Katedra Organizacji i Zarządzania

Informacje ogólne

 

Katedra powstała 1 czerwca 1994 roku pod nazwą Katedry Zarządzania i Finansów, w skład której wchodziły Zakłady:

 • Organizacji i Zarządzania - kierownik dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. ART,
 • Finansów i Bankowości - kierownik dr hab. Maria Dębniewska, prof. ART,
 • Komputerowego Wspomagania Zarządzania - kierownik dr Jan Mikołajczak.

Obowiązki kierownika Katedry pełnił dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. ART. W 1995 roku na kierownika Katedry powołano prof. dr hab. Stanisława Smoleńskiego a w strukturze Katedry utworzono, kierowany przez Profesora Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi, natomiast Zakład Komputerowego Wspomagania Zarządzania przeniesiono do Katedry Metod Ilościowych. W roku 1996 w samodzielną katedrę przekształcił się Zakład Finansów i Bankowości, a nazwę Katedry Zarządzania i Finansów zmieniono na obowiązującą do dziś, tj. Katedra Organizacji i Zarządzania. W 1998 roku zlikwidowano strukturę zakładową Katedry, a jej kierownictwo przejął prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. zw. W 2011 roku do nowo utworzonej Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Katedry odszedł zespół pracowników zajmujących się tą problematyką. W 2015 roku zespół tych pracowników ponownie włączono w skład Katedry Organizacji i Zarządzania, która obecnie zatrudnia 15 pracowników, w tym: dwóch profesorów, dziewięciu adiunktów, dwóch wykładowców i dwóch asystentów.

 

prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski – prof. zw. kierownik Katedry od 1994 roku czyli od jej powstania (z przerwą w latach 1995-1997). Zainteresowania naukowe obejmują przekształcenia własnościowe w rolnictwie i przemiany strukturalne na obszarach wiejskich, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, konkurencyjność przedsiębiorstw, zatrudnienie i gospodarowanie zasobami ludzkimi. Dorobek publikacyjny obejmuje 270 opracowań, w tym 85 oryginalnych prac twórczych, 71 referatów naukowych oraz autorstwo lub współautorstwo 29 opracowań zwartych (podręczników, skryptów, monografii). Kierował trzema grantami autorskimi i dwoma grantami promotorskimi KBN. Pełnił wiele funkcji, w tym w latach 1990-1993 był prodziekanem Wydziału Rolniczego ART w Olsztynie, a w latach 1995-1999 dziekanem Wydziału Zarządzania ART i w latach 2005-2008 dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. W latach 1999-2011 był członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, w latach 2011-2014 członkiem Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich a obecnie został wybrany na członka Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN na kadencję 2015-2018. W latach 2007-2009 pełnił funkcję v-ce przewodniczącego, a w latach 2009-2011 przewodniczącego Krajowego Zarządu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Członek wojewódzkich organów TNOiK i PTE oraz licznych zespołów doradczych i eksperckich, w tym: w latach 1998-2007przewodniczący Rady Fundacji Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Olsztyn(w latach 1999-2001 i od 2009 r.), członek Rady Konsultacyjnej przy Krajowej Radzie Spółdzielczej (od 2008 r.).
Autor i współautor wielu ekspertyz, w tym: regionalnych strategii rozwoju, strategii rozwoju gmin, programów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Kierownik studiów podyplomowych w latach 1996-2012. Dorobek w kształceniu kadr obejmuje: promotorstwo 7 prac doktorskich, recenzje 17 prac doktorskich oraz 5 prac habilitacyjnych, ocenę dorobku w 5 przewodach o tytuł profesora, promotorstwo 500 prac magisterskich oraz 200 prac licencjackich i dyplomowych.

 

dr hab. inż. Ryszard Walkowiak, prof. UWM jest zatrudniony w Katedrze na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pełnił obowiązki kierownika Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi w okresie czerwiec 2011 - grudzień 2014 roku. Jego prace badawcze mają charakter poznawczy i utylitarny. Koncentrują się one głównie na zagadnieniach zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencjach menedżerskich, pracy kierowniczej, kulturze organizacji, zachowaniach organizacyjnych oraz społecznej odpowiedzialności organizacji. Jest autorem wielu opracowań i ekspertyz dla praktyki. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwami i zespołami ludzkimi. Prowadzi wykłady i seminaria z wyżej podanych obszarów zainteresowań na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Olsztyn Economic Journal, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz prezesem Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu.

