Dane kontaktowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
ul. M. Oczapowskiego 4/305
10-720 Olsztyn
Kierownik Katedry - dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM
bogdan.wlodarczyk@uwm.edu.pl
Sekretariat: mgr inż. Urszula Dumalska (pok. 305)
czynny: poniedziałek-piątek
katedra.finansow@uwm.edu.pl
+48 89 523 47 36

 

Informacje ogólne

Katedra Finansów została utworzona 1 listopada 2019 r. w wyniku reorganizacji Wydziału Nauk Ekonomicznych. Jest jednostką funkcjonującą w ramach Instytutu Ekonomii i Finansów. Kierownikiem Katedry jest dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM. Kadrę Katedry Finansów stanowią pracownicy realizujący zdywersyfikowaną działalność naukowo-badawczą w obszarze finansów poprzez udział w projektach naukowych, badawczych, dydaktycznych oraz biznesowych zdobywając wiedzę i doświadczenie wykorzystywane w gospodarce i dydaktyce.

 

Badania naukowe

Pracownicy Katedry Finansów realizują działalność naukowo-badawczą w obszarze finansów w zakresie: finansów i rynków finansowych, zarządzania finansami, rynku kapitałowego, bankowości, metod ilościowych wykorzystywanych w finansach, rachunkowości i audytu, analizy ryzyka na rynkach finansowych, finansów ochrony zdrowia, finansów sportu, finansów publicznych i szarej strefy. Realizowane obszary badawcze w ramach projektów i badań statutowych:

Obszary badawcze Członkowie zespołów
Finansowe aspekty rynków commodities dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM - lider; dr Marek Szturo; dr Konrad Szydłowski; dr Karol Wojtowicz; dr Lech Markowski; dr Anna Rutkowska-Ziarko; mgr Aleksandra Ostrowska
Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości w świetle paradygmatu zrównoważonego rozwoju dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM - lider; dr Anna Bartoszewicz; dr Renata Burchart (Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości); mgr Apolonia Jaskólska
Ubezpieczenia i systemy emerytalne w warunkach zrównoważonego rozwoju dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka - lider; mgr Paulina Pukin; dr Justyna Witkowska (Katedra Rynku i Konsumpcji)

 

Zagadnienia prac dyplomowych

Pracownicy Katedry prowadzą seminaria oraz promują opracowane i przygotowane przez studentów prace dyplomowe (na studiach pierwszego i drugiego stopnia) na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Wykazy proponowanych zagadnień naukowych, związanych z kierunkiem i poziomem studiów zamieszczono poniżej.

