Historia wydziału

Wydział Bioinżynierii Zwierząt powstał w 1950 r. pod nazwą Zootechniczny, z chwilą utworzenia w Olsztynie Wyższej Szkoły Rolniczej, przemianowanej w 1972 r. na Akademię Rolniczo-Techniczną. Od 1 września 1999 r. Wydział wchodzi w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który powstałz połączenia Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego.

W pierwszym roku istnienia Wydziału, jego strukturę organizacyjną tworzyły cztery jednostki:

  • Katedra Biologii Zwierząt,
  • Katedra Hodowli Ogólnej Zwierząt Domowych,
  • Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt Domowych,
  • Katedra Żywienia Zwierząt.
   W każdym następnym roku akademickim notowano dynamiczny rozwój Wydziału. W 1966 r. Wydział uzyskał pełne prawa akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika.
W 1998 r. Senat Akademicki na wniosek Rady Wydziału Zootechnicznego podjął uchwałę o zmianie nazwy wydziału, na Wydział Bioinżynierii Zwierząt.
W ponad 65-letniej historii Wydziału, Rada Wydziału nadała  385 osobom stopień naukowy doktora, 125 stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki, a tytuł naukowy profesora uzyskało 69 osób. Ponadto wypromowano 8 doktorów honoris causa oraz czterach honorowych profesorów. Studia ukończyło ponad 10,5 tys. absolwentów z tytułem magistra inżyniera lub inżyniera. Obecnie kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału stanowi 69 nauczycieli akademickich, w tym 30 profesorów (26 tytularnych) i 11 doktorów habilitowanych.
Na Wydziale, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (kierunek Bioinżynieria produkcji żywności - stacjonarne, kierunek Zootechnika) oraz drugiego stopnia (kierunek Zootechnika), a także na studiach podyplomowych i czteroletnich studiach doktoranckich, kształci się obecnie około 800 studentów. W 2011 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała ocenę wyróżniającą kierunkowi Zootechnika, realizowanemu na naszym Wydziale. Tym samym jesteśmy pierwszym i aktualnie jedynym wydziałem w Polsce kształcącym na kierunku Zootechnika, który został w ten sposób wyróżniony. Od roku akademickiego 2016/2017 zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów Zwierzęta w rekereacji, edukacji i terapii.
Aktualnie Wydział Bioinżynierii Zwierząt jest postrzegany jako nowoczesny, realizujący aktualnie ważne oraz perspektywiczne, zarówno z punktu widzenia nauki, jak i gospodarki północno-wschodniej Polski, kierunki rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich i dziko żyjących, technologii produkcji, a także oceny i kształtowania jakości surowców zwierzęcych, ukierunkowanych na wytworzenie bezpiecznej i prozdrowotnej żywności.