 

dr Michał Bilczak – adiunkt. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie (2009 r.) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2013 r.). Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2011 r. po ukończeniu studiów doktoranckich na Uniwersytecie im. I. Kanta w Kaliningradzie. Jest laureatem ogólnopaństwowego uniwersyteckiego konkursu „Nauki Ekonomiczne” (Rosja 2009 r.). Autor ponad 20 publikacji naukowych, w tym monografii pt. „Integracja w regionie przygranicznym”. Zainteresowania naukowe-badawcze koncentrują się wokół problematyki zarządzania, gospodarki przygranicznej oraz współpracy transgranicznej. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zarządzania kapitałem intelektualnym, gospodarowania kapitałem ludzkim, współpracy gospodarczej w regionach przygranicznych, wykorzystania potencjału pracy w regionie przygranicznym.

 

dr Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska jest zatrudniona na stanowisku adiunkta. Problematyka badawcza koncentruje się wokół kwestii zarządzania zasobami ludzkimi. Interesuje ją problematyka funkcjonowania systemów motywowania, a także kwestie opisu stanowisk i wartościowania pracy w urzędach administracji publicznej i jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zarządzania zasobami ludzkimi, nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, gospodarowania kapitałem ludzkim na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych oraz seminaria. Jest autorką i wpółautorką, opracowań zwartych, głównie monografii, oraz artykułów naukowych.

 

dr hab. Krzysztof Krukowski – adiunkt. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku zarządzanie i marketing. Zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania organizacjami publicznymi, w szczególności w kontekście koncepcji New Public Management. Członek Regional Studies Association w Seaford, UK. Członek zespołów badawczych projektów finansowanych ze środków MNiSzW. Wykonawca w „Piątym Ramowym Projekcie Unii Europejskiej” CEESA (Central and Eastern Europe Sustainable Agriculture) (Kontrakt Nr: QLK5-1999-01611) - Humboldt University Berlin. Posiada bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych i nadzorczych w różnego rodzaju organizacjach m.in.: członek Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych, kierownik projektów realizowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej, członek Rad Nadzorczych spółek komunalnych, przewodniczący Rady Nadzorczej WMARR SA w Olsztynie, Polskie Radio Olsztyn SA. Autor licznych publikacji naukowych i książek z zakresu zarządzania w sektorze publicznym. Wielokrotny laureat nagród Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za osiągnięcia naukowe. Współautor licznych dokumentów o charakterze strategicznym dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

dr Jarosław Mioduszewski – adiunkt Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem i efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstw działających w sektorze publicznym. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z negocjacji, negocjacji w biznesie, metod organizacji i zarządzania, treningu kierowniczego i seminaria na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Dorobek publikacyjny obejmuje 42 publikacje naukowe z zakresu zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw oraz dotyczących rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej. Autor lub współautor kilkudziesięciu opracowań na rzecz praktyki (ekspertyzy, studia wykonalności, plany biznesu, strategie). Posiada długoletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rad nadzorczych przedsiębiorstw komunalnych i państwowych. Członek panelu ekspertów dokonujących oceny merytoryczno-technicznej wniosków i studiów wykonalności finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

dr Marian Oliński – adiunkt, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku zarządzanie i marketing. Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu: rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – ze szczególnym uwzględnieniem polityki wspierania sektora MSP, konkurencyjności przedsiębiorstw, polityki regionalnej i programów pomocowych Unii Europejskiej. Dorobek publikacyjny obejmuje około 80 publikacji (w tym książki oraz artykuły w polskich i zagranicznych czasopismach). Ekspert i kierownik naukowy w programach Unii Europejskiej, autor lub współautor kilkudziesięciu ekspertyz dla praktyki, programów rozwoju lokalnego, strategii rozwojowych. Członek Rady Nadzorczej MPEC sp. z o.o. w Olsztynie, członek zespołu ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim funkcjonujący przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego, ekspert Komisji Oceny Projektów przy Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, członek polskich i zagranicznych stowarzyszeń (m.in. członek Regional Studies Assocation w Seaford – United Kingdom, członek European Council for Small Business and Entrepreneurship – Finland). Dwukrotny laureat nagrody Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia naukowe.

