KATEDRA ANALIZY RYNKU I MARKETINGU


WYKAZ PUBLIKACJI (chronologicznie i alfabetycznie)

Wybrane artykuły pracowników jednostki

Figiel S., Hamulczuk M. 2012. Price Risk in the Wheat Market in Poland. Paper selected for presentation at the International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference, 18-24 August, Foz do Iguazú, Brazil, ss. 17.

Figiel S., Hamulczuk M., Klimkowski C. 2012. Price volatility and accuracy of price risk measurement depending on methods and data aggregation: The case of wheat prices in the EU countries. Paper selected for presentation at the 123rd EAAE Seminar, February 23-24, Dublin, Ireland, ss. 16.

Figiel S., Kuberska D., Kufel J. 2012. Development of clusters and international competitiveness of the agro-food sectors in the EU countries. Paper selected for presentation at the European Association of Agricultural Economists, 126th Seminar, June 27-29, Capri, Italy, ss. 17.

Grzybowska-Brzezińska M. 2012. Uwarunkowania ekokonsumpcji w zachowaniach konsumentów północno-wschodniej Polski. Handel Wewnętrzny, IX-X, t. II, s. 209-218.

Michalak J., Warzocha Z. 2012. Akceptacja i zaufanie klienta do akcji charytatywnych. Handel Wewnętrzny, IX-X, s. 181-191.

Michalak J., Warzocha Z. 2012. Konsumencka ocena niematerialnych cech produktu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, w druku.

Rudzewicz A. 2012. Efekty akcji promocyjnych 'Bez Vat' na przykładzie branży AGD i RTV. Handel Wewnętrzny, IX-X, s. 230-236.

Rudzewicz A. 2012. Postrzeganie zaufania w działalności gospodarczej. Handel Wewnętrzny, III-IV, s. 13-20.

Rudzewicz A. 2012. Zarządzanie sprzedażą bezpośrednią. Problemy zarządzania, vol. 10, nr 1, t. 1, s. 53-66.

Rudzewicz A., Michalak J. 2012. Satysfakcja klienta w urzędach administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Seria Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 709, nr 23, s. 471-480.

Figiel S., Kozłowski W., Waldziński D. 2011. Marketing w realiach współczesnego rynku (wymiana doświadczeń - prezentacja idei - identyfikacja wyzwań). Marketing i Rynek, nr 8, s. 36-38.

Figiel S., Kufel J. 2011. Przydatność modeli zachowań i wpływu grup interesów w przewidywaniu kształtu polityki rolnej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, PAN, SGGW, Warszawa, t. 98, z. 3, s. 42-52.

Grzybowska-Brzezińska M. 2011. Świadomość ekologiczna konsumentów a ich zachowania na rynku żywności. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 51, s. 242-254.

Grzybowska-Brzezińska M., Brelik A., Skłodowski A. 2011. Walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne jako czynniki rozwoju regionu kurpiowskiego. Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, nr 25, s. 63-76.

Grzybowska-Brzezińska M., Michalak J., Warzocha Z. 2011. Loyalty scheme as tool to establish relations with customers. Nauczno-teorieticzeskij i praktyczeskij żurnał. Sowremiennyj, naucznyj westnik, no 2 (98), s. 5-14.

Grzybowska-Brzezińska M., Szmyt M. 2011. Wybrane obszary zachowań rynkowych seniorów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 660. Seria Ekonomiczne Problemy Usług, nr 72, s. 591-605.

Grzybowska-Brzezińska M., Tadajewska K. 2011. Badania konsumenckich atrybutów jakości mleka spożywczego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, nr 237, s. 52-65.

Grzybowska-Brzezińska M., Żuchowski I. 2011. Polityka zarządzania asortymentem na przykładzie regionalnej spółdzielni mleczarskiej. Handel Wewnętrzny, nr 9-10, s. 276-284.

Kobylański A., Szulc R. 2011. Development of Marketing Orientation in Small and Medium-Sized Enterprises Evidence from Eastern Europe. International Journal of Management and Marketing Research (IJMMR), vol. 4, no. 1, s. 49-59.

