Katedra Organizacji i Zarządzania

Informacje ogólne

 

Kierownik Katedry prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. zw.

Katedra powstała 1 czerwca 1994 roku pod nazwą Katedry Zarządzania i Finansów, w skład której wchodziły Zakłady:

 • Organizacji i Zarządzania - kierownik dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. ART,
 • Finansów i Bankowości - kierownik dr hab. Maria Dębniewska, prof. ART,
 • Komputerowego Wspomagania Zarządzania - kierownik dr Jan Mikołajczak.

Obowiązki kierownika Katedry pełnił dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. ART. W 1995 roku na kierownika Katedry powołano prof. dr hab. Stanisława Smoleńskiego a w strukturze Katedry utworzono, kierowany przez Profesora Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi, natomiast Zakład Komputerowego Wspomagania Zarządzania przeniesiono do Katedry Statystyki i Informatyki. W roku 1996 w samodzielną katedrę przekształcił się Zakład Finansów i Bankowości, a nazwę Katedry Zarządzania i Finansów zmieniono na obowiązującą do dziś, tj. Katedrę Organizacji i Zarządzania. W 1998 roku zlikwidowano strukturę zakładową Katedry, a jej kierownictwo przejął prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. zw. W 2011 roku do nowo utworzonej Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi z Katedry odszedł zespół pracowników zajmujących się tą problematyką. Obecnie Katedra Organizacji i Zarządzania zatrudnia 12 pracowników, w tym: jednego profesora, sześciu adiunktów, jednego starszego wykładowcę i trzech asystentów.

 

prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski – prof. zw. kierownik Katedry od 1994 roku czyli od jej powstania (z przerwą w latach 1995-1997). Zainteresowania naukowe obejmują przekształcenia własnościowe w rolnictwie i przemiany strukturalne na obszarach wiejskich, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, konkurencyjność przedsiębiorstw, zatrudnienie i gospodarowanie zasobami ludzkimi. Dorobek publikacyjny obejmuje 270 opracowań, w tym 85 oryginalnych prac twórczych, 71 referatów naukowych oraz autorstwo lun współautorstwo 29 opracowań zwartych (podręczników, skryptów, monografii). Kierował trzema grantami autorskimi i dwoma grantami promotorskimi KBN. Pełnił wiele funkcji, w tym w latach 1990-1993 był prodziekanem Wydziału Rolniczego ART w Olsztynie, a w latach 1995-1999 dziekanem Wydziału Zarządzania ART i w latach 2005-2008 dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. W latach 1999-2011 był członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, a obecnie został powołany na członka Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich na kadencję 2011-2014. W latach 2007-2009 pełnił funkcję v-ce przewodniczącego, a w latach 2009-2011 przewodniczącego Krajowego Zarządu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Członek wojewódzkich organów TNOiK i PTE oraz licznych zespołów doradczych i eksperckich, w tym: w latach 1998-2007przewodniczący Rady Fundacji Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Olsztyn(w latach 1999-2001 i od 2009 r.), członek Rady Konsultacyjnej przy Krajowej Radzie Spółdzielczej (od 2008 r.).
Autor i współautor wielu ekspertyz, w tym: regionalnych strategii rozwoju, strategii rozwoju gmin, programów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie i Praca Kierownicza. Dorobek w kształceniu kadr obejmuje: promotorstwo 7 prac doktorskich, recenzje 17 prac doktorskich oraz 5 prac habilitacyjnych, ocenę dorobku w 5 przewodach o tytuł profesora, promotorstwo 350 prac magisterskich oraz 150 prac licencjackich i dyplomowych.

 

dr hab. Tadeusz Marek Falencikowski – adiunkt, stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał w 2001 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o zarządzaniu w 2014 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie przedsiębiorstwami oraz organizacjami wielopodmiotowymi, ze szczególnym uwzględnieniem budowy strategii i modeli biznesów. Dorobek naukowy obejmuje autorstwo i współautorstwo ponad 90 publikacji w językach polskim i angielskim, a w tym dwie monografie: Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi (2008 r.), Spójność modelu biznesu – koncepcja i pomiar (2013 r.). W pracy naukowej wykorzystuje swoje bogate, ponad 40-letnie doświadczenie zawodowe, obejmujące pracę na wielu stanowiskach kierowniczych oraz prowadzenie przez 26 lat własnego przedsiębiorstwa.

