Katedra Makroekonomii

Informacje ogólne

 

Kierownik Katedry dr hab. Janusz Heller, prof. UWM

Katedra rozpoczęła działalność 1 stycznia 2004 roku w wyniku wyodrębnienia – z Katedry Ekonomii – problematyki makroekonomii, historii myśli ekonomicznej oraz ekonomii integracji europejskiej. Od początku funkcjonowania głównym przedmiotem naszych zainteresowań badawczych są procesy makroekonomiczne, a w szczególności te związane z transformacją ustrojową w ujęciu regionalnym i lokalnym, a także problematyka integracji ekonomicznej w Europie. W Katedrze zatrudnionych jest obecnie 10 pracowników, w tym 1 profesor, 8 adiunktów i 1 pracownik administracyjny.

 

dr hab. Janusz Heller, prof. UWM kieruje Katedrą Makroekonomii od 1 stycznia 2004 r. W poprzednich latach był zawodowo związany z ośrodkami naukowymi w Bydgoszczy i Warszawie. Jego główne zainteresowania i największy dorobek naukowy można określić jako: makroekonomiczne uwarunkowania i skutki regionalnych różnic w Polsce oraz w integrującej się Europie. W ramach tej problematyki uczestniczył w czterech grantach finansowanych z KBN, w tym jednego był kierownikiem w latach 1997-1999. Badania empiryczne prowadzone pod jego kierownictwem pozwoliły na sformułowanie wniosków teoretycznych, które dotychczas w literaturze nie były opisane. O ile z teorii wiadomo było, że rozwój kraju odbywa się stopniowo i z uwzględnieniem czterech kolejnych etapów, to nowością jest fakt, iż według tych samych cech i kryteriów rozwija się każdy region, który jest tylko częścią kraju. Dowód ten ma istotne znaczenie w dyskusjach nad uwarunkowaniami regionalnego rozwoju kraju, w tym również Polski.
Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, w tym m.in.:

 1. Nauki ekonomiczne na Warmii i Mazurach. 2015. Red. J. Heller, A. Szmyt, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn, ss. 222.
 2. Księga Jubileuszowa 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). 2015. Red. J. Heller, A. Szmyt, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn, ss. 300.
 3. Heller J., Bogdański M. 2015. Gospodarka województwa warmińsko-mazurskiego na tle wybranych województw i regionów Unii Europejskiej. W: Warmia i Mazury 1990-2015. Gospodarka, polityka, społeczeństwo. Red. S. Achremczyk, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn, s. 43-63.
 4. Heller J., Bogdański M. 2014. Skuteczność polityki spójności ekonomicznej Unii Europejskiej. Studia Europejskie, nr 4(68)/2014, s. 149-168.
 5. Heller J., Farelnik E. 2013. Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (52)/2013, s. 81-94.
 6. Heller J. 2012. Finanse samorządów terytorialnych na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, tom XIV, zeszyt 3, s. 110-113
 7. Heller J. 2011. Ekonomiczna aktywność państwa w rozwoju gospodarczym województw w Polsce, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn, ss. 159
 8. Heller J. 2011. Ustrój samorządu terytorialnego w świetle badań nad kierunkami decentralizacji finansów publicznych. Samorząd Terytorialny, nr 10, s. 6-13.
 9. Heller J. 2010. Investments as a Regional Policy Instrument. Olsztyn Economic Journal, nr 5 (1/2010), s. 15-27.
 10. Heller J. 2009. Liberalizm i etatyzm w praktyce gospodarczej krajów Unii Europejskiej. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(37), s. 27-45.
 11. Heller J. 2008. Dochody samorządów terytorialnych w Polsce – ujęcie makroekonomiczne i przesłanki ustrojowe. Samorząd Terytorialny, nr 5, s. 43-50.
 12. Heller J. 2008. Poziom rozwoju gospodarczego województw a dochody samorządów terytorialnych w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 41-53.
 13. Heller J. 2003. Integracja Polski z Unią Europejską. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn, ss. 208.
W kadencji 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki na WNE. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję dziekana WNE.

 

dr hab. Rafał Warżała – adiunkt, absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Zatrudniony w Katedrze Makroekonomii od 2000 r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w 2005 r., na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego)". Promotor: dr hab. Janusz Heller, prof. UWM w Olsztynie.

Zainteresowania naukowe:
- wahania koniunktury gospodarczej,
- bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
- przestrzenne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego,
- rynek turystyczny.

Wybrane publikacje:

 1. Warżała R. 2016. Cykle koniunkturalne w polskich regionach : studium teoretyczno-empiryczne. Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn, ss. 308.
 2. Warżała R. 2015. Specialization and business cycles fluctuations of Polish regions. Managerial Economics, Vol. 16, No. 2, s. 175-188.
 3. Warżała R. 2015. Wykorzystanie miar syntetycznych do konstrukcji regionalnego wskaźnika koniunktury. Wiadomości Statystyczne, nr 3 (646), s. 52-67.
 4. Warżała R. 2014. Morfologia cykli koniunkturalnych w Polsce. Ekonomista, nr 1, s. 119-136.
 5. Warżała R. 2014. The Impact of Business Cycles on the Foreign Direct Investment Inflows to Poland. Equilibrium, Vol. 9, Issue 2, s. 25-40.
 6. Warżała R. 2013. Wahania koniunkturalne a rynek pracy w Polsce. Studia Ekonomiczne, nr 4 (LXXIX), s. 538-559
 7. Warżała R. 2013, Badanie koniunktury w ujęciu regionalnym na przykładzie Warmii i Mazur, [w:] Walczyk K. (red.) Badania koniunktury – zwierciadło gospodarki. Część II, Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie, nr 91, s. 99-120.
 8. Warżała R. 2012, Pomiar i prognozowanie koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Wydawnictwo UWM Olsztyn, ss. 153.
 9. Warżała R. 2011, Analiza koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 81-99.
 10. Warżała R. 2007. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionu Warmii i Mazur, /w:/ Karaszewski W. /red./ Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 487-497.

 

dr Agnieszka Stanowicka - adiunkt, absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Z Katedrą związana od 1999 r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskała w 2006 r. na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Determinanty i instrumenty strategii tożsamości miasta". Promotor rozprawy dr hab. Adolf Michalak. prof. AE.

Zainteresowania naukowe:
- marketing terytorialny,
- rozwój regionalny i jego uwarunkowania,
- strategie tożsamości miast i regionów.

Wybrane publikacje:

 1. Stanowicka A. 2016. Rola komunikacji w budowaniu tożsamości miasta. Studia Miejskie, nr 22, s. 155-166.
 2. Stanowicka A. 2016. Psychologiczne uwarunkowania kształtowania wizerunku miasta. Marketing i Rynek, nr 1, s. 2-8.
 3. Stanowicka A. 2015. Metropolitan Areas in Poland – State of Development and its Barriers. Olsztyn Economic Journal, nr 10(2/2015), s. 143-155.
 4. Stanowicka A. 2014. Rola instytucji kultury w budowaniu wizerunku miasta. W: Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce. M. Cisek, T. Nowogródzka (red.), Wydawnictwo Emka Warszawa, s. 258-267.
 5. Stanowicka A. 2014. Możliwości wykorzystania atrybutów rynku żywności w kształtowaniu wizerunku i rozwoju regionu na przykładzie wybranych regionów Polski. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 107, s. 35-46.
 6. Stanowicka A. 2013. Możliwości wykorzystania dziedzictwa kulturowego w kreowaniu wizerunku regionu. Studia Ekonomiczne i Regionalne, Tom VI, nr 2, s. 47-55.
 7. Stanowicka–Traczyk A. 2011. Wiedza jako determinanta skuteczności strategii tożsamości na przykładzie miast województwa warmińsko–mazurskiego. Samorząd Terytorialny, nr 5, s. 54-65.
 8. Stanowicka–Traczyk A. 2008. Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich. Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz, ss. 170.
 9. Stanowicka–Traczyk A. 2007. Rola marketingu mix w budowaniu tożsamości miasta. Samorząd Terytorialny, nr 9, s. 17-33.
 10. Stanowicka–Traczyk A. 2007. Bariery w budowaniu tożsamości miasta. Marketing i Rynek, nr 4, s. 14-19.

 

dr Paweł Merło – adiunkt, absolwent Wydziału Transportu i Łączności (Zarządzania i Ekonomiki Usług) Uniwersytetu Szczecińskiego. Zatrudniony w Katedrze od 1999 r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w 2006 r. w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych i ich wykorzystanie w praktyce gospodarczej". Promotor rozprawy prof. dr hab. Maria Dębniewska.

Zainteresowania naukowe:
- inwestycje rzeczowe i metody oceny ich efektywności,
- efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw,
- ryzyko inwestowania,
- finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
- inwestycje sektora prywatnego i publicznego,
- psychologia zachowania konsumenta i producenta.

Wybrane publikacje:

 1. Merło P. 2016. Consequences of the Absence of Monotonicity of the NPV Function to the Assessment of Effectiveness of Investment Projects. Engineering Economics, Vol. 27, No.1, s. 39-46.
 2. Merło P., Michalak J. 2015. Konkurencyjność regionów. Badania nad efektywnym inwestowaniem środków publicznych na poziomie NUTS2 w Polsce, Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, Olsztyn, ss. 191.
 3. Merło P., Konarzewski P. 2015. The momentum effect exemplifies the influence of investors' irrational behaviour on prices of shares and stocks: an analysis of the momentum effect on the Warsaw Stock Exchange. E-FINANSE, nr 11/1, s. 56-64.
 4. Merło P. 2014. Implications of discounting methods and relations between NPV, IRR and MIRR for efficiency evaluation of investment projects. Humanities and Social Sciences, nr 20(3), s. 103-116.
 5. Merło P. 2014. Rola polityki podatkowej państwa w kształtowaniu poziomu inwestycji rzeczowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia BAS, nr 1/2014, s. 141-166.
 6. Merło P., Michalak J. 2013. Assessment of the use electronic commerce by Polish consumers – report from the field, Actual Problems of Economics, nr 2013/11, s. 426-433.
 7. Merło P. 2012. Модель инвестирования с учётом альтернативных инвестиций нулевых затрат. Сборник научных трудов: Компьютерные и информационные технологии при моделировании, в управлении и в экономике, Книга 2, Национальный Аэрокосмический Университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Харьков.
 8. Morozov L., Merło P. 2010. Koncepcja progu rentowności w ujęciu stochastycznym i jej wykorzystanie w praktyce gospodarczej, Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, zeszyt 17, nr 4/2010, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 9. Merło P. 2010. Analysis of the relationship between company size and tangible investment expenditures in Poland based on the example of the Province of Warmia and Mazury, Сборник научных трудов: Компьютерные и информационные технологии при моделировании, в управлении и в экономике, Книга 1, Национальный Аэрокосмический Университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Харьков.
 10. Morozov L., Merło P. 2010. Model stochastyczny w metodzie kosztów zmiennych, [w:] Metody Inżynierskie w Zarządzaniu, Monografia pod red. P.Palicha, Wydawnictwo Techniczno-Naukowa JAS, Gdynia.

