Konferencja „Clusters as platforms for business-research relations”

Dnia 9 czerwca 2022 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja pt. Clusters as platforms for business-research relations. Wydarzenie było okazją do podsumowania wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu międzynarodowego Clusters as platforms for business-research (B2R)/research-business (R2B) relations współfinansowanego przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Grant Wyszehradzki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest wspieranie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Zespół z Wydziału Nauk Ekonomicznych w składzie dr Dominika Kuberska, dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM, dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM i dr Małgorzata Kędzior-Laskowska podczas realizacji projektu nawiązał współpracę ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (lider projektu), Tomas Bata University in Zlín (Czechy), Alexander Dubček University of Trenčín (Słowacja) i Tenderix Consulting & Research (Węgry). Celem przeprowadzonych badań była identyfikacji form współpracy biznesu z instytucjami sektora nauki w ramach organizacji klastrowych w państwach Grupy Wyszehradzkiej oraz wypracowanie modelu, który ilustrowałby jej specyfikę, a także sfomułowanie propozycji zmian, które powinny przyczynić się do wzmocnienia współpracy na linii nauka–biznes.

Konferencja odbyła się w systemie hybrydowym i została otwarta przez prof. dr hab. Marzennę Weresę oraz dr Martę Mackiewicz – kierownika projektu. Głównym prelegentem konferencji był Pan Libor Dobeš – dyrektor generalny organizacji klastrowej Autoklastr z Czech. Podczas jego wystąpienia uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z rozwiązaniami, które w sektorze motoryzacyjnym sprzyjają i wzmacniają współpracę między przedsiębiorstwami (m.in. producentami podzespołów i części oraz dostawcami technologii) i czeskimi instytucjami naukowymi.

Podczas pierwszej sesji konferencji, moderowanej przez dr Małgorzatę Kędzior-Laskowską, zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych w ramach Grantu Wyszehradzkiego, w tym doświadczenia wynikające ze współpracy między sektorem nauki i biznesu w Czechach, Słowacji, Polsce i na Węgrzech. Wykonawcy projektu zaprezentowali także scenariusze dalszych działań, których celem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy między nauką i biznesem zarówno wewnątrz organizacji klastrowych, jak i w szerszym kontekście gospodarczym. Druga sesja, moderowana przez dr. hab. Arkadiusza Kowalskiego, prof. SGH, miała charakter panelu dyskusyjnego, w którym podjęto próbę modelowania współpracy interesariuszy organizacji klastrowych. Uczestniczyli w niej dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, związana ponadto z Lubuskim Klastrem Metalowym, Pan Peter Keller z węgierskiego Ministerstwa Finansów oraz Pani Małgorzata Kolary-Woźniak – menedżerka Klastra Fotoniki i Światłowodów. Konferencja zakończyła się dyskusją, podczas której przedstawiciele organizacji klastrowych, instytucji nauki i administracji rządowej komentowali wyniki przeprowadzonych w projekcie badań oraz przedstawiali konstruktywne uwagi.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.