Program rozwoju Wydziału na lata 2012-2016

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT na lata 2012-2016
Olsztyn, styczeń 2013
1. Charakterystyka Wydziału Bioinżynierii Zwierząt


W 1950 roku wraz z utworzeniem Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (przemianowanej w 1972 r., na Akademię Rolniczo-Techniczną) powstał Wydział Zootechniczny, który w 1961 na podstawie zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego zmienił nazwę na Wydział Hodowli Zwierząt. Nazwa ta przetrwała do 1966 roku. Ponownie na podstawie zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego, Wydział Hodowli Zwierząt stał się Wydziałem Zootechnicznym. Decyzją Rady Wydziału i uchwałą Senatu ART w 1998 roku dokonano kolejnej zmiany nazwy na Wydział Bioinżynierii Zwierząt. Od 1 września 1999 roku wszedł w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W pierwszym roku akademickim 1950/1951 w skład Wydziału wchodziły cztery jednostki:

 • Katedra Biologii Zwierząt
 • Katedra Hodowli Ogólnej Zwierząt Domowych
 • Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt Domowych
 • Katedra Żywienia Zwierząt

W ponad 60-letniej historii istnienia Wydział Bioinżynierii Zwierząt przechodził szereg reorganizacji.

Od stycznia 2013 roku w strukturze organizacyjnej Wydziału funkcjonują:

 • Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
 • Katedra Drobiarstwa
 • Katedra Genetyki Zwierząt
 • Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska
 • Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka
 • Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa
 • Katedra Hodowli Owiec i Kóz
 • Katedra Hodowli Trzody Chlewnej
 • Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa
 • Katedra Pszczelnictwa
 • Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa
 • Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
 • Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa


Od 1966 roku Wydział posiada pełne prawa akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika.
Do końca 2012 roku Rada Wydziału nadała 365 osobom stopień naukowy doktora, 120 stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu zootechniki, a tytuł naukowy profesora uzyskały 64 osoby. Ponadto wypromowano 8 doktorów honoris causa. Tę najwyższą godność akademicką uzyskali: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Domański czł. rzecz. PAN (1988), prof. zw. dr hab. Zygmunt Ewy czł. rzecz. PAN (1988), prof. zw. dr hab. Tadeusz Krzymowski czł. rzecz. PAN (1994), prof. zw. dr hab. Czesław Lewicki (1997), prof. zw. dr hab. Adam Mazanowski (1997), prof. zw. dr hab. Jerzy Woyke dr h.c. (2002), prof. dr. hab. Stanisław Wężyk (2002), prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk dr h.c (2013).
Profesorowie naszego Wydziału zostali wyróżnieni także tą najwyższą godnością akademicką przez inne Uczelnie. Prof. zw. dr hab. Jerzy Strzeżek przez Akademię Rolniczą w Krakowie (2003), prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga przez Akademię Techniczno- Rolniczą w Bydgoszczy (2005), prof. zw. dr hab. Stanisław Wajda przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (2008). Zaś tytuł honorowego profesora nadano prof. dr hab. Kazimierzowi Kosiniak-Kamysz z Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy) w Krakowie, prof. dr hab. Ewie Świerczewskiej z SGGW w Warszawie i prof. dr hab. Heinzowi Jerochowi z Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle.

Profesorowie Wydziału pełnili następujące funkcje we władzach Uczelni:

 • z-ca prof. mgr Adam Szostkiewicz – prorektor 1952-1954
 • prof. zw. dr hab. Józef Dubiski – prorektor 1954-1955
 • prof. dr Janina Wengris – prorektor 1956-1959
 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Krzymowski, dr h. c. – prorektor 1965-1968, rektor 1968-1975
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Wajda, dr h. c. – prorektor 1981-1984
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Strzeżek , dr h. c. – prorektor 1984-1987, rektor 1987-1990
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga, dr h.c. – prorektor 1987-1993, 1996-1999
 • prof. dr hab. Jadwiga Przała – prorektor 1993-1996
 • prof. dr hab. Jan Jankowski – prorektor 1999- 2008
 • prof. dr hab. Władysław Kordan – prorektor 2008 - 2012


Pracownicy Wydziału stanowią reprezentację w różnych gremiach naukowych i dydaktycznych, nie tylko krajowych lecz również o zasięgu międzynarodowym. Pełnią różne funkcje w zespołach badawczych, dydaktycznych powoływanych przez MNiSW. Ponadto na Wydziale zatrudnionych jest 45 pracowników inżynieryjno-technicznych i 6 pracowników administracji.

