Katedra Makroekonomii

Informacje ogólne

 

Kierownik Katedry dr hab. Janusz Heller, prof. UWM

Katedra rozpoczęła działalność 1 stycznia 2004 roku. W wyniku wyodrębnienia – z Katedry Ekonomii – problematyki makroekonomii, historii myśli ekonomicznej oraz ekonomii integracji europejskiej. Od początku funkcjonowania głównym przedmiotem naszych zainteresowań badawczych są procesy makroekonomiczne, a w szczególności te związane z transformacją ustrojową w ujęciu regionalnym i lokalnym, a także problematyka integracji ekonomicznej w Europie. W Katedrze zatrudnionych jest obecnie 10 pracowników, w tym 1 profesor, 8 adiunktów i 1 pracownik administracyjny.

dr hab. Janusz Heller, prof. UWM kieruje Katedrą Makroekonomii od 1 stycznia 2004 r. W poprzednich latach był zawodowo związany z ośrodkami naukowymi w Bydgoszczy i Warszawie. Jego główne zainteresowania i największy dorobek naukowy można określić jako: makroekonomiczne uwarunkowania i skutki regionalnych różnic w Polsce oraz w integrującej się Europie. W ramach tej problematyki uczestniczył w czterech grantach finansowanych z KBN, w tym jednego był kierownikiem w latach 1997-1999. Badania empiryczne prowadzone pod jego kierownictwem pozwoliły na sformułowanie wniosków teoretycznych, które dotychczas w literaturze nie były opisane. O ile z teorii wiadomo było, że rozwój kraju odbywa się stopniowo i z uwzględnieniem czterech kolejnych etapów, to nowością jest fakt, iż według tych samych cech i kryteriów rozwija się każdy region, który jest tylko częścią kraju. Dowód ten ma istotne znaczenie w dyskusjach nad uwarunkowaniami regionalnego rozwoju kraju, w tym również Polski.
Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, w tym m.in.:

 1. Integracja Polski z Unią Europejską. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn 2003, ss. 208. – monografia.
 2. Ekonomiczna aktywność państwa w rozwoju gospodarczym województw w Polsce, Wydawnictwo UWM w Olsztynie 2011, ss. 159. – monografia.
 3. Poziom rozwoju gospodarczego województw a dochody samorządów terytorialnych w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008, nr 4, s. 41-53.
 4. Dochody samorządów terytorialnych w Polsce – ujęcie makroekonomiczne i przesłanki ustrojowe, Samorząd Terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, nr 5, s. 43-50.
 5. Liberalizm i etatyzm w praktyce gospodarczej krajów Unii Europejskiej, Studia Regionalne i Lokalne nr 3 (37), s. 27-45, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009.
 6. Ustrój samorządu terytorialnego w świetle badań nad kierunkami decentralizacji finansów publicznych, Samorząd Terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, nr 10, s. 6-13.
W kadencji 2008-2012 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki na WNE. W kadencji 2012-2016 pełni funkcję dziekana WNE.

 

dr Agnieszka Stanowicka - adiunkt, absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Z Katedrą związana od 1999 r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskała w 2006 r. na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Determinanty i instrumenty strategii tożsamości miasta". Promotor rozprawy dr hab. Adolf Michalak. prof. AE.

Zainteresowania naukowe:
- marketing terytorialny,
- rozwój regionalny i jego uwarunkowania,
- strategie tożsamości miast i regionów.