 

dr Krzysztof Krukowski – adiunkt Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku zarządzanie i marketing. Zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania organizacjami publicznymi, w szczególności w kontekście koncepcji New Public Management. Członek Regional Studies Association w Seaford, UK. Członek zespołów badawczych projektów finansowanych ze środków MNiSzW. Wykonawca w „Piątym Ramowym Projekcie Unii Europejskiej” CEESA (Central and Eastern Europe Sustainable Agriculture) (Kontrakt Nr: QLK5-1999-01611) - Humboldt University Berlin. Posiada bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych i nadzorczych w różnego rodzaju organizacjach m.in.: członek Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych, kierownik projektów realizowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej, członek Rad Nadzorczych spółek komunalnych, przewodniczący Rady Nadzorczej WMARR SA w Olsztynie, Polskie Radio Olsztyn SA. Autor licznych publikacji naukowych i książek z zakresu zarządzania w sektorze publicznym. Wielokrotny laureat nagród Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za osiągnięcia naukowe. Współautor licznych dokumentów o charakterze strategicznym dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

dr Jarosław Mioduszewski – adiunkt Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem i efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstw działających w sektorze publicznym. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z negocjacji, negocjacji w biznesie, metod organizacji i zarządzania, treningu kierowniczego i seminaria na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Dorobek publikacyjny obejmuje 42 publikacje naukowe z zakresu zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw oraz dotyczących rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej. Autor lub współautor kilkudziesięciu opracowań na rzecz praktyki (ekspertyzy, studia wykonalności, plany biznesu, strategie). Posiada długoletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rad nadzorczych przedsiębiorstw komunalnych i państwowych. Członek panelu ekspertów dokonujących oceny merytoryczno-technicznej wniosków i studiów wykonalności finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

dr Marian Oliński – adiunkt, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku zarządzanie i marketing. Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z zakresu: rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – ze szczególnym uwzględnieniem polityki wspierania sektora MSP, konkurencyjności przedsiębiorstw, polityki regionalnej i programów pomocowych Unii Europejskiej. Dorobek publikacyjny obejmuje około 80 publikacji (w tym książki oraz artykuły w polskich i zagranicznych czasopismach). Ekspert i kierownik naukowy w programach Unii Europejskiej, autor lub współautor kilkudziesięciu ekspertyz dla praktyki, programów rozwoju lokalnego, strategii rozwojowych. Członek Rady Nadzorczej MPEC sp. z o.o. w Olsztynie, członek zespołu ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim funkcjonujący przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego, ekspert Komisji Oceny Projektów przy Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, członek polskich i zagranicznych stowarzyszeń (m.in. członek Regional Studies Assocation w Seaford – United Kingdom, członek European Council for Small Business and Entrepreneurship – Finland). Dwukrotny laureat nagrody Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia naukowe.

 

dr inż. Aldona Orłowska – starszy wykładowca, absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii uzyskała w 1997 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki dotyczącej zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw, restrukturyzacji i przekształceń własnościowych oraz rynku pracy. Uczestniczyła w realizacji projektów finansowanych przez KBN "Udział rolników indywidualnych w przekształceniach gospodarstw państwowych", "Rynek pracy oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich" oraz w badaniach współfinansowanych przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. Była organizatorem lub współorganizatorem konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Organizacji i Zarządzania. Jest autorem i współautorem 50 publikacji w materiałach konferencyjnych i czasopismach naukowych. Prowadzi zajęcia z podstaw zarządzania, zarządzania przedsiębiorstwem, organizacji i zarządzania oraz treningu kierowniczego. W działalności pozauczelnianej zajmuje się upowszechnianiem wiedzy ekonomicznej na różnego rodzaju szkoleniach kadry kierowniczej a także pracowników przedsiębiorstw i administracji, oraz osób bezrobotnych w ramach programów dotyczących tworzenia firmy i podejmowania działalności gospodarczej. Od 1999 roku jest kierownikiem organizacyjnym studiów podyplomowych prowadzonych przez Katedrę Organizacji i Zarządzania oraz koordynatorem studiów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu powstania Katedry Organizacji i Zarządzania tj. od 1994 roku jest koordynatorem planów dydaktycznych pracowników Katedry. Była przedstawicielem adiunktów w Radzie Wydziału, członkiem Wydziałowej Komisji Programowej, a obecnie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