Kowalkowski A. 2011. Spółki żywnościowe na rynku papierów wartościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 661. Seria Ekonomiczne Problemy Usług, nr 73, s. 367-380.

Kozłowski W. 2011. Cena jako instrument konkurowania w handlu detalicznym. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 177. Handel we współczesnej gospodarce, s. 126-138.

Kozłowski W. 2011. Theories of product life cycle - implication for marketing. Olsztyn Economic Journal , nr 6 (2), s. 275-287 .

Kozłowski W. 2011. Konkurencja a działania marketingowe w ujęciu teoretycznym. Handel Wewnętrzny - Stan i funkcjonowanie marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski, s. 326-334.

Pilarski S. 2011. Kompetencje sprzedawców w sektorze B2B w ocenie klientów. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w druku.

Pilarski S. 2011. Marketing produktów dziedzictwa kulinarnego na przykładzie Warmii i Mazur. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663. Seria Ekonomiczne Problemy Usług, nr 75, s. 115-130.

Pilarski S. 2011. Satysfakcja klientów w sferze osobowego transportu publicznego. Zeszyty naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, w druku.

Rudzewicz A. 2011. Preferencje klientów na rynku bankowych kont osobistych. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 50, s. 30-41.

Rudzewicz A., Gurziński J. 2011. Rola zaufania w relacjach biznesowych. Marketing i Rynek, nr 2, s. 19-22.

Rudzewicz A., Kaczorek J. 2011. Jakość obsługi klienta w otwartych funduszach emerytalnych. Marketing i Rynek, nr 3, s. 29-33.

Rudzewicz A., Krawczyk M. 2011. Opinie konsumentów na temat reklamy internetowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 119-127.

Rudzewicz A., Krysztopik M. 2011. Rola zaufania w gospodarce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Seria Ekonomiczne Problemy Usług nr 662, nr 74, s. 683-692.

Rudzewicz A., Zawitowska E. 2011. Zaufanie w zarządzaniu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7 (726), s. 60-66.

Szulc R., Ciszewski P. 2011. Wykorzystanie technologii łączności bezprzewodowej w badaniach marketingowych na rynku produktów beauty care. Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 236, Badania marketingowe - metody, nowe podejścia i konteksty badawcze. red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, .

Szulc R., Kobylański A. 2011. Budowanie trwałych relacji z nabywcami dóbr konsumenckich w Internecie. Handel Wewnętrzny, nr 9-10, s. 48-53.

Vaidyanathan R., Aggarwal P., Kozłowski W. 2011. Interdependent Self-Construal in Collectivist Cultures: Effects on Compliance in a Cause-Related Marketing Context. Journal of Marketing Communication, Routledge, Taylor and Francis Group, no. 1, s. 1-14.

Figiel S., Hamulczuk M. 2010. Measuring price risk in commodity markets. Olsztyn Economic Journal, nr 5 (2), s. 380-394.

Figiel S., Kozłowski W. 2010. Forma konkurencji a rynkowa efektywność reklamy. Marketing i Rynek, nr 3, s. 31-37.

Figiel S., Kozłowski W., Waldziński D. 2010. Sprawozdanie z XXIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Marketingu, handlu i Konsumpcji pt. Marketing w realiach współczesnego rynku. Handel Wewnętrzny, nr 6, s. 55-58.

Grzybowska-Brzezińska M. 2010. Determinanty wyboru produktów żywnościowych. Marketing i Rynek, nr 3, s. 26-31.

Grzybowska-Brzezińska M. 2010. Efektywność pozycjonowania wybranych marek jogurtów. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 154, s. 27-36.

Grzybowska-Brzezińska M. 2010. Młodzi konsumenci wobec społecznych instrumentów promocji wykorzystywanych na rynku żywności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług., nr 54, 594, s. 195-205.

Grzybowska-Brzezińska M. 2010. Uwarunkowania zmian zachowań konsumentów na rynku żywności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 609 (16), s. 309-321.