Wybrane publikacje:

 1. Stanowicka–Traczyk A. 2011. Wiedza jako determinanta skuteczności strategii tożsamości na przykładzie miast województwa warmińsko–mazurskiego. Samorząd Terytorialny, nr 5, s. 54-65.
 2. Stanowicka–Traczyk A. 2008. Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich. Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz, ss. 170.
 3. Stanowicka–Traczyk A. 2007. Rola marketingu mix w budowaniu tożsamości miasta. Samorząd Terytorialny, nr 9, s. 17-33.
 4. Stanowicka–Traczyk A. 2007. Bariery w budowaniu tożsamości miasta. Marketing i Rynek, nr 4, s. 14-19.
 5. Stanowicka–Traczyk A. 2007. Instrumenty strategii kształtowania wizerunku na przykładzie miast polskich. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 53-70.
 6.  

  dr Paweł Merło – adiunkt, absolwent Wydziału Transportu i Łączności (Zarządzania i Ekonomiki Usług) Uniwersytetu Szczecińskiego. Zatrudniony w Katedrze od 1999 r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w 2006 r. w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych i ich wykorzystanie w praktyce gospodarczej". Promotor rozprawy prof. dr hab. Maria Dębniewska.

  Zainteresowania naukowe:
  - inwestycje rzeczowe i metody oceny ich efektywności,
  - efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw,
  - ryzyko inwestowania,
  - finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
  - inwestycje sektora prywatnego i publicznego,
  - psychologia zachowania konsumenta i producenta.

  Wybrane publikacje:

  1. Merło P. 2012. Модель инвестирования с учётом альтернативных инвестиций нулевых затрат. Сборник научных трудов: Компьютерные и информационные технологии при моделировании, в управлении и в экономике, Книга 2, Национальный Аэрокосмический Университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Харьков.
  2. Morozov L., Merło P. 2010. Koncepcja progu rentowności w ujęciu stochastycznym i jej wykorzystanie w praktyce gospodarczej, Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, zeszyt 17, nr 4/2010, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
  3. Merło P. 2010. Analysis of the relationship between company size and tangible investment expenditures in Poland based on the example of the Province of Warmia and Mazury, Сборник научных трудов: Компьютерные и информационные технологии при моделировании, в управлении и в экономике, Книга 1, Национальный Аэрокосмический Университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Харьков.
  4. Morozov L., Merło P. 2010. Model stochastyczny w metodzie kosztów zmiennych, [w:] Metody Inżynierskie w Zarządzaniu, Monografia pod red. P.Palicha, Wydawnictwo Techniczno-Naukowa JAS, Gdynia.
  5. Merło P. 2010. Analysis of the relationship between company size and tangible investment expenditures in Poland based on the example of the Province of Warmia and Mazury, Сборник научных трудов: Компьютерные и информационные технологии при моделировании, в управлении и в экономике, Книга 1, Национальный Аэрокосмический Университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Харьков.
  6. Merło P. 2009. Inwestycje w strategii przedsiębiorstwa, Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach 3/2009, Ogólnopolskie Wydawnictwo PCG, Rzeszów.

   

  dr Rafał Warżała – adiunkt, absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Zatrudniony w Katedrze Makroekonomii od 2000 r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w 2005 r., na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego)". Promotor: dr hab. Janusz Heller, prof. UWM w Olsztynie.

  Zainteresowania naukowe:
  - wahania koniunktury gospodarczej,
  - bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
  - przestrzenne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego,
  - rynek turystyczny.

  Wybrane publikacje:

  1. Warżała R. 2013, Badanie koniunktury w ujęciu regionalnym na przykładzie Warmii i Mazur, [w:] Walczyk K. (red.) Badania koniunktury – zwierciadło gospodarki. Część II, Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie, nr 91, s. 99-120.
  2. Warżała R. 2012, Pomiar i prognozowanie koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Wydawnictwo UWM Olsztyn, ss. 153.
  3. Warżała R. 2011, Analiza koniunktury gospodarczej w ujęciu regionalnym na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 81-99.
  4. Warżała R. 2007. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionu Warmii i Mazur, /w:/ Karaszewski W. /red./ Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 487-497.

   

  dr Kamil Kotliński – adiunkt, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Zatrudniony w Katedrze od 2003 r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w 2011 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Makroekonomiczne aspekty procesu unifikacji polityki pieniężnej w Unii Europejskiej". Promotor rozprawy dr hab. Janusz Heller, prof. UWM.

