Wszczęcie przewodu doktorskiego

WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO
(INFORMACJE DOT. PRZEBIEGU NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT)

ETAP - wstępny
1. Złożenie wniosku (proponowany tytuł i koncepcja rozprawy, dorobek, opinia opiekuna nauokowego i Rady Katedry*) co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Rady Wydziału - w formie papierowej i elektronicznej.
2. Posiedzenie Wydziałowej Komisji opiniującej wnioski o wszczęcie przewodów doktorskich (z udziałem opiekuna/opiekuna pomocniczego/ i kierownika katedry), podczas którego Doktorant referuje główne założenia swojej rozprawy doktorskiej. 

ETAP I
Złożenie kompletu dokumentów** -  po posiedzeniu ww. Komisji, w tym:
- wniosek (podanie) z uwzględnieniem propozycji tytułu rozprawy doktorskiej oraz promotora (i promotora pomocniczego)
- autoreferat obejmujący:  życiorys, wykaz dorobku naukowego, informację o działalności popularyzującej naukę
- koncepcja (główne założenia) rozprawy doktorskiej
- odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub rówmorzędnego (lub "Diamentowy Grant")
- kwestionariusz osobowy
- oświadczenie o wcześniejszym nieubieganiu się o wszczęcie przewodu doktorskiego (lub zaświadczenie o zamknięciu poprzedniego)
- oświadczenie dot.  zakresu egzaminów doktorskich (dyscyplina dodatkowa, język obcy)
- kserokopia dowodu osobistego
a ponadto:
- opinia opiekuna naukowego (i oświadczenie opiekuna pomocniczego)
- opinia Rady Katedry ( w tym  propozycja składu Komisji Egzaminacyjnej)

Kandydaci spoza Wydziału składają oświadczenie z zobowiązaniem do pokrycia kosztów przewodu, na podstawie którego zostanie sporządzona stosowna umowa.

ETAP II
Posiedzenie Rady Wydziału, podczas którego:
Doktorant referuje główne założenia rozprawy doktorskiej.
Podjęte zostają uchwały w zakresie:
- wszczęcia przewodu doktorskiego (zatwierdzenie tytułu rozprawy doktorskiej)
- wyznaczenia promotora (i promotora pomocniczego)
- określenia zakresu egzaminów doktorskich: dyscyplina podstawowa - zootechnika (obowiązkowo),  dyscyplina dodatkowa (np. filozofia, ekonomia) - do wyboru (na wniosek doktoranta),  język obcy nowożytny - do wyboru (na wniosek doktoranta) lub wniosek o zwolnienie (na podstawie posiadanego certyfikatu, ujętego w załączniku Rozporządzeniu MNiSW)
 - powołania Komisji Egzaminacyjnej (skład podstawowy - 3 os., uzupełniany na poszczególnych egzaminach)
Skład stały  na wszystkich egzaminach:  3 osoby, w tym przewodniczący i promotor
Uzupełnienie na poszczególnych  egzaminach:  
 -  d. podstawowa -  min. 2 osoby  (łącznie 5 osób, w tym min. 4 osoby z tytułem prof. n. rolniczych lub dr hab. w zakresie zootechniki)
 -  d. dodatkowa (co najmniej dr hab. upoważniony do przeprowadzania egzaminów doktorskich)
 -  j. obcy  (lektor wyznaczony przez SJO) 

*/** wykaz i wzory dokumentów - dostępne w Dziekanacie WBZ (na prośbę doktoranta - mogą być przesłane e-mailem)
...................................

Powyżej podano podstawowe informacje, szczegółowe przepisy zawarte są w następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z późn.zm.)

Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora ( w zależności od daty wszczęcia przewodu):
z dnia 30 października 2015 r.(Dz.U. z 2015 r. poz. 1842) - dot. nowych przewodów
z dnia 3 października 2014 r (Dz. U. z 2014 r., poz. 1383)
z dnia 22 września 2011 r.  (Dz.U. Nr 204 z 2011r. poz. 1200)

Linki do ww. aktów prawnych znajdują się w zakładce „rozwój naukowy”. 
www.uwm.edu.pl/wbz/page,341

Bliższe informacje  - w Dziekanacie Wydziału 
(ul. Oczapowskiego 5/138,  tel. 89 523 34 05, e-mail: frejm@uwm.edu.pl)