Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Informacje ogólne

 

Kierownik Katedry dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw powstała 1 października 1995 r., jako jedna z samodzielnych jednostek Wydziału Zarządzania, pod nazwą Katedra Ekonomiki Produkcji. Pierwszym kierownikiem Katedry był prof. zw. dr hab. Dymitr Kaliszewicz. W jej skład wchodziły wówczas następujące zakłady: Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji (kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Kucka), Zakład Polityki Gospodarczej i Ekonometrii (kierownik: dr hab. Roman Krefft, prof. nadzw.), a od 1997 r. również Zakład Zarządzania Produkcją (kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Pasternak).

Dostosowanie się do wymogów rynkowych i konieczność poszerzania oferty dydaktycznej spowodowały, że w styczniu 2004 r. zmianie uległa nazwa Wydziału na Wydział Nauk Ekonomicznych a wraz z nią nazwa Katedry na Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2005 r. jej kierownikiem jest dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM. W marcu 2007 r. do struktur Katedry dołączył Zespół Zarządzania Inwestycjami. W Katedrze zatrudnionych jest obecnie 12 osób.

 

dr hab. Małgorzata Juchniewicz – prof. UWM , absolwentka Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1987 r.). Stopień doktora nauk agronomicznych uzyskała w 1993 r. na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Na podstawie rozprawy nt: Zmienność i transmisja cen na rynku wieprzowiny 25 listopada 2003 r. Rada Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w Warszawie nadała jej stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 2002 r., przez dwie kadencje, pełniła funkcję prodziekana ds. studiów dziennych Wydziału. Od stycznia 2005 r. jest kierownikiem Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw. W latach 2008-2012 była przewodniczącą senackiej Komisji ds. Dydaktycznych UWM w Olsztynie. Nagrodzona brązowym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Laurem UWM w Olsztynie, wielokrotnie nagrodą JM Rektora za działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Zainteresowania naukowe dr hab. inż. Małgorzaty Juchniewicz koncentrują się wokół badań związanych z problematyką funkcjonowania rynków, a w szczególności zmienności i transmisji cen oraz problematyką poziomu i uwarunkowań działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w kontekście możliwości ich konkurowania na rynkach europejskich i międzynarodowych. Badania dotyczą określenia wewnętrznych i zewnętrznych czynników innowacyjności oraz konkurencyjności podmiotów gospodarczych, a także podstawowych aspektów ich regionalnego i wewnątrzbranżowego zróżnicowania. Istotnym elementem prac badawczych w ostatnim okresie były także zagadnienia dotyczące przesłanek i uwarunkowań rozwoju struktur klastrowych w Polsce. Dorobek publikacyjny obejmuje ponad 200 autorskich i współautorskich opracowań, opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym lub monografiach. Brała udział w międzynarodowym projekcie badawczym nt. „Re-governing Markets - faza 1”, którego głównym koordynatorem był brytyjski International Institute for Environment and Development. W latach 2011-2012 kierowała grantem promotorskim Narodowego Centrum Nauki pt.: „Determinanty rozwoju klastrów w województwie warmińsko-mazurskim”. Aktywnie uczestniczy w projektach badawczych realizowanych we współpracy z gospodarką. Brała udział m.in. w następujących projektach: Badanie innowacyjności mikroprzedsiębiorstw, Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw, Rola kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników w zarządzaniu informacja oraz wiedzą w MSP - realizowanych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej – realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Warmii i Mazur – projekt własny Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zarządzania operacyjnego, zarządzania innowacjami, zarządzania produkcją i usługami, innowacyjności przedsiębiorstw oraz seminaria dyplomowe.

Najnowsze publikacje:

 1. Juchniewicz M., Chrobocińska K., Łukiewska K., Nasalski Z. 2016. Uwarunkowania działalności gospodarczej jednostek użytkujących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa. Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn.
 2. Juchniewicz M. 2015. Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 41, s. 473-482.
 3. Juchniewicz M. 2015. Potencjał a pozycja konkurencyjna przemysłu spożywczego w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15 (XXX), z. 3, s. 40-48.
 4. Juchniewicz M. 2015. Innowacje otwarte w polskim przemyśle spożywczym [w:] Szczepaniak I., Firlej K. (red.) Przemysł spożywczy – makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 131-143.
 5. Juchniewicz M., 2015. The level of diversity of innovativeness in food industry of European Union countries. Proceedings of MAC-EMM 2015 in Prague", ISBN 978-80-88085-03-4.