  Zainteresowania naukowe:
  - polityka budżetowa i finanse publiczne,
  - integracja walutowa i polityka monetarna,
  - integracja europejska, zwłaszcza w zakresie polityki budżetowej,
  - historyczna ewolucja podstawowych nurtów teoretycznych w ekonomii oraz integracji gospodarczej.

  Wybrane publikacje:

  1. Heller J., Kotliński K. 2012. Finanse publiczne w krajach UE-15 a uczestnictwo w strefie euro. Ekonomista, nr 2, s. 227-241.
  2. Kotliński K. 2012. Rola koncepcji integracji politycznej i gospodarczej w procesie integracji europejskiej. Szkice Humanistyczne, tom XII, nr 2 (vol.28). s. 119-132.
  3. Heller J., Kotliński K. 2012. Finanse publiczne nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej na tle kryzysu w strefie euro. Studia Europejskie, nr 2 (62), s.57-72.
  4. Heller J., Kotliński K. 2012. Trwała destabilizacja finansów publicznych a stopa bezrobocia w wybranych krajach Unii Europejskiej. Studia Europejskie, nr 4 (64).
  5. Kotliński K. 2009. Integracja krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską w świetle efektu Balassy-Samuelsona. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 71, s. 123-130.

   

  dr Wioletta Wierzbicka – adiunkt, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zatrudniona w Katedrze od 2004 r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskała w 2012 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Regionalne zróżnicowanie efektywności przedsiębiorstw prywatnych w Polsce". Promotor rozprawy - dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM.

  Zainteresowania naukowe:
  - rozwój regionalny, konkurencyjność regionów,
  - efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw,
  - czynniki lokalizacji działalności gospodarczej,
  - rozwój biogospodarki w Polsce.

  Wybrane publikacje:

  1. Wierzbicka W., Długosz J., Szumowska K. 2014. Przedsiębiorstwa jako kreatorzy rynku inwestycyjnego biogospodarki. [w:] Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Red. H. Godlewska-Majkowska, A. Buszko. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 153-179.
  2. Wierzbicka W. 2013. Quality of location in regions and economic efficiency of private companies in Poland. Olsztyn Economic Journal, nr 2/2013, s. 121-134.
  3. Wierzbicka W. 2013. Regionalne zróżnicowanie efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw prywatnych w Polsce - analiza taksonomiczna. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3/2013, s. 5-20.
  4. Wierzbicka W. 2013. Produktywność pracy przedsiębiorstw prywatnych w Polsce - ujęcie regionalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 97 (24/2013) s. 241-256.
  5. Wierzbicka W. 2010. Economic effectiveness of private enterprises in Poland – regional approach. Olsztyn Economic Journal, Nr 5, s. 110-123.
  6. Buszko A., Wierzbicka W. 2009. Budowanie kapitału relacji w klastrach. Optimum – Studia Ekonomiczne, Nr 1, s. 34-46.

   

  dr Eliza Farelnik – adiunkt, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zatrudniona w Katedrze od 2007 r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskała w 2011 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Relacje ekonomiczne między rewitalizacją obszarów miejskich a rozwojem lokalnym (na przykładzie miast województwa warmińsko-mazurskiego)". Promotor rozprawy ś.p. dr hab. Dariusz Waldziński, prof. UWM.

  Zainteresowania naukowe:
  - makroekonomia,
  - rozwój regionalny i lokalny,
  - ekonomia miasta,
  - rewitalizacja obszarów miejskich.

