Katedra Finansów i Bankowości

Informacje ogólne

 

Kierownik Katedry dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM

Katedra funkcjonuje od 1994 r. Początkowo był to Zakład Finansów i Analiz Ekonomicznych, potem Zakład zmienił nazwę na Finansów i Bankowości, a od 1998 r. funkcjonuje jako Katedra Finansów i Bankowości. Kierownikiem każdej z tych jednostek była prof. dr hab Maria Dębniewska, prof. zw. Od 1 października 2010 r. kierownikiem katedry jest dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM.

 

Działalność naukowa

 

Obszary badawcze

Rola rynków finansowych w rozwoju zrównoważonym
Celem prowadzonych badań jest określenie roli polskiego sektora finansowego w procesach rozwoju zrównoważonego. Koncepcja rozwoju zrównoważonego jest aktualnym i relatywnie nowym problemem naukowym. Podstawowym kierunkiem zainteresowania (sustainable development) jest optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów (w tym materialnych i niematerialnych), odpowiedzialności biznesu w warunkach tzw. ekorozwoju. Idea zrównoważonego rozwoju stanowi zagadnienie interdyscyplinarne, dlatego też ważny jest jej wpływ i rozumienie w odniesieniu do rynku finansowego. Instytucje finansowe, stanowiące źródło finansowania przedsiębiorstw i inwestycji, odgrywają istotną rolę w promowaniu filozofii zrównoważonego rozwoju w różnych branżach, sektorach i środowiskach.

Finansowe uwarunkowania rozwoju szarej strefy
Celem badań jest identyfikacja finansowych uwarunkowań rozwoju szarej strefy, ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. Szara strefa implikuje efekty ekonomiczne oraz jest istotną barierą rozwoju gospodarczego w kontekście wzrostu zrównoważonego. Celem badań będzie publikacja monografii oraz artykułów naukowych.

Granty i projekty unijne

2011 - Zarządzanie finansami – krok w umacnianiu przedsiębiorstw sektora MSP
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

2005-2008 - Źródła finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem kredytu bankowego (grant uczelniany).

Zagadnienia badawcze:

 • określenie czynników determinujących dostęp przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł kapitału,
 • ocena działalności kredytowej na rzecz przedsiębiorstw,
 • identyfikacja czynników ograniczających rozwój sektora MSP w woj. warmińsko-mazurskim.

2015 – „Ekoinnowacje oraz rozwój inteligentnych miast na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego” – grant finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Efektem wykorzystania grantu było opublikowanie w wydawnictwie PWN monografii naukowej pod redakcją dr Marka Szturo. Autorami rozdziałów monografii byli m.in. członkowie zespołu Katedry Finansów i Bankowości Wydziału Nauk Ekonomicznych.

 

Ekspertyzy i opinie

Katedra Finansów i Bankowości Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie istnieje od 1998 roku. Zespół pracowników naukowych specjalizuje się w pracach z obszarów finansów organizacji gospodarczych, rynków finansowych oraz gospodarki finansowej nieruchomości. Reprezentuje poziom ekspercki dzięki wielu wykonanym opiniom, o czym świadczą odpowiednie referencje.

Oferta Katedry Finansów i Bankowości obejmuje sporządzanie ekspertyz ekonomiczno - finansowych na potrzeby postępowania sądowego i prokuratorskiego z zakresu:

 • analizy działań na szkodę przedsiębiorstwa (w obszarze finansowym),
 • oceny zdolności do spłaty zobowiązań (w tym kredytowej),
 • oceny ryzyka podejmowanych decyzji zarządczych,
 • wyceny przedsiębiorstw,
 • wyceny aktywów finansowych,
 • oceny sprawozdań finansowych,
 • oceny procesów fuzji i przejęć,
 • oceny procesów prywatyzacyjnych i emisji papierów wartościowych,
 • analizy gospodarki finansowej spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości i wspólnot lokatorskich,
 • innych zleceń w obszarze finansów i zarządzania.