Kształcenie
Wydział Bioinżynierii Zwierząt jest postrzegany jako wiodące centrum dydaktyczno-naukowe w kraju. Swoją pozycję zawdzięcza m.in. długoletniej tradycji kształcenia w zakresie zootechniki, które prowadzone jest od 1950 roku. W ostatnich latach działania Wydziału koncentrowały się na doskonaleniu programów nauczania w związku ze zmieniającymi się wymogami nakreślonymi przez ustawę ,,Prawo o szkolnictwie wyższym’’ oraz oczekiwaniami młodzieży i rynku pracy. Zmiany te przyniosły oczekiwany skutek w postaci bardzo dobrych w skali kraju wyników rekrutacji kandydatów na studia na kierunku zootechnika. Równolegle z doskonaleniem nauczania na kierunku zootechnika na Wydziale prowadzono działania zmierzające do poszerzenia oferty kształcenia. W roku akademickim 1998/1999 powołano kierunek towaroznawstwo, który następnie zlikwidowano uchwałą Senatu UWM w Olsztynie w 2007 r. w związku z jego przeniesieniem na Wydział Nauki o Żywności.

Od roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale został uruchomiony jedyny w Polsce makrokierunek ,,Bioinżynieria produkcji żywności’’ który cieszy się dużym zainteresowaniem maturzystów.
Aktualnie Wydział Bioinżynierii Zwierząt prowadzi studia na kierunku ,,Zootechnika’’ na:
I stopniu kształcenia (inżynierskim) w następujących specjalnościach:

 • Chów i hodowla zwierząt amatorskich
 • Hodowla i użytkowanie zwierząt
 • Hodowla koni i jeździectwo
 • Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni


II stopniu kształcenia (magisterskim) w następujących specjalnościach:

 •  Biotechnologia w hodowli zwierząt
 • Hodowla i użytkowanie zwierząt
 • Kształtowanie jakości produktów zwierzęcych
 • Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywieniowe

oraz na III stopniu kształcenia – studiach doktoranckich z zakresu nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika.
Oferta kształcenia jedynego w Polsce makrokierunku studiów ”Bioinżynieria produkcji żywności” obejmuje treści kształcenia specjalnościowego z zakresu:

 • Gospodarki żywnościowej
 • Przetwórstwa żywności
 • Kształtowania jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności

Ponadto Wydział współuczestniczy w realizacji kształcenia na kierunku ,,Gastronomia’’ o specjalności ,,Sztuka kulinarna’’ umieszczonego w ofercie kształcenia Wydziału Nauki o Żywności oraz kierunku ,,Turystyka i rekreacja’’, który jest prowadzony na Wydziale Nauk o Środowisku.
Wydział Bioinżynierii Zwierząt realizuje także zajęcia z przedmiotów zootechnicznych znajdujących się w ofercie kształcenia na innych Wydziałach Uniwersytetu:

 •  Biologii i Biotechnologii
 • Medycyny Weterynaryjnej
 • Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Nauk o Środowisku
 • Nauki o Żywności

Wydział jest również coraz bardziej widoczny w realizacji przedmiotów znajdujących się w ofercie ogólnouczelnianej Uniwersytetu skierowanych do studentów kierunków humanistycznych, prawnych, medycznych, technicznych. Przedmioty te obejmują zagadnienia z zakresu: ”Zwierząt amatorskich w chowie domowym’’, ’’Biologii i ekologii dzikich zwierząt oraz ich aktywna ochrona’’, Podstaw jeździectwa i rekreacji ’’, a także z zakresu osiągnięć i zagrożeń współczesnej genetyki.

