Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

Kierunek : ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII
nowy i jedyny w Polsce kierunek studiów!!! 

Kierunek zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii będzie realizowany na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu kształcenia praktycznym, w formie studiów stacjonarnych, w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej. Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata). Obowiązuje przygotowanie pracy dyplomowej licencjackiej. 
Treści kształcenia kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii koncentrują się na wykorzystaniu interakcji człowiek-zwierzę w rekreacji oraz wspomaganiu tradycyjnych metod edukacji, reedukacji, wychowania, aktywizacji społecznej i terapii. W związku z tym kształcenie na tym kierunku ma charakter interdyscyplinarny i będzie realizowane przez nauczycieli reprezentujących różne obszary wiedzy (nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; nauk społecznych; nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także nauk humanistycznych).

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent zna historyczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania obecności oraz roli zwierząt w życiu człowieka. Zna regulacje prawne i organizacyjne oraz zasady etyki w zakresie utrzymywania i użytkowania zwierząt, a także podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich. Zna mechanizmy podstawowych procesów zachodzących w organizmie człowieka i zwierzęcia, istotnych z punktu widzenia aktywności zawodowej, związanej ze studiowanym kierunkiem studiów. Ma wiedzę na temat rozwoju człowieka w ujęciu biomedycznym, psychologicznym i społecznym oraz o rodzajach i przyczynach jego zaburzeń, a także ich wpływie na funkcjonowanie człowieka i jego reakcje w kontaktach ze zwierzętami. Posiada wiedzę o typowych metodach edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt. Potrafi zaplanować i zrealizować działania/zajęcia z udziałem wybranych gatunków zwierząt i/lub na ich temat, dostosowane do potrzeb osób w nich uczestniczących. Potrafi prawidłowo identyfikować zachowania i potrzeby zwierząt oraz ograniczenia i zagrożenia związane z ich użytkowaniem. Potrafi podejmować działania związane z pozyskiwaniem (hodowla, chów) oraz przygotowaniem (dobór, szkolenie) zwierząt do określonych zadań. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2, umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie kontaktów zawodowych. 
Interdyscyplinarne kształcenie, w połączeniu z posiadanym przygotowaniem pedagogicznym, umożliwia absolwentowi wszechstronne wykorzystanie zdobytych kompetencji zawodowych w pracy w placówkach/ośrodkach rekreacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, uwzględniających w swojej działalności zajęcia prowadzone przez specjalistów z udziałem zwierząt i/lub na ich temat, a także w podejmowanej w tym zakresie indywidualnej działalności gospodarczej. Aktywność zawodowa absolwenta może być również związana z agroturystyką; działalnością szkoleniową i doradczą w zakresie hodowli, utrzymania, żywienia i szkolenia zwierząt; firmach usługowo-produkcyjnych, zajmujących się produkcją oraz dystrybucją karmy, paszy, dodatków paszowych i akcesoriów dla zwierząt amatorskich i użytkowych; instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony zwierząt; związkach hodowców, ogrodach zoologicznych, schroniskach i hotelach dla zwierząt. Może też podjąć pracę w organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych oraz w jednostkach naukowo-badawczych. Absolwent, w zależności od zrealizowanej specjalności jest przygotowany do ubiegania się o nadanie uprawnień  instruktora hipoterapii lub kynoterapeuty (dogoterapeuty), a także do podjęcia nauki na studiach drugiego stopnia.