Katedra Mikroekonomii

Informacje ogólne

 

Kierownik Katedry dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM

Pracownicy katedry (fot. własne)

Katedra Mikroekonomii została utworzona Zarządzeniem Rektora UWM w Olsztynie z dniem 1.01.2004 r. Powstała z wykorzystaniem bazy b. Katedry Ekonomiki Przemysłu Spożywczego. Oprócz pracowników tej Katedry w skład nowo powstałej jednostki weszło dwoje pracowników b. Katedry Ekonomii. Katedra macierzysta powstała w 1951 r. w strukturze b. Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. W różnych okresach nosiła różne nazwy: Katedra Ekonomiki Mleczarstwa, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, Katedra Ekonomiki Przemysłu Spożywczego. Jej kierownikami byli kolejno: prof. dr hab. dr h.c. Bogusław Imbs (1951-1973), prof. dr hab. Tadeusz Stachowski (1973-2002) i prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Sokołowski (2003-2004).

 

Działalność naukowa

 

Obszary badawcze

Od ponad 50 lat w Katedrze prowadzone są badania przede wszystkim różnych zagadnień z zakresu ekonomiki przemysłu spożywczego, a zwłaszcza mleczarskiego. Aktualnie wiodącym tematem badawczym są: Czynniki konkurencyjności polskiego sektora żywnościowego,

Badaniami został objęty polski sektor rolno-spożywczy. Czasowy zakres badań obejmuje lata 2011-2015. Jest to okres, w którym formułowane i wdrażane są zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, będące wynikiem m.in. realizacji nowej perspektywy finansowej UE (na lata 2014-2020) oraz implementacji wcześniej uzgodnionych zmian na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO). Z racji członkostwa w UE oraz rosnącej współzależności międzynarodowej polskiej gospodarki (w tym jej sektora rolno-spożywczego), powyższe procesy będą w zasadniczy sposób determinowały budowę potencjału konkurencyjnego gospodarki żywnościowej w Polsce.

Konkurencyjność w ujęciu sektorowym jest rozumiana jako posiadanie zbioru przewag o charakterze efektywnościowym danego sektora wobec innych sektorów lub wobec analogicznych sektorów na rynkach zagranicznych.

W przypadku sektora żywnościowego należy uwzględnić m.in. następujące czynniki konkurencyjności: potencjał bazy surowcowej, koszty produkcji, ceny oraz jakość produktów rolnych i ich przetworów, efektywność wykorzystywanych metod zarządzania w przedsiębiorstwach sektora , wykorzystanie potencjału rynków zagranicznych, wsparcie ze strony państwa.

Współcześnie w warunkach turbulentnych zmian w otoczeniu międzynarodowym oraz narastającej liberalizacji gospodarki światowej, również czynniki konkurencyjności podmiotów gospodarczych ulegają przeobrażeniom. W związku z tym konieczna jest ich systematyczna analiza. W związku z tym za cel badań przyjęto identyfikację i próbę kwantyfikacji czynników konkurencyjności polskiego sektora żywnościowego w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Umożliwią one sformułowanie rekomendacji dla przedsiębiorstw z badanego sektora chcących poprawić efektywność swoich działań oraz pozycję na rynku, również międzynarodowym.

Do realizacji wyznaczonego celu wykorzystywane są następujące metody badawcze: studia literaturowe, analiza danych wtórnych, metody statystyczne oraz metody scenariuszowe.

Działalność dydaktyczna

 

W Katedrze Mikroekonomii realizowane są zajęcia dydaktyczne dla studentów macierzystego Wydziału.

 

Realizowane przedmioty

Wykaz przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w roku akademickim 2016/2017

Nazwa przedmiotuProwadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych
Ekonomia menedżerska prof. dr hab. Vasily Bilczak
Postawy ekonomii dr Władysław Zakrzewski
Ekonomika konsumpcji dr Agnieszka Kowalska
Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych i podstawy marketingu dr Krystyna Romaniuk
Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych dr Krystyna Romaniuk
Europejska integracja gospodarcza dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM
Historia integracji europejskiej dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM
Międzynarodowa integracja gospodarcza dr Tomasz Wierzejski
Mikroekonomia dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM
dr Małgorzata Kędzior-Laskowska
dr Władysław Zakrzewski
mgr Anna Wichowska
Organizacja i zarządzanie dr Krystyna Romaniuk
Organizacja rynku w UE dr Tomasz Wierzejski
mgr Anna Wichowska
Przedsiębiorczość dr Grzegorz Szczubełek
Ekonomika produkcji dr Grzegorz Szczubełek
Ekonomika przedsiębiorstw dr Krystyna Romaniuk
Konkurencyjność firm dr Krystyna Romaniuk
Podstawy organizacji i zarządzania dr Dominika Jakubowska
Przedsiębiorstwo międzynarodowe dr Tomasz Wierzejski
mgr Anna Wichowska
Regulacje prawne w gospodarce żywnościowej dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM
Transport i spedycja dr Małgorzata Kędzior-Laskowska
dr Tomasz Wierzejski
Zarządzanie strategiczne dr Grzegorz Szczubełek
Zarządzanie zasobami ludzkimi dr Grzegorz Szczubełek
Zarządzanie zespołem dr Dominika Jakubowska
Zarządzanie ryzykiem dr Dominika Jakubowska
Zarządzanie projektem dr Grzegorz Szczubełek
Ryek pracy - przedmiot do wyboru dr Władysław Zakrzewski
Rozwój przedsiębiorstwa w kontekście europejskiej integracji i globalizacji - przedmiot do wyboru prof. dr hab. Vasily Bilczak
Aktualne problemy gospodarki światowej - przedmiot do wyboru prof. dr hab. Vasily Bilczak

 

Konsultacje

Godziny konsultacji pracowników katedry w roku akademickim 2019/20 - semestr zimowy

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
prof. dr hab. Wasyl Bilczak, prof zw. czwartek 14.50-16.30 330 +89 523 3765
dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM piątek 08.00-09.00 326 +89 523 3514
dr Dominika Jakubowska poniedziałek 13.00-14.30 424 +89 523 3670
dr Małgorzata Kędzior-Laskowska wtorek 10.00-11.30 422 +89 523 4471
dr Agnieszka Kowalska poniedziałek 11.30-13.00 420 +89 523 4568
dr Grzegorz Szczubełek czwartek
niedziela
09.00-11.00
07.30-08.00
329 +89 523 3669
mgr Anna Wichowska czwartek 11.45-13.00 426 +89 523 3755
dr Tomasz Wierzejski piątek 08.30-10.00 425 +89 523 3670
mgr Aleksandra Ostrowska poniedziałek
piątek
(w czasie zjazdów)
09.30-11.00
14.45-15.15
426 +89 523 3755