 

dr inż. Katarzyna Chrobocińska – adiunkt, absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Jest pracownikiem Katedry od 1996 r. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskała w 2006 r. na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie. Zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się wokół problematyki konkurencyjności sektora MSP oraz uwarunkowań przedsiębiorczości w agrobiznesie. Dorobek publikacyjny obejmuje ponad 50 publikacji i ekspertyz. Od 2013 r. jest opiekunką praktyk kierunkowych na WNE na kierunku Ekonomia. Od 2006 r. pełni funkcję ekspertki Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko–Mazurskiego. Od 2013 r. uczestniczy w projektach badawczych współfinansowanych przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. Była wielokrotnie nagradzana przez JM Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia naukowe. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, ekonomiki procesów wytwórczych, procesów produkcyjnych i teorii lokalizacji przedsiębiorstw oraz zarządzania i marketingu w przemyśle paszowym.

Najnowsze publikacje:

 1. Chrobocińska K. 2016. Selected regional competitiveness assessment models. Соціально-економічні проблеми і держава, 14(1), p. 5-10.
 2. Chrobocińska K., Łukiewska K. 2016. Egzogeniczne czynniki wpływające na pozycje konkurencyjną gospodarstw rolniczych użytkujących aktywa pochodzące z ZWRSP. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 103, Z. 1, s. 26-34.
 3. Łukiewska K., Chrobocińska K. 2015. Przestrzenne zróżnicowanie potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 102, Z. 3, s. 56-65.
 4. Chrobocińska K. 2014. Czynniki ograniczające oraz działania poprawiające konkurencyjności gospodarstw użytkujących ZWRSP w województwie warmińsko-mazurskim. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, SERIA, Warszawa-Poznań-Lublin, t. XVI, z. 1, s. 25-29.
 5. Chrobocińska K. 2014. Uwarunkowania konkurencyjności gospodarstw użytkujących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa, t. 101, s.137-144.

 

dr inż. Zbigniew Nasalski - adiunkt , absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Jest pracownikiem Katedry od 1996 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania uzyskał w 2000 r. na Wydziale Zarządzania i Administracji UWM w Olsztynie. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują problematykę ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw oraz konkurencyjność w agrobiznesie. Aktualnie prowadzone badania koncentrują się m.in. na strategiach rozwoju klastrów gospodarczych. Jest autorem i współautorem ponad 50 opracowań naukowych i eksperckich. W kadencjach 2008-2012 i 2012-2016 - prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych ds. toku studiów. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu współczesnych teorii przedsiębiorstw, ekonomiki procesów wytwórczych, logistyki oraz zintegrowanych systemów wytwarzania.

Najnowsze publikacje:

 1. Nasalski Z., Fetliński A., Fetlińska M. A. 2015. Model klastra producentów tradycyjnych produktów mleczarskich na Podlasiu. Przemysł Spożywczy, 4, s. 10-13.
 2. Nasalski Z., Wierzejski T. 2015. Działalność dydaktyczna Wydziału. [w:] Heller J., Szmyt A. (red.) 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Nauki ekonomiczne na Warmii i Mazurach, 978-83-7299-946, s. 80-95.
 3. Juchniewicz M., Chrobocińska K., Nasalski Z. 2014. Konkurencyjność podmiotów gospodarczych użytkujących Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim, ISBN 978-83-929847-6-4, Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn, ss. 132.
 4. Wierzejski T., Nasalski Z. 2014. Rola klastrów w procesie internacjonalizacji polskiego sektora rolno-spożywczego. Problemy Rolnictwa Światowego, 14 (XXIX), z. 2, s. 238-246.
 5. Nasalski Z., Wierzejski T., Szczubełek G. 2014. Zarządzanie projektami innowacyjnymi. ISBN 978-83-63041-90-8, EXPOL, Włocławek, ss. 124.