 

dr Marek Siemiński – adiunkt Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii pt.: „Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych”. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się głównie wokół szeroko pojętej problematyki zarządzania kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kultury organizacyjnej, procesu zmian, flexicurity, zarządzania publicznego. Występuje w roli eksperta w wielu projektach szkoleniowo-badawczych oraz w Komisjach Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie. Jest konsultantem i szkoleniowcem w dziedzinie pozyskiwania funduszy europejskich. Jest kierownikiem grantu własnego finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o numerze N N115 153239 pt. „Proces kształtowania kultury organizacyjnej w administracji samorządowej na przykładzie urzędów miast”. Prowadzi wykłady i seminaria na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania oraz Towarzystwa Współczesnego Zarządzania. Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym regionu: prowadzi własną firmę konsultingową, jest przewodniczącym rady nadzorczej Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie.

 

dr Piotr Szamrowski – adiunkt Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z nauk o organizacji, zarządzania projektem, przedsiębiorczości oraz zarządzania procesami. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów naukowych, kilkudziesięciu studiów wykonalności projektów dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz ekspertem i konsultantem w samorządach terytorialnych w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

 

mgr Magdalena Raczyńska – asystent Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2008 r.). Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej psychologicznego aspektu oraz wokół nowoczesnych trendów w kreowaniu wewnętrznego oraz zewnętrznego wizerunku organizacji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zarządzania procesami, koncepcji zarządzania, nauki o organizacji i współczesnych tendencji w zarządzaniu.

 

mgr Kornelia Szmit – asystent Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (2012 rok). Specjalizuje się w uwarunkowaniach rozwoju MSP, przedsiębiorczości, a także w problematyce rozwoju rynku franchisingu w Polsce i na świecie oraz programów pomocowych Unii Europejskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z podstaw zarządzania, nauk o organizacji oraz metod organizacji i zarządzania.

 

mgr Adam Krystian Wiśniewski – asystent Absolwent kierunku Zarządzanie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2011 r.). Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół działalności rozwojowej przedsiębiorstw sektora MSP, specyfiki branży e-commerce, zachowań B2C oraz zarządzania w sporcie.

 

Podczas badań naukowych realizowanych w ramach grantów KBN (łącznie cztery projekty), badań własnych i statutowych, oraz badań prowadzonych na zlecenie różnych instytucji, ukształtował się profil naukowy Katedry obejmujący:

 • konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • strategie regionalnego rozwoju gospodarczego,
 • rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • zarządzanie w organizacjach samorządu terytorialnego.

Pracownicy Katedry, od początku jej istnienia, aktywnie uczestniczą w działalności organizacyjnej Wydziału Zarządzania. Między innymi prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski był dziekanem (1995-1999 i 2005-2008), a prof. dr hab. Stanisław Smoleński (1995-1998) i dr hab. Lech Nieżurawski, prof. UWM (2002/2003) prodziekanami Wydziału. Wyrazem aktywności naukowej są tytuły i stopnie naukowe uzyskane przez pracowników Katedry, a także członkostwo prof. dr hab. Eugeniusza Niedzielskiego w Komitecie Ekonomiki Rolnictwa PAN (od 1999 roku) i dr hab. Wojciecha Popławskiego, prof. UWM w Komitecie Nauk Organizacji PAN (2003-2008). Dorobek publikacyjny Katedry obejmuje kilkaset pozycji w postaci artykułów naukowych, referatów, skryptów, podręczników i materiałów konferencyjnych. Wszechstronne i różnorodne są powiązania Katedry z gospodarką regionu co wyraża się w pełnieniu różnych ról poza Uczelnią i w członkostwie rozmaitych organizacji i zespołów doradczych.