 

dr Kamil Kotliński – adiunkt, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Zatrudniony w Katedrze od 2003 r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w 2011 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Makroekonomiczne aspekty procesu unifikacji polityki pieniężnej w Unii Europejskiej". Promotor rozprawy dr hab. Janusz Heller, prof. UWM.

Zainteresowania naukowe:
- polityka budżetowa i finanse publiczne,
- integracja walutowa i polityka monetarna,
- integracja europejska, zwłaszcza w zakresie polityki budżetowej,
- historyczna ewolucja podstawowych nurtów teoretycznych w ekonomii oraz integracji gospodarczej.

Wybrane publikacje:

 1. Kotliński K. 2016. Makroekonomiczne efekty wprowadzenia euro na Litwie. W: Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej. Red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 67-76.
 2. Kotliński K. 2015. Nowe narzędzia koordynacji a dyscyplina fiskalna w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W: Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej. Red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 327-336.
 3. Kotliński K. 2015. Pogłębienie koordynacji polityki budżetowej w Unii Gospodarczej i Walutowej. W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro: wybrane problemy VI. Red. S. Owsiak, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i NBP, Kraków, s. 175-190.
 4. Kotliński K. 2014. Kurs walutowy jako mechanizm dostosowawczy w latach 2008-2011 na przykładzie wybranych krajów. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 29/2014, s. 245-260.
 5. Kotliński K. 2013. Ryzyko kursowe w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej podczas kryzysu w latach 2008-2011. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 103 (2013) s. 79-90.
 6. Kotliński K. 2013. Traktat o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu jako narzędzie koordynacji polityki budżetowej w Unii Europejskiej. Oeconomia Copernicana, nr 2, s. 5–20.
 7. Heller J., Kotliński K. 2012. Finanse publiczne w krajach UE-15 a uczestnictwo w strefie euro. Ekonomista, nr 2, s. 227-241.
 8. Kotliński K. 2012. Rola koncepcji integracji politycznej i gospodarczej w procesie integracji europejskiej. Szkice Humanistyczne, tom XII, nr 2 (vol.28). s. 119-132.
 9. Heller J., Kotliński K. 2012. Finanse publiczne nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej na tle kryzysu w strefie euro. Studia Europejskie, nr 2 (62), s.57-72.
 10. Kotliński K. 2009. Integracja krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską w świetle efektu Balassy-Samuelsona. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 71, s. 123-130.

 

dr Wioletta Wierzbicka – adiunkt, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zatrudniona w Katedrze od 2004 r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskała w 2012 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Regionalne zróżnicowanie efektywności przedsiębiorstw prywatnych w Polsce". Promotor rozprawy - dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM.

Zainteresowania naukowe:
- rozwój regionalny, konkurencyjność regionów,
- efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw,
- czynniki lokalizacji działalności gospodarczej,
- rozwój biogospodarki w Polsce.

Wybrane publikacje:

 1. Wierzbicka W. 2016. The innovation system as a pillar for a knowledge-based economy – an analysis of the regional diversity in Poland. Olsztyn Economic Journal, Nr 11 (4/2016), s. 343-357.
 2. Wierzbicka W. 2015. Return on sales for companies in Eastern Poland. Olsztyn Economic Journal, Nr 10 (4/2015), s. 373-384.
 3. Wierzbicka W. 2015. Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w warunkach zmienności otoczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 106 (33/2015), s. 239-250.
 4. Wierzbicka W. 2014. Potencjał innowacyjny polskich regionów – analiza taksonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 331, s. 246-256.
 5. Bogdański M., Wierzbicka W. 2014. Socio-economic potential of Polish voivodship cities. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 334, s. 295-305.
 6. Wierzbicka W., Długosz J., Szumowska K. 2014. Przedsiębiorstwa jako kreatorzy rynku inwestycyjnego biogospodarki. [w:] Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Red. H. Godlewska-Majkowska, A. Buszko. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 153-179.
 7. Wierzbicka W. 2013. Quality of location in regions and economic efficiency of private companies in Poland. Olsztyn Economic Journal, nr 2/2013, s. 121-134.
 8. Wierzbicka W. 2013. Regionalne zróżnicowanie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw prywatnych w Polsce - analiza taksonomiczna. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3/2013, s. 5-20.
 9. Wierzbicka W. 2013. Produktywność pracy przedsiębiorstw prywatnych w Polsce - ujęcie regionalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 97 (24/2013) s. 241-256.
 10. Wierzbicka W. 2010. Economic effectiveness of private enterprises in Poland – regional approach. Olsztyn Economic Journal, Nr 5, s. 110-123.