  Wybrane publikacje:

  1. Farelnik E. 2013. Relacje ekonomiczne między rewitalizacją obszarów miejskich a rozwojem lokalnym, Samorząd Terytorialny, Nr 7-8/2013, s. 71-87.
  2. Heller J., Farelnik E. 2013. Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 2 (52)/2013, s. 81-94.
  3. Farelnik E. 2012. Urban area revitalisation programme implementation conditions in the province of Warmia and Mazury, Olsztyn Economic Journal, Nr 7(2)/2012, s. 289-299.
  4. Farelnik E. 2012. Finansowanie programów rewitalizacji obszarów miejskich – analiza dotychczasowych doświadczeń. Ekonomia – Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 4 (21)/2012, s. 290-307.
  5. Chodkowska E. 2009. Rewitalizacja jako szansa rozwoju małych miast województwa warmińsko-mazurskiego. [w:] Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, J. Poczobut (red.), Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków, s. 75-83.
  6. Chodkowska E. 2008. The importance of revitalisation processes for the development of towns in the province of Warmia and Mazury. Olsztyn Economic Journal, Nr 2/2008, s. 248-255.

   

  dr Marcin Bogdański – adiunkt, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W Katedrze Makroekonomii zatrudniony od 2005 roku. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2011 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie przedstawiając rozprawę doktorską pt. "Regionalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego w Polsce". Promotorem rozprawy był dr hab. Janusz Heller, prof. UWM.Od 2012 roku uczestniczy w pracach Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych. W ramach działalności Centrum był współautorem dwóch opracowań naukowych dotyczących delimitacji obszaru funkcjonalnego aglomeracji olsztyńskiej oraz założeń do strategii rozwoju Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego. Członek grupy tematycznej "Gospodarka. Rynek pracy. Finanse" powołanej w celu aktualizacji Strategii Rozwoju Olsztyna.

  Zainteresowania naukowe:
  - rozwój regionalny i jego uwarunkowania,
  - gospodarka miejska,
  - gospodarka przestrzenna.

  Wybrane publikacje:

  1. Bogdański M. 2012. Modern thoeries of regional development. Oeconomia Copernicana, nr 2/2012, s. 25-41.
  2. Bogdański M. 2012. Dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego regionów w Polsce - ujęcie dynamiczne. Samorząd terytorialny, nr 7-8/2012, s. 42-56.
  3. Bogdański M. 2012. Economic potential of polish cities - a regional approach. Bulletin of Geography. Socio-economic series, nr 17/2012, s. 13-20.
  4. Bogdański M. 2011. Regionalne zróżnicowanie potencjału gospodarczego polskich miast. W: Społeczno-ekonomiczne problemy regionów, pod red. A. Organiściak-Krzykowskiej i B. Balcerzak-Paradowskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Warszawa-Olsztyn, s. 62-82.
  5. Bogdański M. 2011. Geograficzna struktura podziału funduszy europejskich w Polsce. Finanse Komunalne, nr 9/2011, s. 5-20.
  6. Bogdański M. 2010. Urbanizacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarczego województw. Samorząd Terytorialny, nr 7-8/2010, s. 38-53.

   

  dr Bogdan Włodarczyk – adiunkt, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w 2011 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Rynek kredytów a wzrost gospodarczy w Polsce w warunkach światowego kryzysu finansowego". Promotor rozprawy dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM. Doktorat z wyróżnieniem.
  Wykształcenie uzupełniające:
  - MBA – Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów BCC, Uniwersytet Gdański, RSM Erasmus University w Roterdamie, 2009;
  - Specjalista Bankowy, Dyplom z wyróżnieniem – ZBP Nr 352/2003;
  - Studia Podyplomowe "Bankowość" Uniwersytet Gdański 2000;
  - Podyplomowe Studium bankowości - Gdańska Akademia Bankowa 2001;
  - Dyplomowany Pracownik Bankowy, Dyplom z wyróżnieniem – ZBP Nr 1665/2001;
  - Egzamin na kandydatów do rad nadzorczych w sp. SP – MSP 159/2001;
  - Makler Papierów Wartościowych, licencja Nr 1139 z 1994 r.

