Zasady przyznawania pomocy materialnej

INFORMACJA

dotycząca zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej

 

W roku akademickim 2018/2019 studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. zapomogę,
 4. stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

Wszystkie stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.
W roku akademickim 2018/2019 wnioski o w/w świadczenia student będzie mógł wypełnić
tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb.

Link do strony: https://usosweb.uwm.edu.pl

Login oraz hasło do logowania pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia. W przypadku pojawienia się problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl lub w dziekanacie.

Wypełnienie wniosków w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z ich złożeniem. Wydrukowane i podpisane wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z wymaganymi dokumentami student będzie musiał złożyć w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM. Aby poprawnie wydrukować wniosek student musi go zatwierdzić (wydrukowane wnioski nie mogą posiadać napisu „NIEZATWIERDZONE”).

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie (http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/regulamin-pomocy-materialnej).

Proszę śledzić informacje na stronie internetowej Uczelni oraz stronie Wydziału, od kiedy będzie można wypełniać wnioski w systemie USOSweb (moduł Moje studia →Wnioski).

Stypendium socjalne będzie mógł otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 nie może przekraczać 1000,00 zł netto na członka rodziny.

 

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie mógł otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student może otrzymać także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych będzie mógł otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest dostarczenie do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Oczapowskiego 12B (pok. 105/S2), 10-719 Olsztyn tel./fax: +48 89 523-38-60, tel. +48 89 523-38-66 www.uwm.edu.pl/bonbon@uwm.edu.pl 2 kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności + oryginał do wglądu. Po wprowadzeniu danych o niepełnosprawności studenta do systemu informatycznego przez  pracownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, student będzie mógł wypełnić formularz wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych na stronie USOSweb, zatwierdzić go, wydrukować, podpisać i dostarczyć do dziekanatu wraz z kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzoną przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną - w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych  w terminie roku od terminu ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Stypendium otrzymuje do 10 % najlepszych studentów danego kierunku studiów ze średnią nie niższą niż 4,00 lub liczbą punktów nie niższą niż 4,00. Szczegółowe kryteria otrzymywania stypendium oraz katalog osiągnięć do w/w stypendium określone są w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

 

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym kierunku studiów.

 

Student, zgodnie z przepisami będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

 

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują żadne świadczenia pomocy materialnej, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Ubiegając się o stypendium socjalne do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenia wystawione przez Urząd Skarbowy potwierdzające dochód studenta oraz członków rodziny studenta osiągnięty
  w 2017 r. opodatkowany na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zaświadczenie zobowiązany jest złożyć: student, każdy pełnoletni członek rodziny studenta,
   a także osoby, które nie uzyskały w 2017 r. żadnego dochodu lub nie figurują w ewidencji organu podatkowego)
  - rodzice/małżonkowie przedstawiają zaświadczenia oddzielnie (również w przypadku kiedy rozliczali się wspólnie);
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem lub kartą podatkową składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2017 r. zawierające informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku;
 • zaświadczenia wydane przez organ emerytalno-rentowy (ZUS, KRUS) lub zakład pracy o wysokości odprowadzonej, pełnej 9% składki zdrowotnej w 2017 r. (Uwaga! Zaświadczenie z KRUS o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej dostarczają tylko osoby pobierające rentę lub emeryturę rolniczą) ;
 • zaświadczenie o wysokości dochodów studenta lub członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 r.;
 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku, studenta lub członków jego rodziny, zaświadczenie musi zawierać informację o wysokości uzyskiwanego zasiłku netto i okresie jego otrzymywania;
 • zaświadczenia z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego posiadanego w roku 2017, wyrażonej w hektarach fizycznych oraz przeliczeniowych ogólnej powierzchni;
 • zaświadczenie z KRUS o wysokości otrzymanego w 2017 r. zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego rolnikom w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • decyzje o przyznaniu renty strukturalnej;
 • umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego (w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) oraz oświadczenie o wysokości czynszu dzierżawnego wyrażone w zł;
 • oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2017 r. wg wzoru – obowiązkowo;
 • odpis aktu zgonu w przypadku, gdy rodzic/rodzice nie żyją;
 • zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec jest nieznany;
 • skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, nieobjętych obowiązkiem szkolnym;
 • akt małżeństwa studenta;
 • zaświadczenia  o uczęszczaniu rodzeństwa/dziecka studenta do szkoły lub szkoły wyższej;
 • zaświadczenia z MOPS/GOPS o wysokości pobranych świadczeń w 2017 r; (np. zasiłki celowe, pielęgnacyjne, rodzinne, opiekuńcze, fundusz alimentacyjny itp.);
 • kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację studenta lub rodziców studenta;
 • kopię (oryginał do wglądu)  odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu ugody sądowej;
 • w przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści: „uprzedzony o odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną”;
 • zaświadczenie od komornika w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w 2017 r.;
 • zaświadczenie o wysokości świadczeń pobranych z Funduszu Alimentacyjnego w 2017 r.,
 • jeżeli po roku 2017 nastąpiła utrata lub przybycie dochodu w rodzinie studenta, dodatkowo należy złożyć dokumenty potwierdzające datę i wysokość utraconego/uzyskanego dochodu:

- w przypadku utraty dochodu po roku 2017 – odpowiednio: świadectwo pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, PIT z zakładu pracy (Pit-11)/organu rentowego/emerytalnego (Pit-11A, Pit-40A), zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z zakładu pracy o terminie urlopu wychowawczego studenta/członka rodziny studenta;

- w przypadku uzyskania dochodu po roku 2017 – odpowiednio: zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania dochodu, zaświadczenie z Urzędu Pracy, decyzja o przyznaniu renty/emerytury, umowa zlecenie, umowa o dzieło, decyzja o przyznaniu świadczenia rodzicielskiego, decyzja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa
w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, itp.;

 • oświadczenie o braku możliwości codziennego dojazdu z miejsca stałego zamieszkania i wysokości kosztów ponoszonych z tego tytułu –wg wzoru.

 

W uzasadnionych przypadkach można żądać od studenta innych dokumentów określających sytuację materialną rodziny studenta. Ponadto dziekan albo odpowiednio Wydziałowa Komisja Stypendialna lub Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić ją w postępowaniu.

 

Termin składania wniosków upływa

10 października 2018 r.