Grzybowska-Brzezińska M., Brzeziński M. 2010. Perspektywy rozwoju ekoturystyki w Polsce. Zeszyty Naukowe-Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, nr 24, s. 142-165.

Grzybowska-Brzezińska M., Brzeziński M. 2010. Stan i kierunki zmian produkcji rolniczej w województwie podlaskim. Zeszyty Naukowe-Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, nr 24, s. 61-77.

Grzybowska-Brzezińska M., Żuchowski I., Zięba A. 2010. Zarządzanie wiedzą - ujęcie teoretyczne. Zeszyty Naukowe-Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, nr 24, s. 185-193.

Kowalkowski A., Michalak J. 2010. Działalność inwestycyjna w kontekście kształtowania wizerunku Olsztyna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 56, 596, s. 145-156.

Kozłowski W. 2010. Konkurencyjność w handlu detalicznym produktami spożywczymi - wyniki badań. Handel Wewnętrzny, nr 4-5, s. 69-77.

Kozłowski W., Michalak J.. 2010. Atrakcyjność turystyczna Olsztyna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 56, 596, s. 49-59.

Kruk H., Waldziński D. 2010. Rozwój zrównoważony a konkurencyjność regionów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 110, s. 87-96.

Pilarski S. 2010. Narzędzia CRM w firmie marketingu bezpośredniego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 54, (594, s. 353-366.

Rudzewicz A. 2010. Funkcjonowanie e-handlu w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 55, 595, s. 551-560.

Rudzewicz A. 2010. Zapach jako skuteczne i nowoczesne narzędzie marketingu. Handel Wewnętrzny, 5-6, s. 42-48.

Rudzewicz A. 2010. Znaczenie imprezy masowej w rozwoju regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług, nr 56, 596, s. 389-398.

Waldziński D. 2010. Tradycja jako podstawa spójności regionów Europy - perspektywa ekonomiczno-kulturowa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 95, s. 259-270.

Waldziński D. 2010. Znaczenie relacji między naturą i kulturą w rozwoju gospodarczym Europy Bałtyckiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 49, s. 95-114.

Grzybowska-Brzezińska M. 2009. Odbiór społeczny żywności ekologicznej na Podlasiu. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 35/36, s. 30-34.

Grzybowska-Brzezińska M. 2009. Wykorzystanie kredytów inwestycyjnych w rolnictwie. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 35/36, s. 63-67.

Grzybowska-Brzezińska M. 2009. Zachowania nabywcze konsumentów na rynku żywności. Marketing i Rynek, nr 8, s. 27-32.

Grzybowska-Brzezińska M., Michalak J 2009. Agro-tourism as an opportunity for service activity development in smalland medium-size agricultural farms in Poland. Prace Naukowe Państwowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku (Ukraina), Seria: Ekonomia, No 13(69), s. 49-55.

Grzybowska-Brzezińska M., Michalczyk I. 2009. Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności. Handel Wewnętrzny, nr 6, s. 98-104.

Grzybowska-Brzezińska M., Żuchowski I. 2009. Działania promocyjne mikro przedsiębiorstw subregionu ostrołęckiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 41, 558, s. 345-354.

Grzybowska-Brzezińska M., Żuchowski I., Małkiewicz M. 2009. Preferencje konsumentów i ich wpływ na kształtowanie cech marki produktów żywnościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 42, 559, s. 222-231.

Kozłowski W. 2009. Rozwój marketingu w świetle społecznych postaw konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 41, 559, s. 450-457.

Pilarski S. 2009. Ocena sprawności rynkowego przepływu ekożywności w świetle wyników jakościowych badań marketingowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 41, 558, s. 130-139.

Rudzewicz A. 2009. Internet jako medium reklamowe. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 136, s. 173-181.

Rudzewicz A. 2009. Koncentracja rynku otwartych funduszy emerytalnych. Marketing i Rynek, nr 4, s. 29-32.

Rudzewicz A. 2009. Partnerska karta kredytowa - budowanie lojalności klienta dużych sieci handlowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 41, 558, s. 389-395.