 

Wybrane realizacje

 • Opinia z zakresu wyłudzenia VAT w obrocie stalą - zlecenie Transbud Ełk
 • Opinia z zakresu ekonomii dla Sądu Okręgowego w Toruniu VI Wydział Gospodarczy. Przedmiotem opinii było ustalenie czy wyliczenie przez powoda szkody w określonej kwocie jest zgodne z postanowieniami pkt. 2.7 ogólnych warunków sprzedaży, a więc czy ujmuje ceny rynkowe produktów wskazanych w wyliczeniu powoda na dzień 16 października 2012 r. oraz czy wysokości szkody były w oparciu o prawidłowo ustalone ceny. Data wykonania 10 kwietnia 2016 r.
 • Opinia ekspercka dotycząca sytuacji ekonomiczno – finansowej Ś.Z.P.C. „HANKA” SA w Siemianowicach Śląskich , na zlecenie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Centrum Opinii i Ekspertyz Sądowych, na rzecz Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
 • Opinia dotycząca oceny projektów umów baz oraz graficznego systemu zarządzania, na zlecenie Sądu Okręgowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy.
 • Opinia z zakresu analizy gospodarki finansowej i działalności organów Spółdzielni Mieszkaniowej PAX w Warszawie, na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
 • Opinia z zakresu ekonomii w przedmiocie szacunku nieuzyskanych korzyści przez spółkę L’oreal oraz osiągniętych korzyści przez pozwanego w skutek wprowadzenia do obrotu produktów kosmetycznych, na zlecenie Sądu Okręgowego w Warszawie.
 • Opinia dotycząca ustalenia wartości funkcjonującego przedsiębiorstwa Radpak we Włocławku, na zlecenie Sądu Okręgowego w Toruniu.
 • Opinia z zakresu analizy i oceny płynności finansowej PPH BogArt, zlecenie prywatne.
 • Opinia w przedmiocie oceny w zakresie działalności Remedium Sp. z o.o. oraz spółek powiązanych na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Współpraca naukowa/międzynarodowa

 • Rosja – ST. Petersburg, FINEC – Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Finansów w Sankt Petersburgu.
 • Tadżykistan – Duszanbe, TGUK – Tadżycki Państwowy Uniwersytet Handlu w Dusznabe.

 

Konferencje

 • Kompetencje finansowe i wyzwania rynku pracy - konferencja współorganizowana przez Koło Naukowe Inwestorów działające przy Katedrze oraz Fundację Kronenberga przy CitiHandlowym, 20 stycznia 2016. Konferencja 2016
 • IV Międzynarodowa Konferencja Finansowa dotycząca problemów rozwoju systemów finansowych w Polsce i Tadżykistanie ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ И ПОЛЬШЕ, Olsztyn - Duszanbe, 19 grudnia 2015. IV Konferencja 2015
 • III Międzynarodowa Konferencja Finansowa poświęcona rozwojowi systemów finansowych w Polsce i Tadżykistanie Развитие финансовой системы в Польше и Таджикистане, Olsztyn - Duszanbe, 20 grudnia 2014. III Konferencja 2014
 • Bariery finansowania rozwoju gospodarczego w okresie transformacji na przykładzie Polski i Tadżykistanu - II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olsztyn-Duszanbe, 23 czerwca 2014 r.
 • Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета Экономики и Финансов, Санкт-Петербург, 2011
 • Efektywność rynku finansowego w Tadżykistanie i Polsce w okresie transformacji – Międzynarodowe seminarium naukowe, Olsztyn-Duszanbe, 15 grudnia 2011 r.

 

Koła naukowe

Koło Naukowe Inwestorów (KNI) powstało w październiku 2008 r. przy Katedrze Finansów i Bankowości. Opiekunem KNI jest mgr Karol Wojtowicz.
W skład prezydium Koła w roku akademickim 2010/2011 wchodzą: Prezes KNI – Tomasz Kutryb, Wiceprezes KNI – Robert Ignasz, Sekretarz KNI – Urszula Marcinkowska. Obecnie członkami koła są przede wszystkim studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych, jednak w spotkaniach uczestniczą także studenci innych wydziałów.