 

Działalność naukowa

 

Obszary badawcze

Temat statutowy: Współczesne uwarunkowania zarządzania - kierownik, prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski

Temat własny: Proces kształtowania kultury organizacyjnej w administracji samorządowej na przykładzie urzędów miast - kierownik, dr Marek Siemiński

Temat zlecony: Czynniki warunkujące trwałe zagospodarowanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w regionie warmińsko-mazurskim - kierownik, prof. Eugeniusz Niedzielski, dr Jarosław Mioduszewski

W Katedrze prowadzone są m.in. następujące badania:

 • "Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych" - dr Marek Siemiński
 • "Uwarunkowania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego" - dr Piotr Szamrowski

 

Konferencje

Z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Katedry Organizacji i Zarządzania UWM w Olsztynie dnia 12 grudnia 2014 r. w pomieszczeniach Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM odbyła się konferencja pt. „Rola rolnictwa i obszarów wiejskich w rozwoju regionu”. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy rolni, przedstawiciele przemysłu rolniczego, samorządu terytorialnego (z gmin i powiatów regionu) oraz przedstawiciele organizacji instytucji związanych z rolnictwem, jak: Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Związek Zawodowy Rolników „Samoobrona”, Agencja Nieruchomości Rolnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców, Właścicieli i Dzierżawców Nieruchomości Rolnych. W konferencji uczestniczył także poseł RP Zbigniew Babalski. Organizatorów reprezentowali Jan Heichel prezes W-MIR, dr Marek Wigier, wicedyrektor IERiGŻ-BIP oraz prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski i dr Krzysztof Krukowski z Katedry Organizacji i Zarządzania. Wygłoszono osiem referatów przygotowanych przez pracowników IERiGŻ-BIP, Uniwersytetu w Białymstoku (dr hab. Adam Sadowski) i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (prof. E. Niedzielski, dr hab. K. Brodzińska i dr J. Mioduszewski), w których przedstawiono wyniki badań dotyczących zmian strukturalnych w rolnictwie, sytuacji dochodowej i efektywności produkcji rolniczej, efektywności wykorzystania funduszy europejskich, rozwoju infrastruktury informatycznej i komunikacyjnej na obszarach wiejskich, roli dzierżawy w rolnictwie, a także rozwoju funkcji ekonomicznych, środowiskowych i społecznych obszarów wiejskich.

W dyskusji wskazano między innymi na zmniejszanie się liczby gospodarstw i ograniczoną (ok. 150 tys.) liczbę gospodarstw rozwojowych, zdolnych do konkurowania na rynkach europejskich, potrzebę doprecyzowania kryteriów dostępu do funduszy europejskich przeznaczonych na inwestycje, wzmocnienie pozycji rolników (m.in. przez tworzenie grup producenckich) i ich udziału w podziale wartości dodanej w łańcuchu przetwarzania oraz w kształtowaniu założeń polityki rolnej, ograniczenia wymuszonej sprzedaży gruntów popegeerowskich i wzmocnienie znaczenia dzierżawy. Mimo występowania potrzeby doskonalenia wielu obszarów polityki w sektorze agrobiznesu wskazano, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wykazało konkurencyjność polskiego rolnictwa, zapewniło większą stabilność warunków gospodarowania, zapewniło 40% udział dopłat unijnych w dochodach rodników, zwiększyło zainteresowanie problematyką ekologiczną, przyspieszyło zmiany techniczne i technologiczne. na obszarach wiejskich nastąpił także rozwój funkcji środowiskowych i społecznych, wyrażających się między innymi w nasilaniu się migracji z miast do wsi, w rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej na wsi, w rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, aktywizacji zawodowej i społecznej środowisk wiejskich. Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w wydawnictwach IERiGŻ-BIP. Podczas konferencji, dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie Jerzy Siwkiewicz zaprezentował możliwości pośrednictwa Centrum we współpracy przedsiębiorstw agrobiznesu z placówkami naukowymi.

* * *

W dniach 18-19 listopada 2013 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Tendencje w zarządzaniu administracją publiczną" organizowana przez Katedrę Organizacji i Zarządzania pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań realizowanych w ramach grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. "Proces kształtowania kultury organizacyjnej w administracji publicznej na przykładzie urzędów miast" realizowanego pod kierownictwem dra Marka Siemińskiego.

