Plany zajęć

Semestr zimowy 2021/2022

       
UWAGA: Plany zajęć są poddawane aktualizacji. Na końcu strony odpowiedniego pliku zamieszczona jest data aktualizacji planu.

UWAGA: Listy studentów uczestniczących w zajęciach dostępne są indywidualnie dla każdego Prowadzącego, po zalogowaniu się do systemu UsosWeb (link: https://usosweb.uwm.edu.pl), w zakładce "mój UsosWeb" - "Grupy zajęciowe".

KOMUNIKAT REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE z 21 września 2021 roku
W SPRAWIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

I. STUDIA WYŻSZE

 

1. Zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów danego kierunku, poziomu, profilu kształcenia i formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne), realizowane będą w siedzibie Uczelni, w trybie stacjonarnym z elementami kształcenia zdalnego, z uwzględnieniem ppkt. 1-3,

1) wszystkie rodzaje ćwiczeń i seminaria realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym, z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego,

2) wykłady dla dwóch i więcej grup studenckich, lektoraty, przedmioty ogólnouczelniane oraz przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, przedmioty: ergonomia, etykieta, ochrona własności intelektualnej, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, informacja patentowa, realizowane będą w trybie zdalnym,

3) wykłady prowadzone na latach studiów, których rocznik przewiduje jedną grupę studencką, realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego lub w trybie zdalnym. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dziekan/Dyrektor, informując o niej Prorektora ds. kształcenia.

2. W organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych należy uwzględniać zasady przestrzegania reżimu sanitarnego, m.in.:

1) osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk,

2) sale dydaktyczne należy regularnie wietrzyć i dezynfekować,

3) zajęcia dydaktyczne w grupach o większej liczebności mogą odbywać się w salach (aulach) wykładowych.

3. W przypadku stwierdzenia zachorowania na COVID-19 w grupie zajęciowej, Dziekan/Dyrektor podejmuje decyzję o zmianie trybu realizacji zajęć danej grupy ze stacjonarnego na zdalny.

4. W przypadku zwiększenia dynamiki zachorowań na COVID-19, możliwe jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i 3, w trybie zdalnym na wniosek Dziekana/Dyrektora, za zgodą Prorektora ds. kształcenia, z uwzględnieniem pkt. 5.

5. Wniosek powinien być poprzedzony analizą obowiązującego programu studiów w kontekście zachowania wskaźników sumarycznych charakteryzujących program studiów, m.in. w zakresie liczby punktów ECTS, przewidzianych w programie studiów w ramach realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego lub innych osób prowadzących zajęcia ze studentami.

6. Zajęcia odbywające się w systemie zdalnym będą realizowane za pomocą platformy MS Teams z pakietu Microsoft Office. Prowadzący zajęcia dla każdego przedmiotu założy grupę, a dostęp do niej każdy ze studentów uzyska poprzez otrzymanie kodu wysłanego z systemu USOS UWM. Proszę zatem na bieżąco sprawdzać konta mailowe.

 

 Studia stacjonarne - kierunek : BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Studia stacjonarne - kierunek: ICHTIOLOGIA i AKWAKULTURA

Studia stacjonarne - kierunek: RYBACTWO

 Studia stacjonarne - kierunek: ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

 

Studia stacjonarne - kierunek : ZOOTECHNIKA

 

TERMINY ZJAZDÓW NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH
semestr zimowy 2021/2022:

Zootechnika rok I, II mu:

15-17

X

29-31

X

5-7

XI

26-28

XI

10-12

XII

7-9

I

14-16

I

28-30

I

Zjazd zaliczeniowy: 11-13.II

 

Zootechnika rok II, III, IV:

1-3

X

8-10

X

22-24

X

12-14

XI

19-21

XI

3-5

XII

17-19

XII

21-23

I

Zjazd zaliczeniowy: 4-6.II

Studia niestacjonarne - kierunek : ZOOTECHNIKA

Uwaga! Dyżury Dziekanatu w trakcie zjazdów odbywać się bedą wg poniższego harmonogramu:

16.10.2021 (9.00 -13.00)
06.11.2021 (9.00 -13.00)
20.11.2021 (9.00 -13.00)
04.12.2021 (9.00 -13.00)
11.12.2021 (9.00 -13.00)
15.01.2022 UWAGA - z powodu zajęć prowadzonych w trybie zdalnym Dziekanat nieczynny. W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy: emilia.rudziewicz@uwm.edu.pl lub telefoniczny.
22.01.2022 (9.00 -13.00)