Uwaga Studenci III roku - kierunek ZREiT!!!

UWAGA!

STUDENCI III ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA-LICENCJACKICH

ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TEREAPII

 

 Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w dziekanacie (7 dni przed egz. lic.):

- 1 egzemplarza pracy licencjackiej z płytą CD

- OŚWIADCZENIA (zgoda na udostępnienie pracy) 1) wg Zarządzenia Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 – wydrukowane z APD

- oświadczenia dot. badania losów absolwentów (na stronie Uniwersytetu w zakładce STUDENCI/BADANIE LOSÓWABSOLWENTÓW),                                       

- 4 zdjęć do dyplomu (format 6,5 x 4,5).

Na wniosek absolwenta można otrzymać odpis dyplomu w   j. angielskim w tym celu należy złożyć podanie w dziekanacie oraz dołączyć dodatkowe zdjęcie.

 

Opłaty za dyplom dokonujemy w systemie USOSweb (60 zł lub 100 zł z wersją w j. ang.).

Proszę również pamiętać o „rozliczeniu się z biblioteką” przed przystąpieniem do egz. dyplomowego!

 

Osoby, którym zmienił się adres zamieszkania proszone są o uaktualnienie w dziekanacie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praca dyplomowa-WAŻNE!!!

Informujemy, że obowiązuje procedura dyplomowania oparta na Zarządzeniu Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych. Instrukcje dla studentów, recenzentów i promotorów znajdują się na stronie http://apd.uwm.edu.pl. Hiperłącze do tej strony zamieszono także w zakładce Studenci /Ważne dla studenta / Praca dyplomowa (tam znajdują się również strony tytułowe i wymagane tłumaczenia w j.ang.)

SYSTEM apd.uwm.edu.pl UDOSTĘPNIA PRACOWNIK KATEDRY, W KTÓREJ PISANA JEST PRACA!

 

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH-LICENCJACKICH:

3 lipca 2019 – GR. 1

4 lipca 2019 – GR. 2

Logowanie do systemu IRK na studia drugiego stopnia odbędzie się od 6.06. – 8.07.2019r. do godz. 15.00