Nauka

Główna tematyka prac badawczych Wydziału koncentruje się wokół czterech grup problemowych:
  • Biotechnologiczne metody doskonalenia zwierząt użytkowych,
  • Technologie produkcji, oceny i kształtowania jakości surowców zwierzęcych ukierunkowanych na wytworzenie bezpiecznej i prozdrowotnej żywności,
  • Regionalne modele produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem różnych warunków gospodarowania,
  • Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt oraz modyfikowania jakości uzyskiwanych produktów.
 
W ramach wymienionych grup problemowych realizowane są badania o charakterze poznawczym i aplikacyjnym. Tematyka badawcza Wydziału jest spójna z najnowszymi wyzwaniami zootechniki, warunkującymi efektywność nowoczesnej hodowli ze szczególnym uwzględnieniem wysokiej produkcyjności i dobrostanu zwierząt oraz produkcji żywności spełniającej najwyższe standardy jakości.