Złożenie rozprawy doktorskiej, wyznaczenie recenznetów

WYZNACZENIE RECENZENTÓW

Wniosek o wyznaczenie recenzentów, skierowany  do Dziekana (przewodniczącego Rady Wydziału), podpisany przez Doktoranta i Promotora - składa się w Dziekanacie co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady.

Do wniosku dołącza się wyciąg z posiedzenia Rady Katedry z propozycją trzech kandydatów na recenzentów.
Rozprawa doktorska na tym etapie powinna być ukończona lub w końcowej fazie przygotowań do złożenia. Egzemplarz rozprawy (lub egz.  "próbny") dołącza się do wniosku.
Rozprawa powinna zawierać streszczenie ( z podaniem tytułu pracy i słów kluczowych) – w języku polskim i angielskim.

Rada Wydziału, na podstawie propozycji Rady Katedry (RW może zgłosić też inne kandydatury), w drodze głosowania tajnego,  dokonuje wyboru 2 spośród zaproponowanych kandydatów na recenzentów.


Kandydaci na recenzentów winni spełniać warunki  zawarte w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Art. 20 ust. 5 i 6) oraz w Rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (§6 ust.2)

Kandydat na recenzenta: 
- nie może być pracownikiem UWM  (w przypadku doktorantów i pracowników UWM)
- musi posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego w danej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej (lub równoważny na podst. art. 21a)
- recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności

 

ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Doktorant  przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem, w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych*/.

Promotor przekazuje Dziekanowi ( przewodniczącemu Rady Wydziału)  rozprawę doktorską wraz z pisemną opinią.  (obejmującą m.in. elementy nowatorskie, zakończoną konkluzją, że rozprawa spełnia warunki określone w art.13  ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r.  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z późn.zm.)

W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, należy przedłożyć także oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. (W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów – zm. Rozporządzenie MNiSW z 30.10.2015)

*/ Rozprawę składa się w Dziekanacie 4 egzemplarzach (oprawionych), w tym: 2 – recenzenci, 1 – biblioteka, 1 – akta  oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych (1)

Doktorant wypełnia w Dziekanacie oświadczenia:
- dot. wyrażenia zgody  na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej  (zał. do Zarządzenia Nr 7/2012 Rektora UWM  z dnia 31.08.2012r.)
- dot. udostępnienia pracy doktorskiej (zał. do Zarządzenia Nr 14 Rektora UWM z dnia 5.04.2001r.)

Dziekanat przekazuje rozprawę w wersji papierowej i na informatycznym  nośniku danych (CD, DVD) operatorowi systemu antyplagiatowego (BIOS). Obie wersje muszą być identyczne.

W przypadku pozytywnego zakończenia procedury, praca zostaje dopuszczona do dalszych etapów przewodu doktorskiego (w innym przypadku mają zastosowanie pkt 10 i 11 Zarządzenia Rektora Nr 7/2012)

....................................................................................................................................... 

Linki do ww. aktów prawnych znajdują się w zakładce "Rozwój naukowy".


Bliższe informacje (wzory dokumentów) - w Dziekanacie Wydziału