Od 2010 roku prowadzone są studia podyplomowe z zakresu ,,Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe’’.
Studenci naszego Wydziału swoje pasje oraz zainteresowania mogą rozwijać uczestnicząc w pracach 10 Studenckich Kół Naukowych, a także wielu dziedzinach życia kulturalnego i sportowego Uczelni.
Do 2012 roku studia wyższe na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt (wcześniej Zootechniczny) ukończyło 9683 absolwentów, z tytułem zawodowym magistra inżyniera lub inżyniera.
Na szczególne podkreślenie w działalności dydaktycznej Wydziału, zasługuje fakt przyznania w 2011 roku przez Państwową Komisję Akredytacyjną certyfikatu ,,wyróżniającej’’ oceny jakości kształcenia dla kierunku Zootechnika. Natomiast w 2012 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Barbara Kudrycka przyznała kolejny certyfikat ,,najlepszy kierunek studiów’’ dla kierunku Zootechnika prowadzonego na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uzyskując to wyróżnienie, kierunek Zootechnika znalazł się w gronie 28 najlepszych w Polsce kierunków studiów prowadzonych przez renomowane Wydziały takich Uczelni jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pragnę dodać, że w dotychczasowej historii naszego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i szkolnictwa wyższego na Warmii i Mazurach żaden Wydział nie dostąpił tego zaszczytu. Obecnie spośród 9 Wydziałów w Polsce, które prowadzą kształcenie na kierunku Zootechnika, tylko kortowska zootechnika posiada tak wysokie wyróżnienia.

Badania naukowe
Działalność naukowo-badawcza na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt realizowana jest w ramach:

 • 13 tematów badań statutowych (każda Katedra realizuje jeden temat),
 • projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PO IG i itp.,
 • projektu międzynarodowego w ramach Akcji COST FA0803,
 • prac badawczych zlecanych przez krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze.

Problematyka badawcza prowadzona w ramach tematów badań statutowych skupia się wokół 4 grup problemowych:

 •  biotechnologiczne metody doskonalenia zwierząt użytkowych,
 • technologie produkcji, oceny i kształtowania jakości surowców zwierzęcych ukierunkowanych na wytworzenie bezpiecznej i prozdrowotnej żywności,
 • regionalne modele produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem różnych warunków gospodarowania,
 • żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt oraz modyfikowania jakości uzyskiwanych produktów.

W ocenie parametrycznej jednostek naukowych obejmujących lata 2005-2009 Wydział został zakwalifikowany do I kategorii.
Wyniki prowadzonych badań przez pracowników Wydziału publikowane są w renomowanych czasopismach zagranicznych i polskich o międzynarodowym zasięgu, także tych monitorowanych przez Science Citation Index, jak również prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Rezultaty prac badawczych znajdują zastosowanie w praktyce rolniczej, przemyśle rolno-spożywczym oraz ochronie środowiska. Pracownicy Wydziału aktywnie uczestniczą w popularyzacji osiągnięć współczesnej nauki - opracowują instrukcje wdrożeniowe, prowadzą różne formy doradztwa i szkoleń, współuczestniczą w organizacji Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.
Dużym osiągnięciem Wydziału jest współudział w realizacji programu MASinBULL, w ramach którego utworzono jedyny w Polsce bank DNA buhajów. Wyniki oznaczeń 54 tys. markerów typu SNP podniosły wysoką jakość wyceny buhajów hodowlanych w oparciu o ich genom. Jest to pierwsza tego typu aplikacja w praktycznej hodowli bydła, która uzyskała uznanie międzynarodowe, co skutkowało włączeniem Polski do Europejskiego programu selekcji genomowej - EuroGenomics.
Baza dydaktyczno-badawcza
W ostatnich latach dużo wysiłku włożono w rozbudowę infrastruktury oraz bazy dydaktyczno-naukowej Wydziału, gdyż bez jej udoskonalenia trudno mówić o kształceniu i prowadzeniu badań na wysokim poziomie. Efektem tych działań jest utworzenie:

 • Laboratorium Badawczo-Dydaktycznego Biologii Molekularnej
 • Laboratorium Dydaktyczno-Badawczego w Bałdach (2006 rok)
 • Laboratorium Zwierzęcego skupiającego unikalne rasy owiec i kóz oraz zwierzęta dzikożyjące
 • Laboratorium Biochemicznej Oceny Jakości Żywnościowych Surowców Zwierzęcych oraz Dobrostanu Zwierząt (2011 rok)
 • Laboratorium Dydaktyczno-Naukowego Opasu Bydła w Bałcynach (2011 rok)
 • oraz Ośrodka Oceny Produktów Pochodzenia Zwierzęcego (2012 rok) z laboratoriami:

 Analizy i Oceny Jakości Pasz

 •  Monitoringu Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Pszczelich
 • Oceny Mleka Surowego
 • Oceny Mięsa i Produktów Mięsnych,
 • Kriokonserwacji Nasienia

W ramach w/w ośrodka mieści się również laboratorium dydaktyczno-badawcze Trzody Chlewnej w Bałcynach.