 

dr Eliza Farelnik – adiunkt, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zatrudniona w Katedrze od 2007 r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskała w 2011 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Relacje ekonomiczne między rewitalizacją obszarów miejskich a rozwojem lokalnym (na przykładzie miast województwa warmińsko-mazurskiego)". Promotor rozprawy ś.p. dr hab. Dariusz Waldziński, prof. UWM.

Zainteresowania naukowe:
- makroekonomia,
- rozwój regionalny i lokalny,
- ekonomia miasta,
- rewitalizacja obszarów miejskich.

Wybrane publikacje:

 1. Farelnik E., Stanowicka A. 2016. Smart city, slow city and smart slow city as development models of modern cities. Olsztyn Economic Journal, Nr 11 (4/2016), s. 359-370.
 2. Farelnik E. 2015. Innowacyjność w procesie rewitalizacji obszarów miejskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 391, s. 137-146.
 3. Farelnik E. 2015. Innovation in Urban Revitalization Programs in The Region of Warmia and Mazury. Olsztyn Economic Journal, Nr 10 (1/2015), s. 85-95.
 4. Farelnik E., Wierzbicka W. 2014. Miejska gospodarka lokalna w ujęciu holistycznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 332, s. 91-99.
 5. Farelnik E. 2014. Program rewitalizacji jako narzędzie kształtowania współczesnej przestrzeni miast województwa warmińsko-mazurskiego. W: Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. M. Madurowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 123-137.
 6. Farelnik E. 2013. Relacje ekonomiczne między rewitalizacją obszarów miejskich a rozwojem lokalnym, Samorząd Terytorialny, Nr 7-8/2013, s. 71-87.
 7. Heller J., Farelnik E. 2013. Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 2 (52)/2013, s. 81-94.
 8. Farelnik E. 2012. Urban area revitalisation programme implementation conditions in the province of Warmia and Mazury, Olsztyn Economic Journal, Nr 7(2)/2012, s. 289-299.
 9. Farelnik E. 2012. Finansowanie programów rewitalizacji obszarów miejskich – analiza dotychczasowych doświadczeń. Ekonomia – Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 4 (21)/2012, s. 290-307.
 10. Chodkowska E. 2009. Rewitalizacja jako szansa rozwoju małych miast województwa warmińsko-mazurskiego. [w:] Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, J. Poczobut (red.), Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków, s. 75-83.

 

dr Marcin Bogdański – adiunkt, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W Katedrze Makroekonomii zatrudniony od 2005 roku. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2011 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie przedstawiając rozprawę doktorską pt. "Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego w Polsce". Promotorem rozprawy był dr hab. Janusz Heller, prof. UWM.Od 2012 roku uczestniczy w pracach Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych. W ramach działalności Centrum był współautorem dwóch opracowań naukowych dotyczących delimitacji obszaru funkcjonalnego aglomeracji olsztyńskiej oraz założeń do strategii rozwoju Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego. Członek grupy tematycznej "Gospodarka. Rynek pracy. Finanse" powołanej w celu aktualizacji Strategii Rozwoju Olsztyna.

Zainteresowania naukowe:
- rozwój regionalny i jego uwarunkowania,
- gospodarka miejska,
- gospodarka przestrzenna.

Wybrane publikacje:

 1. Bogdański M. 2016. Influence of the A2 motorway on the economic development at local level. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, nr 32, s. 49-59.
 2. Bogdański M., Michalak J., Merło P. 2015. Kapitał ludzki i jego znaczenie w rozwoju gospodarczym. W: Efekty inwestowania w kształcenie kadry menadżerskiej dla potrzeb regionalnego rynku pracy. Studium przypadku na przykładzie WNE UWM. Red. J. Michlak, P. Merło, Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, Olsztyn, s. 9-17.
 3. Bogdański M. 2015. Polityka miejska UE jako narzędzie realizacji polityki spójności UE. W: Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej. Red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 189-197.
 4. Bogdański M. 2014. Delimitacja obszaru aglomeracji olsztyńskiej. Ekonomia XXI wieku, nr 1(1)/2014, s. 58-73.
 5. Bogdański M. 2014. Airports as a factor of regional development on the example of the Szymany Airport. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, nr 25/2014, s. 15-23.
 6. Bogdański M. 2012. Modern thoeries of regional development. Oeconomia Copernicana, nr 2/2012, s. 25-41.
 7. Bogdański M. 2012. Dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego regionów w Polsce - ujęcie dynamiczne. Samorząd terytorialny, nr 7-8/2012, s. 42-56.
 8. Bogdański M. 2012. Economic potential of polish cities - a regional approach. Bulletin of Geography. Socio-economic series, nr 17/2012, s. 13-20.
 9. Bogdański M. 2011. Regionalne zróżnicowanie potencjału gospodarczego polskich miast. W: Społeczno-ekonomiczne problemy regionów, pod red. A. Organiściak-Krzykowskiej i B. Balcerzak-Paradowskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Warszawa-Olsztyn, s. 62-82.
 10. Bogdański M. 2011. Geograficzna struktura podziału funduszy europejskich w Polsce. Finanse Komunalne, nr 9/2011, s. 5-20.