  Zainteresowania naukowe:
  - teoria cykli koniunkturalnych,
  - teoria wzrostu gospodarczego,
  - rynek finansowy, sektor bankowy,
  - procesy integracji w UE.

  Wybrane publikacje:

  1. Włodarczyk B. 2013. Partnerstwo publiczno-prywatne jako nowy model zarządzania środkami publicznymi, Optimum, nr 1(61)/2013, s. 106-123.
  2. Włodarczyk B. 2012. Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego. CeDeWu, Warszawa, ss. 174.
  3. Włodarczyk B. 2012. Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim a rynek kredytów. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa., nr 3/2012, s. 5-13.
  4. Małecka E., Włodarczyk B. 2012. System gwarantowania depozytów – konwergencja rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, nr 4/2012, s. 521-535.
  5. Włodarczyk B. 2011. Wpływ pochodzenia kapitału w polskim sektorze bankowym na podaż kredytów dla sektora niefinansowego. Zeszyty Naukowe PTE, nr 11, s. 211-223.
  6. Włodarczyk B. 2009. Strategie zarządzania rozwojem regionalnym. Współczesna Ekonomia. Zeszyty Naukowe WSzFiZ w Warszawie, nr 4, s. 65-76.

  Działalność naukowa

   

  Obszary badawcze

  Problematyka badawcza mieści się w pierwszym z dwóch obszarów badawczych realizowanych na Wydziale: Konkurencyjność gospodarki w wymiarze rynkowym i regionalnym

  W Katedrze realizowany jest temat statutowy: Ekonomiczne i kulturowe aspekty rozwoju regionalnego Polityka regionalna Unii Europejskiej zakłada wyrównywanie różnic w poziomie rozwoju gospodarczego, nie tylko między krajami członkowskimi, ale przede wszystkim między regionami. Z tego więc względu uzasadnione są badania, których celem jest ocena uwarunkowań rozwoju ekonomicznego i kulturowego kraju w ujęciu regionalnym. W ramach tematu statutowego realizowane są więc badania, które mają umożliwić weryfikację następującej hipotezy badawczej: Polska jest krajem zróżnicowanym regionalnie, a próby prostego niwelowania i wyrównywania tych dysproporcji są bardzo utrudnione ze względu na dominującą rolę, w procesie rozwojowym, czynników wewnętrznych (uwarunkowań endogenicznych).
  Szczegółowo problematyka badań sprowadza się do następujących zagadnień:

  • Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski w ujęciu regionalnym i lokalnym,
  • Efektywność przedsiębiorstw i przekształceń własnościowych w ujęciu regionalnym,
  • Regionalne aspekty badania koniunktury gospodarczej,
  • Ekonomiczne efekty integracji europejskiej,
  • Ekonomiczne aspekty rewitalizacji obszarów miejskich,
  • Urbanizacyjne uwarunkowania dysproporcji w rozwoju regionalnym kraju,
  • Kształtowanie wizerunku miast i terenów zurbanizowanych,
  • Ekonomiczne podstawy kształtowania obszarów aglomeracyjnych,
  • Procesy inwestycyjne w gospodarce i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw i regionów.

  Od początku funkcjonowania Katedry, trzy osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a siedmiu pracowników obroniło prace doktorskie.

  Granty, ekspertyzy, prace badawczo-rozwojowe

  Centrum Konkurencyjności Obszarów Aglomeracyjnych

  Kolegium Wojewody ds. Ekonomicznych

  11. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki 2013

  2013 – Uwarunkowania rozwoju biogospodarki w województwie warmińsko-mazurskim. Grant uczelniany realizowany w ramach projektu "Rozwój młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich UWM". Wykonawca dr Wioletta Wierzbicka.