 

dr Marek Siemiński – adiunkt Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii pt.: „Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych”. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się głównie wokół szeroko pojętej problematyki zarządzania kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kultury organizacyjnej, procesu zmian, flexicurity, zarządzania publicznego. Występuje w roli eksperta w wielu projektach szkoleniowo-badawczych oraz w Komisjach Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie. Jest konsultantem i szkoleniowcem w dziedzinie pozyskiwania funduszy europejskich. Jest kierownikiem grantu własnego finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o numerze N N115 153239 pt. „Proces kształtowania kultury organizacyjnej w administracji samorządowej na przykładzie urzędów miast”. Prowadzi wykłady i seminaria na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania oraz Towarzystwa Współczesnego Zarządzania. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym regionu: prowadzi własną firmę konsultingową, jest przewodniczącym rady nadzorczej Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie.

 

dr Dorota Sobol – adiunkt. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie (studia magisterskie) oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia doktoranckie). W 2013 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską pt. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w specjalnych strefach ekonomicznych Polski, uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Brała udział w pracach przy projektach badawczych, współorganizowała konferencje i seminaria naukowe, a także kursy na licencjonowanego zarządcę i pośrednika w obrocie nieruchomościami realizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. W latach 2008-2014 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie. Posiada praktykę zawodową w zakresie obsługi nieruchomości i inwestycji, a także państwową licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wydaną przez Ministra Infrastruktury. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Współczesne tendencje w zarządzaniu, Koncepcje zarządzania i Zarządzanie publiczne. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki konkurencyjności oraz biznesu międzynarodowego.

 

dr Sylwia Stachowska – adiunkt. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętej problematyki zarządzania kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru motywowania pracowników i zarządzania wynagrodzeniami, a także nowych trendów w zakresie realizacji funkcji personalnej w organizacjach. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania organizacjami i zarządzania zasobami ludzkimi, w tym podręczników i monografii, a także wielu artykułów w czasopismach specjalistycznych (naukowych i popularnonaukowych). Laureatka nagród w konkursach Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie oraz doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także nagród Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Pełni funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative. Jest członkiem Zespołu Młodych przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Jest konsultantem w zakresie projektowania i wdrażania strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach, szkoleniowcem w dziedzinie kierowania zespołami pracowniczymi, ekspertem w projektach naukowo-badawczych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych i nadzorczych, m.in. jako Prezes Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, członek Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz członek Rady Nadzorczej VIII kadencji Spółki Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olszynie – Radio Olsztyn SA.

 

dr Piotr Szamrowski – adiunkt Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z nauk o organizacji, zarządzania projektem, przedsiębiorczości oraz zarządzania procesami. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów naukowych, kilkudziesięciu studiów wykonalności projektów dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz ekspertem i konsultantem w samorządach terytorialnych w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

 

mgr Magdalena Raczyńska – wykładowca Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2008 r.). Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej psychologicznego aspektu oraz wokół nowoczesnych trendów w kreowaniu wewnętrznego oraz zewnętrznego wizerunku organizacji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zarządzania procesami, koncepcji zarządzania, nauki o organizacji i współczesnych tendencji w zarządzaniu.

 

mgr Kornelia Szmit – asystent Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (2012 rok). Specjalizuje się w uwarunkowaniach rozwoju MSP, przedsiębiorczości, a także w problematyce rozwoju rynku franchisingu w Polsce i na świecie oraz programów pomocowych Unii Europejskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z podstaw zarządzania, nauk o organizacji oraz metod organizacji i zarządzania.

 

mgr Adam Krystian Wiśniewski – asystent Absolwent kierunku Zarządzanie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2011 r.). Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół działalności rozwojowej przedsiębiorstw sektora MSP, specyfiki branży e-commerce, zachowań B2C oraz zarządzania w sporcie.

 

Podczas badań naukowych realizowanych w ramach grantów KBN, badań własnych i statutowych, oraz badań prowadzonych na zlecenie różnych instytucji, ukształtował się profil naukowy Katedry obejmujący:

 • konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • strategie regionalnego rozwoju gospodarczego,
 • rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • zarządzanie w administracji publicznej,
 • modele biznesu.