 

dr Bogdan Włodarczyk – adiunkt, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w 2011 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Rynek kredytów a wzrost gospodarczy w Polsce w warunkach światowego kryzysu finansowego". Promotor rozprawy dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM. Doktorat z wyróżnieniem.
Wykształcenie uzupełniające:
- MBA – Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów BCC, Uniwersytet Gdański, RSM Erasmus University w Roterdamie, 2009;
- Specjalista Bankowy, Dyplom z wyróżnieniem – ZBP Nr 352/2003;
- Studia Podyplomowe "Bankowość" Uniwersytet Gdański 2000;
- Podyplomowe Studium bankowości - Gdańska Akademia Bankowa 2001;
- Dyplomowany Pracownik Bankowy, Dyplom z wyróżnieniem – ZBP Nr 1665/2001;
- Egzamin na kandydatów do rad nadzorczych w sp. SP – MSP 159/2001;
- Makler Papierów Wartościowych, licencja Nr 1139 z 1994 r.

Zainteresowania naukowe:
- rynek finansowy (sektor bankowy) i jego wpływ na wzrost gospodarki,
- ekspozycja kredytowa wraz z nowymi formami wierzytelności banku,
- ryzyko bankowe i jego analiza,
- ekonomiczne aspekty procesów integracji w UE.

Wybrane publikacje:

 1. B. Włodarczyk, Rynek surowców a ryzyko bankowe (w ujęciu ryzyka rynkowego i kredytowego), Wydawnictwo UWM w Olsztyn, Olsztyn 2018, ss. 255, rec. Prof. dr hab. W. Tarczyński, prof. SGH dr hab. W. Rogowski, ISBN 978-83-8100-126-7.
 2. B. Włodarczyk, M. Szturo, The impact of the financial sector on the economic growth, Czasopismo Finanse KNF, Warszawa 2018.
 3. B. Włodarczyk, Prognozowanie zmienności stóp zwrotu na rynkach złota i srebra z uwzględnieniem efektu asymetrii i długiej pamięci, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace WNEiZ US (50/1), Szczecin 2017.
 4. B. Włodarczyk, Zmienność cen na rynkach towarowych a ryzyko banku, Problemy Zarządzania 1/ 2017 tom 2, UW Warszawa 2017.
 5. B. Włodarczyk, A. Burchi, Bank branches rationalization: Italy vs Poland, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 482, Contemporary Trends and Challenges, red. K. Jajuga, Wrocław 2017.
 6. B. Włodarczyk, A. Ostrowska, The impact of selected recommendations of Polish banking supervision on banks’ credit exposure secured by mortgage, Working papers of the Department of Economics - University of Perugia, Perugia, Włochy 2017.
 7. B. Włodarczyk, Makroekonomiczne skutki wprowadzenia waluty euro w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, Vol. L, 4, Lublin 2016.
 8. B. Włodarczyk, Komu służy system finansowy - refleksja po światowym kryzysie gospodarczym, Journal of Management and Financial Sciences, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH Zeszyt nr 140, Warszawa 2014.
 9. B. Włodarczyk, The post-crisis strategies of exchange banks in Poland in the context of their operating effectiveness, Financial aspects of management, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Vol. XV, SAN Łódź 2014.
 10. B. Włodarczyk, Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego, CeDeWu, Warszawa 2012, ss. 174, recenzja prof. zw. dr hab. R. Wierzba. ISBN 978-83-7556-084-8.

Działalność naukowa

 

Obszary badawcze

Problematyka badawcza mieści się w pierwszym z dwóch obszarów badawczych realizowanych na Wydziale: Konkurencyjność gospodarki w wymiarze rynkowym i regionalnym

W Katedrze realizowany jest temat statutowy: Ekonomiczne i kulturowe aspekty rozwoju regionalnego Polityka regionalna Unii Europejskiej zakłada wyrównywanie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego, nie tylko między krajami członkowskimi, ale przede wszystkim między regionami. Z tego więc względu uzasadnione są badania, których celem jest ocena uwarunkowań rozwoju ekonomicznego i kulturowego kraju w ujęciu regionalnym. W ramach tematu statutowego realizowane są więc badania, które mają umożliwić weryfikację następującej hipotezy badawczej: Polska jest krajem zróżnicowanym regionalnie, a próby prostego niwelowania i wyrównywania tych dysproporcji są bardzo utrudnione ze względu na dominującą rolę, w procesie rozwojowym, czynników wewnętrznych (uwarunkowań endogenicznych).
Szczegółowo problematyka badań sprowadza się do następujących zagadnień:

 • Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski w ujęciu regionalnym i lokalnym,
 • Efektywność przedsiębiorstw i przekształceń własnościowych w ujęciu regionalnym,
 • Regionalne aspekty badania koniunktury gospodarczej,
 • Ekonomiczne efekty integracji europejskiej,
 • Ekonomiczne aspekty rewitalizacji obszarów miejskich,
 • Urbanizacyjne uwarunkowania dysproporcji w rozwoju regionalnym kraju,
 • Kształtowanie wizerunku miast i terenów zurbanizowanych,
 • Ekonomiczne podstawy kształtowania obszarów aglomeracyjnych,
 • Procesy inwestycyjne w gospodarce i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw i regionów.

