Przewody doktorskie

PRZEBIEG PRZEWODU DOKTORSKIEGO - WBZ (w skrócie  "krok po kroku")

Etap wstępny

Zgłoszenie wniosku dot. wszczęcia przewodu. (tytuł, koncepcja, dorobek, opinia opiekuna i Rady Katedry)

Zaopiniowanie wniosku przez Wydziałową Komisję opiniującą wnioski dot. wszczęcia przewodów doktorskich – z udziałem opiekuna (opiekuna pomocniczego)  i kierownika katedry

Wszczęcie przewodu doktorskiego

Złożenie podania o wszczęcie przewodu  z kompletem wymaganych dokumentów. Należy dołączyć opinię Rady Katedry (w tym propozycja składu Komisji Egzaminacyjnej)

Rada Wydziału  - podjęcie uchwał w przedmiocie:
- wszczęcie przewodu doktorskiego
- wyznaczenie promotora (i promotora pomocniczego)
- zatwierdzenie zakresu egzaminów doktorskich
- powołanie komisji egzaminacyjnej
(Podjęcie uchwał poprzedza wystąpienie Doktoranta - zreferowanie głównych założeń rozprawy doktorskiej)

Egzaminy doktorskie

Terminy egzaminów wstępnie ustala doktorant, po akceptacji Komisji - zatwierdza Dziekan

Doktorant zdaje egzaminy z zakresu:
- dyscypliny podstawowej (zootechniki)
- dyscypliny dodatkowej
- języka obcego *
przed Komisją powołaną przez RW:
- skład stały na wszystkich egzaminach ( 3 osoby, w tym przewodniczący i promotor)
- uzupełnienie na pozostałych egzaminach:  
   -  d. podstawowa -  min. 2 osoby (łącznie min. 4 osoby - prof. n. rolniczych lub dr hab. w zakresie zoot.). 
   -  d. dodatkowa (co najmniej dr hab. upoważniony do przeprowadzania egzaminów doktorskich)
   -  j. obcy  (lektor wyznaczony przez SJO) 
(*/ istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu na podstawie stosownego certyfikatu wymienionego w zał. do Rozporządzeniu MNiSW)

Wyznaczenie
recenzentów, złożenie rozprawy doktorskiej

 

 

Złożenie wniosku dot. wyznaczenia recenzentów  z opinią Rady Katedry (propozycje kandydatów). Dołącza się egzemplarz „próbny”  lub ostateczną wersję rozprawy.

Rada Wydziału - podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia recenzentów

Złożenie rozprawy doktorskiej  w wersji papierowej - 4 egz. i na nośniku informatycznym - 1 egz.  wraz z opinią promotora i streszczeniem  (oraz oświadczeniami współautorów w przypadku samodzielnej wyodrebnionej części pracy zbiorowej)
Wypełnienie oświadczeń.dot, procedury antyplagiatowej i udostępnienia rozprawy.

Poddanie rozprawy weryfikacji w systemie „antyplagiat”

Przesłanie rozprawy do oceny recenzentów  (po pozytywnej weryfikacji)

Dopuszczenie do obrony

Warunkiem dopuszczenia jest uzyskanie pozytywnych recenzji oraz zdanie wyznaczonych egzaminów.
Rada Wydziału – podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy i dopuszczeniu do publicznej obrony oraz ustala jej termin (nie wcześniej niż 10 dni od dopuszczenia)

Przesłanie recenzji i streszczenia* do CK     */streszczenie - dot. nowych przewodów

Zawiadomienie o obronie:
- zaproszenie recenzentów
- przekazanie rozprawy z recenzjami do Biblioteki UWM
- zamieszczenie ogłoszenia w gablocie oraz na stronie wydziałowej (wraz ze streszczeniem i recenzjami)
- wysłanie informacji o obronie do jednostek w kraju (dyscyplina zootechnika)
- przygotowanie zaproszeń z zał. streszczeniem rozprawy dla członków RW

Obrona rozprawy doktorskiej

Posiedzenie Rady Wydziału:
Część 1 - jawna – publiczna obrona 
(referowanie rozprawy, recenzje, odpowiedzi na recenzje, dyskusja)
Część 2 - niejawna 
ocena obrony oraz podjęcie uchwał:
- przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej
- nadanie stopnia  doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika w zakresie określonej specjalności
- zaopiniowanie wniosku o wyróżnienie (jeśli był zgłoszony)

Sporządzenie uchwał RW

Czynności
końcowe

Zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora:
- sporządzenie zawiadomienia  w wersji papierowej
- uzupełnienie danych w bazie POLON i USOS
- przygotowanie projektu dyplomu doktorskiego i przekazanie do Sekcji Kadr 
- wypełnienie karty SYNABA (OPI)
- informacja do Wiadomości UWM

Sporządzenie protokołu z obrony 

Powyżej podano podstawowe informacje, szczegółowe przepisy zawarte są w następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789)

Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ( w zależności od daty wszczęcia przewodu):

z dnia 19 stycznia 2018 r.( Dz.U. z 2018 r. poz. 261)
z dnia 26 września 2016 r.(Dz.U. z 2016 r. poz. 1586)
z dnia 30 października 2015 r.(Dz.U. z 2015 r. poz. 1842)
z dnia 3 października 2014 r (Dz. U. z 2014 r., poz. 1383)
z dnia 22 września 2011 r.  (Dz.U. Nr 204 z 2011r. poz. 1200)

Linki do ww. aktów prawnych znajdują się w zakładce "Rozwój naukowy".

Bliższe informacje  - w Dziekanacie Wydziału 
(ul. Oczapowskiego 5/138,  tel. 89 523 34 05, e-mail: frejm@uwm.edu.pl).