Ponadto w trakcie konferencji przeprowadzono wieloaspektową analizę pożądanych i rzeczywistych zmian w funkcjonowaniu administracji publicznej, zaprezentowano aktualne problemy w obszarze klimatu i kultury organizacyjnej, koncepcji i metod usprawniania zarządzania organizacjami publicznymi. Realizacji celu służyła formuła konferencji zakładająca prezentację wyników badań i doświadczeń krajowych i zagranicznych dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Łącznie wygłoszonych zostało 37 interesujących referatów. W konferencji uczestniczyło 65 przedstawicieli 24 ośrodków naukowych z całej Polski oraz Rumunii i Ukrainy.

* * *

Od powołania Katedra była organizatorem czternastu konferencji i seminariów naukowych. Kilka z nich miało międzynarodowy charakter z udziałem przedstawicieli zaprzyjaźnionych z Katedrą ośrodków naukowych z Niemiec, Białorusi, Litwy, Ukrainy i USA. Konferencja pod ogólnym hasłem „Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej” organizowana cyklicznie w latach 1998-2004 była wyróżnikiem Katedry w krajowych wydarzeniach naukowych. Część konferencji była związana z podsumowaniem badań realizowanych w Katedrze w ramach grantów naukowych i grantów badawczych zleconych przez ANR. Odbyły się one w 2011, 2013 i 2014 r.

 

Działalność dydaktyczna

Katedra Organizacji i Zarządzania prowadzi działalność dydaktyczną w formie wykładów, seminariów dyplomowych i ćwiczeń na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych dla studentów macierzystego wydziału i innych wydziałów uniwersytetu.

 

Realizowane przedmioty

Wykaz przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w roku akademickim 2014/2015

Nazwa przedmiotuProwadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych
Koncepcje zarządzania dr hab. Tadeusz Falencikowski
mgr Adam K. Wiśniewski
Metody organizacji i zarządzania dr Marek Siemiński
mgr Adam K. Wiśniewski
Nauka o organizacji prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
mgr Kornelia Szmit
Negocjacje dr Jarosław Mioduszewski
Negocjacje biznesowe dr Jarosław Mioduszewski
dr Aldona Orłowska
Podstawy zarządzania prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
dr Krzysztof Krukowski
dr Jarosław Mioduszewski
dr Aldona Orłowska
Przedmiot do wyboru dr hab. Tadeusz Falencikowski
dr Krzysztof Krukowski
dr Marek Siemiński
Przedsiębiorczość dr Marian Oliński
Teorie podejmowania decyzji menedżerskich prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
mgr Magdalena Raczyńska
Trening kierowniczy dr Aldona Orłowska
Współczesne tendencje w zarządzaniu dr hab. Tadeusz Falencikowski
mgr Adam K. Wiśniewski
Zarządzanie dr Krzysztof Krukowski
dr Aldona Orłowska
dr Marek Siemiński
mgr Magdalena Raczyńska
mgr Kornelia Szmit
mgr Adam K. Wiśniewski
Zarządzanie procesami dr Piotr Szamrowski
mgr Magdalena Raczyńska
Zarządzanie projektami dr Piotr Szamrowski
dr Marian Oliński
Zarządzanie strategiczne dr Krzysztof Krukowski
dr Marek Siemiński
mgr Adam K. Wiśniewski
Seminarium dyplomowe dr hab. Tadeusz Falencikowski
dr Piotr Szamrowski
Seminarium licencjackie dr hab. Tadeusz Falencikowski
dr Krzysztof Krukowski
dr Aldona Orłowska
dr Marek Siemiński
dr Piotr Szamrowski
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
dr Aldona Orłowska
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Organizacja i zarządzanie dr Aldona Orłowska
Podstawy przedsiębiorczości dr Piotr Szamrowski
Przedsiębiorczość dr Piotr Szamrowski
Współczesne tendencje w zarządzaniu dr hab. Tadeusz Falencikowski
Zarządzanie dr Aldona Orłowska
Wydział Biologii i Biotechnologii
Przedsiębiorczość dr Marian Oliński
Zarządzanie - wybrane zagadnienia dr Krzysztof Krukowski
dr Aldona Orłowska
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Przedsiębiorczość dr Marian Oliński
Podstawy przedsiębiorczości dr Piotr Szamrowski
Wydział Humianistyczny
Przedsiębiorczość prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
Wydział Matematyki i Informatyki
Podstawy organizacji i zarządzania dr Aldona Orłowska
Wydział Nauk Technicznych
Przedsiębiorczość prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
mgr Adam K. Wiśniewski
Studia doktoranckie
Seminarium doktoranckie prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
Podstawy zarządzania prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski

 

Zasady pisania prac dyplomowych w Katedrze

 

KonsultacjeGodziny konsultacji pracowników katedry w roku akademickim 2014/15 - semestr letni

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. zw. wtorek:
czwartek:
08.00-09.30
11.30-13.00
104 523 34 98
dr Iwona Czaplicka-Kozłowska wtorek:
środa:
13.15-14.45
13.15-14.45
5 524 51 75
dr Krzysztof Krukowski środa:
czwartek:
sobota:
(w term.: 07.03, 21.03, 18.04, 16.05, 30.05, 13.06)
08.30-09.30
08.30-09.30
08.45-09.45
105 523 42 21
dr inż. Jarosław Mioduszewski wtorek:
środa:
08.15-09.30
11.30-13.00
102 523 44 17
dr hab. Marian Mroziewski, prof. UWM wtorek:
czwartek:
(co 2 tyg. od 12.03: 12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 07.05, 21.05)
czwartek:
(co 2 tyg. od 05.03: 05.03, 19.03, 02.04, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05, 11.06)
10.15-11.15
08.00-09.30


11.30-13.00
203 524 51 69
dr Marian Oliński wtorek:
czwartek:
13.30-15.00
10.00-11.30
101 523 36 04
dr inż. Aldona Orłowska wtorek:
środa:
12.00-13.00
12.00-13.00
102 523 44 17
mgr Magdalena Raczyńska wtorek:
czwartek:
11.30-13.00
11.30-13.00
204 523 44 18
dr Marek Siemiński wtorek:
czwartek:
sobota:
(w term.: 21.02, 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 09.05, 23.05, 06.06)
13.00-14.30
11.15-12.45
14.45-15.15
205 523 35 15
dr Sylwia Stachowska czwartek:
niedziela:
(w term. 08.03; 22.03; 19.04; 17.05; 14.06)
09.15-11.15
15.45-16.45
1 524 51 92
dr Piotr Szamrowski poniedziałek:
wtorek:
niedziela:
(w term. zjazdów)
09.00-10.30
11.45-13.15
13.00-14.00
205 523 35 15
mgr Kornelia Szmit poniedziałek:
piątek:
09.30-11.00
14.00-15.30
204 523 44 18
dr hab. inż. Ryszard Walkowiak, prof. UWM czwartek:
piątek (sala P8):
(w term.: 20.02, 27.02, 13.03, 27.03)
sobota:
(w term. 07.03, 21.03, 18.04, 16.05, 30.05)
11.30-13.00
20.30-21.00

10.30-11.30
3 524 51 65
mgr Adam Krystian Wiśniewski poniedziałek:
czwartek:
13.15-14.45
13.15-14.45
101 523 36 04
mgr Małgorzata Banasiak sekretariat: 07.30-15.00 103 523 34 98

 

Studia podyplomowe

 

W katedrze realizowane są następujące studia podyplomowe:

 

Wydarzenia

 

 1. Spośród pracowników Katedry w kadencji 2012-2015 następujące funkcje pełnią:
  - dr Jarosław Mioduszewski – przedstawiciel adiunktów w Radzie Wydziału
  - dr Aldona Orłowska – członek Komisji Wydziałowej ds. Jakości Kształcenia
  - mgr Magdalena Raczyńska – Wydziałowy Opiekun Studentów Niepełnosprawnych
 2. 10 maja 2013 r. prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski otrzymał medal z okazji 60-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Medal przyznano w dowód uznania za istotny wkład w rozwój działalności naukowej i dydaktycznej oraz długoletnią współpracę.
 3. Na XX Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA) w Rzeszowie (04-06.09.2013 r.) prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski został odznaczony medalem "Zasłużony dla SERiA"
 4. W rankingu przeprowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych w 2011 r. dotyczącym indywidualnej oceny aktywności naukowej adiunktów i asystentów za okres 2010 r. wyróżnieni zostali następujący pracownicy Katedry:
  - dr Krzysztof Krukowski – I miejsce z wynikiem 113 punktów
  - dr Marian Oliński – III miejsce z wynikiem 68 punktów
 5. W 2011 r. prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski został powołany na członka Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich PAN.