Kierunek Ekonomia - poziom licencjacki
 • Finansowanie ekoinnowacji, rynek bankowy, usługi finansowe na rynku lokalnym, międzynarodowe rynki finansowe - (dr Marek Szturo)
 • Rozwój rynku elektronicznych instrumentów płatniczych. Źródła finansowania podmiotów gospodarczych. Problemy pomiaru efektywności podmiotów gospodarczych. Wpływ pandemii COVID 19 na rozwój rynku finansowego. Źródła finansowania inwestycji na rynku nieruchomości. Jakość usług bankowych. Finanse samorządów lokalnych. Rozwój bankowości spółdzielczej. Tendencje przemian w polskim systemie bankowym - (dr Marek Garbowski)
 • Rynek finansowy, rynki commodities, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, finanse osobiste i gospodarstw domowych, modelowanie trendu i sezonowości, taksonomiczne miary rozwoju - (dr Anna Rutkowska-Ziarko)
 • Kondycja finansowa jednostek sektora finansów publicznych i jej determinanty. Kondycja finansowa przedsiębiorstw i jej determinanty. Wykorzystanie instrumentów rynku finansowego przez podmioty publiczne i prywatne - (dr Jarosław Skorwider-Namiotko)
 • Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców, ubezpieczenia chorobowe, macierzyńskie, dodatkowe zabezpieczenie emerytalne (IKE, IKZE, PPK), ubezpieczenia społeczne w rolnictwie, ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie, bancassurance, odwrócona hipoteka, przestępczość ubezpieczeniowa, edukacja finansowa, zaufanie do instytucji finansowych, oszczędzanie na starość - (dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka)
 • Analiza inwestycji na rynku kapitałowym, teoria portfelowa, modelowanie ekonometryczne zmienności stóp zwrotu i wariacji warunkowej - (dr Lesław Markowski)
 • Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw. Badanie sprawozdań finansowych i wykorzystanie narzędzi rewizyjnych przez biegłych rewidentów. Raportowanie niefinansowe jednostek gospodarczych i instytucji publicznych. Rachunkowość w aspekcie zrównoważonego rozwoju - (dr Anna Bartoszewicz)
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Papiery wartościowe w obrocie gospodarczym. Aspekty ekonomiczno-finansowe małych i średnich przedsiębiorstw. Finanse organizacji trzeciego sektora - (dr Artur Wyszyński)
 • Pomoc społeczna oraz świadczenia rodzinne. Rynek ubezpieczeń majątkowych. Rynek ubezpieczeń osobowych. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych. Ubezpieczenia społeczne. Analiza i ocena zasiłków i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - (dr Ryszard Stempel)
 • Sprawozdawczość finansowa. Niefinansowe raportowanie dokonań. Rachunkowość w kontekście zrównoważonego rozwoju - (dr hab. Małgorzata Cygańska)
Kierunek Ekonomia - poziom magisterski
 • Finanse przedsiębiorstw. Finanse na rynkach: kapitałowym, pieniężnym, bankowości i ubezpieczeń, walutowym, commodity. Finanse Unii Europejskiej - (dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM)
 • Międzynarodowe rynki towarowe i finansowe, polityka pieniężna, znaczenie podatków w gospodarce - (dr Marek Szturo)
 • Kształtowanie potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Finansowe aspekty realizacji polityki gospodarczej państwa. Ocena skutków gospodarowania zasobami w sektorze finansów publicznych i prywatnych. Ocena efektywności finansowej przedsiębiorstw - (dr Jarosław Skorwider-Namiotko)
 • Edukacja finansowa, decyzje finansowe, świadomość ubezpieczeniowa, wykluczenie społeczne, ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), dodatkowe zabezpieczenie emerytalne, systemy emerytalne na świecie, ubezpieczenia w rolnictwie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, bancassurance, przestępczość ubezpieczeniowa, odwrócona hipoteka, dochody i wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, budżety gospodarstw domowych - (dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka)
 • Wybrane rodzaje ubezpieczeń gospodarczych (rozwój rynku/produktu, zmiany, nowości, oczekiwania, znaczenie dla ubezpieczającego i ubezpieczyciela, odniesienie do rynków światowych, marketing ubezpieczeniowy, trendy itp.) - (dr Joanna Bak)
 • Ryzyko i sposoby jego ograniczenia. Istota i rola instrumentów finansowych na rynku finansowym. Finanse profesjonalnych klubów sportowych. Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw. Prognozowanie niewypłacalności jednostek gospodarczych - (dr Artur Wyszyński)
 • Instrumenty ubezpieczeniowe w zarządzaniu ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa. Wykorzystanie instrumentów marketingowych w towarzystwach ubezpieczeniowych. Analiza produktów ubezpieczeń domów i mieszkań na rynku. Ubezpieczenia w ochronie zdrowia. Analiza świadczeń emerytalno-rentowych rolników. Bancasurance jako narzędzie współpracy banków i firm ubezpieczeniowych - (dr Ryszard Stempel)
 • Sprawozdawczość finansowa. Niefinansowe raportowanie dokonań. Rachunkowość w kontekście zrównoważonego rozwoju - (dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM)
Kierunek Zarządzanie - poziom licencjacki
 • Finanse przedsiębiorstw. Finanse na rynkach: kapitałowym, pieniężnym, bankowości i ubezpieczeń, walutowym, commodity. Finanse Unii Europejskiej - (dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM)