Rudzewicz A. 2009. Rentowność funduszy emerytalnych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 8 (715), s. 22-26.

Rudzewicz A. 2009. Znaczenie ceny na rynku usług finansowych - fundusze emerytalne. Marketing i Rynek, nr 4, s. 25-29.

Rudzewicz A., Buszko A. 2009. Koncepcja rozwoju zaufania w związkach sieciowych na przykładzie przedsiębiorstw budowlanych. Pieniądze i Więź, XII nr 3 (44), s. 33-40.

Rudzewicz A., Michalak J. 2009. Public relations współczesnej organizacji. Handel Wewnętrzny, nr 6, s. 180-185.

Rudzewicz A., Szarmach M. 2009. Formy reklamy a reakcja klientów. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7 (714), s. 51-60.

Szulc R., Bunk K. 2009. Realizacja strategii kształtowania relacji z otoczeniem z wykorzystaniem księgi identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 42, 559, s. 279-288.

Warzocha Z. Michalak.J. 2009. Wykształcenie właścicieli oraz poziom rozwoju gospodarstw rolnych jako główne przesłanki dalszego ich wzrostu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XI (1), s. 279-285.

Warzocha Z. Michalak J. 2009. Gazetka promocyjna jako forma komunikacji marketingowej z klientem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 42, 559, s. 455-462.

Grzybowska-Brzezińska M. 2008. Prospects for development of organic agriculture in North-Eastern Poland. Prace Naukowe Państwowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku (Ukraina), Seria: Ekonomia, IV, 243, s. 1030-1039.

Grzybowska-Brzezińska M. 2008. An assessment of full quality cost accounting implementation in an enterprise in the opinion of the managerial cadre. Prace Naukowe Państwowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku (Ukraina), Seria: Ekonomia, IV, 243, s. 1040-1046.

Grzybowska-Brzezińska M. 2008. Conditions and scale of ecological food consumption. Olsztyn Economic Journal, nr 4 (2), s. 277-286.

Grzybowska-Brzezińska M. 2008. Kanały dystrybucji ekologicznej produkcji rolniczej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, X, nr 4, s. 112-117.

Grzybowska-Brzezińska M. 2008. Marketingowe aspekty jakości produktów spożywczych. Marketing i Rynek, nr 6, s. 26-32.

Grzybowska-Brzezińska M. 2008. Percepcja marki produktów żywnościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 510, s. 207-215.

Grzybowska-Brzezińska M. 2008. Premises for purchase of ecological food according to respondents. Olsztyn Economic Journal, nr 3 (1), s. 90-103.

Grzybowska-Brzezińska M. 2008. Rynkowe aspekty jakości produktów spożywczych. Problemy Jakości, nr 7, s. 43-49.

Grzybowska-Brzezińska M., Michalak J., Wołoszczak B. 2008. Usługi hotelarsko-gastronomiczne jako narzędzie aktywizacji regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 497, nr 20, 2, s. 71-79.

Kowalkowski A., Michalak J. 2008. Usługa agroturystyczna w kontekście oczekiwań klienta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 497, s. 327-332.

Kozłowski C., Michalak J. 2008. The use an Altman’s ratio to assess the current activities of the company. Prace Naukowe Państwowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku, Seria: Ekonomia, 244, s. 725-730.

Kozłowski W. 2008. Cause-related marketing w badaniach naukowych i praktyce biznesowej. Marketing i Rynek, nr 6, s. 9-14.

Kozłowski W. 2008. Konkurencja cenowa w handlu detalicznym artykułami spożywczymi. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, X, nr 4, s. 185-190.

Kozłowski W. 2008. Skuteczność cause-related marketing (w świetle badań naukowych). Handel Wewnętrzny, s. 395-402.

Kuberska D. 2008. Zastosowanie koncepcji klastrów w sektorze przetwórstwa żywności. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, X, nr 4, s. 209-214.

Michalak J. 2008. Preferencje nabywców na olsztyńskim rynku mieszkaniowym. Marketing i Rynek, nr 6, s. 32-38.