  2013 – Merło P., Wędrowska W. "Raport z badań dotyczących atrakcyjności venture capital jako instrumentu kapitałowego dla podmiotów ekonomii społecznej" realizowanych w ramach projektu "Venture Capital jako nowe i skuteczne narzędzie wsparcia kapitałowego w aktywizacji zawodowej młodzieży powyżej 15 r. życia z terenu woj. warmińsko-mazurskiego" na zlecenie Stowarzyszenia "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka". Centrum Badań i Analiz firmy Techpal sp. z o.o. w Olsztynie, Olsztyn.

  2012 – Heller J., Warżała R. Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2011, Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa w 2012 r.

  2012 – Rola kursu walutowego jako mechanizmu dostosowawczego podczas kryzysu w latach 2008-2011.Grant uczelniany realizowany w ramach projektu "Rozwój młodej kadry naukowej UWM". Wykonawca dr Kamil Kotliński.

  2011 – Opracowanie ekonometrycznego modelu gospodarki regionalnej w oparciu o syntetyczny wskaźnik potencjału gospodarczego miast. Grant uczelniany realizowany w ramach projektu "Rozwój młodej kadry naukowej UWM". Wykonawca dr Marcin Bogdański.

  2010 – Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na koniec I, II, III i IV kwartału 2010 z prognozą na najbliższe 3 miesiące.Raport przygotowany w ramach Kolegium Analiz Ekonomicznych przy Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Wykonawca dr Rafał Warżała.

  2009 – Analiza koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim w I, II i III kwartale 2009 r., raporty przygotowane na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonawca dr Rafał Warżała.

  2009 – Projekt badawczy promotorski pt: Relacje ekonomiczne między rewitalizacją obszarów miejskich a rozwojem lokalnym (na przykładzie miast województwa warmińsko-mazurskiego), realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie w latach 2009-2011 (Nr NN 114 056536). Kierownik projektu ś.p. dr hab. Dariusz Waldziński, prof. UWM, wykonawca mgr Eliza Farelnik.

  2005 – Heller J., Kawiecka W., Kotliński K., Warżała R.Makroekonomiczne aspekty procesów przekształceń własnościowych. [W:] Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 r. Raport wykonany na zamówienie Ministerstwa Skarbu Państwa, Warszawa, s. 71-114.

  Koła naukowe

  Od 1 grudnia 2005 r. przy Katedrze funkcjonuje "Koło Naukowe Makroekonomii" (dawniej "Koło Naukowe Homo Economicus).

  Podstawowym Celem Koła Naukowego jest aktywne uczestnictwo w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych, odbywające się co roku w maju na UWM. Uczestnictwo to ma postać kilku referatów opracowanych przez członków Koła, które są przedmiotem prezentacji i oceny przez jury. Materialnym dowodem aktywnego uczestnictwa w seminarium jest publikacja książkowa zawierająca tekst wszystkich nadesłanych referatów. Drugim celem Koła Naukowego Makroekonomii jest dyskusja nad aktualnymi problemami makroekonomicznymi, dotyczącymi zarówno gospodarki polskiej, jak i światowej.

  W ramach współpracy Koło Naukowe Makroekonomii współdziała z innymi kołami działającymi na Wydziale, a w szczególności z Kołem Naukowym Ekonomii Międzynarodowej przy Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Kołem Naukowym Creative przy Katedrze Organizacji i Zarządzania. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych bieżącymi problemami gospodarki w skali makro do aktywnego uczestnictwa w życiu naszego koła.

  Sprawozdanie z działalności koła w roku akad. 2012/2013

   

  Działalność dydaktyczna

  Katedra Makroekonomii prowadzi działalność dydaktyczną w formie wykładów, seminariów dyplomowych i ćwiczeń na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych dla studentów macierzystego wydziału i innych wydziałów uniwersytetu oraz absolwentów.