Analiza SWOT
Wnioski wynikające z analizy aktualnego stanu Wydziału pozwalają na syntetyczne zestawienie jego cech w czterech obszarach analizy SWOT. Analiza ta zawiera cechy, jakie zostały uznane za atuty lub słabości Wydziału bądź też na podstawie obserwacji otoczenia i zachodzących w nim zmian zostały włączone do grupy szans i zagrożeń.

Silne strony

 •  Liczna grupa tzw. samodzielnych pracowników naukowych (45 osób), w tym 26 profesorów tytularnych i 19 doktorów habilitowanych.
 • Dość liczna grupa pracowników (NA) ze stopniem doktora (27 osób) Z grupy tej w najbliższych latach 1 osoba rocznie powinna uzyskiwać stopień doktora habilitowanego.
 • Liczna grupa pracowników inżynieryjno-technicznych (45 osób ).
 • Stabilna i silnie związana z Wydziałem Kadra. Wydział nie zatrudnia pracowników naukowo-dydaktycznych z zewnątrz.
 • Stabilna i opowiadająca prowadzonym badaniom i kształceniu studentów struktura organizacyjna Wydziału.
 • Ugruntowana pozycja w skali regionu i kraju w zakresie edukacji zootechnicznej i badań naukowych.
 • Bardzo dobra baza naukowo-badawcza Wydziału z pełnym wyposażeniem specjalistycznym.
 • Dość dobra aktywność w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe w oparciu o umowy z podmiotami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi.

Słabe strony

 •  Niekorzystna struktura wśród pracowników ze stopniem doktora, ponad 40% przekroczyło 9-letni okres zatrudnienia.
 • Zróżnicowana aktywność publikacyjna wśród pracowników naukowo-dydaktycznych.
 • Stosunkowo słaba aktywność pracowników w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe z NCN i NCBiR.
 • Skromna oferta edukacyjna w zakresie studiów podyplomowych.
 • Stosunkowo słabo rozwinięta współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi (brak wyjazdów na staże naukowe, szkolenia).

Szanse

 •  Wyróżnienie przez MNiSW kierunku Zootechnika i I kategoria naukowa Wydziału powinny generować utrzymanie dobrego naboru na studia i możliwość ubiegania się o KNOW.
 • Korzystne położenie Wydziału wobec jednostek naukowo-dydaktycznych o podobnym profilu edukacyjno-badawczym.
 • Unowocześnienie infrastruktury, modernizacja i wyposażenie laboratoriów w wysoko specjalistyczny sprzęt laboratoryjny.
 • Bliskość geograficzna z krajami Europy Wschodniej i rozwinięte kontakty z kilkoma ośrodkami naukowymi.
 • Atrakcyjne położenie Kortowa jako Ośrodka Akademickiego.

Zagrożenia

 • Pogłębiający się niż demograficzny grożący spadkiem liczby kandydatów na studia.
 • Konkurencyjność innych ośrodków naukowych o podobnym profilu edukacyjnym.
 • Pogarszająca się sytuacja gospodarcza regionu.

 

Misja

Wydział Bioinżynierii Zwierząt jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie deklaruje przystąpienie do podstawowych celów i wartości zawartych w misji całego Uniwersytetu. Misja tą jest:
,,wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej’’.


Wizja

Wydział stawia sobie za cel rozwijanie i pełne wykorzystanie posiadanego potencjału. Chce to uczynić poprzez realizację niniejszego programu rozwoju. To z kolei powinno sprawić, że Wydział będzie znaczącym ośrodkiem badawczo-dydaktycznym w strukturach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz w Polsce.
Cele strategiczne:
1. Doskonalenie dotychczasowych kierunków studiów i specjalności oraz poszerzanie oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb środowiska zewnętrznego.
2. Rozwijanie dotychczasowych i podejmowanie nowych kierunków badań istotnych dla społeczeństwa i gospodarki kraju oraz regionu Warmii i Mazur.
3. Utrzymanie wysokiej pozycji Wydziału w ocenie parametrycznej jednostek naukowych.
4. Internacjonalizacja Wydziału w obszarze kształcenia i badań naukowych.
5. Udoskonalenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi.
6. Rozwój i racjonalne wykorzystanie bazy badawczo- dydaktycznej.