Pilarski S. 2008. Development of Organic Food Market in Germany. Olsztyn Economic Journal, nr 3 (1), s. 69-89.

Pilarski S. 2008. Ocena satysfakcji klientów w kreowaniu wizerunku zakładu opieki zdrowotnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy Usług, nr 26, 511, s. 169-176.

Pilarski S. 2008. Produkty ekologiczne na niemieckim rynku żywności. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1192, s. 296-303.

Pilarski S. 2008. Rozwój zrównoważony jako strategia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, X, nr 3, s. 450-455.

Rudzewicz A. 2008. Jakość usług medycznych (prywatne czy publiczne). Problemy jakości, nr 3, s. 38-48.

Rudzewicz A. 2008. Preferowane marki kawy wśród młodzieży akademickiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 511, 26, s. 189-195.

Rudzewicz A. 2008. Znaczenie produktu dla konsumenta funduszy emerytalnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 497, nr 20, II, s. 405-412.

Rudzewicz A., Brzeziński M. 2008. Profitability of dairy farm. Prace Naukowe Państwowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku (Ukraina), Seria: Biologia, Medycyna, Chemia, 27 (53), s. 80-87.

Rudzewicz A., Szarmach M. 2008. Opinie konsumentów na temat psychologicznych aspektów reklamy. Handel Wewnętrzny, nr 4-5, s. 64-69.


Wybrane rozdziały w monografiach

Rudzewicz A. 2012. Efekty promocji marketingowej na przykładzie rozgłośni radiowej. W: Marketing- aktualne problemy i kierunki ewolucji (praca zb. pod red. M. Gębarowskiego, L. Witek, B. Zatwarnickiej-Madury). Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, s. 219-226.

Michalak J., Z. Warzocha, M. Achramowicz 2011. Olsztyn jako miasto niewykorzystanych szans. W: Marketing terytorialny - konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska (praca zb. pod red. W. Deluigi i J. Dyczkowskiej). Wyd. Politechniki Koszalińskiej, s. 107-126.

Rudzewicz A. 2011. Konkurencyjność regionu. Praktyczne aspekty marketingu terytorialnego. W: Marketing terytorialny - konkurencyjność regionów, przedsiębiorstw a ochrona środowiska (praca zb. pod red. W. Deluigi i J. Dyczkowskiej). Wyd. Politechniki Koszalińskiej, s. 421-441.

Grzybowska-Brzezińska M. 2010. Ekonomiczno-regionalne uwarunkowania konsumpcji żywności. W: Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego (red. S. Figiel). Wyd. PWE, Warszawa, t. 1, s. 28-40.

Kozłowski W., Michalak J. 2010. Proces dyfuzji nowych produktów - model Rogera i model Bassa. W: Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe (red. S. Figiel). Wyd. PWE, Warszawa, s. 57-67.

Kozłowski W., Michalak J., Waldziński D. 2010. Paradygmat produktywności jako wymiar globalnej kultury ekonomicznej a dylemat wyboru działań marketingowych. W: Marketing Międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju (red. J.W. Wiktor, A. Żbikowska). Wyd. PWE, Warszawa, s. 40-48.

Pilarski S. 2010. Kompetencje skutecznego sprzedawcy (wyniki badań empirycznych). W: Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe (red. S. Figiel). Wyd. PWE, Warszawa, s. 472-481.

Rudzewicz A. 2010. Opinie konsumentów na temat kampanii społecznych. W: Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego (red. S. Figiel). Wyd. PWE, Warszawa, s. 463-469.

Szulc R. 2010. Optymalizacja działań marketingowych w warunkach kryzysu rynkowego. W: Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego (red. S. Figiel). Wyd. PWE, Warszawa, s. 395-402.

Waldziński D., Chodkowska E. 2010. Parochialism - Revitalization - Development: How to Build an Economic and Cultural Environment by Changing the Local Space W: Looking at Ourselves: Multiculturalism, Conflict & Belonging, K. Wilson (ed.). Inter-Disciplinary-Press, Oxford, United Kingdom, s. 43-52.