 • Strategie finansowania działalności gospodarczej, zarządzanie rozwojem małych firm, zarządzanie finansami spółek, zarządzanie upadłością firmy - (dr Marek Szturo)
 • Znaczenie funduszy europejskich w finansowaniu podmiotów gospodarczych. Zarządzanie finansami w warunkach ryzyka i niepewności. Determinanty wyboru produktów i usług bankowości elektronicznej. Zarzadzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. Motywy podejmowania decyzji przez podmioty inwestujące na rynku finansowym. Rola banków spółdzielczych w finansowani rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Zarzadzanie finansami prywatnych podmiotów gospodarczych - (dr Marek Garbowski)
 • Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - (dr Jarosław Skorwider-Namiotko)
 • Rynki finansowe, rynki giełdowe (miejsce pozyskania kapitału oraz inwestycji). Behawioralne uwarunkowania decyzji finansowych, inwestycje – różne klasy instrumentów – w tym, klasyczne papiery wartościowe, fundusze inwestycyjne, a także inwestycje alternatywne (metale szlachetne, kryptowaluty, instrumenty pochodne na surowce, alkohole inwestycyjne, nieruchomości, i inne), rynki surowcowe (commodities) – ropa, metale przemysłowe, metale szlachetne, soft commodities i inne. Etyka na rynkach finansowych. Efektywność inwestycji – miary zysku i ryzyka inwestycyjnego. Analiza spółek (techniczna, fundamentalna, portfelowa, wycena spółek). Innowacyjne formy płatności, wybrane zagadnienia dotyczące bankowości - (dr Karol Wojtowicz)
 • Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa, analiza wskaźnikowa. Ekonometryczne modelownie wartości nieruchomości mieszkalnych. Analiza ryzyka inwestycji kapitałowych - (dr Lesław Markowski)
 • Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych. Realizacja audytów finansowych i wykorzystanie narzędzi rewizyjnych przez biegłych rewidentów. Raportowanie niefinansowe jednostek gospodarczych i instytucji publicznych. Audyt i rachunkowość w aspekcie zrównoważonego rozwoju - (dr Anna Bartoszewicz)
 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wyniki finansowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Strategie zarządzania płynnością finansową w jednostkach gospodarczych - (dr Artur Wyszyński)
 • Analiza finansowa zakładu ubezpieczeń. Analiza finansowa małych i średnich przedsiębiorstw. Ubezpieczenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych. Przebieg likwidacji szkód komunikacyjnych - (dr Ryszard Stempel)
 • Sprawozdawczość finansowa. Kalkulacja kosztów. Metody zarządzania kosztami. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - (dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM)
Kierunek Zarządzanie - poziom magisterski
 • Finanse przedsiębiorstw. Finanse na rynkach: kapitałowym, pieniężnym, bankowości i ubezpieczeń, walutowym, commodity. Finanse Unii Europejskiej - (dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM)
 • Rozwój produktów finansowych, zarządzanie sytuacją finansową firmy, źródła finansowania działalności gospodarczej, optymalizacja podatkowa, zarządzanie ryzykiem finansowym - (dr Marek Szturo)
 • Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego jednostek samorządu terytorialnego i ich skutki finansowe. Lokalna i regionalna polityka budżetowa. Strategie finansowania przedsiębiorstw - (dr Jarosław Skorwider-Namiotko)
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem problematyki finansowania działalności, płynności finansowej, inwestycji, ryzyka bankructwa, zarządzania ryzykiem, fuzji i przejęć. Finanse gospodarstw domowych. Finanse jednostek samorządowych - (dr Konrad Szydłowski)
 • Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw. Realizacja audytów finansowych i wykorzystanie narzędzi rewizyjnych przez biegłych rewidentów. Raportowanie niefinansowe jednostek gospodarczych i instytucji publicznych. Audyt i rachunkowość w aspekcie zrównoważonego rozwoju - (dr Anna Bartoszewicz)
 • Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. Rola informacji finansowej i pozafinansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie - (dr Artur Wyszyński)
 • Pomoc społeczna oraz świadczenia rodzinne realizowane w instytucjach Opieki Społecznej. Wykorzystanie ubezpieczeń finansowych w działalności przedsiębiorstw. Preferencje mieszkańców w wyborze ubezpieczeń komunikacyjnych. Kanały dystrybucji ubezpieczeń. Ubezpieczenia turystyczne - (dr Ryszard Stempel)
 • Sprawozdawczość finansowa. Kalkulacja kosztów. Metody zarządzania kosztami. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - (dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM)
Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - poziom inżynierski
 • Jakościowa i ilościowa analiza majątku trwałego i obrotowego w firmie. Ubezpieczenia budowlano-montażowe. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii. Ubezpieczenie sprzętu, zaplecza i maszyn budowlanych. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Ubezpieczenia od utraty zysku firmy. Ubezpieczenie upraw rolnych na przykładzie gospodarstw indywidualnych - (dr Ryszard Stempel)