Od początku funkcjonowania Katedry, cztery osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a siedmiu pracowników obroniło prace doktorskie.

Granty, ekspertyzy, prace badawczo-rozwojowe

Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych

Kolegium Wojewody ds. Ekonomicznych

2014 – Inwestycje rewitalizacyjne jako przykład aktywności innowacyjnej miasta. Grant uczelniany realizowany w ramach projektu "Rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich UWM". Wykonawca dr Eliza Farelnik.

2013 – Uwarunkowania rozwoju biogospodarki w województwie warmińsko-mazurskim. Grant uczelniany realizowany w ramach projektu "Rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich UWM". Wykonawca dr Wioletta Wierzbicka.

2013 – Merło P., Wędrowska W. "Raport z badań dotyczących atrakcyjności venture capital jako instrumentu kapitałowego dla podmiotów ekonomii społecznej" realizowanych w ramach projektu "Venture Capital jako nowe i skuteczne narzędzie wsparcia kapitałowego w aktywizacji zawodowej młodzieży powyżej 15 r. życia z terenu woj. warmińsko-mazurskiego" na zlecenie Stowarzyszenia "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka". Centrum Badań i Analiz firmy Techpal sp. z o.o. w Olsztynie, Olsztyn.

2012 – Heller J., Warżała R. Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2011, Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa w 2012 r.

2012 – Rola kursu walutowego jako mechanizmu dostosowawczego podczas kryzysu w latach 2008-2011.Grant uczelniany realizowany w ramach projektu "Rozwój młodej kadry naukowej UWM". Wykonawca dr Kamil Kotliński.

2011 – Opracowanie ekonometrycznego modelu gospodarki regionalnej w oparciu o syntetyczny wskaźnik potencjału gospodarczego miast. Grant uczelniany realizowany w ramach projektu "Rozwój młodej kadry naukowej UWM". Wykonawca dr Marcin Bogdański.

2010 – Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec I, II, III i IV kwartału 2010 z prognozą na najbliższe 3 miesiące.Raport przygotowany w ramach Kolegium Analiz Ekonomicznych przy Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Wykonawca dr Rafał Warżała.

2009 – Analiza koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim w I, II i III kwartale 2009 r., raporty przygotowane na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonawca dr Rafał Warżała.

2009 – Projekt badawczy promotorski pt: Relacje ekonomiczne między rewitalizacją obszarów miejskich a rozwojem lokalnym (na przykładzie miast województwa warmińsko-mazurskiego), realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie w latach 2009-2011 (Nr NN 114 056536). Kierownik projektu ś.p. dr hab. Dariusz Waldziński, prof. UWM, wykonawca mgr Eliza Farelnik.

2005 – Heller J., Kawiecka W., Kotliński K., Warżała R.Makroekonomiczne aspekty procesów przekształceń własnościowych. [W:] Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 r. Raport wykonany na zamówienie Ministerstwa Skarbu Państwa, Warszawa, s. 71-114.

Koła naukowe

Od 1 grudnia 2005 r. przy Katedrze funkcjonuje "Koło Naukowe Makroekonomii" (dawniej "Koło Naukowe Homo Economicus).

Podstawowym Celem Koła Naukowego jest aktywne uczestnictwo w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych, odbywającym się co roku w maju na UWM. Uczestnictwo to ma postać kilku referatów opracowanych przez członków Koła, które są przedmiotem prezentacji i oceny przez jury. Materialnym dowodem aktywnego uczestnictwa w seminarium jest publikacja książkowa zawierająca tekst wszystkich nadesłanych referatów. Drugim celem Koła Naukowego Makroekonomii jest dyskusja nad aktualnymi problemami makroekonomicznymi, dotyczącymi zarówno gospodarki polskiej, jak i światowej.

W ramach współpracy Koło Naukowe Makroekonomii współdziała z innymi kołami działającymi na Wydziale, a w szczególności z Kołem Naukowym Ekonomii Międzynarodowej przy Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Kołem Naukowym Creative przy Katedrze Organizacji i Zarządzania. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych bieżącymi problemami gospodarki w skali makro do aktywnego uczestnictwa w życiu naszego koła.

Sprawozdanie z działalności koła w roku akad. 2012/2013

Kontakt:
e-mail: knm.uwm@gmail.com, profil na FB: www.facebook.com/knm.uwm

 

Działalność dydaktyczna

 

Katedra Makroekonomii prowadzi działalność dydaktyczną w formie wykładów, seminariów dyplomowych i ćwiczeń na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych dla studentów macierzystego wydziału i innych wydziałów uniwersytetu oraz absolwentów.