Pracownicy Katedry, od początku jej istnienia, aktywnie uczestniczą w działalności organizacyjnej Wydziału Zarządzania. Między innymi prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski był dziekanem (1995-1999 i 2005-2008), a prof. dr hab. Stanisław Smoleński (1995-1998) i dr hab. Lech Nieżurawski, prof. UWM (2002/2003) prodziekanami Wydziału. Wyrazem aktywności naukowej są tytuły i stopnie naukowe uzyskane przez pracowników Katedry, a także członkostwo prof. dr hab. Eugeniusza Niedzielskiego w Komitecie Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN (od 1999 roku) i dr hab. Wojciecha Popławskiego, prof. UWM w Komitecie Nauk Organizacji PAN (2003-2008). Dorobek publikacyjny Katedry obejmuje kilkaset pozycji w postaci artykułów naukowych, referatów, skryptów, podręczników i materiałów konferencyjnych. Wszechstronne i różnorodne są powiązania Katedry z gospodarką regionu co wyraża się w pełnieniu różnych ról poza Uczelnią i w członkostwie rozmaitych organizacji i zespołów doradczych.

 

Działalność naukowa

 

Obszary badawcze

Temat statutowy: Współczesne uwarunkowania zarządzania - kierownik, prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski

Temat statutowy: Determinanty zarządzania kapitałem ludzkim przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego - kierownik, dr hab. inż. Ryszard Walkowiak, prof. UWM

Temat własny: Proces kształtowania kultury organizacyjnej w administracji samorządowej na przykładzie urzędów miast - kierownik, dr Marek Siemiński

Temat zlecony realizowany od 2010 r.: Czynniki warunkujące trwałe zagospodarowanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w regionie warmińsko-mazurskim - kierownik, prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, dr Jarosław Mioduszewski

 

Konferencje

W dniu 17 października 2017 w siedzibie Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie odbyła się konferencja naukowa pod tytułem „Podmioty Ekonomii Społecznej jako nowoczesne START-UP'y”, zorganizowana w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP oraz Katedra Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie.

Uczestnikami konferencji były osoby działające w sektorze ekonomii społecznej, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji samorządowej i naukowcy. Otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Roman Kisiel.

Konferencja była doskonałą okazją do przedstawienia wszystkim uczestnikom nowego spojrzenia na przedsiębiorczość społeczną – tym razem w formie rozpoczynania działalności gospodarczej jako start-up. Zaproszeni wykładowcy oraz praktycy w zakresie prowadzenia biznesu typu start-up, w przejrzysty i ciekawy sposób nakreślili mechanizmy rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w tradycyjnej formie jak i w sektorze ekonomii społecznej. Na konferencji przedstawiono także wyniki badań pracowników naukowych UWM w Olsztynie dotyczących organizacji pożytku publicznego (OPP) i ich funkcjonowania w sektorze organizacji pozarządowych.

W trakcie konferencji zaprezentowano także działania i wskaźniki osiągnięte w ramach realizacji projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie oraz kolejne zaplanowane zadania.

* * *

Wyzwania XXI wieku powodują konieczność permanentnych zmian oraz tworzą nową rzeczywistość funkcjonowania administracji publicznej w Polsce i na świecie. Owe zagadnienie było głównym tematem poruszanym w czasie IV konferencji z cyklu Zjazd Katedr Zarządzania Publicznego pt. „Tendencje we współczesnym zarządzaniu publicznym”. Konferencja odbyła się w dniach 18-19 kwietnia 2016 w Worlinach w woj. warmińsko-mazurskim, a jej organizatorem była Katedra Organizacji i Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Współorganizatorem konferencji była Katedra Zarządzania Organizacjami Publicznymi i Społecznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W Zjeździe uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli z 25 uczelni z Polski.

Celem konferencji była wymiana poglądów oraz omówienie aktualnych tendencji w zarządzaniu administracją publiczną. Problematyka konferencji koncentrowała się na: nowych koncepcjach zarządzania publicznego, zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji publicznej jako podmiocie zmiany, otoczeniu organizacji publicznych oraz dobrych wzorcach i praktykach zarządzania w organizacjach publicznych.

W materiałach i dyskusjach konferencyjnych podkreślano, że dynamika obserwowanych zmian, ich zakres, szybkość, gwałtowność oraz nieprzewidywalność wymuszają na organizacjach publicznych, szczególnie na administracji publicznej, konieczność sięgania po nowe rozwiązania, dotychczas utożsamiane jedynie ze światem organizacji gospodarczych. Uczestnicy konferencji zwrócili również uwagę na fakt, że rewolucyjnym przemianom ulegają nie tylko sposoby działania organizacji publicznej, ale również stosowane kryteria oceny ich efektywności.