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą działalność dydaktyczną w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów dyplomowych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach realizowanych na macierzystym wydziale oraz innych wydziałach UWM w Olsztynie.

 

Wykaz prowadzonych przedmiotów (z sylabusami) w roku akademickim 2021/2022

Nazwa przedmiotu (alfabetycznie)/Sylabus Prowadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych
Ekonomia - studia stacjonarne
Audyt finansowy w przedsiębiorstwiedr Anna Bartoszewicz
Bankowość korporacyjnadr Marek Szturo
Ekonometriadr Lesław Markowski
mgr Paulina Pukin-Sowul
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznychdr Lesław Markowski
Finansedr Jarosław Skorwider-Namiotko
mgr Paulina Pukin-Sowul
Finanse międzynarodowedr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Finanse publiczne i rynki finansowedr Jarosław Skorwider-Namiotko
mgr Paulina Pukin-Sowul
Finanse i rynki finansowedr inż. Artur Wyszyński
Inżynieria finansowadr Marek Szturo
Modelowanie rynków finansowychdr Lesław Markowski
Repetytoriumdr Karol Wojtowicz
Ryzyko na rynku finansowym dr inż. Artur Wyszyński
Seminarium licencjackiedr inż. Joanna Bak
dr inż. Marek Garbowski
dr inż. Ryszard Stempel
dr inż. Artur Wyszyński
Seminarium magisterskiedr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM
dr Jarosław Skorwider-Namiotko
Teoria gier i decyzjidr Anna Rutkowska-Ziarko
Ubezpieczenia i reasekuracjadr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
dr inż. Ryszard Stempel
Zarządzanie portfelem inwestycyjnymdr Karol Wojtowicz
Źródła finansowania jednostek gospodarczychdr inż. Marek Garbowski
Przedmioty do wyboru
Papiery wartościowe w obrocie gospodarczym
Źródła finansowania jednostek gospodarczych
dr inż. Marek Garbowski
Ubezpieczenia osobowe
Ubezpieczenia zdrowotne
dr inż. Joanna Bak
Finanse i efektywność klubów sportowych
Ekonomiczno-finansowe aspekty klubów sportowych
dr inż. Artur Wyszyński
Wydział Nauk Ekonomicznych
Ekonomia - studia niestacjonarne
Ekonometriadr Lesław Markowski
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznychdr Lesław Markowski
Finanse dr Jarosław Skorwider-Namiotko
mgr Paulina Pukin-Sowul
Finanse i rynki finansowedr inż. Artur Wyszyński
Finanse międzynarodowedr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Finanse publiczne i rynki finansowedr Jarosław Skorwider-Namiotko
mgr Paulina Pukin-Sowul
Inżynieria finansowadr Marek Szturo
Repetytoriumdr inż. Joanna Bak
Ryzyko na rynku finansowym dr Artur Wyszyński
Seminarium magisterskiedr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
Teoria gier i decyzjidr Anna Rutkowska-Ziarko
Ubezpieczenia i reasekuracjedr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
Zarządzanie portfelem inwestycyjnymdr Karol Wojtowicz
Przedmioty do wyboru
Ubezpieczenia zdrowotne
Ubezpieczenia osobowe
dr inż. Joanna Bak
Wybrane produkty ubezpieczeń majątkowych
Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej
dr inż. Joanna Bak
Wydział Nauk Ekonomicznych
Zarządzanie - studia stacjonarne
Analiza ekonomiczna dr Marek Szturo
Asekuracja gospodarczadr inż. Ryszard Stempel
Audyt w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznychdr Anna Bartoszewicz
Bankowość korporacyjnadr Marek Szturo
Finansedr Karol Wojtowicz
dr inż. Marek Garbowski
mgr Aleksandra Ostrowska
Finanse przedsiębiorstwdr Konrad Szydłowski
Inwestycje na rynku finansowymdr Karol Wojtowicz
Papiery wartościowe na rynku finansowymdr Karol Wojtowicz
Rachunkowość w bankowościdr inż. Marek Garbowski
Rachunkowość finansowa (1)
Rachunkowość finansowa (2)
dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
mgr Apolonia Jaskólska
Rachunkowość informatycznadr Anna Bartoszewicz
Repetytoriumdr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Rynki finansowedr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM
mgr Aleksandra Ostrowska
Seminarium licencjackiedr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
dr Karol Wojtowicz
Seminarium magisterskiedr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
dr Marek Szturo
Ubezpieczenia w przedsiębiorstwachdr inż. Joanna Bak
Zarządzanie finansamidr inż. Marek Garbowski
Przedmioty do wyboru
Investments in the financial market
Finance in small and medium enterprises
dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Wybrane produkty ubezpieczeń majątkowych
Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej
dr inż. Joanna Bak
Wydział Nauk Ekonomicznych
Zarządzanie - studia niestacjonarne
Analiza ekonomicznadr Artur Wyszyński
Asekuracja gospodarczadr inż. Ryszard Stempel
Audyt w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznychdr Anna Bartoszewicz
Bankowość korporacyjnadr Marek Szturo
Finansedr inż. Marek Garbowski
mgr Aleksandra Ostrowska
Finanse przedsiębiorstwdr Konrad Szydłowski
Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwachdr inż. Marek Garbowski
Papiery wartościowe na rynku finansowymdr inż. Marek Garbowski
Rachunkowość w bankowościdr inż. Marek Garbowski
Rachunkowość finansowa (1)
Rachunkowość finansowa (2)
dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
mgr Apolonia Jaskólska
Rachunkowość informatycznadr Anna Bartoszewicz
Repetytoriumdr Karol Wojtowicz
Rynki finansowedr Karol Wojtowicz
Seminarium licencjackiedr Ryszard Stempel
Seminarium magisterskiedr Marek Garbowski
dr Konrad Szydłowski
Ubezpieczenia w przedsiębiorstwachdr inż. Joanna Bak
Zarządzanie finansamidr inż. Marek Garbowski
Wydział Nauk Ekonomicznych
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne
Finanse dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM
Finansowanie działalności innowacyjnejdr inż. Joanna Bak
Statystykadr Anna Rutkowska-Ziarko
Ubezpieczenia inżynieryjno-technicznedr inż. Ryszard Stempel
Ubezpieczenia w przedsiębiorstwachdr inż. Joanna Bak
Wydział Nauk Ekonomicznych
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia niestacjonarne
Finanse dr inż. Ryszard Stempel
Finansowanie działalności innowacyjnejdr inż. Joanna Bak
Statystykadr Anna Rutkowska-Ziarko
Ubezpieczenia inżynieryjno-technicznedr inż. Ryszard Stempel
Wydział Prawa i Administracji - studia stacjonarne i niestacjonarne
Podstawy rachunkowości (nst.)
Podstawy rachunkowości (st.)
dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
mgr Apolonia Jaskólska
Metodologia rachunkowości (nst.)
Metodologia rachunkowości (st.)
dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM
Wydział Humianistyczny - studia stacjonarne i niestacjonarne
Ekonomika małej firmydr Konrad Szydłowski
Metody statystyczne w ekonomiidr Lesław Markowski