 

dr Bożena Pawłowska – adiunkt, absolwentka kierunku Ekonomia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Jest pracownikiem Katedry od 1997 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu uzyskała w 2006 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Działalność naukowa koncentruje się na poszukiwaniu oraz ocenie i analizie projakościowej przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw z uwzględnieniem poziomu satysfakcji klienta. Główne problemy badawcze skupiają się na uwarunkowaniach wdrożenia w procesy biznesowe przedsiębiorstw, strategii konkurowania skupiających uwagę na tworzeniu ofert rynkowych, zdolnych w pełni satysfakcjonować potrzeby i oczekiwania klientów oraz określeniu determinant strategicznego wymiaru satysfakcji klienta w procesie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Dorobek publikacyjny obejmuje trzy monografie naukowe oraz ponad 50 publikacji w recenzowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Była wielokrotnie nagradzana przez JM Rektora UWM w Olsztynie za działalność naukową. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Oddziału w Olsztynie, ekspertem Warmińsko-Mazurskiej NagrodyJakości oraz uczestnikiem grantu „Nauka w przedsiębiorczości”, w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki – nt. „Przygotowanie do opracowania i wdrożenia elementów systemu zarządzania jakością w organizacji – podejście procesowe”. Nawiązała współpracę naukową z Pennsylvania State University Greater Allegheny. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zarządzania jakością, jakości produkcji i usług, współczesnych teorii przedsiębiorstw oraz autorskiego przedmiotu do wyboru: „Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta”.

Najnowsze publikacje:

 1. Nieżurawski L., Pawłowska B. 2016. Doskonalenie jakości w przedsiębiorstwie jako akcelerator wzrostu wartości dla interesariuszy. Quarterly Journal, 2, s. 23-37.
 2. Śmiatacz K., Pawłowska B., Witkowska J. 2015. Satysfakcja interesariuszy w procesie rozwoju organizacji. Marketing i Rynek, 10, s. 374-281.
 3. Nieżurawski L., Pawłowska B. 2015. Procesy doskonalenia jakości przesłanką akceleracji rozwoju przedsiębiorstwa – wyniki badań [w:] Giemzy M., Sikora T., Wielowymiarowość systemów zarzadzania, ISBN 978-83-942362-1-2, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 257-274.
 4. Pawłowska B., Chrobocińska K. 2014. Doskonalenie jakości zarządzania jako fundament dojrzałości organizacyjnej i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa agrobiznesowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 360, t. 1, s. 151-157.
 5. Pawłowska B., Witkowska J. 2014. Warmińsko- Mazurska Nagroda Jakości promocją na rzecz rozwoju konkurencyjności regionu. Marketing i Rynek, 10, s. 301-308.

 

dr inż. Jolanta Rosłon – adiunkt, absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na kierunku rolnictwo, specjalność ekonomika rolnictwa. Jest pracownikiem Katedry od 2007 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskała w 2002 r. na Wydziale Zarządzania UWM w Olsztynie. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na problematyce inwestowania w małych i średnich przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem oceny i źródeł finansowania projektów inwestycyjnych. Dorobek publikacyjny obejmuje autorstwo i współautorstwo kilkudziesięciu publikacji w materiałach konferencyjnych i czasopismach naukowych. Promotor pracy dyplomowej nagrodzonej w konkursie organizowanym przez Związek Przedsiębiorstw Leasingowych na najlepszą pracę magisterską dotyczącą leasingu. Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Oddział w Olsztynie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zarządzania inwestycjami, rachunku inwestycyjnego, metod wyceny projektów gospodarczych i zintegrowanych systemów wytwarzania.

Najnowsze publikacje:

 1. Rosłon J. 2015. Działalność inwestycyjna w obiektach agroturystycznych. Zeszyty Naukowe OTN im. Adama Chętnika, XXIX, s. 232-240.
 2. Garbowski M., Jolanta Rosłon J. 2015. The role of human factor in promotion activity tourism enterprise. [w:] Drobyazko S.I. (red.) Problems of employment and relations in terms of economic instability, ISBN 978-617-7214-06-8. Publishing House “BREEZE”, Montreal, s. 30-36.
 3. Rosłon J., Ciupiński D. 2015. Risk of investing in real estate. Raczyńska M., Krukowski K., Siemiński S. (red.) Managing public organizations in theory and practice ISBN: 978-83-7299-941-2, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 98-107.
 4. Rosłon J. 2014. Specyfika i uwarunkowania rozwoju agroturystyki. Zeszyty Naukowe OTN im. Adama Chętnika w Ostrołęce. t. XXVIII, s. 278-289.
 5. Rosłon J. 2014. The investment strategies of Polish enterprises (empirical findings) [w:] Hittmar S. (red.) Theory of Management, Institute of Management by University of Zilina, s. 253-256.