Warzocha Z., Michalak J., Karwacki S. 2010. Identyfikacja cech i ocena atrakcyjności niszy rynkowej. W: Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia Rynkowego (red. S. Figiel). Wyd. PWE, Warszawa, s. 186-196.

Gemma M., Kuberska D. 2009. Households on Consumer Finance Market W: Współczesny marketing - wybrane obszary (red. A. Rudzewicz, A. Kowalkowski). UWM w Olsztynie, s. 39-55.

Grzybowska-Brzezińska M. 2009. Proces komunikacji w organizacji. W: Zarządzanie w placówce oświatowej. Podręcznik dyrektora szkoły (red. M. Grzybowska-Brzezińska, I. Żuchowski, J. Michalak). Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, s. 196-204.

Grzybowska-Brzezińska M., Baranowska J. 2009. Marketing wewnętrzny w praktyce. W: Marketing relacji jako nowa możliwość marketingowego działania (red. Grzybowska-Brzezińska M., Michalak J., Warzocha Z.). Wyd. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, s. 91-110.

Grzybowska-Brzezińska M., Bloch K. K, Brelik A., Skwiot M. A. 2009. Kierunki rozwoju reklamy. W: Reklama-wybrane zagadnienia (red. Grzybowska-Brzezińska M., Żuchowski I.). Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, s. 38-63.

Grzybowska-Brzezińska M., Lewczuk A., Bórawski P. 2009. The impact of European Union on food quality in Poland W:Sustainable local development supporting tools (red. Mickiewicz P., Mickiewicz B.). Stowarzyszenie Naukowe-Instytut Gospodarki i Rynku, s. 31-39.

Grzybowska-Brzezińska M., Przyłecka L., Żuchowski I., Brelik A. 2009. Badanie skuteczności reklamy - studium przypadku. W: Reklama-wybrane zagadnienia (red. M. Grzybowska-Brzezińska, I. Żuchowski). Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, s. 81-114.

Grzybowska-Brzezińska M., Urban M., Brelik A., Skwiot M A. 2009. Planowanie reklamy i badanie jej skuteczności. W: Reklama-wybrane zagadnienia (red. M. Grzybowska-Brzezińska, I. Żuchowski). Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, s. 66-75.

Grzybowska-Brzezińska M., Żuchowski I., Brelik A., Macano K. 2009. Znaczenie reklamy. W: Reklama-wybrane zagadnienia (red. M. Grzybowska-Brzezińska, I. Żuchowski). Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, s. 5-19.

Grzybowska-Brzezińska M., Zyśk M. 2009. Budowanie relacji zewnętrznych w praktyce biznesowej. W: Marketing relacji jako nowa możliwość marketingowego działania (red. Grzybowska-Brzezińska M., Michalak J., Warzocha Z.). Wyd. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, s. 78-91.

Kozłowski C., Michalak J. 2009. Rachunkowość budżetowa. W: Zarządzanie w placówce oświatowej - podręcznik dyrektora szkoły (red. M. Grzybowska-Brzezińska, I. Żuchowski, J. Michalak). Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, s. 143-159.

Michalak J, J. Baranowska 2009. Nowe trendy w marketingu. W: Marketing relacyjny jako nowa możliwość marketingowego działania (red. M. Grzybowska-Brzezińska, J. Michalak, Z. Warzocha). Wyd. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, s. 8-29.

Michalak J, Zyśk M. 2009. Zarządzanie relacjami z klientem zewnętrznym. W: Marketing relacyjny jako nowa możliwość marketingowego działania (red. M. Grzybowska-Brzezińska, J. Michalak, Z. Warzocha). Wyd. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, s. 35-60.

Michalak J., Kozłowski C. 2009. Wybrane zagadnienia rachunkowości w placówce oświatowej. W: Zarządzanie w placówce oświatowej - podręcznik dyrektora szkoły (red. M. Grzybowska-Brzezińska, I. Żuchowski, J. Michalak). Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, s. 112-142.