 

Realizowane przedmioty

Wykaz przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w roku akademickim 2017/18

Nazwa przedmiotuProwadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych
Makroekonomia dr hab. Rafał Warżała
dr Paweł Merło
dr Marcin Bogdański
dr Agnieszka Stanowicka
dr Eliza Farelnik
dr Wioletta Wierzbicka
Podstawy makroekonomii dr hab. Rafał Warżała
dr Marcin Bogdański
dr Eliza Farelnik
dr Wioletta Wierzbicka
Koniunktura gospodarcza dr hab. Rafał Warżała
Historia myśli ekonomicznej dr Kamil Kotliński
Ekonomia integracji europejskiej dr Kamil Kotliński
dr Bogdan Włodarczyk
Ekonomia menedżerska dr Paweł Merło
Przedmioty do wyboru dr Marcin Bogdański
dr Agnieszka Stanowicka
dr Bogdan Włodarczyk
Seminaria licencjackie i magisterskie dr hab. Janusz Heller, prof. UWM
dr hab. Rafał Warżała
dr Paweł Merło
dr Agnieszka Stanowicka
dr Bogdan Włodarczyk
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Ekonomia dr Eliza Farelnik
dr Bogdan Włodarczyk
Wydział Humanistyczny
Ekonomia dr Bogdan Włodarczyk
Ekonomia mediów dr Bogdan Włodarczyk
Mikroekonomia dr Kamil Kotliński
dr Wioletta Wierzbicka
Makroekonomia dr hab. Rafał Warżała
Przedmiot do wyboru dr hab. Rafał Warżała
Wydział Nauk o Środowisku
Ekonomia dr Agnieszka Stanowicka
Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia dr hab. Rafał Warżała
Wydział Teologii
Podstawy ekonomii dr Paweł Merło
Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
Mikroekonomia dr Marcin Bogdański
Makroekonomia dr Marcin Bogdański
Studia Doktoranckie
Makroekonomia dr hab. Janusz Heller, prof. UWM

 

KonsultacjeGodziny konsultacji pracowników katedry w roku akademickim 2017/18 - semestr letni

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
Dr hab. Janusz Heller, prof. UWM poniedziałek:
wtorek:
10.00-11.30
10.00-11.30
204 (89) 523 3782
Dr Marcin Bogdański poniedziałek:
wtorek:
09.00-10.30
09.00-10.30
203 (89) 523 4330
Dr Eliza Farelnik środa:
czwartek:
16.30-18.30
16.30-18.30
211 (89) 524 5114
Dr Kamil Kotliński wtorek:
czwartek:
09.00-11.00
13.00-14.30
202 (89) 523 4316
Dr Paweł Merlo wtorek:
środa:
10.00-11.30
08.30-09.50
210 (89) 523 3202
Dr Agnieszka Stanowicka poniedziałek:
wtorek:
11.30-13.00
13.00-14.30
214 (89) 524 5127
Dr hab. Rafał Warżała wtorek:
czwartek:
08.00-09.30
11.30–13.00
207 (89) 523 4201
Dr Wioletta Wierzbicka środa:
czwartek:
13.00-14.30
13.00-14.30
213 (89) 523 3392
Dr Bogdan Włodarczyk wtorek:
czwartek:
11.00-13.00
11.00-13.00
342
Oczapowskiego 4
(89) 524 6242
Mgr Łukasz Markowski – doktorant poniedziałek:
wtorek:
07.30-09.30
11.00-13.00
211 (89) 524 5114

 

Studia podyplomowe

 

W latach 2009-2016 w Katedrze realizowane były studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. Był to projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Do chwili obecnej zrealizowano siedem edycji studiów, które łącznie ukończyło 390 osób.

Kierownikiem sześciu pierwszych edycji studiów i ich inicjatorem był dr hab. Janusz Heller, prof. UWM, kierownikiem siódmej edycji była dr Wioletta Wierzbicka.

Głównym celem studiów była edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych na temat zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii współczesnej waluty europejskiej. Studia adresowane były przede wszystkim do osób posiadających dyplom ukończenia studiów ekonomicznych, minimum pierwszego stopnia. W miarę możliwości przyjmowani byli również: nauczyciele, kadra kierownicza administracji samorządowej, dziennikarze, przedsiębiorcy, pracownicy organizacji samorządowych zaangażowani w rozwój edukacji ekonomicznej oraz osoby, które w swoich listach motywacyjnych przedstawiły wartościowe inicjatywy dalszego przekazywania zdobytej wiedzy.

Kadrę dydaktyczną stanowili wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Wydarzenia

 

Od 2013 roku zespół w składzie: dr Marcin Bogdański, dr Kamil Kotliński, dr Rafał Warżała i mgr Anna Wichowska zajmuje się organizacją warsztatów w ramach Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki. Warsztaty skierowane są głównie do uczniów szkół średnich, jednak przygotowywane są imprezy również dla młodszych uczestników.

W ramach 11. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki w Katedrze zorganizowane były warsztaty pt. „Euro walutą Polski?”. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nich udział w sumie 75 uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście, Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Olsztynie i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie.

W ramach 12. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki przygotowaliśmy 2 imprezy: warsztaty pt. „Czy Polska jest gotowa do przyjęcia euro?”, w których uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Olsztynie oraz warsztaty pt. „Czy warto wprowadzać euro w Polsce?”, których uczestnikami byli uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie.