Celem funkcjonowania KNI jest pogłębianie wiedzy na temat rynków finansowych oraz rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie inwestowania. Na spotkaniach KNI, które odbywają się raz w tygodniu w wydziałowej pracowni komputerowej, studenci korzystają z programów do analizy technicznej oraz starają się budować analizy rynków finansowych, dzięki czemu zdobywają doświadczenie w przewidywaniu zachowań rynkowych (głównie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz rynku FOREX).

Na spotkaniach prowadzone są dyskusje odnośnie spostrzeżeń oraz skromnych, ale stale zwiększających się doświadczeń studentów związanych z giełdą. Dzielenie się radami oraz budowanie wspólnych strategii inwestycyjnych pozwala na zwiększenie wiedzy studentów w zakresie inwestowania oraz oszczędzania. Członkowie Koła Naukowego Inwestorów spotykają się w każdą środę, o godz. 14.45 w sali 19 (ul. M. Oczapowskiego 4).


II Olsztyńskie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej - Olsztyn 18-19 kwietnia 2011 r.

Mieliśmy zaszczyt mieć swoje stanowisko na II Olsztyńskich Dniach Przedsiębiorczości Akademickiej (ODPA), które promowało Koło Naukowe Inwestorów oraz oficjalny Klub Cashflow Olsztyn.

Nasze stanowisko cieszyło się niemałym zainteresowaniem, dotyczącym platformy inwestycyjnej oraz wielu, wielu innych aspektów związanych z inwestowaniem, ze strony uczestników ODPA. Możliwość handlu na Forexie, rozmowy na temat kierunku ścieżek surowców, walut, wskaźników, nowinek ze świata inwestycji to nie jedyne atrakcje, którymi mogli zająć uczestników nasi aktywni członkowie. Więcej...

 

Adres strony: www.strefauwm.pl/kni.html
Kontakt: kni.uwm(at)gmail.com

 

Działalność dydaktyczna

 

Katedra Finansów i Bankowości prowadzi działalność dydaktyczną w formie wykładów, seminariów dyplomowych i ćwiczeń na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych dla studentów macierzystego wydziału i innych wydziałów uniwersytetu oraz absolwentów.

 

Realizowane przedmioty

Wykaz przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w roku akademickim 2017/2018

Nazwa przedmiotuProwadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek Ekonomia
Analiza ekonomiczna dr Konrad Szydłowski
Doradztwo na rynku bankowym dr Andrzej Sołoma
Finanse międzynarodowe dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Finanse publiczne i rynki finansowe dr Jarosław Skorwider-Namiotko
dr inż. Marek Garbowski
Inżynieria finansowa dr Marek Szturo
Rynek kapitałowy i finansowy dr inż. Artur Wyszyński
Ryzyko na rynku finansowym dr inż. Artur Wyszyński
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym dr Karol Wojtowicz
Przedmioty do wyboru F2 dr Jarosław Skorwider-Namiotko
Przedmioty do wyboru F3 dr Andrzej Sołoma
dr Karol Wojtowicz
dr inż. Marcelina Zapotoczna
dr inż. Artur Wyszyński
dr inż. Marek Garbowski
Seminarium licencjackie dr Jarosław Skorwider-Namiotko
dr Karol Wojtowicz
Seminarium magisterskie dr Andrzej Sołoma
dr Marek Szturo
dr inż. Artur Wyszyński
dr inż. Marcelina Zapotoczna
Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek Zarządzanie
Analiza ekonomiczna dr Marek Szturo
Finanse dr Karol Wojtowicz
dr inż. Artur Wyszyński
mgr Marta Wiśniewska - doktorantka
Finanse przedsiębiorstw dr Joanna Długosz
dr Jarosław Skorwider-Namiotko
dr inż. Marek Garbowski
Rynki finansowe dr Andrzej Sołoma
Zarządzanie finansami dr Joanna Długosz
dr Marek Szturo
Przedmioty do wyboru F2 dr Andrzej Sołoma
Przedmioty do wyboru F3 dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
dr Andrzej Sołoma
dr Karol Wojtowicz
dr inż. Marcelina Zapotoczna
dr inż. Marek Garbowski
Seminarium licencjackie dr Joanna Długosz
dr Marek Szturo
Seminarium magisterskie dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
dr Marek Szturo
dr Konrad Szydłowski
dr inż. Artur Wyszyński
Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Finanse dr inż. Marcelina Zapotoczna
Finansowanie działalności innowacyjnej dr Konrad Szydłowski
mgr Marta Wiśniewska - doktorantka
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Entrepreneurship and Project Management dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Wydział Humanistyczny
Wykład monograficzny III: Nowy sposób myślenia o ładzie ekonomicznym/Ekonomia rozwoju dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Przedmiot do wyboru: Ekonomika małej firmy/Analiza ekonomiczna dr Konrad Szydłowski

