Plany zajęć

Semestr letni 2021/2022
 • Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - Wychowanie fizyczne
 • Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - Język obcy
 • Zasady realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego
 • Przedmioty w ramach modułu ogólnouczelnianego DO WYBORU W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
 • Harmonogram realizacji przedmiotów w ramach modułu ogólnouczelnianego
 • Wykaz certyfikatów i dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego
 • Oferta kształcenia Studium Języków obcych - studia niestacjonarne
 • Oferta kształcenia Studium Języków Obcych - studia stacjonarne
 • Oferta zajęć Studium Wychowania Fizycznego

  K O M U N I K A T

  REKTORA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

  z 15 lutego 2021 roku

   

  W SPRAWIE WYTYCZNYCH

  DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PROCESU DYDAKTYCZNEGO W SEMESTRZE LETNIM

 • ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

  1. STUDIA WYŻSZE
  1. Zajęcia dydaktyczne przewidziane programem studiów danego kierunku, poziomu, profilu kształcenia i formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne), realizowane będą w siedzibie Uczelni, w trybie stacjonarnym z elementami kształcenia zdalnego, z uwzględnieniem ppkt. 1-3,

  1) wszystkie rodzaje ćwiczeń i seminaria realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym, z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego,

  2) wykłady dla dwóch i więcej grup studenckich, lektoraty, przedmioty ogólnouczelniane oraz przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, przedmioty: ergonomia, etykieta, ochrona własności intelektualnej, szkolenie z  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, informacja patentowa, realizowane będą w trybie zdalnym,

  3) wykłady prowadzone na latach studiów, których rocznik przewiduje jedną grupę studencką, realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego lub w trybie zdalnym. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dziekan/Dyrektor, informując o niej Prorektora ds. kształcenia.

  1. W organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych należy uwzględniać zasady przestrzegania reżimu sanitarnego, m.in.:

  1) osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk,

  2) sale dydaktyczne należy regularnie wietrzyć i dezynfekować,

  3) zajęcia dydaktyczne w grupach o większej liczebności mogą odbywać się w salach (aulach) wykładowych.

  1. W przypadku stwierdzenia zachorowania na COVID-19 w grupie zajęciowej, Dziekan/Dyrektor podejmuje decyzję o zmianie trybu realizacji zajęć danej grupy ze stacjonarnego na zdalny.
  2. W przypadku zwiększenia dynamiki zachorowań na COVID-19, możliwe jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i 3, w trybie zdalnym na wniosek Dziekana/Dyrektora, za zgodą Prorektora ds. kształcenia, z uwzględnieniem pkt. 5.
  3. Wniosek powinien być poprzedzony analizą obowiązującego programu studiów w kontekście zachowania wskaźników sumarycznych charakteryzujących program studiów, m.in. w zakresie liczby punktów ECTS, przewidzianych w programie studiów w ramach realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego lub innych osób prowadzących zajęcia ze studentami.
  1. SZKOŁA DOKTORSKA, STUDIA DOKTORANCKIE, STUDIA PODYPLOMOWE I INNE FORMY KSZTAŁCENIA

  Decyzje w sprawie trybu organizacji zajęć dydaktycznych (tryb stacjonarny, tryb zdalny lub tryb hybrydowy) podejmują kierownicy studiów doktoranckich, Dyrektor Szkoły Doktorskiej oraz kierownicy studiów podyplomowych i innych form kształcenia, w porozumieniu i po akceptacji Prorektora ds. Kształcenia.

  1. Informuję, że zgodnie z opinią Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego, do prowadzenia działalności dydaktycznej uczelni nie mają zastosowania limity osób określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, ze zm.), jednak w trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników, w miarę możliwości organizacyjnych, zalecam zachowanie dystansu społecznego na terenie Uniwersytetu.

       
UWAGA: Plany zajęć są poddawane aktualizacji. Na końcu strony odpowiedniego pliku zamieszczona jest data aktualizacji planu.

UWAGA: Listy studentów uczestniczących w zajęciach dostępne są indywidualnie dla każdego Prowadzącego, po zalogowaniu się do systemu UsosWeb (link: https://usosweb.uwm.edu.pl), w zakładce "mój UsosWeb" - "Grupy zajęciowe".

 

 Studia stacjonarne - kierunek: BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Studia stacjonarne - kierunek: ICHTIOLOGIA i AKWAKULTURA

Studia stacjonarne - kierunek: RYBACTWO

 Studia stacjonarne - kierunek: ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

 

Studia stacjonarne - kierunek : ZOOTECHNIKA

 

TERMINY ZJAZDÓW NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH
semestr letni 2021/2022:

Zootechnika rok I, I MSU (sem.1):

04-06

III

18-20

III

01-03

IV

22-24

IV

29-01

IV-V

13-15

V

20-22

V

10-12

VI

Zjazd zaliczeniowy: 24-26.VI

 

Zootechnika rok II, III:

25-27

II

11-13

III

25-27

III

08-10

IV

06-08

V

20-22

V

27-29

V

03-05

VI

Zjazd zaliczeniowy: 01-03.VII

 

Zootechnika II rok MSU:

25-27
II

11-13
III

25-27
III

08-10
IV

06-08
V

20-22
V

27-29
V

10-12
VI

Zjazd zaliczeniowy: 01-03.VII

 

Studia niestacjonarne - kierunek: ZOOTECHNIKA

Uwaga! Dyżury Dziekanatu w trakcie zjazdów odbywać się bedą wg poniższego harmonogramu:

 • 05.03.2022 (9:00-13:00)
 • 12.03.2022 (9:00-13:00)
 • 02.04.2022 (9:00-13:00)
 • 09.04.2022 (9:00-13:00)
 • 23.04.2022 (9:00-13:00)
 • 21.05.2022 (9:00-13:00)
 • 28.05.2022 (9:00-13:00)
 • 11.06.2022 (9:00-13:00)