* * *

Z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Katedry Organizacji i Zarządzania UWM w Olsztynie dnia 12 grudnia 2014 r. w pomieszczeniach Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM odbyła się konferencja pt. „Rola rolnictwa i obszarów wiejskich w rozwoju regionu”. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy rolni, przedstawiciele przemysłu rolniczego, samorządu terytorialnego (z gmin i powiatów regionu) oraz przedstawiciele organizacji instytucji związanych z rolnictwem, jak: Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Związek Zawodowy Rolników „Samoobrona”, Agencja Nieruchomości Rolnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców, Właścicieli i Dzierżawców Nieruchomości Rolnych. W konferencji uczestniczył także poseł RP Zbigniew Babalski. Organizatorów reprezentowali Jan Heichel prezes W-MIR, dr Marek Wigier, wicedyrektor IERiGŻ-BIP oraz prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski i dr Krzysztof Krukowski z Katedry Organizacji i Zarządzania. Wygłoszono osiem referatów przygotowanych przez pracowników IERiGŻ-BIP, Uniwersytetu w Białymstoku (dr hab. Adam Sadowski) i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (prof. E. Niedzielski, dr hab. K. Brodzińska i dr J. Mioduszewski), w których przedstawiono wyniki badań dotyczących zmian strukturalnych w rolnictwie, sytuacji dochodowej i efektywności produkcji rolniczej, efektywności wykorzystania funduszy europejskich, rozwoju infrastruktury informatycznej i komunikacyjnej na obszarach wiejskich, roli dzierżawy w rolnictwie, a także rozwoju funkcji ekonomicznych, środowiskowych i społecznych obszarów wiejskich.

W dyskusji wskazano między innymi na zmniejszanie się liczby gospodarstw i ograniczoną (ok. 150 tys.) liczbę gospodarstw rozwojowych, zdolnych do konkurowania na rynkach europejskich, potrzebę doprecyzowania kryteriów dostępu do funduszy europejskich przeznaczonych na inwestycje, wzmocnienie pozycji rolników (m.in. przez tworzenie grup producenckich) i ich udziału w podziale wartości dodanej w łańcuchu przetwarzania oraz w kształtowaniu założeń polityki rolnej, ograniczenia wymuszonej sprzedaży gruntów popegeerowskich i wzmocnienie znaczenia dzierżawy. Mimo występowania potrzeby doskonalenia wielu obszarów polityki w sektorze agrobiznesu wskazano, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wykazało konkurencyjność polskiego rolnictwa, zapewniło większą stabilność warunków gospodarowania, zapewniło 40% udział dopłat unijnych w dochodach rodników, zwiększyło zainteresowanie problematyką ekologiczną, przyspieszyło zmiany techniczne i technologiczne. na obszarach wiejskich nastąpił także rozwój funkcji środowiskowych i społecznych, wyrażających się między innymi w nasilaniu się migracji z miast do wsi, w rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej na wsi, w rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, aktywizacji zawodowej i społecznej środowisk wiejskich. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w wydawnictwach IERiGŻ-BIP. Podczas konferencji, dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie Jerzy Siwkiewicz zaprezentował możliwości pośrednictwa Centrum we współpracy przedsiębiorstw agrobiznesu z placówkami naukowymi.

* * *

W dniach 18-19 listopada 2013 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Tendencje w zarządzaniu administracją publiczną" organizowana przez Katedrę Organizacji i Zarządzania pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań realizowanych w ramach grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. "Proces kształtowania kultury organizacyjnej w administracji publicznej na przykładzie urzędów miast" realizowanego pod kierownictwem dra Marka Siemińskiego.

Ponadto w trakcie konferencji przeprowadzono wieloaspektową analizę pożądanych i rzeczywistych zmian w funkcjonowaniu administracji publicznej, zaprezentowano aktualne problemy w obszarze klimatu i kultury organizacyjnej, koncepcji i metod usprawniania zarządzania organizacjami publicznymi. Realizacji celu służyła formuła konferencji zakładająca prezentację wyników badań i doświadczeń krajowych i zagranicznych dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Łącznie wygłoszonych zostało 37 interesujących referatów. W konferencji uczestniczyło 65 przedstawicieli 24 ośrodków naukowych z całej Polski oraz Rumunii i Ukrainy.