 

 

Skład osobowy/biogramy oraz konsultacje pracowników w roku akademickim 2021/22 - semestr letni

Imię i nazwisko/Biogram Dzień Godziny Forma Pokój* Telefon E-mail
dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM wtorek 10.00-11.30 stacjonarnie 304 +89 524-6242
dr inż. Joanna Bak poniedziałek
środa
11.45-13.15
08.30-09.30
stacjonarnie 327 +89 524-6596
dr Anna Bartoszewicz wtorek
środa
11.30-13.00
12.00-13.30
stacjonarnie 326 +89 524-5193
dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM poniedziałek
czwartek
11.30-13.00
13.30-15.00
stacjonarnie i MS Teams: 5mit29a 334 +89 523-3963
dr hab. Małgorzata Cygańska, prof. UWM wtorek
09.45-11.15 stacjonarnie 309 +89 523-4530
dr inż. Marek Garbowski poniedziałek
środa
15.00-16.00
11.15-12.15
stacjonarnie 325 +89 523-4268
mgr Apolonia Jaskólska 306 +89 523-4537
dr Lesław Markowski wtorek
sobota (w terminach zjazdów e-mgr.)
09.30-11.30
14.30-15.30
stacjonarnie 336 +89 523-3750
mgr Aleksandra Ostrowska czwartek
piątek
11.00-13.00
09.45-11.15
stacjonarnie 340 +89 523-3957
dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka czwartek
piątek
08.30-10.00
08.30-10.00
stacjonarnie 311 +89 524-6589
mgr Paulina Pukin-Sowul wtorek
piątek
niedziela (w terminach zjazdów e-lic.)
09.45-11.15
15.00-16.30
15.30-17.00
stacjonarnie 331 +89 523-3495
dr Anna Rutkowska-Ziarko czwartek 11.30-13.30 stacjonarnie 332 +89 523-3777
dr Jarosław Skorwider-Namiotko czwartek
sobota (w terminach e-lic. z.iii i iv)
sobota (w terminach e-lic. z. v i vi)
09.00-11.15
16.00-16.45