Rudzewicz A. 2009. Funkcjonowanie usług agroturystycznych. W: Zarządzanie marketingowe małymi firmami usługowymi (red. H. Bronakowski, E. Hościłowicz, U. Widelska). Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, (7) s. 167-173.

Rudzewicz A. 2009. Jakość usług bankowych. W: Współczesny marketing - wybrane obszary (red. A. Rudzewicz, A. Kowalkowski). Wyd. UWM w Olsztynie, (10), s. 27-36.

Rudzewicz A. 2009. Mazury jako region atrakcyjny turystycznie. W: Marketing w rozwoju turystyki (red. J. Chotkowski). Wyd. Politechnika Koszalińska, (13), s. 119-131.

Rudzewicz A. 2009. Nowe kanały dystrybucji kart kredytowych jako innowacje marketingowe współczesnych przedsiębiorstw. W: Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw (red. J. Dworak, T. Falencikowski). Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, (13), s. 249-261.

Rudzewicz A. 2009. Zaufanie - przegląd koncepcji. W: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców (red. L. Garbarski, J. Tkaczyk). Akademia Leona Koźmińskiego, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, (10), s. 421-430.

Rudzewicz A., Augustyniak-Zglejc M. 2009. Preferencje młodzieży akademickiej na rynku herbaty i kawy. W: Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej (red. M. Juchniewicz). Wyd. UWM w Olsztynie, (6) s. 229-234.


Autorstwo opracowań monograficznych

Figiel S. 2011. Zagadnienie efektywności w sektorze rolno-żywnościowym. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy 546, IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 48.

Figiel S., Kuberska D., Kufel J. 2011. Analiza uwarunkowań i stanu rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce. IERIGŻ-PIB, Warszawa, ss. 138.

Grzybowska-Brzezińska M. 2011. Potencjał przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim i podlaskim. Raport z badania. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce. Publikacja przygotowana i wydana w ramach projektu pn. Przedsiębiorcza młodzież-spółdzielnie uczniowskie, ss. 101.

Grzybowska-Brzezińska M., Żuchowski I., Dawid E., Długołęcka K., Zaorska J. 2011. Merchandising - zagadnienia wybrane. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, ss. 172.

Kozłowski W., Suchorab A. 2011. Rynek pracy - potrzeby i oczekiwania pracodawców z województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie kwalifikacji i kompetencji absolwentów uczelni wyższych. Wyd. OWSiIZ w Olsztynie, ss. 74.

Kowalkowski A., Krzyżanowska M., Moszoro M., Rawski M. 2010. Menedżer w organizacji - aspekty postrzegania konkurencji oraz metody refleksji strategicznej. Wyd. UWM w Olsztynie, ss. 146.

Pilarski S., Awdziej M., Czaplicka M., Tkaczyk J., Zięba K. 2010. Klient i marketing. Wyd. UWM w Olsztynie, ss. 143.

Pilarski S., Kleniewski A., Krukowski K., Podlewska A. 2010. Zarządzanie jakością w hotelarstwie i gastronomii. Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn, ss. 314.

Rudzewicz A., Makarski S., Małysa-Kaleta A., Heryszek T. 2010. Innowacje w marketingu. Wyd. UWM w Olsztynie, ss. 119.

Figiel S., Kowalkowski A., Kozłowski W., Michalak J., Popiołek R., Rudzewicz A., Szulc R. 2009. Konkurencyjność cenowych zachowań przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego. IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 180.

Figiel S., Popiołek R. 2009. Analiza rozstępów cenowych na głównych rynkach rolno-żywnościowych. IERiGŻ-PIB, Warszawa, ss. 182.

Waldziński D. 2005. Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Zarys problemu. Wyd. UWM w Olsztynie, pp. 283.

Łaguna M., Markowicz B. 2003. Negocjacje i komunikacja w biznesie. Wyd. UWM, Olsztyn, pp. 78.

Figiel S. 2002. Cenowa efektywność rynku towarowego na przykładzie zbóż w Polsce. Wyd. UWM, Olsztyn, pp. 180.