* * *

Od powołania Katedra była organizatorem czternastu konferencji i seminariów naukowych. Kilka z nich miało międzynarodowy charakter z udziałem przedstawicieli zaprzyjaźnionych z Katedrą ośrodków naukowych z Niemiec, Białorusi, Litwy, Ukrainy i USA. Konferencja pod ogólnym hasłem „Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej” organizowana cyklicznie w latach 1998-2004 była wyróżnikiem Katedry w krajowych wydarzeniach naukowych. Część konferencji była związana z podsumowaniem badań realizowanych w Katedrze w ramach grantów naukowych i grantów badawczych zleconych przez ANR. Odbyły się one w 2011, 2013 i 2014 r.

 

Działalność dydaktyczna

Katedra Organizacji i Zarządzania prowadzi działalność dydaktyczną w formie wykładów, seminariów dyplomowych i ćwiczeń na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych dla studentów macierzystego wydziału i innych wydziałów uniwersytetu.

 

Realizowane przedmioty

Wykaz przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w roku akademickim 2017/2018

Nazwa przedmiotuProwadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych
Gospodarowanie kapitałem ludzkim dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM
dr Michał Bilczak
dr Sylwia Stachowska
Koncepcje zarządzania dr Dorota Sobol
Kultura organizacji dr Marek Siemiński
Metody organizacji i zarządzania dr Marek Siemiński
mgr Adam K. Wiśniewski
Nauka o organizacji prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
dr Michał Bilczak
Negocjacje dr Jarosław Mioduszewski
Negocjacje biznesowe dr Jarosław Mioduszewski
Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
Oceny pracownicze dr Sylwia Stachowska
Podstawy zarządzania prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
dr hab. Krzysztof Krukowski
dr Jarosław Mioduszewski
dr Sylwia Stachowska
Przedmiot do wyboru dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM
dr Michał Bilczak
dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
dr Sylwia Stachowska
dr Piotr Szamrowski
Przedsiębiorczość dr Marian Oliński
Seminarium licencjackie dr Marek Siemiński
dr Piotr Szamrowski
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM
Systemy motywacyjne dr Sylwia Stachowska
Teorie podejmowania decyzji menedżerskich dr Dorota Sobol
mgr Magdalena Raczyńska
Trening kierowniczy dr Sylwia Stachowska
Współczesne tendencje w zarządzaniu dr Dorota Sobol
Zachowania organizacyjne dr Marek Siemiński
mgr Magdalena Raczyńska
Zarządzanie dr Michał Bilczak
dr hab. Krzysztof Krukowski
dr Marek Siemiński
mgr Adam K. Wiśniewski
Zarządzanie kapitałem intelektualnym dr Michał Bilczak
Zarządzanie kompetencjami dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM
dr I. Czaplicka-Kozłowska
Zarządzanie potencjałem społecznym dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM
dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
Zarządzanie procesami dr Piotr Szamrowski
mgr Magdalena Raczyńska
Zarządzanie projektami dr Piotr Szamrowski
Zarządzanie strategiczne dr hab. Krzysztof Krukowski
mgr Adam K. Wiśniewski
Zarządzanie zasobami ludzkimi dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM
dr Michał Bilczak
dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Organizacja i zarządzanie dr Marek Siemiński
Podstawy przedsiębiorczości dr Piotr Szamrowski
Przedsiębiorczość dr Piotr Szamrowski
Współczesne tendencje w zarządzaniu dr Dorota Sobol
Zarządzanie dr hab. Krzysztof Krukowski
Wydział Biologii i Biotechnologii
Przedsiębiorczość dr Marian Oliński
dr Piotr Szamrowski
Zarządzanie - wybrane zagadnienia dr hab. Krzysztof Krukowski
mgr Adam K. Wiśniewski
Wydział Humanistyczny
Przedsiębiorczość prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
Wydział Matematyki i Informatyki
Przedsiębiorczość dr Marian Oliński
Wydział Nauk Technicznych
Przedsiębiorczość dr Piotr Szamrowski
prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
Studia doktoranckie
Przedsiębiorczość prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski

 

Zasady pisania prac dyplomowych w Katedrze

 

KonsultacjeGodziny konsultacji pracowników katedry w roku akademickim 2017/18 - semestr letni

