Plany zajęć

Semestr letni 2020/2021 

       
UWAGA: Plany zajęć są poddawane aktualizacji. Na końcu strony odpowiedniego pliku zamieszczona jest data aktualizacji planu.

UWAGA: Listy studentów uczestniczących w zajęciach dostępne są indywidualnie dla każdego Prowadzącego, po zalogowaniu się do systemu UsosWeb (link: https://usosweb.uwm.edu.pl), w zakładce "mój UsosWeb" - "Grupy zajęciowe".

  1. Zajęcia w semestrze letnim 2020/2021 będą prowadzone w systemie hybrydowym, tzn. wszystkie wykłady i część ćwiczeń będzie prowadzona zdalnie (informacja o nich znajduje się w Planie zajęć zdalnych), natomiast pozostałe ćwiczenia będą przeprowadzone w systemie kontaktu bezpośredniego nauczyciela i studentów (informacja o nich znajduje się w Planie zajęć kontaktowych).
  2. Poszczególne lata i kierunki studiów mają wyznaczone terminy spotkań przeznaczone na zajęcia kontaktowe, daty tych spotkań znajdują się w Planie zajęć zdalnych oraz Planie zajęć kontaktowych.
  3. W terminach tych Plan zajęć zdalnych będzie zawieszony, a obowiązywać będzie Plan zajęć kontaktowychJest możliwa realizacja zajęć zdalnych w terminie zajęć kontaktowych pod warunkiem, że studenci będą mieli wolny czas i zostanie to z nimi ustalone wcześniej.
  4. Wyznaczony przedział czasowy nie dotyczy wyjazdów terenowych i zaliczeń praktycznych, które będzie koordynował Prowadzący zajęcia.
  5. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, jeśli przedmiot będzie wymagał zajęć kontaktowych w terminie innym niż wskazany w Planie zajęć zdalnych, Prowadzący zajęcia ustali to w porozumieniu z Prodziekanem ds. kształcenia oraz Prodziekanem ds. studenckich, a następnie poinformuje studentów.
  6. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywać się będą w układzie 8 zjazdów w semestrze. Wykłady i część ćwiczeń będzie prowadzona systemem zdalnym, a ćwiczenia prowadzone w systemie kontaktu bezpośredniego nauczyciela i studentów są zaznaczone na planie kolorem czerwonym.
  7. Zajęcia odbywające się w systemie zdalnym będą realizowane za pomocą platformy MS Teams z pakietu Microsoft Office. Prowadzący zajęcia dla każdego przedmiotu założy grupę, a dostęp do niej każdy ze studentów uzyska poprzez otrzymanie kodu wysłanego z systemu USOS UWM. Proszę zatem na bieżąco sprawdzać konta mailowe.

 Studia stacjonarne - kierunek : BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Studia stacjonarne - kierunek: RYBACTWO

Harmonogram zajęć realizowanych w siedzibie uczelni

Przedmioty: Etykieta, Ergonomia ,Ochrona własności intelektualnej - terminy realizacji zajęć

 Studia stacjonarne - kierunek: ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

 

Studia stacjonarne - kierunek : ZOOTECHNIKA

 


Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych

semestr letni rok akademicki 2020/2021
 
 
Kierunek zootechnika, studia pierwszego stopnia, rok I (sem. 2)
Kierunek zootechnika, studia drugiego stopnia MU, rok I (sem. 2)

05.-07.III

 19.-21.III09.-11.IV

23.-25.IV

14.-16.V

04.-06.VI

11.-13.VI

18.-20.VI

Kierunek zootechnika, studia pierwszego stopnia, rok II (sem. 4)
Kierunek zootechnika, studia pierwszego stopnia, rok III (sem. 6)
Kierunek zootechnika, studia drugiego stopnia, rok II (sem. 3)

26.-28.II

12.-14.III

26.-28.III

16.-18.IV

07.-09.V

28.-30.V

11.-13.VI

18.-20.VI

Studia niestacjonarne - kierunek : ZOOTECHNIKA