 

dr Anna Strychalska-Rudzewicz jest zatrudniona na stanowisku adiunkta. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Autorka i współautorka ponad dziewięćdziesięciu publikacji naukowych. Wielokrotna laureatka nagród Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za osiągnięcia naukowe. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się szczególnie wokół szeroko pojętej problematyki zarządzania innowacjami, w tym kulturowych uwarunkowań innowacyjności.

Najnowsze publikacje:

 1. Strychalska-Rudzewicz A. 2016. The impact of national culture on the level of innovation. Journal of Intercultural Management, 8 (1), p. 121-145.
 2. Strychalska-Rudzewicz A., Rudzewicz S. 2016. The elements and manifestations of the creative economy and its impact on innovation [w:] Borusiak B., Lewicki M. (red.) Innovation management: research aspects, Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 9-17.
 3. Strychalska – Rudzewicz A. 2015. Cultural dimensions and innovation, Socio-Economic Problems and the State (Соціально-економічні проблеми і держава), 13 (2), s. 59-67.
 4. Strychalska-Rudzewicz A., 2014. Determinants of Organizational culture that influence Innovation. The Case of Production Companies in Poland. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Проблеми економіки тауправління, 779, p. 98-105.
 5. Strychalska-Rudzewicz A., Rudzewicz A. 2014. Trust as a factor supporting innovative culture. Baltic Horizons, 22 (119), p. 41-48.

 

dr Kamil Decyk – asystent, absolwent kierunku Zarządzanie Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Jest pracownikiem Katedry od grudnia 2013 r. Przewód doktorski nt. „Regionalne uwarunkowania działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw” otworzył 23 stycznia 2013 r. Zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się wokół problematyki innowacyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnianiem mikroprzedsiębiorstw. Dorobek publikacyjny obejmuje współautorstwo monografii oraz artykuły publikowane w recenzowanych polskich czasopismach naukowych i materiałach pokonferencyjnych. W 2009 r. uzyskał nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w I edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione w roku akademickim 2008/2009, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją. W 2009 r. uczestniczył w Projekcie „Rola kobiet w innowacyjnych przedsiębiorstwach w województwie warmińsko-mazurskim” realizowanym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytet II: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. W 2010 r. uczestniczył w realizacji projektu „Kompetentna Gmina – wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w zakresie Zarządzania Rozwojem Lokalnym” organizowanego przez Białostocką Fundacje Kształcenia Kadr w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet V: „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”. Od 2013 r. jest członkiem grupy eksperckiej w Konkursie Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości promującej Zarządzanie przez Jakość (TQM). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu innowacyjności przedsiębiorstw, zarządzania innowacjami, ekonomiki przedsiębiorstw oraz zarządzania operacyjnego.

Najnowsze publikacje:

 1. Decyk K., Juchniewicz M. 2016. Cechy innowacji oraz źródła działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 11, s. 15-20.
 2. Decyk K. 2015. Innowacyjność a pozycja konkurencyjna mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVI, z. 7, cz. II, s. 89-99.
 3. Decyk K., Juchniewicz M. 2015. Ocena regionalnych działań na rzecz wzrostu innowacyjności mikroprzedsiębiorstw. Doświadczenia warmińsko-mazurskich mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XVI, z. 7, cz. II, s. 169-182.
 4. Decyk K., Juchniewicz M. 2014. Potencjał innowacyjny mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 7, cz. II, s. 185-195.
 5. Decyk K., Juchniewicz M. 2014. Poziom i cele działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 7, cz. I, s. 379-391.

 

dr Katarzyna Łukiewska – asystent, absolwentka kierunków: Ekonomia oraz Zarządzanie i Marketing Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie, a także kierunku Matematyka Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie. Ukończyła również studia podyplomowe „Metody Statystycznej Analizy Danych” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest pracownikiem Katedry od 2012 r. W 2018 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Pomiar i ocena międzynarodowej konkurencyjności przemysłu spożywczego na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się wokół problematyki konkurencyjności, produktywności i innowacyjności sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu spożywczego oraz wykorzystania metod matematycznych i statystycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych. Dorobek publikacyjny obejmuje monografie oraz artykuły publikowane w recenzowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Odbyła staż naukowy w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywności – PIB w Warszawie. Wyróżniona za wystąpienie z referatem podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania Współczesnej Gospodarki w Perspektywie Badań Młodych Naukowców organizowanej przez SGGW w Warszawie. Za osiągnięcia naukowe nagrodzona przez JM Rektora UWM w Olsztynie. Od 2014 r. uczestniczy w projektach badawczych współfinansowanych przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zarządzania produkcją i usługami, procesów produkcyjnych, zarządzania operacyjnego, ekonomiki procesów wytwórczych, a także Production and Service Management dla studentów programu Erasmus+.