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. zw. wtorek
czwartek
10.00-12.00
09.30-11.00
104 523 34 98
dr Michał Bilczak poniedziałek
piątek
niedziela
11.03, 15.04, 13.05, 3.06

4.03, 18.03, 8.04, 22.04, 29.04, 6.05, 19.05, 27.05, 3.06,10.06, 17.06
13.30-14.30
15.00-16.00
10.00-11.00


12.45-13.45
103 524 51 69
dr Iwona Czaplicka-Kozłowska poniedziałek
wtorek
13.15-14.45
09.45-11.15
5 524 51 75
dr Krzysztof Krukowski wtorek
środa
10.00-11.30
10.00-11.20
105 523 42 21
dr inż. Jarosław Mioduszewski wtorek
środa
09.30-11.00
08.30-10.00
102 523 44 17
dr Marian Oliński wtorek
środa
14.15-15.15
11.30-13.00
101 523 36 04
mgr Magdalena Raczyńska czwartek
piątek
09.30-11.30
13.30-14.30
204 523 44 18
dr Marek Siemiński wtorek
niedziela
4.03, 18.03, 8.04, 22.04, 6.05, 27.05, 10.06
08.00-09.00
11.30-12.15
205 523 35 15
dr Dorota Sobol czwartek
piątek
09.30-11.00
11.30-13.00
1 524 51 65
dr Sylwia Stachowska wtorek
piątek
08.00-09.30
13.15-15.15
3 524 51 92
dr Piotr Szamrowski środa
czwartek
13.00-14.30
10.00-11.30
205 523 35 15
mgr Kornelia Szmit urlop 204 523 44 18
dr hab. inż. Ryszard Walkowiak, prof. UWM wtorek
czwartek
piątek
9.03, 23.03, 13.04, 11.05
11.30-13.00
12.00-13.00
15.00-16.00
4 524 51 65
mgr Adam Krystian Wiśniewski środa
czwartek
08.00-09.30
11.00-13.00
102 523 44 17
mgr Małgorzata Banasiak sekretariat 07.30-15.00 103 523 34 98

 

Studia podyplomowe

 

W katedrze realizowane są następujące studia podyplomowe:

 

Wydarzenia

 

 1. W kadencji 2016-2020 w skład wydziałowych komisji weszli:
  - prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski - Komisja ds. przewodów doktorskich, Komisja konkursowa (jako przewodniczący), Komisja oceniająca, Komisja nauki
  - dr Iwona Czaplicka-Kozłowska - Zespół ds. zapewnienie jakości kształcenia
  - dr Sylwia Stachowska - Zespół ds. promocji wydziału, Komisja inwentaryzacyjna (przewodnicząca)
  - dr Marek Siemiński - Komisja programowa (dydaktyczna)
  - mgr Małgorzata Banasiak - Komisja ds. nagród i odznaczeń
  Ponadto dr Sylwia Stachowska (jako kierownik Zespołu) i dr Iwona Czaplicka-Kozłowska weszły w skład Zespołu ds. doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi, mgr Magdalena Raczyńska została Wydziałowym Opiekunem Studentów Niepełnosprawnych, a mgr Adam Wiśniewski Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus+.
 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski został wybrany na członka Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN na kadencję 2015-2018.
 3. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu na XXII Kongresie tej organizacji, który odbył się 8-10 września 2015 r. w Kołobrzegu, za wieloletnie zaangażowanie i twórczą pracę na rzecz integracji i rozwoju środowiska naukowego ekonomistów przyznał prof. dr hab. Eugeniuszowi Niedzielskiemu tytuł członka honorowego tego Stowarzyszenia.
 4. 6 czerwca 2014 r. w związku z dwudziestą rocznicą istnienia Katedry Organizacji i Zarządzania odbyło się spotkanie pracowników (obecnych i byłych) w kortowskiej restauracji "Przystań". Z okazji rocznicy została też wydana monografia pt. "Dwudziestolecie Katedry Organizacji i Zarządzania (1914-2014) Księga Jubileuszowa".
 5. 10 maja 2013 r. prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski otrzymał medal z okazji 60-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Medal przyznano w dowód uznania za istotny wkład w rozwój działalności naukowej i dydaktycznej oraz długoletnią współpracę.
 6. Na XX Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA) w Rzeszowie (04-06.09.2013 r.) prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski został odznaczony medalem "Zasłużony dla SERiA".