 

W ramach 13. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki w cyklu „Spotkania z ekonomią” nasi naukowcy ponownie przygotowali dwie imprezy. Projekt dofinansowała Fundacja Bankowa Kronenberga przy City Handlowy. Dnia 24.09.2015 r. odbyły się warsztaty pt. „Czy wspólna waluta jest lepsza od własnej?”, w których uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum z Zespołu Szkół w Czerwonce.

 

Drugie warsztaty odbyły się dnia 25.09.2015 r. i nosiły tytuł: „Jakie są korzyści z posługiwania się wspólną walutą (euro)?”. Udział w tych warsztatach wzięli uczniowie klasy 2b ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olsztynie. Dodatkowo, dzięki dofinansowaniu z Fundacji Bankowej Kronenberga możliwe było przeprowadzenie konkursu z nagrodami.

 

W ramach 14. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki ponownie odbyły się dwie imprezy dofinansowane przez Fundację Bankową Kronenberga przy City Handlowy. Dnia 22.09.2016 r. odbyły się warsztaty pt. „Jakie są korzyści z posługiwania się wspólną walutą (euro)?”. W rolę przedsiębiorców zaangażowanych w handel międzynarodowy i wymieniających waluty wcielili się uczniowie klasy 6 Szkoły Podstawowej nr 29 w Olsztynie. Uczniowie dostali koperty z indywidualną rolą, zadaniem i rekwizytami. Każdy z nich dostał za zadanie sprzedać swój produkt za określoną ilość waluty krajowej i kupić określony produkt. Trudność polegała na tym, że przedsiębiorcy byli z różnych krajów i posługiwali się różnymi walutami. Dwójka uczestników została bankierami prowadzącymi kantor wymiany walut.

Po dokonaniu transakcji przyszedł czas na podsumowanie i wnioski. Nastoletni przedsiębiorcy stwierdzili, że dużo łatwiej jest przeprowadzać transakcje w handlu międzynarodowym, gdy wszyscy mają wspólną walutę. Jako niedogodność wskazali konieczność wymiany walut, trudność w przeliczaniu i konieczność stania w kolejce do punktu wymiany walut. Jedna z uczennic pracująca w kantorze wymiany walut stwierdziła, że „Wymiana walut to trudna, ciężka i zupełnie niepotrzebna praca”.

 

Dnia 22.09.2016 odbyły się warsztaty pt. „Czy ekonomiści grają w gry?”, których inspiracją była teoria Williama Vickrey’a. Po wprowadzeniu przygotowanym przez doktora Marcina Bogdańskiego, uczniowie gimnazjum i liceum nr 4, goszczący na UWM, wcieli się w przedsiębiorców oraz pracowników Urzędu Miasta. Najpierw odbył się przetarg według klasycznych reguł, następnie według reguł znanych jako „aukcja Vickrey’a”. Uczestnicy żywo zainteresowali się teorią gier i ekonomią.

 

Dnia 30.09.2016 roku odbyła się Europejska Noc Naukowców. Nasi naukowcy w składzie: dr Kamil Kotliński, dr Marcin Bogdański, dr Rafał Warżała i mgr Anna Wichowska również przygotowali atrakcyjne warsztaty: „Czy ekonomiści grają w gry?” oraz „Wspólna waluta: szanse i zagrożenia”.

 

Na 15. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki przygotowaliśmy warsztaty zatytułowane „Wspólna waluta: szanse i zagrożenia”. W tych warsztatach wzięła udział młodzież z Gimnazjum w Pieckach. Po wysłuchaniu krótkiego wprowadzenia uczniowie uczestniczyli w pracach jednego z dwóch obozów: zwolenników lub przeciwników wprowadzenia euro w Polsce. Korzystając z pomocy i opracowanych wcześniej przez naszych pracowników materiałów każdy z obozów przygotował prezentację, w której przedstawił swoje argumenty. Uczniowie byli bardzo zainteresowani przedmiotem warsztatów, jak również działalnością Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Drugie warsztaty zostały zatytułowane „Czy można wygrać ze zdrowym rozsądkiem: teoria gier w ekonomii”. Inspiracją była teoria Williama Vickrey’a. Po wprowadzeniu przygotowanym przez dr. Marcina Bogdańskiego uczniowie VII klasy Szkoły Podstawowej nr 2, goszczący na UWM, wcielili się w przedsiębiorców oraz pracowników Urzędu Miasta. Najpierw odbył się przetarg według klasycznych reguł, następnie według reguł znanych jako „aukcja Vickrey’a”. Uczestnicy żywo zainteresowali się teorią gier i ekonomią.

Podczas Europejskiej Nocy Naukowców zespół w składzie prof. Rafał Warżała, dr Marcin Bogdański, dr Kamil Kotliński i mgr Anna Wichowska przygotował 2 imprezy: warsztaty pt. „Jakie korzyści dla handlu niesie euro?” oraz warsztaty „Czy można wygrać ze zdrowym rozsądkiem: teoria gier w ekonomii”. Na warsztatach „Jakie korzyści dla handlu niesie euro?” uczniowie klasy Vb ze Szkoły Podstawowej w Rusi dostali koperty z indywidualną rolą, zadaniem i rekwizytami. Dzięki wcieleniu się w rolę przedsiębiorców zaangażowanych w handel międzynarodowy i wymieniających waluty, nasi goście docenili korzyści, jakie daje wspólna waluta.