Najnowsze publikacje:

 1. Łukiewska K., Juchniewicz M. 2016. Produktywność jako czynnik konkurencyjności przemysłu spożywczego [w:] Szczepaniak I. (red.) Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (2), IERGiŻ-PIB, Warszawa, s. 146-165.
 2. Łukiewska K. 2016. Typologia krajów Unii Europejskiej według innowacyjności przemysłu spożywczego [w:] Gołębiewska B. (red.) Wyzwania współczesnej gospodarki – aspekty teoretyczne i praktyczne. Tom 2, ISBN 978-83-62815-28-9, s. 84-91.
 3. Łukiewska K. 2015. Zasoby i produktywność pracy przemysłu spożywczego krajów członkowskich Unii Europejskiej w kontekście konkurencyjności sektora. Journal of Agribusines and Rural Development. 4/2015, s. 747–756.
 4. Łukiewska K. 2015. Changes of labour productivity of the food industry in the Member States of the European Union in the years 2005-2013. Proceedings of MAC-EMM 2015 in Prague", ISBN 978-80-88085-03-4.
 5. Łukiewska K., Juchniewicz M. 2015. Zmiany pozycji konkurencyjnej przemysłu tytoniowego w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, T. XVII, Z. 3, s. 249-253.

 

mgr Andrzej Rzeszutek – asystent. W 2008 ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu i zajął ex-equo II miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską na uczelni (praca pt. „Identification and analysis of competitive advantage”). Po rozpoczęciu studiów na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu przeniósł się na University of Lethbridge w Albercie w Kanadzie, gdzie w 2007 ukończył studia uzyskując tytuł Bachelor of Management. W trakcie studiów odbył wymianę międzyuczelnianą na National Sun-yat Sen University w Kaohsiung na Tajwanie oraz na Universidad Especialidades de Espiritu Santo w Guayaquil w Ekwadorze. Odbył staże w firmach i organizacjach w Kuala Lumpur w Malezji, w Gaborone w Bostwanie i Mumbaju w Indiach. Przebywał łącznie 7 lat w Szanghaju, w Chinach. W 2012 był finalistą konkursu na najlepiej mówiącego po chińsku Polaka do 30. roku życia. Jest pracownikiem katedry od 2017 r. Zainteresowania naukowe dotyczą internacjonalizacji i konkurencyjności gospodarki chińskiej oraz pojęcia kryzysu w gospodarce światowej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu metod wyceny projektów gospodarczych, rachunku inwestycyjnego, zarządzania inwestycjami oraz teorii lokalizacji przedsiębiorstw.

Publikacje:

 1. Rzeszutek A. 2010. Antykryzysowa polityka rządu chińskiego. [w:] Sobiecki R., Pietrewicz J.W. (red.) Przedsiębiorstwo a kryzys globalny”, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

 

mgr Adam Wieczorek – asystent, absolwent kierunku Ekonomia o specjalności transport i logistyka Wydziału Ekonomicznego UG w Gdańsku. Jest pracownikiem Katedry od października 2014 r. W 2015 r. rozpoczął niestacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Ekonomia. Zainteresowania naukowo-badawcze skupiają się wokół problematyki zarządzania transportem i taborami transportowymi oraz logistyką, a w szczególności określenia logistycznych czynników kształtowania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu logistyki, logistyki w przedsiębiorstwie oraz zarządzania operacyjnego.

Najnowsze publikacje:

 1. Wieczorek A. 2016. Systemy Telematyczne jako źródło korzyści w transporcie drogowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 59, s. 251-261.
 2. Juchniewicz M., Łukiewska K., Pawłowska B., Wieczorek A. 2015. Wybrane czynniki konkurencyjności przemysłu spożywczego. ISBN 978-83-929847-7-1. Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn, ss. 131.
 3. Wieczorek A. 2015. RFID Technology in transport. Proceedings of MAC-EMM 2015 in Prague", ISBN 978-80-88085-03-4.
 4. Wieczorek A. 2015. Formułowanie strategii logistycznych a umiejscowienie punktu rozdziału popytu zależnego i niezależnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy zarządzania finansów i marketingu, Tom 2, nr. 41, s. 533-544.