   

  Realizowane przedmioty

  Wykaz przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w roku akademickim 2013/2014

  Nazwa przedmiotuProwadzący
  Wydział Nauk Ekonomicznych
  Makroekonomia dr Paweł Merło
  dr Marcin Bogdański
  dr Agnieszka Stanowicka
  dr Rafał Warżała
  dr Eliza Farelnik
  dr Wioletta Wierzbicka
  Podstawy makroekonomii dr Agnieszka Stanowicka
  dr Eliza Farelnik
  dr Wioletta Wierzbicka
  dr Rafał Warżała
  Historia myśli ekonomicznej dr Kamil Kotliński
  Koniunktura gospodarcza dr Rafał Warżała
  Ekonomia integracji europejskiej dr Kamil Kotliński
  dr Bogdan Włodarczyk
  Ekonomia rozwoju miast i regionów dr Marcin Bogdański
  Makroekonomia gospodarki otwartej dr Paweł Merło
  Ekonomia dr Eliza Farelnik
  dr Wioletta Wierzbicka
  dr Rafał Warżała
  dr Bogdan Włodarczyk
  Podstawy ekonomii dr Paweł Merło
  Ekonomika mediów dr Bogdan Włodarczyk
  Mikroekonomia dr Wioletta Wierzbicka
  dr Paweł Merło
  Przedmioty do wyboru dr Rafał Warżała
  dr Paweł Merło
  dr Eliza Farelnik
  dr Agnieszka Stanowicka
  Seminaria licencjackie i magisterskie dr hab. Janusz Heller, prof. UWM
  dr Paweł Merło
  dr Kamil Kotliński
  dr Agnieszka Stanowicka
  dr Rafał Warżała

   

  Konsultacje

  

  Godziny konsultacji pracowników katedry w roku akademickim 2014/15 - semestr zimowy

  Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
  dr hab. Janusz Heller, prof. UWM czwartki(Katedra):
  środy(Dziekanat):
  07.30-09.00
  07.30-09.30
  204 523-3782
  dr Marcin Bogdański poniedziałki:
  środy:
  09.15-11.15
  08.00-10.00
  203 523-4330
  dr Eliza Farelnik zwolnienie lekarskie: 211 524-5114
  dr Kamil Kotliński wtorki:
  czwartki:
  11.00-13.00
  13.15-15.00
  202 523-4316
  dr Paweł Merło poniedziałki:
  czwartki:
  13.00-14.30
  10.15-11.30
  210 523-3202
  dr Agnieszka Stanowicka poniedziałki:
  czwartki:
  13.00-14.30
  10.00-11.30
  214 524-5127
  dr Rafał Warżała poniedziałki:
  czwartki:
  13.30-15.00
  08.15-09.45
  207 523-4201
  dr Wioletta Wierzbicka wtorki:
  czwartki:
  09.00-11.00
  09.00-11.00
  213 523-3392
  dr Bogdan Włodarczyk (staż zagraniczny od 06-28.10.2014 r.)
  poniedziałki:
  wtorki:
  16.00-17.30
  07.30-09.00
  ul. Oczapowskiego
  4 /p. 342
  524-6242

   

  Studia podyplomowe

   

  W katedrze realizowane są następujące studia podyplomowe:

   

  Kierownik studiów - dr hab. Janusz Heller, prof. UWM
  Głównym celem studiów jest edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych nt. zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii współczesnej waluty europejskiej. Najbardziej pożądanymi uczestnikami studiów podyplomowych są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów ekonomicznych, minimum pierwszego stopnia. Preferowani są również: nauczyciele, pracownicy administracji samorządowej i rządowej, dziennikarze, przedsiębiorcy, pracownicy organizacji samorządowych zaangażowani w rozwój edukacji ekonomicznej oraz osoby, które przedstawią wartościowe inicjatywy dalszego przekazywania zdobytej wiedzy.

  W roku akademickim 2014/2015 realizowana będzie już VI edycja Studiów Podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro - Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej (w pięciu poprzednich edycjach studia podyplomowe ukończyły łącznie 294 osoby)..