 

Konsultacje

Godziny konsultacji pracowników katedry w roku akademickim 2018/19 - semestr zimowy

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
Kierownik Katedry
dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
wtorek
czwartek
10.15-11.15
10-15-11.15
106 89 523 3963
dr Marek Garbowski wtorek
piątek
15.45-16.45
15.30-16.30
311 89 523 4508
dr Joanna Długosz czwartek 11:00-13.00 105 89 523 4138
dr Jarosław Skorwider-Namiotko poniedziałek 09.45-11.15
13:00-14:30
104 89 523 4416
dr Marek Szturo wtorek
środa
13.30-15.00
09.00-10.30
112 89 523 4548
dr Konrad Szydłowski czwartek
piątek
08.30-10.00
15.00-16.00
w czasie zjazdów
103 89 524 5152
dr Karol Wojtowicz wtorek
środa
08.30-10.00
08.30-10.00
112 89 523 4548
dr inż. Artur Wyszyński 116 89 523 4269

 

Studia podyplomowe

 

Katedra realizuje studia podyplomowe z zakresu:

 

Wydarzenia

 

W dniach 12-14 października 2016 r. pracownicy Katedry przebywali z wizytą w Kaunas University of Technology w Kownie. Celem wizyty było szkolenie z zakresu baz danych Laboratorium Bloomberg oraz uczestnictwo w obronie pracy doktorskiej S.Adamauskasa." Sprawozdanie - Kowno

 

Pracownicy Katedry Finansów i Bankowości przebywali w dniach 26–28 czerwca 2014 r. na Kowieńskim Uniwersytecie Technologicznym (Kaunas University of Technology).

Celem wizyty był rozwój współpracy naukowej oraz wystąpienie prof. Andrzeja Buszko, jako recenzenta pracy doktorskiej Evaldasa Stankevičiusa pt. "Assessment of the Tax Burden Impact on Competitiveness of Economy in Context of the Social Environment", realizowanej na Wydziale Ekonomii i Biznesu (School of Economics and Business). Wizyta odbyła się na zaproszenie Władz Wydziału, które reprezentował prof. Rytis Krušinskas. W delegacji uczestniczył dr Marek Szturo.

Podczas obrony prof. Andrzej Buszko zgłosił szereg pytań w ramach dyskusji merytorycznej oraz uczestniczył w sesji niejawnej posiedzenia komisji. W dalszej części wizyty spotkał się z Prodziekanem ds. nauki Prof. Dr. Kęstutisem Duoba. W trakcie rozmowy zwrócono uwagę na możliwości pogłębienia współpracy polskich i litewskich naukowców, przy realizacji wspólnych projektów badawczych. Złożono również zaproszenie do odwiedzenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Miasto Kowno to znaczący ośrodek kulturalno–naukowy Litwy o bogatej historii, która często splatała się z polskimi dziejami. W programie wizyty nie mogło wobec tego zabraknąć zwiedzania kowieńskiej starówki oraz odwiedzin w miejskich muzeach.

Wizyta w Kownie przyczyniła się do zacieśnienia współpracy pomiędzy wydziałami ekonomicznymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego. Został ustalony plan przyszłej współpracy oraz określono możliwości odbywania staży zagranicznych pracowników obu jednostek.