 

mgr Magdalena Łada - asystent, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie kierunku Ekonomia o specjalności ekonomia menadżerska i doradztwo finansowe. Jest pracownikiem Katedry od października 2018 r. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki konkurencyjności i innowacyjności sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora zaawansowanej techniki. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zarządzania operacyjnego, zarządzania produkcją i usługami, ekonomiki procesów wytwórczych oraz innowacyjności przedsiębiorstw.

 

Działalność naukowa

 

Obszary badawcze

Prace naukowo-badawcze prowadzone w Katedrze koncentrują się na identyfikacji czynników i procesów, decydujących (lub w perspektywie najbliższych lat mogących decydować) o konkurencyjności i innowacyjności na poziomie mezoekonomicznym. Prowadzone badania obejmują następujące zagadnienia:

 • innowacyjność i konkurencyjności branż, sektorów i podmiotów gospodarczych,
 • satysfakcja klienta w procesie doskonalenia jakości produktu oraz poprawy pozycji rynkowej podmiotów gospodarczych,
 • sieci współpracy jednostek gospodarczych.

Prace badawcze prowadzone w pierwszym obszarze koncentrują się na zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowaniach pobudzających lub ograniczających skłonność przedsiębiorstw do podejmowania innowacyjnych działań. Komplementarne z tym wątkiem tematycznym są badania określające zależności między innowacyjnością a konkurencyjnością podmiotów na różnych szczeblach analizy.

Problematyka satysfakcji klientów obejmuje zagadnienia związane z metodami jej pomiaru oraz propozycjami modyfikacji modeli satysfakcji klienta. W ramach tego obszaru badawczego analizowana jest także skuteczność procesu doskonalenia jakości produktu w przedsiębiorstwach.

W trzecim obszarze badawczym prowadzone są badania umożliwiające określenie form i uwarunkowań współpracy między przedsiębiorstwami, branżami, sektorami oraz relacji między firmami i instytucjami otoczenia. Szczególną uwagę zwracano na identyfikację możliwości wzmocnienia konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw przez struktury klastrowe.

 

Tematy i granty naukowo-badawcze

2016 - Innowacyjność podmiotów gospodarczych użytkujących Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim, temat badawczy realizowany w ramach umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn, nr: 22.690.021-500 (dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM – kierownik tematu)

2015 – Determinanty rozwoju podmiotów gospodarczych użytkujących Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim, temat badawczy realizowany w ramach umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn, nr: 22.003.001-22.690.015 (dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM – kierownik tematu)

2010-2015 – Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, badania statutowe nr 1203.0804 (dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM – kierownik tematu)

2014 - Ewaluacja pozycji konkurencyjnej podmiotów gospodarczych użytkujących Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim, temat badawczy realizowany w ramach umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn, nr: 523.1203-0302 (22.690.009-300) (dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM – kierownik tematu)

2013 - Konkurencyjność podmiotów gospodarczych użytkujących Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa w woj. warmińsko-mazurskim, temat badawczy realizowany w ramach umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych OT Olsztyn, nr: 523.1203-0301 (22.690.001-300) (dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM – kierownik tematu)

2011-2012 - Determinanty rozwoju klastrów w województwie warmińsko-mazurskim, grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki nr NN 112 375240 (dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM - kierownik tematu)

2010-2012 - Kultura organizacyjna jako determinanta procesów innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki nr NN 115 153839 (dr Anna Strychalska-Rudzewicz- kierownik tematu)

2008-2010 - Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce – ujęcie regionalne, uczelniany grant habilitacyjny, nr 1203.0206 (dr hab. inż. Barbara Grzybowska - kierownik tematu)

2008-2010 - Klastry regionalne w sektorze żywnościowym, uczelniany grant habilitacyjny, nr 1203.0207 (dr Zbigniew Nasalski - kierownik tematu)/p>

2006-2009 - Innowacyjność i jakość jako czynniki przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, badania własne nr 1203.0202 (dr hab. inż. Barbara Grzybowska - kierownik tematu)

2006-2009 - Integracja przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej, badania statutowe nr 1203.0803 (dr inż. Zbigniew Nasalski - kierownik tematu)

 

Współpraca z praktyką gospodarczą

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw utrzymuje ścisłe więzi z praktyką gospodarczą. Ich przejawy dotyczą przede wszystkim:

 • realizacji badań naukowych uwzględniających cele aplikacyjne,
 • prowadzenia dydaktyki ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów nurtujących organizacje gospodarcze i ich otoczenie oraz transformacji doświadczeń praktyki do działalności dydaktycznej,
 • bezpośredniego udziału w pracach organów przedsiębiorstw oraz instytucji (państwowych i niepaństwowych) istotnie oddziaływujących na życie gospodarcze,
 • działalności eksperckiej, konsultingowej i doradczej,
 • tworzenia płaszczyzny do wymiany poglądów między biznesem i nauką.