   

  Wydarzenia

   

  Rozpoczęcie warsztatów

  W dniu 25 września 2013 r. w ramach 11 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, w Katedrze zorganizowane zostały warsztaty pt. Euro walutą Polski? Koordynatorem imprezy był dr Kamil Kotliński.

  Zainteresowanie warsztatami przerosło nasze oczekiwania. Aby wyjść naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu, zorganizowaliśmy aż trzy tury warsztatów, chociaż pierwotnie planowana była tylko jedna. W warsztatach wzięło w sumie udział 75 uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście, Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Olsztynie i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie.

  Uczestnicy warsztatów

  Uczestnicy warsztatów po wysłuchaniu krótkiego wprowadzenia dotyczącego kwestii przystąpienia Polski do strefy euro, wzięli udział w pracach jednego z dwóch obozów: zwolenników lub przeciwników wprowadzenia euro w Polsce. Każdy z obozów miał za zadanie przygotowanie prezentacji, w której przedstawiał swoje argumenty. W trakcie przygotowywania prezentacji, uczestnicy korzystali z materiałów przygotowanych przez pracowników Katedry, jak również z ich bezpośredniej pomocy.

  dr K. Kotliński - koordynator warsztatów

  W prowadzeniu warsztatów pomagali również studenci z Koła Naukowego Makroekonomii: Ewa Chełchowska i Rafał Dawid. Dodatkową atrakcją była prezentacja o zabezpieczeniach banknotów euro, którą poprowadziła pani Katarzyna Myśliwczyk z PKB BP.

   

  W ramach 12. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki pracownicy Katedry Makroekonomii i Mikroekonomii przygotowali 2 imprezy.

  dr K. Kotliński

  Dnia 25 września 2014 roku odbyły się warsztaty pt. „Czy Polska jest gotowa do przyjęcia euro?”. Warsztaty przygotowali i przeprowadzili dr Kamil Kotliński, dr Marcin Bogdański i mgr Anna Wichowska. W warsztatach wzięli udział uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Uczestnicy warsztatów po wysłuchaniu krótkiego wykładu wprowadzającego, który wygłosił dr Kotliński, podzielili się na 4 osobowe grupy i wcielili się w rolę urzędników Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego. Zadanie polegało na ocenie, czy Polska i inne kraje UE spełniają makroekonomiczne kryteria konwergencji nominalnej. Oceny tej uczestnicy warsztatów dokonali na podstawie materiałów przygotowanych przez organizatorów i przy ich pomocy. Na koniec każda z grup roboczych zreferowała wyniki swojej pracy. Uczniowie byli zainteresowani tematyką i zaangażowani w warsztaty.

  dr Marcin Bogdański

  Drugie warsztaty odbyły się dnia 26 września 2014 roku. Tytuł warsztatów: „Czy warto wprowadzać euro w Polsce?”. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Warsztaty przygotowali i przeprowadzili: dr Kamil Kotliński, dr Marcin Bogdański, dr Rafał Warżała, mgr Anna Wichowska.

  dr Rafał Warżała

  Na początku warsztatów przeprowadzono referendum: uczestnicy musieli się wypowiedzieć czy są za przystąpieniem Polski do strefy euro czy przeciw. Wyniki: 7 głosów „za”, 11 głosów „przeciw”. Następnie, dr Kotliński wygłosił krótkie wprowadzenie, po którym uczestnicy warsztatów wzięli udział w pracach jednego z dwóch obozów: zwolenników i przeciwników wprowadzenia euro w Polsce. Każdy z obozów przygotował prezentację, która następnie prezentowana była na forum. Celem pierwszej prezentacji było przedstawienie argumentów za wprowadzeniem euro w Polsce, celem drugiej – przeciw. Wywiązała się burzliwa dyskusja, po której ponownie przeprowadzono referendum. Wyniki okazały się takie same jak na początku warsztatów. Spotkanie uświadomiło nam, jak bardzo licealiści są zainteresowani ekonomią i jak potrzebne są tego typu inicjatywy.