19.15-20.00
stacjonarnie 310 +89 523-4416
dr inż. Ryszard Stempel poniedziałek
niedziela (w terminach zjazdów ziip)
11.15-12.30
17.30-18.45
stacjonarnie 329 +89 524-6579
dr Marek Szturo poniedziałek
wtorek
11.30-13.00
09.00-10.30
stacjonarnie 312 +89 523-4202
dr Konrad Szydłowski poniedziałek
wtorek
piątek (w terminach zjazdów z-mgr)
11.30-13.00
13.15-14.45
19.00-20.00
stacjonarnie 328 +89 524-5152
dr Karol Wojtowicz poniedziałek
środa
sobota (w terminach zjazdów e-mgr.)
11.30-13.00
11.30-13.00
14.30-15.30
stacjonarnie 330 +89 523-4548
dr inż. Artur Wyszyński poniedziałek 11.30-13.00 stacjonarnie 338 +89 523-4269
* Pokoje znajdują się w budynku WNE przy ul. M. Oczapowskiego 4

 

 

Monografie

Autorzy: A. Ostrowska, P. Pukin-Sowul, P. Dondalski
ISBN: 978-83-65605-36-8
Rok wydania: 2021

Autorzy: A. Wyszyński, M. Garbowski, J. Skorwider-Namiotko, R. Szulc, A. Buszko
ISBN: 978-83-8100-273-8
Rok wydania: 2021

Autorzy: T. Martyniuk, Małgorzata Cygańska, A. Żurawik, E. Malinowska
ISBN: 978-83-8206-190-1
Rok wydania: 2021

Autorzy: Anna Bartoszewicz, Renata Burchart, Joanna Dynowska
ISBN: 978-83-65605-29-0
Rok wydania: 2021

Autorzy: A. Buszko, J. Skorwider-Namiotko
ISBN: 978-83-8100-249-3
Rok wydania: 2020

Autorzy: M. Bilczak, B. Włodarczyk, A. Mnacakanian
ISBN: 978-83-8100-266-0
Rok wydania: 2020

Autorzy: M. Kobylińska, L. Markowski, A.D. Rutkowska-Ziarko, L. Szydłowski
ISBN: 978-83-8100-272-1
Rok wydania: 2020

Autorzy: A. Rutkowska, M. Szturo, K. Wojtowicz, B. Włodarczyk
ISBN: 978-83-8100-271-4
Rok wydania: 2020

Autorzy: N. Artienwicz, Anna Bartoszewicz, Małgorzata Cygańska, P. Wójtowicz
ISBN: 978-83-958968-0-4
Rok wydania: 2020

Autorzy: Artur Wyszyński, Jarosław Skorwider-Namiotko
ISBN: 978-83-65605-18-4
Rok wydania: 2020

Autorzy: Konrad Szydłowski, Karol Wojtowicz, Marek Szturo
ISBN: 978-83-65605-22-1
Rok wydania: 2020

Autorzy: Małgorzata Cygańska, M. Kludacz-Alessandri, M. Hass-Symotiuk
ISBN: 978-83-8223-290-5
Rok wydania: 2020

Autorzy: J. Rutecka-Góra, K. Bielawska, M. Hadryan, P. Kowalczyk-Rólczyńska, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka
ISBN: 978-83-8030-378-2
Rok wydania: 2020

Autor: Bogdan Włodarczyk
ISBN: 978-83-8100-126-7
wersja elektroniczna
Rok wydania: 2018

Autor: Małgorzata Cygańska
ISBN: 978-83-8100-109-0
wersja elektroniczna
Rok wydania: 2018

Autor: Andrzej Buszko
Rok wydania: 2018