządzania w samorządach terytorialnych, szczególnie transparentności zarządzania, rozszerzenia obszaru konsultacji społecznych i wprowadzenia budżetu w układzie zadaniowym w sektorze finansów publicznych. Budżet zadaniowy wzbudza w Polsce wiele emocji wśród osób, które pracując w urzędach administracji publicznej będą musiały brać czynny udział w jego realizacji i stosować go, jako instrument mierzenia osiąganych przez siebie celów związanych z wykonywanymi zadaniami publicznymi. Wynika to z nieprzygotowania kadr do wprowadzenia tego instrumentu do sektora finansów publicznych. W opracowaniu omówione zostały założenia do procedury budżetowej takie jak: opis stanowiska pracy, zbudowanie tabeli celów i mierników, zdefiniowanie celów i mierników oraz przyporządkowanie celów i mierników do poszczególnych podzadań, zadań i funkcji realizowanych przez samorząd terytorialny.
(A. J. Kozłowski, I. Z. Czaplicka-Kozłowska, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, Piła 2011).

 


Ryszard Walkowiak, Roman Lewandowski (red.). Zarządzanie w ochronie zdrowia. Finanse i zasoby ludzkie.

Sytuacja organizacji ochrony zdrowia jest od wielu lat trudna, a źródeł tych trudności poszukuje się w wielu obszarach. Prezentowane w publikacji treści są pewnymi wskazówkami i sugestiami różnych autorów – w większości praktyków zarządzania zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, którzy na podstawie doświadczeń innych oraz własnych obserwacji i przemyśleń, proponują pewne usprawnienia nakierowane na poprawę jakości funkcjonowania kierowanych przez nich zakładów.
(R. Walkowiak, R. Lewandowski-red., wyd. Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-88629-64-8).

 


Ryszard Walkowiak (red.). Kompendium wiedzy o dialogu społecznym.

Dialog społeczny – moda czy konieczność? Z jednej strony postrzega się go jako modę, jako coś co wypada robić, bo przecież trzeba iść z duchem czasu. Z drugiej strony jako konieczność wynikającą z filozofii podejścia do rozwiązywania spraw trudnych, podejścia zwiększającego szanse nie na jednorazowy sukces, ale na osiąganie wielu sukcesów w wymiarze strategicznym. W publikacji przedstawiono istotę dialogu społecznego i obywatelskiego. Szczególną uwagę zwrócono na jakość kompetencji partnerów społecznych oraz na sprawność prowadzenia dialogu. Publikacja zawiera także podstawowe zagadnienia z prawa pracy oraz psychologiczne aspekty rozwiązywania problemów.
(R. Walkowiak - red., wyd. Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-929847-1-9).

 


Andrzej J. Kozłowski, Iwona Z. Czaplicka-Kozłowska. Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem. Wybrane zagadnienia.

Problemem podjętym w monografii jest obszar uprawnień i obowiązków przekazanych społecznościom lokalnym zorganizowanym w samorząd terytorialny i wykorzystanie tych uprawnień w kształtowaniu rozwoju lokalnego. W interdyscyplinarnym opracowaniu zdefiniowano duży obszar funkcjonowania samorządu terytorialnego, szczególnie samorządu gminnego. Postawiono wiele pytań, między innymi na ile decentralizacja uprawnień z administracji scentralizowanej do samorządów terytorialnych, szczególnie samorządów gminnych, podniosła wzwyż efektywność zarządzania, szczególnie wykorzystania zasobów finansowych w sektorze publicznym w ogóle i w samorządach gminnych w szczególności? Przywołano także wyniki badań nad systemami motywacyjnymi oraz wykorzystaniem zasobów ludzkich w organizacjach sektora publicznego, szczególnie urzędach obsługujących organy samorządowe.
(A. J. Kozłowski, I. Z. Czaplicka-Kozłowska, Pracownia Wydawnicza ElSet Olsztyn 2010, ISBN: 978-83-61602-92-7).

 


Marian Mroziewski. Styl zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjno-normatywna.

Monografia powstawała w okresie narastającego od 2007 roku kryzysu finansowego w krajach Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych AP, który jest efektem oddziaływania doktryny monetaryzmu. Na tym tle dostrzeżono paradygmaty nowej ekonomii instytucjonalnej oraz ekonomii ewolucyjnej, które umożliwiają przewartościowanie klasycznego modelu zarządzania pozostającego w korespondencji z monetaryzmem. Autor monografii przedstawia koncepcję ewolucyjnego doskonalenia przedsiębiorstw poprzez instytucjonalne innowacje struktur organizacyjnych, które rozwijałyby przedsiębiorczość organizacyjną opartą na wartościach ogólnoludzkich, założeniach racjonalności antropologicznej i efektywności społecznej. W monografii za instrument normatywnych zmian przyjęto styl zarządzania.
(M. Mroziewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7326-690-2).

 


R. Walkowiak, M. Oliński, M. Wysocka, M. Adamowicz. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Praktyki na Warmii i Mazurach.

Teoretycy i praktycy zarządzania poszukują więc nowych sposobów prowadzących przedsiębiorstwa do sukcesu, nie tyle w wymiarze operacyjnym, czyli na „tu i teraz”, ale w perspektywie dłuższej-strategicznej. Jednym z tych sposobów jest podejmowanie przez zarządzających przedsiębiorstwami działań społecznie odpowiedzialnych. W publikacji przedstawiono teoretyczne aspekty koncepcji zachowań społecznie odpowiedzialnych oraz zaprezentowano bogaty materiał empiryczny praktyk csr w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur.
(R. Walkowiak, M. Oliński, M. Wysocka, M. Adamowicz, wyd. Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-929847-8-8).

 


Ryszard Walkowiak, Roman Lewandowski (red.). Współczesne wyzwania strukturalne i menedżerskie w ochronie zdrowia. Problematyka zasobów i przekształceń.

Umiędzynarodowienie gospodarki oraz rosnąca mobilność osób na rynku pracy stawiają nowe wyzwania we wszystkich sektorach gospodarki, a więc także w ochronie zdrowia. Zakłady tego sektora funkcjonują w trudnej sytuacji. Z jednej strony bowiem występuje potrzeba ekonomicznej racjonalności wszelkich działań, a więc i medycznych, a z drugiej pojawiają się rosnące potrzeby społeczne i presja podnoszenia standardów leczenia i powiększanie zakresu bezpłatnej powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej. Powyższa problematyka poruszana jest w publikacji.
(R. Walkowiak, R. Lewandowski-red., wyd. Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego, Olsztyn 2010, ISBN 978-83-88629-54-9).