Obrona rozprawy doktorskiej

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT 
- OBRONA
 ROZPRAWY DOKTORSKIEJ


CZĘŚĆ  I - publiczna obrona rozprawy doktorskiej

1/ Przewodniczący (dziekan lub wyznaczony prodziekan): 
    - powitanie przybyłych na obronę, przedstawienie recenznetów, promotora (promotora pomocniczego)
    - informacja o przebiegu  przewodu doktorskiego
    - wyznaczenie protokolanta (pracownik Katedry, w któtej wykonywana jest rozprawa doktorska)
2/ Promotor przedstawia charakterystykę Doktoranta
3/ Doktorant przedstawia prezentację swojej rozprawy doktorskiej
4/ Recenzenci odczytują recenzje (w przypadku nieobecności jednego z rezenzentów - recenzję odczytuje przewodniczący)
5/ Doktorant ustosunkowuje się do uwag zawartych w recenzjach (ewentualna dyskusja)
6/ Dyskusja nad rozprawą doktorską 
    Doktorant odpowiada w kolejności zadawanych pytań (pytania redagowane są na kartkach)
7/ Przewodniczący zamyka jawną część posiedzenia (na sali pozostają członkowie Rady Wydziału,
    promotor i recenzenci)


CZEŚĆ II - niejawne posiedzenie Rady Wydziału

1/ Przewodniczący otwiera dyskusję, w pierwszej kolejności udzielając głosu recenzentom, a następnie 
    osobom zadającym pytania i pozostałym.
2/ Po zakończeniu dyskusji  zarządza głosowanie tajne (po uprzednim powołaniu komisji skrutacyjnej) nad wnioskami
    w sprawie (podjęcie uchwał):
     a/  przyjęcia rozprawy doktorskiej
     b/ nadania stopnia naukowego doktora (w przypadku pozytywnego wyniku głosowania w pkt a)
                       - dziedzina - nauki rolnicze
                       - dyscyplina - zootechnika
                       - specjalność - określona przez Radę Wydziału
     (uchwały, o których mowa w pkt. 2 a i b podejmowane są przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania
      i zapadają bezwzględną większością głosów)

3/ Na wniosek recenzentów/ta przewodniczący zarządza głosowanie tajne w sprawie  wyróżnienia rozprawy
     (3 opcje do wyboru: nie wyrówniać, wyróżnienie ustne, wyróżnienie dyplomem J. M. Rektora)
4/ Udzielenie głosu promotorowi

Uchwała Rady Wydziału  o nadaniu stopnia naukowego doktora  jest prawomocna z chwilą jej  podjęcia.

CZĘŚĆ III 
1/  Uroczyste ogłoszenie uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora
2/  Udzielenie głosu Doktorantowi