Egzaminy doktorskie, dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej

PRZED OBRONĄ  (EGZAMINY, DOPUSZCZENIE DO OBRONY)
(INFORMACJE DOT. PRZEBIEGU NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT)*/

Warunkiem dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej jest:

- zdanie wyznaczonych egzaminów doktorskich

- uzyskanie pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej

 

EGZAMINY DOKTORSKIE

 Egzaminy doktorskie składane są przed Komisją Egzaminacyjną  powołaną podczas wszczęcia przewodu.

Ze składu ustalonego podczas wszczęcia przewodu (dyscyplina podstawowa – 5 os., dodatkowa – 4 os.,  język obcy – 4 os.) w egzaminie musi uczestniczyć ponad połowa jej członków, w tym obowiązkowo osoby wyznaczone przez właściwe jednostki do przeprowadzania egzaminów doktorskich: język obcy - lektor ze SJO, dyscyplina dodatkowa - co najmniej dr hab. z Instytutu Filozofii lub innej katedry UWM, w zależności od zakresu egzaminu.
Na wszystkich egzaminach obowiązkowa jest obecność przewodniczącego, natomiast na egzaminie z dyscypliny podstawowej „zootechniki” – zalecana jest obecność całego składu,.

Egzamin z dyscypliny podstawowej dotyczy całej dyscypliny "zootechniki" i nie może ograniczać się do specjalności, w zakres której wchodzi rozprawa doktorska.

Z egzaminu sporządzany jest protokół (uwzględniający pytania egzaminacyjne  oraz wynik  egzaminu), podpisany przez wszystkich obecnych  na egzaminie członków Komisji.  Stosuje się skalę ocen  odpowiednio jak na studiach doktoranckich.  

Terminy egzaminów uzgadnia wstępnie Doktorant ze wszystkimi członkami Komisji Egzaminacyjnej, a po ich akceptacji (potwierdzonej podpisem) – zatwierdza Dziekan.

 

PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I DOPUSZCZENIE DO PUBLICZNEJ OBRONY

Recenzje, po otrzymaniu, zamieszcza się na stronie wydziałowej i przesyła do CK.

Rada Wydziału, po  zapoznaniu się z opiniami recenzentów i promotora, w głosowaniu tajnym, wypowiada się w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony. Po podjęciu uchwały dot. dopuszczenia do obrony – ustala jej termin (wstępnie uzgodniony z recenzentami).
Obrona może się odbyć nie wcześniej niż 10 dni od dopuszczenia.

 
ZAWIADOMIENIE O OBRONIE

- przekazanie rozprawy doktorskiej ( z zał. recenzjami) do Biblioteki Uniwersyteckiej
- zaproszenie recenzentów
- zamieszczenie ogłoszenia o obronie w gablocie i na stronie wydziałowej 
- przesłanie ogłoszenia do uczelni i jednostek naukowych reprezentujących dyscyplinę „zootechnika”
- przygotowanie zaproszeń na obronę (z zał. streszczeniem rozprawy) dla członków Rady Wydziału
- inne sprawy organizacyjne – ustala się w Dziekanacie

 Rozprawa doktorska (wraz z recenzjami) zostaje wyłożona do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w Dziekanacie Wydziału.

.....................................................................................................................

Linki do ww. aktów prawnych znajdują się w zakładce "Rozwój naukowy".

Bliższe informacje  - w Dziekanacie Wydziału