Obszary priorytetowych działań
1. Kształcenie studentów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.
2. Kształcenie i rozwój kadry akademickiej.
3. Badania naukowe.
4. Sprawy kadrowe.
5. Zarządzanie Wydziałem ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji.
6. Gospodarka finansowa.
7. Infrastruktura Wydziału.
8. Promocja Wydziału.


Program działań w poszczególnych obszarach

Kształcenie studentów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy

 1. Doskonalenie dotychczasowych kierunków studiów i specjalności oraz poszerzanie oferty kształcenia we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym, stwarzającej absolwentom realne szanse zatrudnienia.
 2. Tworzenie interdyscyplinarnych programów kształcenia obejmujących różne obszary kształcenia.
 3. Wykorzystanie opinii interesariuszy zewnętrznych w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących kierunków kształcenia i specjalności.
 4. Aplikowanie do właściwych instytucji o możliwość nadawania absolwentom stosownych dokumentów poświadczających określone kwalifikacje zawodowe, względnie umożliwiających przystąpienie do egzaminu pozwalającego ich otrzymanie (zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy).
 5. Rozszerzenie oferty studiów podyplomowych dostosowanych do oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego i możliwości Wydziału.

Internacjonalizacja procesu kształcenia

 1. Promocja zagranicznych programów mobilności wśród studentów i doktorantów.
 2. Aplikowanie w projektach umożliwiających studentom i doktorantom realizowanie praktyk i staży za granicą.
 3. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy z ośrodkami akademickimi w zakresie wymiany nauczycieli akademickich.
 4. Uatrakcyjnienie kształcenia na kierunkach pozostających w ofercie Wydziału poprzez zwiększenie w programach liczby przedmiotów realizowanych w językach obcych.

Doskonalenie procesu kształcenia


1. Doskonalenie funkcjonowania elementów wydziałowego systemu zapewniania jakości kształcenia.
2. Wsparcie jakości kształcenia poprzez nawiązywanie i rozwijanie współpracy z instytucjami badawczymi i jednostkami otoczenia społeczno-gospodarczego.
3. Podnoszenie jakości procesu dydaktycznego poprzez zwiększanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich m.in. przez ich uczestnictwo w stażach dydaktycznych, naukowych i produkcyjnych oraz kursach i szkoleniach.
4. Zwiększanie i unowocześnianie posiadanej infrastruktury dydaktycznej, m.in. poprzez udział w projektach krajowych i europejskich.
5. Monitorowanie losów absolwentów w celu uzyskania informacji niezbędnych w kształtowaniu oferty dydaktycznej.

Kształcenie i rozwój kadry akademickiej
1. Wspieranie rozwoju kadry naukowej celem umacniania uprawnień akademickich wydziału oraz poprawienia jakości kształcenia, m.in. poprzez wdrożenie nowego systemu płac w zależności od jakości dorobku naukowego i aktywności dydaktycznej.
2. Opracowanie i wdrożenie zmodyfikowanych kryteriów zatrudniania oraz awansu nauczycieli akademickich.
3. Udoskonalenie systemu oceny nauczycieli akademickich.
4. Wspieranie uczestnictwa kadry akademickiej w stażach krajowych, zagranicznych, szkoleniach, kursach.
5. Kontynuowanie ubiegania się o stopnie i tytuły naukowe poza wydziałem mając na uwadze minimum kadrowe dla istniejącego makrokierunku studiów i nowotworzonych specjalności i kierunków studiów.

Badania naukowe
1. Publikowanie wyników badań w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science.
2. Dążenie do uzyskiwania stopni naukowych (dr i dr hab.) przez pracowników Wydziału na podstawie cyklu publikacji.
3. Alokacja środków finansowych na jednostki organizacyjne Wydziału zgodnie z aktywnością naukową.
4. Opracowanie zasad nagradzania pracowników wydziału za aktywność naukową ze środków finansowych przyznawanych w ramach dotacji statutowej.
5. Opracowanie priorytetowych kierunków badań realizowanych na wydziale ze szczególnym uwzględnieniem nowych inwestycji zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego - Rozwój Polski Wschodniej.
6. Wspieranie zespołów badawczych aplikujących o środki z NCN i NCBiR poprzez dofinansowanie badań pilotażowych z dotacji statutowej.
7. Dopracowanie zasad przyznawania nagród JM Rektora za aktywność naukową dla wyróżniających się nauczycieli akademickich.
8. Wspieranie działań zmierzających do intensyfikacji współpracy z podmiotami gospodarczymi.
9. Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.
10. Intensyfikacja akcji reklamowej dotyczącej oferty wydziałowej w zakresie badań usługowych.