 

Działalność dydaktyczna

W Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw realizowane są zajęcia dydaktyczne dla studentów macierzystego Wydziału oraz na innych Wydziałach Uniwersytetu.

 

Realizowane przedmioty

Wykaz przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w roku akademickim 2016/2017

Nazwa przedmiotuProwadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych
Analiza procesów pracy dr inż. Zbigniew Nasalski
Ekonomika przedsiębiorstw dr inż. Katarzyna Chrobocińska
dr inż. Zbigniew Nasalski
dr Kamil Decyk
Ekonomika procesów wytwórczych dr inż. Katarzyna Chrobocińska
mgr Katarzyna Łukiewska
Innowacyjność przedsiębiorstw dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
dr Kamil Decyk
Jakość produkcji i usług dr Bożena Pawłowska
Klastry gospodarcze dr inż. Zbigniew Nasalski
Logistyka dr Anna Strychalska-Rudzewicz
mgr Adam Wieczorek
Logistyka w przedsiębiorstwie dr Anna Strychalska-Rudzewicz
mgr Adam Wieczorek
Metody wyceny projektów gospodarczych dr inż. Jolanta Rosłon
mgr Daniel Ciupiński
Procesy innowacyjne i planowanie produktu dr Anna Strychalska-Rudzewicz
dr Kamil Decyk
Procesy produkcyjne dr inż. Katarzyna Chrobocińska
mgr Katarzyna Łukiewska
Rachunek inwestycyjny dr inż. Jolanta Rosłon
mgr Daniel Ciupiński
Strategie innowacyjne przedsiębiorstw dr Anna Strychalska-Rudzewicz
dr Kamil Decyk
Teoria lokalizacji przedsiębiorstw dr inż. Katarzyna Chrobocińska
mgr Daniel Ciupiński
Współczesne teorie przedsiębiorstwa dr inż. Zbigniew Nasalski
Zarządzanie innowacjami dr Anna Strychalska-Rudzewicz
dr Kamil Decyk
Zarządzanie inwestycjami dr inż. Jolanta Rosłon
mgr Daniel Ciupiński
Zarządzanie jakością dr Bożena Pawłowska
dr Kamil Decyk
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem dr Bożena Pawłowska
dr Kamil Decyk
Zarządzanie satysfakcją klienta w przedsiębiorstwie dr Bożena Pawłowska
Zarządzanie operacyjne dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
mgr Katarzyna Łukiewska
mgr Adam Wieczorek
Zarządzanie produkcją i usługami dr inż. Zbigniew Nasalski
mgr Katarzyna Łukiewska
Zintegrowane systemy wytwarzania dr inż. Zbigniew Nasalski
dr inż. Jolanta Rosłon
Seminarium magisterskie dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
dr inż. Katarzyna Chrobocińska
dr inż. Zbigniew Nasalski
dr Bożena Pawłowska
dr Anna Strychalska-Rudzewicz
Seminarium licencjackie dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
dr inż. Katarzyna Chrobocińska
Seminarium dyplomowe dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
Wydział Biologii i Biotechnologii
Pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej dr inż. Zbigniew Nasalski
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Zarządzanie i marketing w przemyśle paszowym dr inż. Katarzyna Chrobocińska
Wydział Nauk o Środowisku
Podstawy rachunkowości i finansów dr inż. Jolanta Rosłon
Wydział Nauk o Żywności
Ekonomiczne aspekty jakości dr Bożena Pawłowska
Zarządzanie kosztami produkcji dr inż. Zbigniew Nasalski
Wydział Prawa i Administracji
Dokumentacja podatkowa dr hab. Zdzisław Majkut, prof. UWM
Polityka społeczna dr hab. Zdzisław Majkut, prof. UWM
Ekonomia dr hab. Zdzisław Majkut, prof. UWM
Seminarium i praca magisterska dr hab. Zdzisław Majkut, prof. UWM

 

Konsultacje

Godziny konsultacji pracowników katedry w roku akademickim 2018/19 - semestr zimowy

