Zagadnienia na egzamin kwalifikacyjny - studia doktoranckie

Zagadnienia na egzamin kwalifikacyjny - studia doktoranckie stacjonarne na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

dyscyplina - zootechnika

1. Obrót przedubojowy zwierząt rzeźnych.
2. Czynniki wpływające na wartość rzeźną zwierząt.
3. Metody oceny wartości rzeźnej zwierząt.
4. Metody konserwacji surowców zwierzęcych.
5. Wady jakościowe mięsa.
6. Metody oceny jakości mleka i przetworów mlecznych.
7. Produkcja mięsa kulinarnego.
8. Współczesne metody pakowania mięsa.
9. Zagrożenia zdrowotne w produkcji mięsa.
10. Systemy zarządzania jakością żywności.
11. Kierunki użytkowania zwierząt futerkowych.
12. Metody uzdatniania pasz wykorzystywanych w żywieniu zwierząt futerkowych.
13. Systemy utrzymania zwierząt futerkowych.
14. Zasady selekcji – brakowania zwierząt łownych w Polsce.
15. Zmienność i przyczyny jej powstawania w populacjach zwierząt gospodarskich. 
16. Znaczenie odziedziczalności i korelacji genetycznych w doskonaleniu zwierząt 
gospodarskich.
17. Wady i zalety poszczególnych źródeł informacji o wartości hodowlanej zwierząt.
18. Zalety i wady selekcji następczej, niezależnych poziomów brakowania (niezależnej)
i wskaźnikowej.
19. Cele i rodzaje kojarzeń zwierząt gospodarskich.
20. Krzyżowanie i bastardyzacja zwierząt.
21. Produkcja mleka w warunkach rolnictwa zrównoważonego.
22. Wpływ rasy hf na doskonalenie bydła w Polsce.
23. Możliwości modyfikacji składu chemicznego mleka.
24. Cechy funkcjonalne – ich wykorzystanie w indeksach selekcyjnych bydła.
25. Mastitis. 
26. Mleko jako surowiec dla przetwórstwa.
27. Metody zwiększania produkcji wołowiny w Polsce.
28. Nowoczesne systemy utrzymania krów mlecznych.
29. Systemy żywienia krów mlecznych.
30. Specyfika żywienia bydła mięsnego.
31. Czynniki wpływające na efektywność produkcji mleka.
32. Konsekwencje zmian w produkcji bydlęcej po wstąpienia do UE.
33. Jakość higieniczna mleka – czynniki ją warunkujące.
34. Choroby metaboliczne krów wysokowydajnych.
35. Okresy międzywycieleniowe krów – standardowe i wydłużone.
36. Dobrostan w chowie i hodowli bydła.
37. Główne kierunki doskonalenia owiec w Polsce.
38. Owce i kozy źródłem żywności funkcjonalnej.
39. Specyficzne cechy mleka owiec i kóz.
40. Rola owiec w kształtowaniu krajobrazu i zachowaniu bioróżnorodności.
41. Modele użytkowania rozpłodowego owiec.
42. Genetyczne doskonalenie plenności i mięsności owiec.
43. Czynniki decydujące o efektywności użytkowania rozpłodowego.
44. Organizacja hodowli koni w Polsce.
45. Kryteria przydatności koni do ich użytkowania.
46. Metody krzyżowań stosowane w hodowli koni.
47. Warunki zoosanitarne pomieszczeń dla koni
48. Parametry zdrowia koni: kliniczne i hematologiczne oraz ich dynamika pod wpływem 
obciążeń fizycznych.
49. Metody identyfikacji hodowlanej koni.
50. Wymagania żywieniowe koni.
51. Kryteria przydatności koni do użytkowania rekreacyjnego w agroturystyce
52. . Efekty występowania aberracji chromosomalnych u zwierząt gospodarskich.
53. Mutacje genowe i ich wpływ na fenotyp zwierząt.
54. Wykorzystanie mapowania genomów w hodowli zwierząt.
55. Wady wrodzone występujące u zwierząt powodowane mutacjami genów.
56. Cechy letalne, semiletalne i subwitalne występujące u zwierząt gospodarskich.
57. Dziedziczenia cech ilościowych, geny addytywne i geny główne.
58. Przepływ informacji genetycznej w komórce.
59. Budowa genu eukariotycznego.
60. Metody wykrywania mutacji na poziomie DNA.
61. Podstawowe mechanizmy odporności nieswoistej zwierząt.
62. Encefalopatie gąbczaste zwierząt jako czynnik zagrożenia dla zdrowia ludzi i produkcji 
bezpiecznej żywności.
63. Frymartynizm u bydła i owiec.
64. Markery genetyczne i ich praktyczne zastosowanie w hodowli zwierząt.
65. Rola związków węglowodanowych w żywieniu zwierząt.
66. Wymagania aminokwasowe krów wysokowydajnych.
67. Cel i możliwość osłony tłuszczu paszowego.
68. Znaczenie białka chronionego i AA chronionych w żywieniu przeżuwaczy.
69. Mikotoksyny w paszach i możliwość ich detoksykacji.
70. Wymagania dotyczące jakości białka w żywieniu zwierząt poligastrycznych 
i monogastrycznych.
71. Porównanie efektywności działania organicznych form działania mikroelementów z 
mineralną ich postacią.
72. Rodzaje i celowość stosowania preparatów ułatwiających kiszenie surowca.
73. Wykorzystanie struktur komórek drożdży w biotechnologii.
74. Porównanie wymagań pokarmowych bydła według norm tradycyjnych oraz INRA.
75. Etapy technologiczne produkcji treściwych mieszanek paszowych.
76. Możliwości substytucji antybiotyków paszowych innymi alternatywnymi stymulatorami wzrostu.
77. Zaburzenia u bydła na tle metabolicznym.
78. Rola włókna w żywieniu loch.
79. Źródła białka w żywieniu prosiąt. 
80. Użytkowanie rozpłodowe ptaków (kury, indyki, kaczki, gęsi).
81. Wymagania środowiskowe drobiu w okresie wychowu.
82. Cel i zasady stosowania programów świetlnych w hodowli i użytkowaniu drobiu.
83. Cel i metody ograniczonego żywienia drobiu.
84. Czynniki wpływające na wartość rzeźną drobiu.
85. Problemy zapewnienia dobrostanu ptaków w produkcji drobiarskiej.
86. Czynniki kształtujące efektywność ekonomiczną produkcji mięsa drobiowego.
87. Czynniki kształtujące efektywność ekonomiczną produkcji jaj konsumpcyjnych.
88. Alternatywne stymulatory wzrostu w żywieniu drobiu.
89. Czynniki wpływające na jakość jaj.
90. Procesy oddychania komórkowego – znaczenie w metabolizmie.
91. Podstawowe funkcje lipidów w organizmach zwierzęcych.
92. Chemiczne pozostałości w mleku.
93. Mechanizm syntezy ATP u zwierząt.
94. Ekspresja genów i jej regulacja w komórkach eukariotycznych.
95. Budowa DNA i organizacja materiału genetycznego u zwierząt.
96. Glukoza jako istotne źródło energii w tkankach ssaków.
97. Cykl Krebsa jako centralny szlak łączący przemiany pośrednie węglowodanów, lipidów i aminokwasów.
98. Główne etapy procesu zapłodnienia komórki jajowej.
99. Zwierzęta transgeniczne – tworzenie i wykorzystanie.
100. Charakterystyka białek mleka.