Regulamin posiedzeń Rady Wydziału

Terminy posiedzeń Rady Wydziału

wg zasady -  drugie piątki miesiąca, w sytuacjach szczególnych (np. przerwy świąteczne, obrony rozpraw doktorskich, habilitacje) dopuszcza się ustalenie innych terminów

 

Zgłaszanie spraw pod obrady Rady Wydziału

  • co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem RW złożenie kompletu dokumentów,

zwłaszcza w sprawach wymagających uprzedniego zaopiniowania przez komisje wydziałowe (m.in. awanse naukowe, stanowiska)

 

Potwierdzenie obecności / usprawiedliwienie nieobecności

  • na listach otrzymanych z dziekanatu, powód ewentualnej nieobecności należy uzasadnić. 
  • w posiedzeniach powinni obowiązkowo uczestniczyć członkowie RW, którzy pełnią określone funkcje w sprawach ujętych w porządku obrad.
 

Informacja o posiedzeniach

  • informacja o posiedzeniu (ramowy program) będzie przesyłana pocztą elektroniczną 

  do katedr i zamieszczana na stronie internetowej Wydziału  
co najmniej 10 - 7 dni wcześniej,

  • szczegółowy program posiedzenia - zostanie przekazany do jednostek (pocztą elektroniczną) 

 i wywieszony  w gablocie  dziekańskiej 
 najpóźniej w poniedziałek przed piątkowym posiedzeniem

  • informację otrzymaną z dziekanatu sekretariaty  przekazują członkom RW (oraz prof. emerytowanym) danej katedry, a przewodniczący RWSS studentom członkom RW.

 

Protokoły Rady Wydziału

  • protokoł z ostatniego posiedzenia będzie dostępny do wglądu członkom RW

  w Dziekanacie w tygodniu, w którym planowane jest następne posiedzenie RW

  (zgłaszanie uwag - najpóźniej przeddzień następnego posiedzenia)

  • informacje o podjętych uchwałach będą rozsyłane do katedr na bieżąco