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM poniedziałek
wtorek
08.30-09.30
10.00-11.30
203 89 523 4959
dr hab. Zdzisław Majkut, prof. UWM środa 13.00-14.30 204 89 523 3478
dr inż. Katarzyna Chrobocińska 206A 89 523 3409
dr Kamil Decyk wtorek
czwartek
09.45-11.15
09.45-11.15
201B 89 523 3778
dr Katarzyna Łukiewska wtorek
środa
11.30-13.00
11.30-13.00
207B 89 523 4430
dr inż. Zbigniew Nasalski poniedziałek
piątek
13.00-14.30
13.00-14.30
207A 89 523 4430
dr Bożena Pawłowska 206B 89 523 3376
dr inż. Jolanta Rosłon wtorek
środa
09.30-11.00
09.45-11.15
206C 89 523 4193
dr inż. Anna Strychalska-Rudzewicz 201A 89 523 3778
mgr Magdalena Łada poniedziałek
środa
13.15-14.45
11.30-13.00
207C 89 523 3437
mgr Andrzej Rzeszutek poniedziałek
środa
12.00-13.30
09.30-11.00
207C 89 523 3437
mgr Adam Wieczorek poniedziałek
czwartek
11.30-13.00
11.30-13.00
201B 89 523 3778

 

Konferencje i seminaria naukowe

Katedra w latach 2000-2009 była organizatorem międzynarodowej konferencji nt. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Jej celem była wymiana poglądów i dyskusja nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw w warunkach konkurencji, upowszechnianie wyników badań własnych, inspirowanie nowych kierunków badawczych, a także integracja środowisk naukowych oraz inicjowanie współpracy badawczej. Brali w niej udział w pracownicy Uniwersytetu, osoby z różnych ośrodków naukowych z kraju i z zagranicy, a także przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji gospodarczych.

Katedra organizowała również dwukrotnie seminaria metodyczne nt. Metody ilościowe i jakościowe w badaniu zjawisk i procesów w sektorze rolno-żywnościowym. W trakcie seminariów zostały zaprezentowane wybrane zawansowane rozwiązania metodyczne i analityczne w naukach ekonomicznych pod kątem możliwości ich praktycznego wykorzystania w badaniu zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych w sektorze rolno-żywnościowym. Aktywny udział w tych seminariach brali pracownicy Uniwersytetu, IERiGŻ-PIB oraz osoby z innych ośrodków naukowych.

Pracownicy Katedry uczestniczą ponadto w licznych konferencjach i seminariach naukowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Do najbardziej prestiżowych konferencji i seminariów, w których w ostatnich latach udział wzięli pracownicy Katedry zaliczyć można:

 1. International Conference on Social Issues and Econimic Studies. 2nd RSEP Multidisciplinary Conference. Madryt, 2-4.11.2016 r.
 2. Konferencja naukowa "Modelowanie procesów i systemów logistycznych", UG Sopot, 01.12.2016 r.
 3. The 5th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2015, Prague, Czech Republic, 16-17.10.2015 r.
 4. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Rozwój regionu i organizacji wyzywaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej, 23-25.06.2014 r.
 5. Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej. Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 11.04.2014 r.
 6. Ogólnopolska konferencja naukowa "Agrobiznes 2014. Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej". Uniw. Ekonomiczny we Wrocławiu, 8-10.07.2014 r.
 7. The International Conference nt. Growth factors and competitiveness of the agri-food sector in Poland and Ukraine on the worldwide tendencies. Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Kijów, Ukraina, 22-24.09.2013 r.
 8. XX Jubileuszowy Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu nt. Agrobiznes i obszary wiejskie w rozwoju regionalnym. Uniwersytet Rzeszowski, 4-9.09.2013 r.
 9. The International Conference Hradec Economic Days 2013. Economic Development and Management of Regions. University of Hradec Kralove.19-20.01.2013 r.
 10. 8th International Academic Conference. International Institute of Social and Economic Sciences Naples, Italy, 16-19.08.2013 r.
 11. XIX Kongres SERiA nt. Obszary wiejskie i agrobiznes w warunkach zmieniającej się koniunktury gospodarczej. Uniwersytet w Białymstoku. Białystok. 5-7.09. 2012 r.
 12. Ist International Scientific Conference Economic of Enterprise: Modern Problems of Theory and Practice. Odessa National Economic University. Odessa 18-19.10.2012 r.