Sprawy kadrowe
1. Racjonalne zatrudnianie nauczycieli akademickich i pracowników inżynieryjno-technicznych.
2. Opracowanie i wdrożenie zmodyfikowanych kryteriów zatrudniania oraz awansu nauczycieli akademickich
3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji i inżynieryjno-technicznych (staże, kursy, szkolenia).
4. Podnoszenie kwestii poziomu wynagrodzenia nauczycieli akademickich, pracowników inżynieryjno-technicznych, administracyjnych, pracowników obsługi, tak aby poprawić ich sytuację materialną.

Zarządzanie Wydziałem ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji
1. Utrzymanie dialogu, otwartości i harmonijnej współpracy ze społecznością akademicką Wydziału.
2. Wdrożenie i uzupełnianie baz danych programów informatycznych obsługi studentów i pracowników (USOS, POL-ON, POMOC MATERIALNA, REKRUT, DYPLOM, SUPLEMENT)

3. Opracowanie procedur we wszystkich obszarach działalności Wydziału.

4. Udoskonalenie systemu przepływu informacji (dziekanat-katedra-dziekanat).

Gospodarka finansowa
1. Wydatkowanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Utrzymania obecnego systemu podziału środków finansowych na realizację dydaktyki i aplikowanie do władz Uczelni o przywrócenie ,,normalnego’’ finansowania dydaktyki.
3. Opracowanie zasad podziału środków finansowych na badania w latach 2012-2016.

Infrastruktura Wydziału
1. Monitorowanie wykorzystania pomieszczeń bazy dydaktyczno-badawczej.
2. Przygotowanie programu modernizacji (budowy) Ośrodka Jeździeckiego.
3. Opracowanie potrzeb remontowych i modernizacyjnych pomieszczeń Wydziału.
Promocja Wydziału

1. Kreowanie wizerunku Wydziału jako jednostki dydaktyczno-naukowej nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się, kształcącej na wysokim poziomie oraz wspierającej przedsiębiorczość i gospodarkę kraju.

2. Działania inicjujące nawiązywanie nowych kontaktów w kraju, Europie i świecie.

3. Budowanie i utrwalanie opinii o Kortowie jako doskonałym miejscu do studiowania, organizacji konferencji, sympozjów, kursów, szkoleń.
4. Prowadzenie działań promocyjnych zapewniających wypełnienie oferty dydaktycznej.
5. Intensyfikacja akcji reklamowej w zakresie oferty edukacyjnej i badań naukowych.

6. Wspieranie aktywności naukowej studentów w ramach Studenckich Kół Naukowych.

7. Upowszechnianie informacji o dydaktycznych, naukowych, sportowych, kulturalnych i in. sukcesach pracowników, studentów i doktorantów.

8. Popularyzowanie sukcesów absolwentów oraz ich więzi z Wydziałem i Uczelnią.


Niniejszy dokument pod nazwą ,,Program rozwoju Wydziału Bioinżynierii Zwierząt na lata 2012-2016’’ opracowano przyjmując określone założenia wynikające z analizy uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, które będą w sposób istotny kształtowały przyszłość Wydziału. Zmienność tych uwarunkowań oznacza konieczność stałej oceny adekwatności przyjętego programu do aktualnego stanu rzeczy i ewentualnego stosowania korekt dotyczących nie tylko misji i wizji, ale i celów strategicznych.
Wdrożenie ,,Programu rozwoju Wydziału na lata 2012-2016’’ przyjętego przez Radę Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w dniu 28.01. 2013 roku odbywać się będzie poprzez realizację zadań (Uchwał Rady Wydziału) we wszystkich obszarach działalności Wydziału (kształcenie, nauka, sprawy kadrowe itd.) służących osiągnięciu postawionych celów strategicznych.


Olsztyn, 28. 01.2013                                                                                                                                                             Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt

dr hab. Wiesław Sobotka, prof. UWM