Łaguna M. 2002. Marketing w praktyce. Wyd. UWM, Olsztyn, pp. 220.

Łaguna M., Rudzewicz A. 2002. Marketing i sprzedaż. Wyd. UWM, Olsztyn, pp. 240.

Figiel S., Kozłowski W., Pilarski S. 2001. Marketing w agrobiznesie - Marketing towarów rolnych, cz. I. Wyd. UWM, Olsztyn, pp. 131.

Figiel S., Kozłowski W., Pilarski S. 2001. Marketing w agrobiznesie - Marketing produktów żywnościowych, cz. II. Wyd. UWM, Olsztyn, pp. 210.


Redakcja opracowań monograficznych

Rudzewicz A., Kowalkowski A. 2012. Marketing usług bankowych (wybrane elementy). UWM w Olsztynie, ss. 134.

Kozłowski W. 2011. Zeszyt Naukowy: Ekonomia i Zarządzanie. Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Olsztynie, cykl.

Figiel S. 2010. Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego. PWE, Warszawa, ss. 526.

Figiel S. 2010. Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe. PWE, Warszawa, ss. 594.

Grzybowska Brzezińska M., Michalak J., Warzocha Z. 2009. Marketing relacyjny jako nowa możliwość marketingowego działania. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, ss. 130.

Grzybowska-Brzezińska M., Żuchowski I. 2009. Reklama - wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, ss. 120.

Grzybowska-Brzezińska M., Żuchowski I., Michalak J. 2009. Zarządzanie w placówce oświatowej. Podręcznik dyrektora szkoły. Wyższa Szkoły Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, ss. 240.

Rudzewicz A., Kowalkowski A. 2009. Współczesny marketing - wybrane obszary. UWM w Olsztynie, ss. 205.

Pluciński M., Waldziński D. 2008. Myśl morska w XXI wieku. Wyd. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Urząd Miasta Kołobrzeg. Szczecin, ss. 300.

Rudzewicz A., Michalak J. 2008. Czynnik ludzki w marketingu. UWM w Olsztynie, ss. 236.

Figiel S. (red.). 2007. Marketing w gospodarce opartej na wiedzy. UWM w Olsztynie, pp. 580.

Kowalkowski A., Popiołek R. (red.). 2006. Konsument i firma w dobie Internetu (praca zbiorowa). UWM w Olsztynie, pp. 258.

Grzybowska-Brzezińska M., Michalak J., Rudzewicz A. 2005. Zachowania podmiotów na rynkach dóbr konsumenckich (praca zbiorowa). Katedra Analizy Rynku i Marketingu UWM w Olsztynie, pp. 378.

Łaguna M., Rudzewicz A. (red.). 2004. Konsument i marketing. Wyd. UWM, Olsztyn, pp. 242.

Łaguna M., Rudzewicz A. (red.). 2004. Przedsiębiorstwo na rynku. Wyd. UWM, Olsztyn, pp. 381.

Michalak J. (red.). 2003. Przedsiębiorczość - zagadnienia wybrane. Wyd. UWM, Olsztyn, pp. 222.

Warzocha Z. (red.). 2003. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wyd. UWM, Olsztyn, pp. 349.

Łaguna M. (red.). 2003. Przedsiębiorstwo i rynek. Wyd. UWM Olsztyn, pp. 176.

Opracowania monograficzne wydane przez Katedrę

Redakcja: Mariola Grzybowska-Brzezińska, Jacek Michalak, Adam Rudzewicz
Rok wydania: 2005
ISBN 83-89112-22-1

Redakcja: Andrzej Kowalkowski, Robert Popiołek
Rok wydania: 2006
ISBN 83-89112-83-5

Redakcja naukowa: Szczepan Figiel
Rok wydania: 2007
ISBN 978-83-89112-83-5

Redakcja naukowa: Adam Rudzewicz, Jacek Michalak
Rok wydania: 2008
ISBN 978-83-89112-44-6

Autorzy: Andrzej Kowalkowski, Adam Rudzewicz
Rok wydania: 2009