Nauka

Badania naukowe

Na podstawie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej obejmującej lata 2013-2016 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało

Wydziałowi Bioinżynierii Zwierząt kategorię naukową A (poziom bardzo dobry)

decyzja MNiSW z dnia 22 listopada 2017 r.

 

Główna problematyka badawcza Wydziału koncentruje się wokół obszarów badawczych dotyczących:
• genomiki i proteomiki zwierząt gospodarskich,
• technologii produkcji, oceny i kształtowania jakości surowców zwierzęcych ukierunkowanych na wytworzenie bezpiecznej i prozdrowotnej żywności,
• regionalnych modeli produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem różnych warunków gospodarowania,
• żywieniowych metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt oraz modyfikowania jakości uzyskiwanych produktów.

Działalność naukowo-badawcza na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt realizowana jest w ramach:
• tematów badań statutowych (każda Katedra realizuje jeden temat),
• projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
• projektu międzynarodowego Cor-Net,
• prac badawczych zlecanych przez krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze.

Wyniki badań publikowane są w renomowanych czasopismach zagranicznych i polskich o międzynarodowym zasięgu, także tych monitorowanych przez Journal Citation Index, jak również prezentowane są na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Rezultaty prac badawczych znajdują zastosowanie w praktyce hodowlanej, przemyśle rolno-spożywczym oraz ochronie środowiska. Pracownicy Wydziału aktywnie uczestniczą w popularyzacji osiągnięć współczesnej nauki - opracowują patenty, instrukcje wdrożeniowe, prowadzą różne formy doradztwa i szkoleń, współuczestniczą w organizacji Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Infrastruktura naukowo-badawcza
W ostatnich latach dużo wysiłku włożono w rozbudowę i modernizację infrastruktury naukowo-badawczej Wydziału, gdyż bez jej udoskonalenia trudno mówić o kształceniu studentów i prowadzeniu badań na wysokim poziomie. Efektem tych działań jest utworzenie:
• Laboratorium Badawczo-Dydaktycznego Biologii Molekularnej,
• Laboratorium Dydaktyczno-Badawczego Drobiarstwa w Bałdach,
• Laboratorium Zwierzęcego skupiającego unikalne rasy owiec i kóz oraz zwierzęta dzikożyjące,
• Laboratorium Biochemicznej Oceny Jakości Żywnościowych Surowców Zwierzęcych oraz Dobrostanu Zwierząt,
• Laboratorium Dydaktyczno-Naukowego Opasu Bydła w Bałcynach.
oraz
• Ośrodka Oceny Produktów Pochodzenia Zwierzęcego z laboratoriami:
    - Analizy i Oceny Jakości Pasz,
    - Monitoringu Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Pszczelich,
    - Oceny Mleka Surowego,
    - Oceny Mięsa i Produktów Mięsnych,
    - Kriokonserwacji Nasienia.
W ramach w/w ośrodka mieści się również laboratorium dydaktyczno-badawcze Trzody Chlewnej w Bałcynach.